Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra interkommunalt brukerutvalg i Lister-regionen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra interkommunalt brukerutvalg i Lister-regionen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra interkommunalt brukerutvalg i Lister-regionen.
Dialogkonferanse Hamar Odd Salen Lister Brukerutvalg Helsenettverk Lister

2 Listerregionen Farsund 9410 Flekkefjord 9003 Hægebostad 1624
Kvinesdal 5776 Lyngdal 7739 Sirdal Lister ca Helsenettverk Lister

3 Bakgrunn Region med lang tradisjon for samarbeid
Listerrådet (ordfører og varaordførere) oppnevnte Helsenettverk Lister høsten 2008 2009: Søkte Helsedialog om midler til prosjektet Forankring fryder – Lister brukerutvalg Observatører Lund og Sokndal kommune Sørlandets rehab-senter Universitetet i Agder Lister kompetanse Fylkesmannen i Vest-Agder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Medlemmer: Kommunalsjefer Ledelse SSF Leder Lister brukerutvalg Ansatte organisasjoner Helsenettverk Lister 3

4 Hvorfor interkommunalt brukerutvalg?
Statlige prosjektmidler styrer utviklingen i retning av flere tverrfaglige og interkommunale initiativ Stadig flere kommunesammenslutninger – Lister en av 69 regionsråd For å sikre legitime tiltak må disse være forankret blant fagpersoner og brukere –implementering av interkommunale og tverrfaglige tiltak øker krav til forankring Sikre brukermedvirkning og brukerkompetanse i saker, prosjekt og tiltak av interkommunal karakter. Helsenettverk Lister 4

5 Lister LMS SSHF OSS Listerrådet Helsenettverk Lister SSF
Kommune styrer SSHF OSS Helsenettverk Lister Listerrådet SSF Lister legeutvalg Lister Brukerutvalg Fagforum Rehabilitering Fagforum Eldre m Sammensatte lidelser Fagforum Lindring Fagforum Psykisk helse Fagforum Rus Fagforum Omsorgs teknologi Fagforum Folkehelse Forebygging Lister LMS Fagforumene består av fagpersoner fra hver av de seks kommunene, SSHF og i enkelte tilfeller NAV. Sørlandets rehabiliteringssenter er representert i fagforum Rehabilitering. Lister brukerutvalg har oppnevnt representanter til alle fagforum og leder møter i Helsenettverk Lister og i møter i Lister legeutvalg. Lister ergoterapeut Ernærings koordinator Lister Rusteam Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister 5 5

6 Lister brukerutvalg Helsenettverk Lister vedtok å etablere Lister brukerutvalg Brukerutvalget i SSHF som modell Fomål: sikre brukermedvirkning i tiltak og saker som behandles i Helsenettverk Lister Medlemmer: FFO (2 representanter) SAFO Mental helse Kreftforeningen Eldrerådet LPP Rus (rekkrutert lokalt - Alarm forespurt) Brukerutvalget i SSHF T

7 Leder Lister brukerutvalg Medlem i Helsenettverk Lister
Navn Organisasjon verv Vidar Kleppe Fylkeseldrerådet Leder Lister brukerutvalg Medlem i Helsenettverk Lister Anders Rønningen Kreftforeningen Nestleder Lister brukerutvalg Ruth Kelly LHL/FFO Medlem Lister brukerutvalg Anders Rannestad Blindeforbundet/FFO Medlem Fagforum Lindring Bjørn-Harald Mydland FFO Elisabeth Grytten/ NHF/ SAFO Medlem Fagforum Rehabilitering Kurt Bakken Medlem Fagforum Rus Judith Ingebretsen LPP Medlem fagforum Psykisk helse Odd Salen Brukerrepresentant SSHF Medlem Fagforum Eldre med sammensatte lidelser Roy Ertzeid Mental helse Medlem Fagforum Psykisk helse T

8 Roller/ansvar Lister brukerutvalg konstituerer seg selv.
Leder og nestleder velges for funksjonsperioden, som p.t et ett år. Medlemmer til brukerutvalget kan reoppnevnes, dersom de foreslås på nytt fra sine organisasjoner. Møter ledes av leder for Lister brukerutvalg, eller dens stedfortreder. Helsenettverk Lister sørger for sekretærfunksjonen. Aktuelle tiltak/prosjekt kan være Ambulante team Lærings – og mestringssenter Felles opplærings- og kompetansesentra IKT og omsorgsteknologi Helsekommunen Lister De prosjekter og tiltak Helsenettverket bestemmer seg for å søke om midler til og som de ønsker å gjennomføre bør forankres hos berørte aktører..

