Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen! Hva er rådmannenes STAB?. Organisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen! Hva er rådmannenes STAB?. Organisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen! Hva er rådmannenes STAB?

2 Organisering

3  Sekretariat for formannskap og kommunestyre  Behandle skjenkebevilgninger  Utrede og lede sivilt beredskap  Følge opp organiseringen av kommunen  Behandle personal saker herunder lønnsforhandlinger  Kommuneplan  Økonomiplan  Budsjett  Månedsrapport og Tertialrapport  Årsregnskap og Årsmelding  Planlegge, forvalte og drifte kommunikasjonsnettverk, IT-utstyr, IT-systemer og telefonisystemer  Informasjon og nett-tjenester Oppgaver som skal løses

4  Klargjøre saker  Utsending av saker  Innkalle til møter  Møtereferent  Etterbehandling  Valg til komiteer og utvalg m.v.  Godtgjøringer m.m. Sekretariat for formannskap og kommunestyre

5 Salg og skjenking  Behandle søknader om skjenke- og salgsbevilling  Avholde kunnskapsprøve om alkoholloven  Kontrollvirksomhet knyttet til salg- og skjenkebevilling  Sanksjoner mot bevillingshaver ved overtredelse av alkohollovgivningen

6 Utrede og lede sivilt beredskap  Gjennomføre ROS-analyse  Utarbeide/ajourholde Beredskapsplanen sammen med resultatenhetene  Planlegge og gjennomføre øvelser  Samarbeide med Fylkesmannens beredskapsavd.  Samarbeide med Sivilforsvaret  Samarbeide med HIB

7 Storting- og kommunevalg  Sekretariat for valgstyre  Forberedelse og tilrettelegging  Sekretariat under valgtinget  Valgoppgjør

8 Informasjonsoppgaver  Informasjonsstrategi  Informasjonsrådgiving  Pressekontakt  Annonsering  Intranett  Internett  Foto

9 Sentralarkiv  Postekspedering  Journalføring av post  Saksarkiv  Levekårsarkiv  Lønns- og personalarkiv  Fjernarkiv  Veiledning

10 Rådhusforvaltning  Kantinedrift  Renhold  Vaktmester  Vedlikehold  Adgangskontroll/sikkerhet  Parkering

11 Økonomiplan Hensikten er å se konsekvenser av målsettinger og konkrete tiltak over tid – innenfor rammen av en balansert økonomiplan  Utrede eksterne forutsetninger for planen, herunder, skatteinntekter, statlige tilskudd, forventet rentenivå, lønnsvekst, pensjonsforutsetninger mv.  Koordinere interne prosesser for målstyring, oppmelding av driftserfaringer og nye utfordringer  Samordne interne innspill til en felles plan.

12 Budsjett Utarbeide samlet budsjett for Hamar kommune:  En realistisk plan med bindende budsjettrammer for resultatenheter og avdelinger for året.  Det skal foreligge resultatmål på utvalgte områder  Skal ivareta forventet endring i brukergrupper  Detaljert budsjett på artsnivå skal fange opp endringer i priser og avlønning mv.

13 Månedsrapport og Tertialrapport Sammenfatte samlede rapporter for kommunen:  Mnd oppfølging av økonomistyring mot budsjettrammer  Tertialrapportering med innhold: Oppsatte resultatmål Rapportering på utvalgte områder som intern-kontroll mv Økonomistyring Forslag om endring av forutsetninger / budsjettjustering

14 Årsmelding og Regnskap  Koordinere arbeidet med årsmelding for Hamar kommune, herunder stabenes og resultatenhetenes innspill  Måloppnåelse i forhold til resultatmål (for året)  Organisasjonsmessig status  Økonomisk analyse  Resultatenhetenes års rapporter  Avlegge kommunens regnskap med hovedoversikter og noter i hht til forskrifter og regnskapsstandarder

15 Innkjøp  Hensikten med innkjøpsarbeid: Effektivisere kommunale innkjøp Overholde regelverk i regi av EU samt statlige krav  Informasjon og veiledning til alle innkjøpere vedrørende innkjøpsordningen generelt, bakgrunn for og innhold i gjeldende avtaler.  Bistand og veiledning ved enkeltkjøp over terskelverdiene (kr. 200 000 nasjonalt og kr. 1,64 mill for EØS-området).  Oppfølging av inngåtte kontrakter.

16 Løpende regnskapsarbeid  Løpende regnskapsføring av fakturaer og innbetalinger  Foreta utbetalinger til leverandører på forfall  Kvalitetssikre forutsetninger om mva koding mv  Foreta oppgjør av skattetrekk, mva, arbeidsgiveravgift, pensjon, fagforeningstrekk  Regnskapsmessige avstemminger /kontroller

17 Lønningsregnskap  Endre faste lønnsdata på alle ansatte  Legge inn overtid, reiseregninger mv  Legge inn trekk for skatt, pensjon, forsikring mv  Utbetale lønn den 12. Hver mnd  Anvise utbetaling av trekk  Avstemming og kontroll

18 Innkreving av kommunale avgifter  Koordinere innlegging av fakturagrunnlag med kontering fra resultatenheter, barnehager, distriktene i PO mv  Intern kontroll av fakturagrunnlag  Utsending av faktura til kunde – tilbud om E- faktura  Purring dersom krav ikke er betalt på forfall, inklusive morarenter  Evt ny purring med varsel om tvangstiltak  Tvangsinnkreving

19 Skatt  Skatteoppkrever innfordrer skatt og arbeidsgiveravgift på vegne av stat, fylke og kommune  Det gjennomføres kontroll av arbeidsgiveres regnskap - skattepliktige ytelser  Kontroll av skattekort  Innkreving av utskrevet skatt  Tvangsmessig innkreving av forfalt ikke betalte krav

20 Org/pers-avdelingen Organisasjons- og personalavdelingen har satt seg følgende målsetting: Gjøre linjeledelsen god i å lede menneskelige ressurser.

21 Samhandling Org/pers mener samhandling er viktig, for å si det med Nils Arne Eggen : Det er viktig å gå ut på banen for å være best mulig sjøl, - men en enda viktigere er det å gjøre medspillerne gode.

22 Org/pers vil derfor jobbe for:  Myndiggjorte og tilfredse medarbeidere  Ledere som tør, kan og vil utvikle Hamar kommune  Optimal organisering og bruk av kommunens menneskelige ressurser  Benytte og utvikle eksisterende kompetanse  Utvidet bruk av IKT i oppgaveløsning og tjenesteproduksjon

23 Bedriftshelsetjenesten Hamar kommune har egen bedriftshelsetjeneste. Arbeidsoppgaver:  Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet  Overvåke / kontrollere arbeidstakernes helse ift arbeidsmiljøet.  Arbeidsplass tilpasning  Forebyggende arbeid  Informasjon og opplæring  HMS-prosjekter

24


Laste ned ppt "Velkommen! Hva er rådmannenes STAB?. Organisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google