Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsenettverk Lister Erfaringer fra interkommunalt brukerutvalg i Lister-regionen. Dialogkonferanse Hamar 23.03.2011 Odd Salen Lister Brukerutvalg Lister.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsenettverk Lister Erfaringer fra interkommunalt brukerutvalg i Lister-regionen. Dialogkonferanse Hamar 23.03.2011 Odd Salen Lister Brukerutvalg Lister."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsenettverk Lister Erfaringer fra interkommunalt brukerutvalg i Lister-regionen. Dialogkonferanse Hamar 23.03.2011 Odd Salen Lister Brukerutvalg Lister Brukerutvalg

2 Helsenettverk Lister Listerregionen Farsund 9410 Flekkefjord 9003 Hægebostad 1624 Kvinesdal 5776 Lyngdal 7739 Sirdal 1790 Lister ca 35 350

3 Helsenettverk Lister Bakgrunn Region med lang tradisjon for samarbeid Listerrådet (ordfører og varaordførere) oppnevnte Helsenettverk Lister høsten 2008 2009: Søkte Helsedialog om midler til prosjektet Forankring fryder – Lister brukerutvalg Medlemmer: Kommunalsjefer Ledelse SSF Leder Lister brukerutvalg Ansatte organisasjoner Observatører Lund og Sokndal kommune Sørlandets rehab-senter Universitetet i Agder Lister kompetanse Fylkesmannen i Vest-Agder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

4 Helsenettverk Lister Hvorfor interkommunalt brukerutvalg? Statlige prosjektmidler styrer utviklingen i retning av flere tverrfaglige og interkommunale initiativ Stadig flere kommunesammenslutninger – Lister en av 69 regionsråd For å sikre legitime tiltak må disse være forankret blant fagpersoner og brukere –implementering av interkommunale og tverrfaglige tiltak øker krav til forankring Sikre brukermedvirkning og brukerkompetanse i saker, prosjekt og tiltak av interkommunal karakter.

5 Helsenettverk Lister Lister LMS Ernærings koordinator Lister ergoterapeut Lister Brukerutvalg Lister legeutvalg SSF SSHF OSS Helsenettverk Lister Listerrådet Kommune styrer Lister Rusteam Fagforum Rehabilitering Fagforum Eldre m Sammensatte lidelser Fagforum Lindring Fagforum Psykisk helse Fagforum Rus Fagforum Omsorgs teknologi Fagforum Folkehelse Forebygging

6 Lister brukerutvalg Helsenettverk Lister vedtok 24.02.10 å etablere Lister brukerutvalg Brukerutvalget i SSHF som modell Fomål: -sikre brukermedvirkning i tiltak og saker som behandles i Helsenettverk Lister Medlemmer: -FFO (2 representanter) -SAFO -Mental helse -Kreftforeningen -Eldrerådet -LPP -Rus (rekkrutert lokalt - Alarm forespurt) -Brukerutvalget i SSHF

7 NavnOrganisasjonverv Vidar KleppeFylkeseldrerådetLeder Lister brukerutvalg Medlem i Helsenettverk Lister Anders RønningenKreftforeningenNestleder Lister brukerutvalg Ruth KellyLHL/FFOMedlem Lister brukerutvalg Anders RannestadBlindeforbundet/FFOMedlem Lister brukerutvalg Medlem Fagforum Lindring Bjørn-Harald MydlandFFOMedlem Lister brukerutvalg Elisabeth Grytten/NHF/ SAFOMedlem Lister brukerutvalg Medlem Fagforum Rehabilitering Kurt BakkenMedlem Lister brukerutvalg Medlem Fagforum Rus Judith Ingebretsen LPP Medlem fagforum Psykisk helse Odd SalenBrukerrepresentant SSHFMedlem Lister brukerutvalg Medlem Fagforum Eldre med sammensatte lidelser Roy ErtzeidMental helseMedlem Lister brukerutvalg Medlem Fagforum Psykisk helse

8 Roller/ansvar Lister brukerutvalg konstituerer seg selv. Leder og nestleder velges for funksjonsperioden, som p.t et ett år. Medlemmer til brukerutvalget kan reoppnevnes, dersom de foreslås på nytt fra sine organisasjoner. Møter ledes av leder for Lister brukerutvalg, eller dens stedfortreder. Helsenettverk Lister sørger for sekretærfunksjonen.

