Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevrådsskolering 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevrådsskolering 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevrådsskolering 1

2 Skal ivareta elever og lærlingers rettigheter
Gjøre rettighetene kjent Besøke elevrådene, skolering Nettside, skoledagbok, plakater m.m. Hjelpe enkeltelever i konkrete saker/spørsmål Samarbeide med andre som også har et ansvar Skolene, Fylkesmannen, LO Ungdom, Elevorganisasjonen, Yrkesopplæringsnemda, Opplæringskomiteen, Fylkesrådmannen, Opplæringskontorene, Elev- og lærlingombudene i Norge Ombudet har taushetsplikt! Elevombudet.no

3 Skoledagbok / kalender med ukens tips
Tips til forskjellige læringsmetoder Skolereglementet Hvordan klage på karakteren eller på opplæringen? Rettigheter og plikter Info om tilbud til ungdom i Kreative Trøndelag HUSK: Designkonkurranse

4 Hva innebærer det å være tillitselev?
Hva er klassens time, og hvordan bruke den? Hvordan velge tillitsvalgte og elevrådsstyre? Hvilke funksjoner kan og bør en ha i et elevråd? Hvordan gjennomføre et elevrådsmøte? Arbeidet til administrasjonens kontaktperson for elevrådet. Informasjon om skolens råd og utvalg , samt andre innflytelseskanaler for elevrådet

5

6

7 Hvorfor er du egentlig på skolen?
Elevombudet.no

8 Du har plikt til å… møte presis til opplæringen
være tilstede i opplæringen delta aktivt i opplæringen følge verneregler og bruke foreskrevet verneutstyr skaffe deg nødvendig utstyr og læremidler levere egenmelding eller legeattest ved fravær eller søke permisjon ved planlagt fravær bidra til et godt læringsmiljø vise god arbeidsinnsats ta godt vare på alt som hører skolen til, både ute og inne vise hensyn og respekt for de andre på skolen bidra til arbeidsro i timene opptre realt, pålitelig og høflig overfor de andre på skolen. Elevombudet.no 8

9 Du har plikt til å… Delta aktivt i opplæringa Vise god folkeskikk
Oppføre deg ordentlig Elevombudet.no 9

10 Oppsummert: Du har mange rettigheter som elev, men for å gjøre krav på dem, må du gjøre din del av arbeidet. Du må gjøre en skikkelig innsats for å lære det du skal, og skolen skal legge til rette slik at du kan lære best mulig. Elevombudet.no 10

11 Rett til medbestemmelse i opplæringen Rett til vurdering
Dine rettigheter Rett til medbestemmelse i opplæringen Rett til vurdering Rett til et godt læringsmiljø Elevombudet.no

12 Medbestemmelse i undervisningen
Elevene har rett til å delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, og til å få en innføring som gir grunnlag for å kunne delta aktivt i dette arbeidet (FS§3.5) Elevene har rett til å medvirke i planleggingen av opplæringen i de enkelte fag, herunder fastsettelsen av frister for innlevering / gjennomføring av skriftlige og praktiske hjemmeoppgaver. Elevene har plikt til å overholde fastsatte frister (FS§5.5). Elevombudet.no 12

13 Hvordan klage på opplæringen eller læreren?
Overordnet prinsipp: Alle klager søkes løst på lavest mulig nivå 1. Snakk med den det gjelder 2. Ta det opp med rektor (muntlig) 3. Skriv en formell klage til rektor Hvis rektor ikke gjør noe, kan du klage til fylkesmannen. Elev- og lærlingombudet kan hjelpe på alle nivå. Viktig: Ikke godta at ting tar altfor lang tid! Bli enig med lærer/rektor hvor raskt ting skal skje, prøv å sette en dato. Elevombudet.no

14 Hvordan bør dere gå frem for å bli hørt?
Diskusjon: Medbestemmelse i undervisningen Hvordan bør dere gå frem for å bli hørt? Har skolen en kultur hvor elevenes stemme blir hørt? Hva kan elevrådet / den tillitsvalgte gjøre i den enkelte klasse? Elevombudet.no 14

