Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektet ”Løsninger i arbeid”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektet ”Løsninger i arbeid”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektet ”Løsninger i arbeid”
Avdeling for sosialtjenesteforskning Prosjektet ”Løsninger i arbeid” Utvikling, utprøving og evaluering av tiltak for sykmeldte Pål Nystuen /

2 Noen har sammenlignet prosjektarbeid med det å prøve å bygge et fly samtidig som man tar av…

3 Bakgrunn for prosjektet
De store sykefraværsprosjektene på 90-tallet ble fulgt opp med ”Forsøksvirksomheten for å øke samarbeidet mellom trygd og arbeidsliv.” Avdeling for Samfunnsmedisin (på det tidligere Folkehelsa) søkte forsøksvirksomheten og fikk penger 1998 til et prosjekt som skulle utforske mulighetene for å komme raskere tilbake i arbeid etter sykefravær Prosjektleder Pål Nystuen, psykolog som da jobbet i Aetat Arbeisdrådgivning ble ansatt og begynte å jobbe med prosjektet i desember 1998 Forprosjektet endte opp i en rapport sent i 1999 med anbefalinger om videre arbeid i prosjektet

4 Historiske høydepunkter
Uenighet om videre jobbing førte til deling av prosjektet (våren 2000) Ansettelse av prosjektmedarbeidere (høst 2000) Tre trygdekontor ble med som prosjektkontor (våren 2001) Pilotstudie (2001 – 2002) Tre trygdekontor til kom med (vår 2002) Kontrollert studie n=101 (2002 – 2003)

5 Prosjektidé nr 1: Bedre Før Enn Sent
Løsninger i arbeid

6 Prosjektidé nr 2: Løsningsfokus
LØFT passer bra for denne målgruppen fordi det bygger på; mestring, funksjon, mål, delmål, gjensidig støtte, konkret metode Noen grunntanker i LØFT; Forandringer skjer hele tiden Mål og motivasjon henger sammen Alle vil utvikle seg i stedet for å sitte fast i problemer Det du gir rom ved å tenke på og snakke om vil ha en tendens til å vokse Løsningssnakk gir andre bilder og stemninger enn problemsnakk ”Positive sinnstilstander kan virke som direkte motgift mot negative sinnstilstander” Dalai Lama

7 Prosjektet inneholder;
Forundersøkelse 1999 Kvantitativ beskrivelse av problemet 2000 Pilotstudie 2001 Metodeutvikling Telefonoppfølging 2002 – 2003 Kvalitativ studie Effektstudie Prosessevaluering

8 Resultatene finnes i delrapport 1
Forundersøkelse 1999 Se underveisrapport fra 1999, finnes i pdf-format på Det samme gjelder også de andre rapportene og artiklene fra prosjektet Resultatene finnes i delrapport 1

9 Kvantitativ beskrivelse av problemet 2000
Over arbeidstakere sykmeldt over 16 dager på grunn av psykiske problemer hvert år Utgjør ca 17% av alle sykmeldingstilfeller Bruker 31,5% av sykmeldingsdagene 62,3% kvinner og 37,7% menn Forekomsten øker med alderen ”De vanlige” typer problemer forekommer hyppigst Resultatene er publisert i artikkelform

10 Resultatene er publisert i artikkelform
Pilot 2001 315 ble plukket ut, halvparten fikk tilbud 31% ble nådd på telefon 15% kom på infomøte 11,5% deltok på kurs / samtaler De som mottok tilbud om å være med hadde lengre fravær enn de som ikke fikk Resultatene er publisert i artikkelform

11 Resultater Pilot 2001

12 Metodeutvikling 2001 - 2003 Løsningsfokusert tilnærming som ”kurs”
”Reteaming” – en gruppebasert LØFT-metode Utfallsstyrt endringsarbeid (Duncan, Hubble, Miller)

13 ”Produksjon” 2001-2003 10 veien-videre-kurs er gjennomført
mellom 90 og 100 personer brukt tilbud 703 (+pilot) personer fikk brev med skriftlig tilbud og svarslipp 356 (+pilot) ble forsøkt ringt opp i tillegg 97 (13,8%) ble med på trekning fra Diverse rapporter og artikler (egen slide)