9 Organisering Brukerutvalg skal innenfor budsjettrammen ha minst 8 møter i året, herav minst ett fellesmøte med Helsenettverk Lister. Møtene skal legges i forkant av møter i Helsenettverk Lister og brukerutvalget skal forelegges saker som skal behandles i Helsenettverk Lister. Brukerutvalget forelegges referater fra møtene i Helsenettverk Lister. Brukerutvalgets leder og øvrige medlemmer kan foreslå saker til behandling i Helsenettverk Lister Brukerutvalgets leder, eller dens stedfortreder, deltar som fast medlem i Helsenettverk Lister. Lister brukerutvalg oppnevner representanter til fagforum Aktuelle tiltak/prosjekt kan være Ambulante team Lærings – og mestringssenter Felles opplærings- og kompetansesentra IKT og omsorgsteknologi Helsekommunen Lister De prosjekter og tiltak Helsenettverket bestemmer seg for å søke om midler til og som de ønsker å gjennomføre bør forankres hos berørte aktører..

10 Oppgaver/ansvar Ta initiativ til og fremme saker av betydning for brukere av (inter) kommunale tjenester og deres pårørende Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger (interkommunal betydning/relevans) Bidra med brukermedvirkning til prosjekter og fagfora som oppnevnes av Helsenettverk Lister – holde øvrige medlemmer løpende orientert. Leder har et overordnet ansvar for å sikre informasjonsflyt og å videreformidle informasjon fra møter i Helsenettverk Lister.

11 Aktivitet Lister brukerutvalg konstituerte seg selv i møte 1.juni.2010 og har hatt totalt 6 møter Møteinnkallinger og referat – Laget årsmelding og årsrapport som er sendt til alle organisasjonene og som er vedlegg til Helsenettverkets årsrapport

12 Initiativ Pasientreiser – mellom helseforetak
Samarbeid med Dalanerådet - som formidlilngskanal Kartlegging – forekomst av demens i Listerregionen Universell utforming - interkommunalt samarbeid om kompetanse Kartlegging av kommunale planer ifbm Samhandlingsreformen Behandlet områdeplan for Rehabilitering – innspill til høringsuttalelse fra Listerregionen Brukerutvalget har deltatt i arbeidet med det regionale initiativet for å unngå at enkeltpasienter blir skadelidende som følge av nytt regelverk mht pasientreiser. I møte 24. august gav brukerutvalget følgende innstilling til Helsenettverk Lister: Lister brukerutvalg ber om at lik refusjonsordninger mht pasientreiser gjøres gjeldene for innbyggerne i de fire Dalane kommunene for behandling i helseforetak i Vest-Agder, som for pasientreiser innen Helse Vest. Videre at innbyggerne i de seks kommunene i Lister får lik refusjonsordninger mht pasientreiser i forbindelse med behandling i helseforetak i Rogaland som for pasientreiser innen Helse Sør-Øst. Lister brukerutvalg er en pådriver for samarbeid på tvers av helseregioner og har tatt initiativ til et felles erfaringsutvekslingsmøte mellom Dalanerådet i Helse Vest og Helsenettverk Lister. Det planlegges et felles møte i mars 2011. I de ulike fagforumene er det også kommet i gang en rekke samhandlingstiltak og konkrete prosjekter, som brukerrepresentantene enten har tatt initiativ til eller bidratt til. Se egne årsmeldinger fra det enkelte fagforum Lister brukerutvalg har siden første møte vært en pådriver for å lage en egen ”side” for Helsnettverk Lister og derunder for Lister brukerutvalg på Dette er nå en realitet. Siden det ikke finnes sikre tall på hvor mange som lider av demens i den enkelte kommune foreslår Lister brukerutvalg at Helsenettverk Lister vurderer å samarbeide om en kartlegging av forekomsten av demens i regionen. I møte 27. september gav Lister brukerutvalg følgende innstilling til Helsenettverk Lister: ”Lister brukerutvalg vil be om at Helsenettverk Lister kartlegger behovet for et viktig samhandlingsprosjekt for demente personer i Listerregionen, med særlig vekt på unge personer med demens.” - Dette forslaget har det blitt jobbet videre med i samarbeid med UiA med tanke på et samarbeid med en eller flere master eller bachelor studenter som ønsker å gjennomføre en slik kartlegging i forbindelse med master/bacheloroppgave I møte 27. september gav Lister brukerutvalg følgende innstilling til Helsnettverk Lister: ”Lister brukerutvalg vil be Helsenettverk Lister vurdere et interkommunalt samarbeid mht. å etablere en felles kunnskapsbank av fagpersoner (både fag- og erfaringskunnskap) i Lister innen feltet Universell utforming som skal gi råd og svar til planleggere, godkjennende myndigheter og innbyggere.” Lister brukerutvalg har sendt brev til alle kommunene og bedt dem skissere hvordan kommunene planlegger og forbereder seg mht utfordringer og muligheter som Samhandlingsreformen gis. Svarene vil bli systematisert og drøftet i møte i april evt. mai.

