Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pål Nystuen, forsker / psykolog

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pål Nystuen, forsker / psykolog"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.angelfire.com/folk/losning.html Pål Nystuen, forsker / psykolog
Sosialtjenesteforskning Sosial- og helsedirektoratet e-post:

2 ”Sentrale trekk i dagens arbeidsliv”
”En ny måte å bli gal på!” Trond Øgrim ”Det er aldri for sent å få et lykkelig arbeidsliv!” Ben Furman ”Underorganisering” Lars Andersen

3 Spørsmål til dere: Hva er sentrale trekk i dagens arbeidsliv?
Spørsmål til dere: Hva er sentrale trekk i dagens arbeidsliv? Diskutér to & to i noen minutter Her kan du bruke svarene til å demonstrere vår hang til å dyrke problemer, prøv å lag motsvarende mål!

4 Ting jeg tenkte på; Manglende meningsinnhold
Liten kontroll – avmaktsfølelse Grenseløshet mellom jobb & fritid Uoversiktlige tilbud Trenger å kunne kjenne etter i magen hva man vil bruke arbeidslivet til

5 Verdens helseorganisasjons (WHO) områder for å styrke psykisk helse i arbeidslivet: øke arbeidsgivernes oppmerksomhet for temaet mental helse identifisering av felles mål og positive aspekter ved arbeidsprosessen (fremme arbeidsglede) skape balanse mellom krav og ferdigheter trening i sosiale ferdigheter utvikle det psykososiale klimaet på arbeidsplassen tilbud om konsultasjon/samtaler kompetanseutvikling/etterutdanning tidlige rehabiliteringsstrategier Verdens helseorganisasjon har anslått mentale lidelser til å stå for 8% av verdens totale sykdomsbelastning. Denne andelen anslås til å øke til 15% innen Dette er bakgrunnen for at Gro H har lansert en kampanje i regi av WHO der mental helse står på programmet.

6 Noen tall (1997 og 1998) Over arbeidstakere sykmeldt over 16 dager på grunn av psykiske problemer hvert år Utgjør ca 17% av alle sykmeldingstilfeller Bruker 31,5% av sykmeldingsdagene 62,3% kvinner og 37,7% menn Forekomsten øker med alderen ”De vanlige” typer problemer forekommer hyppigst Fra 1994 til 1999 er antall fraværsdager for denne gruppen nesten doblet, fra 2 til 3,9 millioner dager Vi har sett på RTV’s tall over sykmeldte for 1997 og Dette omfatter nesten alt fravær over 14 kalenderdager.

7 Sykefravær på grunn av psykiske problemer fordelt på diagnoser:
Sykefravær på grunn av psykiske problemer fordelt på diagnoser: Fordelingen av de ulike diagnosekategoriene viser at ulike depressive tilstander utgjør hele 65%. Alkohol og annen avhengighet utgjør beskjedne 3%, noe som er lite når man tenker på det systemet som er etablert på akkurat dette området (AKAN). De mer dramatiske typer symptomer forekommer også relativt sjeldent, selv om det kan være noe under-rapportering på grunn av stigmatiseringen som forbindes med denne typen symptomer. Krise- og lifsfaseproblematikk utgjør 10%.

8 Forløpet i sykefraværsperioden
Forløpet i sykefraværsperioden Som ventet er det en klar tendens til at de alvorligere typene kommer dårligst ut når det gjelder tilbakeføring i løpet av sykmeldingsperioden. Litt mer overraskende er det å se at angstlidelser kommer like dårlig ut som alkohol- og stoffgruppen. Krisereaksjonene har et forløp som ligner på f.eks rygglidelser der de fleste (88,7% vs 85% for rygg) er tilbake etter et halvt år.