14 Veien-videre-kurs: fellessamlinger
Introduksjon og bli kjent Kvalitetssykemelding. Hvordan lage gode hverdager, Gleden over de små tingene, det å gi seg selv en kvalitetssykemelding Selvfølelse. Om å være aktør i eget liv, hvordan bidra selv til egen selvfølelse Kommunikasjon. Tørre å være synlig, å sette grenser for seg selv, å være tydelig på en vennlig måte  Konflikthåndtering. Å løse vanskelige konflikter, møtet med andre i en fastlåst situasjon Vanskelige valg. Ønsker og drømmer som utgangspunkt for valg, Trygghet og angst i valgsituasjoner, Hvordan komme ut av ambivalens Stressmestring. Hva er stress, Hvordan håndtere stress Avslutning

15 Opplevd kontroll over problemene:

16 Resultatene vil bli publisert i artikkelform
Telefonoppfølging 2002 – 2003 Utgangspunkt: hva tenker de 88,5% som ikke ønsker oppfølging? Er det lurt å ringe sykmeldte for å få dem til å bli med på ting? Resultatene vil bli publisert i artikkelform

17 Hva gjorde vi? Sykmeldte med psykiske problemer og muskel- skjellet problemer (n = 703) Tilfeldig fordelt Brev og telefon (n =356) Bare brev (n =347) Svarte på svarslipp Prøvd telefon (n=256) Bare brev (n=242) Rekruttert til prosjektet (n=31) Rekruttert til prosjektet(n=11)

18 Resultater fra ”ringeprosjektet”;
For å rekruttere en ekstra person blant de som ikke svarte på brev måtte vi prøve å ringe til 13 personer. Vi oppnådde nesten en tredobling av antallet personer som ble rekruttert til å bli med i prosjektet

19 Anbefalinger når det gjelder bruk av telefon:
Ring, ring, ring! Trygde-, arbeids- og sosialkontor bør ha 100% oppdaterte (felles?) telefonopplysninger Betydningen av systematisk og bevisst bruk av denne kanalen bør ut & fram

20 Resultatene vil bli publisert i artikkelform
Kvalitativ studie Tyve av deltakerne på våre kurs har blitt dybdeintervjuet om hvordan de har opplevd dette tilbudet. Stemmene til deltakerne forteller oss at det er mulig å bidra vesentlig med relativt enkle midler. Det er noe med å se at det fungerer, at deltakerne gir så klart uttrykk for dette er nyttig for dem. Det som står fram som kanskje de viktigste faktoren er; gruppe-effekten, det ”å være i samme båt”, sammen med løsningsfokuset; at vi har klart å holde mulighetene levende. Resultatene vil bli publisert i artikkelform

21 Resultatene vil bli publisert i artikkelform
Effektstudie Dette jobber vi med nå Vi ser tendenser til at de som har gått på kurs har høyere skåre på psykisk helse etter et halvt år sammenlignet med kontrollgruppen Fraværsdata har vi ikke samlet inn enda Resultatene vil bli publisert i artikkelform

22 De vi fikk tak i (221 personer) tenker dette om prosjektet:
Interessert i å delta 28 % Snart tilbake i jobb 35 % Ikke interessert Får nok oppfølging 27 % 10 %

23 Rekruttering på de seks trygdekontorene
Antall personer

24 WHO’s anbefalinger for å fremme psykisk helse i arbeidslivet:
øke arbeidsgivernes oppmerksomhet for temaet mental helse identifisering av felles mål og positive aspekter ved arbeidsprosessen (fremme arbeidsglede) skape balanse mellom krav og ferdigheter trening i sosiale ferdigheter utvikle det psykososiale klimaet på arbeidsplassen tilbud om konsultasjon/samtaler kompetanseutvikling/etterutdanning tidlige rehabiliteringsstrategier

25 Hvordan skaper vi et inkluderende arbeidsliv i Norge?
Vektlegge virksomhetenes ansvar og betydning Prioritere tidlig oppfølging og forebygging Forenkle og samordne hjelpesystemene Tilpasse arbeidssituasjonen når helsa svikter Tilby reelle arbeidssituasjoner for tilbakeføring og omskolering Vektlegge mestring, funksjon og løsninger Utvikle og dyrke arbeidsglede!


Laste ned ppt "Prosjektet ”Løsninger i arbeid”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google