13 Saker Sak 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister
Sak 4/10 Listermodellen for slagrehabilitering Sak 5/10 Lister LMS – forslag til prosjektorganisering og prosjektplan Sak 6/10 Fagforum Psykisk helse – forslag prosjektorganisering og prosjektplan Sak 7/10 Lindring i Lister – forslag til prosjektorganisering og prosjektplan Sak 8/10 Lister legeutvalg 7. Sak 2.11 Lengre i eget liv 8. Sak 3.11 Søknad om midler til videreføring av fagforum Psykisk helse 9. Sak 4.11 Prosjektsøknad Listerehabilitering

14 Kost – Nytte vurdering Spørsmål I stor Grad Verken eller I liten Ikke
Grunnlag Antall svar I hvilken grad opplever du at deltakelse i Lister brukerutvalg svarer på utfordringene på ditt fagområde? 5 83,3 % 1 16,6 % 6 kostnadene ved deltakelse er høyere enn nytteverdien av prosjektet? 3 50 % 2 33,3 % I hvilken grad opplever du samarbeidet på tvers av kommuner og nivå som nyttig? 16,6% I hvilken grad mener du prosjektet vil bidra til bedre tjenester for målgruppen? 4 66,6 % I hvilken grad opplever du møtene som nyttige arenaer? I hvilken grad opplever du at din organisasjon engasjerer seg i

15 Utfordringer Ansvar og rolleavklaring:
- Lister brukerutvalg vs. Kommunale råd Problemstillinger/saker av tverrfaglig /interkommunal karakter vs kommunale saker Økonomi/implementering Ikke midler til drift i kommunale budsjetter i 2011 Tilbakemelding fra Helsenettverk Lister er meget positiv – behov for politisk forankring i planer og budsjett for videreføring utover 2011 Rekruttering Hvem oppnevner, hvordan sikre representativt utvalg, alder, bosted, kjønn, etnisitet? Hvordan sikre deltakelse fra yrkesaktive? Hvilke saker skal Lister brukerutvalg behandle, og hvilke saker skal eldrerådene/Råd for funksjonshemmde i kommunene behandle? Denne problemstillingen har blitt løftet opp og skal drøftes videre i neste møte i brukerutvalget. Prosjektperioden var 2010, Lister brukerutvalg videreføres ut 2011.

16 Takk for oppmerksomheten
Hvilke saker skal Lister brukerutvalg behandle, og hvilke saker skal eldrerådene/Råd for funksjonshemmde i kommunene behandle? Denne problemstillingen har blitt løftet opp og skal drøftes videre i neste møte i brukerutvalget. Prosjektperioden var 2010, Lister brukerutvalg videreføres ut 2011.


Laste ned ppt "Erfaringer fra interkommunalt brukerutvalg i Lister-regionen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google