Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overordnet byplangrep

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overordnet byplangrep"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overordnet byplangrep

2 Tre mulige byplangrep

3 Planstrategi med planprogram Oslotrender 2011

4 Elementer i byutviklingen – avhengighet av ny omfattende transportinfrastruktur
Angitte boligpotensial er grove anslag pr Elementene er delvis overlappende

5 Strategisk kart 2030 FORELØPIG

6 Rammer for kommuneplanens framdrift
aug/sept 2011: planstrategi og planprogram til offentlig ettersyn 1. november høringsfrist planstrategi og planprogram april 2012: førsteutkast planforslag september 2012: planforslag oversendes byrådet nov/des 2012: planforslag til offentlig ettersyn april 2013: justert planforslag etter offentlig ettersyn

7 Kommunedelplaner

8 Kommunedelplaner - KDP 1/9 Skøyen (vedtatt ) - KDP 2 Oslos sentrale sjøside (vedtatt ) - KDP 3 Nydalen (vedtatt ) - KDP 4 Akerselva Miljøpark (vedtatt ) - KDP 5 Fjordbruksplan for Oslo (vedtatt ) - KDP 6 Oslo kommunes del av Oslomarka (vedtatt ) - KDP 7 Næringskorridoe Oslo syd (vedtatt ) - KDP 8 Grøntplan for Oslo (vedtatt ) - KDP 10 Lokalisering av gravplassarealer (vedtatt ) - KDP 11 Groruddalens sentrale deler (vedtatt ) - KDP 12 Lofsrud - Mortensrud (vedtatt ) - KDP 13 Indre Oslo – Infrastruktur, Bystruktur, Bymiljø (vedtatt ) - KDP 14 Lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner (vedtatt ) - KDP 15 Økernområdet (vedtatt ) - KDP 16 Nytt dobbeltspor Oslo – Ski (vedtatt ) - KDP 17 Torg og møteplasser (vedtatt )

9 Kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner – forutsigbar planlegging Målsetting: En bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling En juridisk bindende og tematisk kommunedelplan vedtatt i november 2002 og som fylkesdelplan i april 2003 En strategi for kjøpesentre over 4000 m2: bestemmelser om lokalisering etter gitte kriterier retningslinjer med utredningskrav dimensjonering/ beregning av senterets størrelse to typer varehandel - plasskrevende og alle andre Viktige målsettinger: redusere transportbehovet styrke eksisterende (og nye) byer/ bysentre

10 Byggeområde for lokalisering av kjøpesentre
Kartet viser områder i Oslo der etablering av kjøpesentre over 4000 m2 kan vurderes; enten som videreutvikling av eksisterende handelssentre i ytre by og sentrum/indre by, som nyetablerte sentre iht Kommuneplanens arealbruksstrategi eller som nyetablerte kjøpesentre etter nærmere angitte kriterier.

11 Kommunedelplan for torg og møteplasser
Planen består av: plankart i fire deler planrapport med bestemmelser og retningslinjer

12 Økt forståelse for betydningen av det offentlige rom som sosial møteplass
nye urbane trender – man møtes oftere ute økt kulturelt og etnisk mangfold – det offentlige uterom er viktigste arena hvor alle møtes økt fortetting – økt konkurranse om byens åpne rom

13 Kommunedelplan for den blågrønne strukturen

14 Planens mål og strategier
byøkologi landskap rekreasjon 5 strategier Strategi 1: Sikre et sammenhengende grønt nettverk Strategi 2: Sikre god dekning av grøntområder Strategi 3: Tilrettelegge for et variert tilbud av grøntområder Strategi 4: Videreutvikle den blågrønne strukturen Strategi 5: Utnytte grønnstrukturen for å oppnå bedre lokalklima, luftkvalitet og vannbalanse 14

15 Forslag til gjenåpning
Kommunedelplan for Alna miljøpark Hovedstruktur Forslag til gjenåpning

16 Kommunedelplan for byutvikling og bevaring

17 Områdereguleringer Nytt i pbl fra 2009:
PBE jobber med 5 områdereguleringer: Filipstad For klimaeffektiv byutvikling på Furuset Ekebergsletta/ by- og idrettspark Gjersrud – Stensrud Huk aveny – bygningsbevaring i landskapet/ villastruktur – ikke enkeltbygninger

18 Forslag til områderegulering for Filipstad
Filipstad i fremtiden: sentrumsutvidelse og boligbydel Varierte og innholdsrike byrom gjør Filipstad innbydende for fastboende og besøkende. Filipstad er en klimanøytral og mangfoldig bydel med mange attraktive boliger og arbeidsplasser.

19 - en del av planforslaget
Kvalitetsprogram - en del av planforslaget Kvalitetsprogrammet er utarbeidet for å sikre en høy miljømessig og estetisk kvalitet på Filipstad Tema: Arealeffektivitet Transport By- og gaterom Kunst i offentlig rom Bebyggelse og bokvalitet Energi Blågrønn struktur Materialbruk Avfall og massehåndtering Veilende plan for offentlige rom Funksjoner og størrelser Materialer og vegetasjon

20 Områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset
2000 PAPYRUSBYGGET?

21 VINNER IDEKONKURRANSEN: Furuset - en by i emning
a-lab AS, ARCHITECTOPIA, COWI AS ILL.: a-lab AS, ARCHITECTOPIA, COWI AS

22 Styrke den blågrønne strukturen.
MÅL PLANPROGRAM Utvikle Furuset til et forbildeområde innen miljøvennlig og klimaeffektiv byutvikling. Legge grunnlag for markant redusert klimagassutslipp i fremtiden. Fra senter til sentrum – skape og utvikle Furusets offentlige rom og møteplasser. Styrke den blågrønne strukturen. Etablere et robust trafikksystem med fokus på de myke trafikantene og kollektivtransport. Forsterke knutepunktet gjennom boligfortetting – større boligvariasjon og arbeidsplassutvikling. Videreutvikle den offentlige infrastrukturen. 22

23 Mål for planprogrammet for Furuset
Utvikle Furuset til et forbildeområde innen miljøvennlig og klimaeffektiv byutvikling. Legge grunnlag for markant redusert klimagassutslipp i fremtiden. Fra senter til sentrum – skape og utvikle Furusets offentlige rom og møteplasser. Styrke den blågrønne strukturen. Etablere et robust trafikksystem med fokus på de myke trafikantene og kollektivtransport. Forsterke knutepunktet gjennom boligfortetting – større boligvariasjon og arbeidsplassutvikling. Videreutvikle den offentlige infrastrukturen.

24 Områderegulering Ekebergsletta by- og idrettspark

25 Områderegulering for Gjersrud - Stensrud

26 Sentrale problemstillinger
Terskelverdi for etablering av infrastruktur – hva er bærekraftig tetthet Varierte boligtyper og variert befolkningssammensetning Robuste gjennomføringsstrategier

27 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "Overordnet byplangrep"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google