9 Organisering Brukerutvalg skal innenfor budsjettrammen ha minst 8 møter i året, herav minst ett fellesmøte med Helsenettverk Lister. Møtene skal legges i forkant av møter i Helsenettverk Lister og brukerutvalget skal forelegges saker som skal behandles i Helsenettverk Lister. Brukerutvalget forelegges referater fra møtene i Helsenettverk Lister. Brukerutvalgets leder og øvrige medlemmer kan foreslå saker til behandling i Helsenettverk Lister Brukerutvalgets leder, eller dens stedfortreder, deltar som fast medlem i Helsenettverk Lister. Lister brukerutvalg oppnevner representanter til fagforum

10 Oppgaver/ansvar Ta initiativ til og fremme saker av betydning for brukere av (inter) kommunale tjenester og deres pårørende Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger (interkommunal betydning/relevans) Bidra med brukermedvirkning til prosjekter og fagfora som oppnevnes av Helsenettverk Lister – holde øvrige medlemmer løpende orientert. Leder har et overordnet ansvar for å sikre informasjonsflyt og å videreformidle informasjon fra møter i Helsenettverk Lister.

11 Aktivitet Lister brukerutvalg konstituerte seg selv i møte 1.juni.2010 og har hatt totalt 6 møter Møteinnkallinger og referat – www.lister.nowww.lister.no Laget årsmelding og årsrapport som er sendt til alle organisasjonene og som er vedlegg til Helsenettverkets årsrapport

12 Initiativ Pasientreiser – mellom helseforetak Samarbeid med Dalanerådet www.lister.no - som formidlilngskanalwww.lister.no Kartlegging – forekomst av demens i Listerregionen Universell utforming - interkommunalt samarbeid om kompetanse Kartlegging av kommunale planer ifbm Samhandlingsreformen Behandlet områdeplan for Rehabilitering – innspill til høringsuttalelse fra Listerregionen

13 Saker Sak 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Sak 4/10 Listermodellen for slagrehabilitering Sak 5/10 Lister LMS – forslag til prosjektorganisering og prosjektplan Sak 6/10 Fagforum Psykisk helse – forslag prosjektorganisering og prosjektplan Sak 7/10 Lindring i Lister – forslag til prosjektorganisering og prosjektplan Sak 8/10 Lister legeutvalg 7. Sak 2.11 Lengre i eget liv 8. Sak 3.11 Søknad om midler til videreføring av fagforum Psykisk helse 9. Sak 4.11 Prosjektsøknad Listerehabilitering

14 Kost – Nytte vurdering SpørsmålI stor Grad Verken eller I liten Grad Ikke Grunnlag Antall svar I hvilken grad opplever du at deltakelse i Lister brukerutvalg svarer på utfordringene på ditt fagområde? 5 83,3 % 1 16,6 % 6 I hvilken grad opplever du at kostnadene ved deltakelse er høyere enn nytteverdien av prosjektet? 3 50 % 1 16,6 % 2 33,3 % 6 I hvilken grad opplever du samarbeidet på tvers av kommuner og nivå som nyttig? 5 83,3 % 1 16,6% 6 I hvilken grad mener du prosjektet vil bidra til bedre tjenester for målgruppen? 4 66,6 % 2 33,3 % 6 I hvilken grad opplever du møtene som nyttige arenaer? 5 83,3 % 1 16,6 % 6 I hvilken grad opplever du at din organisasjon engasjerer seg i prosjektet? 3 50 % 1 16,6 % 2 33,3 % 6

15 Utfordringer Ansvar og rolleavklaring: - Lister brukerutvalg vs. Kommunale råd -Problemstillinger/saker av tverrfaglig /interkommunal karakter vs kommunale saker Økonomi/implementering Ikke midler til drift i kommunale budsjetter i 2011 Tilbakemelding fra Helsenettverk Lister er meget positiv – behov for politisk forankring i planer og budsjett for videreføring utover 2011 Rekruttering -Hvem oppnevner, hvordan sikre representativt utvalg, alder, bosted, kjønn, etnisitet? -Hvordan sikre deltakelse fra yrkesaktive?

16 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Helsenettverk Lister Erfaringer fra interkommunalt brukerutvalg i Lister-regionen. Dialogkonferanse Hamar 23.03.2011 Odd Salen Lister Brukerutvalg Lister."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google