Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektet ”Løsninger i arbeid” Pål Nystuen 24163284 / 99694320 Avdeling for sosialtjenesteforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektet ”Løsninger i arbeid” Pål Nystuen 24163284 / 99694320 Avdeling for sosialtjenesteforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektet ”Løsninger i arbeid” Pål Nystuen pny@shdir.no 24163284 / 99694320 http://www.angelfire.com/folk/losning/ Avdeling for sosialtjenesteforskning Utvikling, utprøving og evaluering av tiltak for sykmeldte

2 Noen har sammenlignet prosjektarbeid med det å prøve å bygge et fly samtidig som man tar av…

3 Bakgrunn for prosjektet  De store sykefraværsprosjektene på 90-tallet ble fulgt opp med ”Forsøksvirksomheten for å øke samarbeidet mellom trygd og arbeidsliv.”  Avdeling for Samfunnsmedisin (på det tidligere Folkehelsa) søkte forsøksvirksomheten og fikk penger 1998 til et prosjekt som skulle utforske mulighetene for å komme raskere tilbake i arbeid etter sykefravær  Prosjektleder Pål Nystuen, psykolog som da jobbet i Aetat Arbeisdrådgivning ble ansatt og begynte å jobbe med prosjektet i desember 1998  Forprosjektet endte opp i en rapport sent i 1999 med anbefalinger om videre arbeid i prosjektet

4 Historiske høydepunkter  Uenighet om videre jobbing førte til deling av prosjektet (våren 2000)  Ansettelse av prosjektmedarbeidere (høst 2000)  Tre trygdekontor ble med som prosjektkontor (våren 2001)  Pilotstudie (2001 – 2002)  Tre trygdekontor til kom med (vår 2002)  Kontrollert studie n=101 (2002 – 2003)

5 Løsninger i arbeid Prosjektidé nr 1: Bedre Før Enn Sent

6 Prosjektidé nr 2: Løsningsfokus  LØFT passer bra for denne målgruppen fordi det bygger på; mestring, funksjon, mål, delmål, gjensidig støtte, konkret metode Noen grunntanker i LØFT;  Forandringer skjer hele tiden  Mål og motivasjon henger sammen  Alle vil utvikle seg i stedet for å sitte fast i problemer  Det du gir rom ved å tenke på og snakke om vil ha en tendens til å vokse  Løsningssnakk gir andre bilder og stemninger enn problemsnakk ”Positive sinnstilstander kan virke som direkte motgift mot negative sinnstilstander” Dalai Lama

7 Prosjektet inneholder;  Forundersøkelse 1999  Kvantitativ beskrivelse av problemet 2000  Pilotstudie 2001  Metodeutvikling 2001 - 2003  Telefonoppfølging 2002 – 2003  Kvalitativ studie 2001 - 2003  Effektstudie 2002 - 2003  Prosessevaluering 2001-2003

8 Forundersøkelse 1999  Se underveisrapport fra 1999, finnes i pdf-format på http://www.angelfire.com/folk/losning  Det samme gjelder også de andre rapportene og artiklene fra prosjektet Resultatene finnes i delrapport 1

9 Kvantitativ beskrivelse av problemet 2000  Over 50000 arbeidstakere sykmeldt over 16 dager på grunn av psykiske problemer hvert år  Utgjør ca 17% av alle sykmeldingstilfeller  Bruker 31,5% av sykmeldingsdagene  62,3% kvinner og 37,7% menn  Forekomsten øker med alderen  ”De vanlige” typer problemer forekommer hyppigst Resultatene er publisert i artikkelform

10 Pilot 2001  315 ble plukket ut, halvparten fikk tilbud  31% ble nådd på telefon  15% kom på infomøte  11,5% deltok på kurs / samtaler  De som mottok tilbud om å være med hadde lengre fravær enn de som ikke fikk Resultatene er publisert i artikkelform

11 Resultater Pilot 2001

12 Metodeutvikling 2001 - 2003  Løsningsfokusert tilnærming som ”kurs”  ”Reteaming” – en gruppebasert LØFT- metode  Utfallsstyrt endringsarbeid (Duncan, Hubble, Miller)

13 ”Produksjon” 2001-2003  10 veien-videre-kurs er gjennomført  mellom 90 og 100 personer brukt tilbud  703 (+pilot) personer fikk brev med skriftlig tilbud og svarslipp  356 (+pilot) ble forsøkt ringt opp i tillegg  97 (13,8%) ble med på trekning fra 2002-2003  Diverse rapporter og artikler (egen slide)