9 Veien videre? Løsninger i arbeid

10 Sandman-utvalget skriver;
Sitat, side 15: "De siste årene har økningen i sykefraværet omfattet alle typer diagnoser, men den prosentvise økningen har vært størst for sykefravær knyttet til psykiske lidelser. Også når det gjelder tilgangen til uførepensjon har det vært en sterk vekst i stønadsmottakere med psykiske lidelser. Mange av de sykefraværstiltakene som har vært satt i gang de senere år har vært rettet mot personer med muskel- og skjelettlidelser. Dette gjelder særlig innenfor forsøksvirksomhet. I årene framover vil det være behov for å finne fram til særskilte tiltak for personer med psykiske lidelser." Side 22: "Utvalget anbefaler at det settes i gang et samarbeid mellom ulike fagmiljøer for å utarbeide et helhetlig opplegg for vurdering av funksjon i forhold til arbeid.”

11 Løsninger i arbeid Oppgave LØFT
Tidlig løsningsrettet oppfølging for sykmeldte arbeidstakere med psykiske problemer og/eller muskel- skjelettlidelser

12 Vi følger opp med telefon
Sykmeldte med psykiske problemer og/eller muskel skjellet lidelser i Oslo Telefon Bare tilbud i brev Opptak til prosjektet, økt informasjon om reaksjoner på tilbudet

13 Reaksjoner fra de vi kontakter
Svarprosent: 66

14 Positiv – nøytral- negativ
Svarprosent: 58,5

15 Hvilke virkninger har tilbudene om løsnings- rettede samtaler og/eller veien-videre-kurs?
Brev fra trygdekontoret til sykmeldte der Trygdekontoret gir tilbud om å være med i prosjektet Halvparten av de som ønsker det får tilbud om oppfølging ved ”veien-videre-kurs” eller samtaler 50% sjanse til å være med

16 Virker tiltakene i prosjektet?
6-10 uker 26 uker: Spørreskjema Sykmeldte med psykiske problemer og/eller muskel- skjellet- lidelser som ønsker individuelle samtaler eller kurs Kontroll Tiltak Sykefravær, livskvalitet, kostnader, bruk av tjenester, tilfredshet Rocket scientist

17 Veien-videre-kurs: fellessamlinger
Introduksjon og bli kjent Kvalitetssykemelding. Hvordan lage gode hverdager, Gleden over de små tingene, Gi deg selv en kvalitetssykemelding Selvfølelse. Om å være aktør i eget liv, Hvordan bidra selv til egen selvfølelse Kommunikasjon. Tørre å være synlig, Å sette grenser for seg selv  Kommunikasjon og konflikthåndtering. Å løse vanskelige konflikter, Møtet med andre i en fastlåst situasjon Vanskelige valg. Ønsker og drømmer som utgangspunkt for valg, Trygghet og angst i valgsituasjoner, Hvordan komme ut av ambivalens Stressmestring. Hva er stress, Hvordan håndtere stress Avslutning

18 Spørsmål til dere: Hvordan skal samfunnet møte økningen i sykefravær?
Spørsmål til dere: Hvordan skal samfunnet møte økningen i sykefravær? Hvem skal gjøre hva, når, sammen med hvem? Hva er hjelpernes rolle? Hva syns dere om tiltakene prosjektet prøver ut? Diskutér to & to i noen minutter

19 Hva kan vi jobbe med i Norge?
Hva kan vi jobbe med i Norge? Forenkle og samordne hjelpesystemene Prioritere tidlig oppfølging og forebygging Vektlegge kontakten med bedriften Tilpasse arbeidssituasjonen Tilby reelle arbeidssituasjoner for tilbakeføring Vektlegge mestring, funksjon og løsninger Utvikle arbeidsglede

20 Hva med framtida & behandling / oppfølging?
Klientsentrert, informert & utfallsstyrt behandling (Miller, Duncan & Hubble) Fra ekspertråd til informerte valg Prioritere ressurser til det vi vet virker

21 Prozac


Laste ned ppt "Pål Nystuen, forsker / psykolog"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google