14 Veien-videre-kurs: fellessamlinger  Introduksjon og bli kjent  Kvalitetssykemelding. Hvordan lage gode hverdager, Gleden over de små tingene, det å gi seg selv en kvalitetssykemelding  Selvfølelse. Om å være aktør i eget liv, hvordan bidra selv til egen selvfølelse  Kommunikasjon. Tørre å være synlig, å sette grenser for seg selv, å være tydelig på en vennlig måte  Konflikthåndtering. Å løse vanskelige konflikter, møtet med andre i en fastlåst situasjon  Vanskelige valg. Ønsker og drømmer som utgangspunkt for valg, Trygghet og angst i valgsituasjoner, Hvordan komme ut av ambivalens  Stressmestring. Hva er stress, Hvordan håndtere stress  Avslutning

15 Opplevd kontroll over problemene:

16 Telefonoppfølging 2002 – 2003  Utgangspunkt: hva tenker de 88,5% som ikke ønsker oppfølging?  Er det lurt å ringe sykmeldte for å få dem til å bli med på ting? Resultatene vil bli publisert i artikkelform

17 Hva gjorde vi? Sykmeldte med psykiske problemer og muskel- skjellet problemer (n = 703) Tilfeldig fordelt Rekruttert til prosjektet (n=31 ) Rekruttert til prosjektet(n=11 ) Prøvd telefon (n=256 ) Bare brev (n=242 ) Brev og telefon (n =356) Bare brev (n =347) Svarte på svarslipp

18 Resultater fra ”ringeprosjektet”;  For å rekruttere en ekstra person blant de som ikke svarte på brev måtte vi prøve å ringe til 13 personer.  Vi oppnådde nesten en tredobling av antallet personer som ble rekruttert til å bli med i prosjektet

19 Anbefalinger når det gjelder bruk av telefon:  Ring, ring, ring!  Trygde-, arbeids- og sosialkontor bør ha 100% oppdaterte (felles?) telefonopplysninger  Betydningen av systematisk og bevisst bruk av denne kanalen bør ut & fram

20 Kvalitativ studie 2001 - 2003  Tyve av deltakerne på våre kurs har blitt dybdeintervjuet om hvordan de har opplevd dette tilbudet. Stemmene til deltakerne forteller oss at det er mulig å bidra vesentlig med relativt enkle midler. Det er noe med å se at det fungerer, at deltakerne gir så klart uttrykk for dette er nyttig for dem. Det som står fram som kanskje de viktigste faktoren er; gruppe- effekten, det ”å være i samme båt”, sammen med løsningsfokuset; at vi har klart å holde mulighetene levende. Resultatene vil bli publisert i artikkelform

21 Effektstudie 2002 - 2003  Dette jobber vi med nå  Vi ser tendenser til at de som har gått på kurs har høyere skåre på psykisk helse etter et halvt år sammenlignet med kontrollgruppen  Fraværsdata har vi ikke samlet inn enda Resultatene vil bli publisert i artikkelform

22 De vi fikk tak i (221 personer) tenker dette om prosjektet: Snart tilbake i jobb 35 % Får nok oppfølging 10 % Ikke interessert 27 % Interessert i å delta 28 %

23 Rekruttering på de seks trygdekontorene Antall personer

24 WHO’s anbefalinger for å fremme psykisk helse i arbeidslivet:  øke arbeidsgivernes oppmerksomhet for temaet mental helse  identifisering av felles mål og positive aspekter ved arbeidsprosessen (fremme arbeidsglede)  skape balanse mellom krav og ferdigheter  trening i sosiale ferdigheter  utvikle det psykososiale klimaet på arbeidsplassen  tilbud om konsultasjon/samtaler  kompetanseutvikling/etterutdanning  tidlige rehabiliteringsstrategier

25 Hvordan skaper vi et inkluderende arbeidsliv i Norge?  Vektlegge virksomhetenes ansvar og betydning  Prioritere tidlig oppfølging og forebygging  Forenkle og samordne hjelpesystemene  Tilpasse arbeidssituasjonen når helsa svikter  Tilby reelle arbeidssituasjoner for tilbakeføring og omskolering  Vektlegge mestring, funksjon og løsninger  Utvikle og dyrke arbeidsglede!


Laste ned ppt "Prosjektet ”Løsninger i arbeid” Pål Nystuen 24163284 / 99694320 Avdeling for sosialtjenesteforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google