15 Med eller uten karakter Muntlig eller skriftlig Sluttvurdering
Rett til vurdering Underveisvurdering Med eller uten karakter Muntlig eller skriftlig Sluttvurdering Standpunktkarakter Eksamenskarakter Elevombudet.no

16 Underveisvurdering Skal si noe om hva du kan og hva du bør jobbe videre med frem mot standpunkt/eksamen. Skal knyttes opp mot kompetansemålene i faget. Skal hjelpe deg å utvikle deg i faget, og bli bedre Skal aldri være bare en karakter, men ha en muntlig eller skriftlig kommentar som begrunner karakteren og gir veiledning videre. Elevombudet.no

17 Sluttvurdering: Standpunktkarakteren
skal ta utgangspunkt i et bredt vurderingsgrunnlag skal ikke være noe ”gjennomsnitt” av karakterer gitt på enkeltprestasjoner i løpet av året skal gi uttrykk for den kompetansen du har oppnådd i forhold til kompetansemålene i læreplanen for faget på det tidspunkt karakteren blir fastsatt kan begrunnes i elevens utvikling i faget, synliggjort gjennom underveisvurderingen. skal ikke ta hensyn til din faglige innsats og aktivitetsnivå i timen, eller evt manglende innlevering og manglende deltakelse på prøver. Dette kan derimot slå ut negativt i ordenskarakteren din Ditt fravær kan, om det blir omfattende nok, også medføre at grunnlaget for å sette fagkarakter mangler. Elevombudet.no

18 Det å ikke få sluttvurdering
Det skal gjøres en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle om lærer ikke har grunnlag til å gi deg termin- eller standpunktkarakter i et fag. Regler av typen ”mer enn 10% fravær fører til at det ikke settes karakter” er ikke lov. Dersom læreren ikke har grunnlag for å gi deg karakter, må skolen legge forholdene til rette for at du likevel kan få en mulighet til å vise din kompetanse før du evt mister karakter i faget. Du bør altså få en ny sjanse til å vise din kompetanse. Stort fravær er i seg selv ingen grunn til ikke å få vurdering Det er ditt ansvar som elev å benytte deg av den ekstra sjansen skolen gir deg. Dette forutsetter altså at du selv gjør en innsats for å vise din kompetanse når skolen tilrettelegger for det. Elevombudet.no

19 Karakterer i orden og atferd
Det skal legges størst vekt på 2. termin når disse karakterene settes Det skal ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser når disse karakterene settes Det er viktig at det føres anmerkninger, slik at setting av karakteren blir mest mulig rettferdig. Alle anmerkninger skal føres i et digitalt system med innsynsmulighet for deg og dine foreldre. Det skal gjøres en individuell vurdering når din ordens- og atferdskarakterer fastsettes. Regler av typen ”ti anmerkninger gir nedsatt orden” er ikke lov Elevombudet.no

20 Varsling Det skal varsles skriftlig om
fare for nedsatt standpunktkarakter i orden eller atferd dersom det er fare for at lærer mangler grunnlag for å sette termin- eller standpunktkarakter i et fag Varsel skal gis uten ugrunnet opphold, og slik at du likevel skal ha muligheten til å få vurdering eller god orden eller atferd dersom du forbedrer deg. Elevombudet.no

21 Hvordan klage på sluttvurdering?
Kan klage på standpunktkarakter, eksamenskarakter og vedtak om å ikke sette standpunktkarakter. Får info fra skolen om klagerett, og hvordan du skal gå frem. Be om begrunnelse for karakteren før du klager! Ny klagefrist Alltid ny vurdering som blir stående ved klage, ikke beste karakter Elevombudet.no

22 Hva kan elevrådet / den tillitsvalgte gjøre?
Diskusjon: Underveisvurdering Får vi god underveisvurdering på vår skole / i vår klasse? Kan det bli bedre? Hva kan elevrådet / den tillitsvalgte gjøre? Elevombudet.no 22

23 Elevenes arbeidsmiljølov: §9a i OLL
Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dine rettigheter gjelder uansett – selv om f.eks. skolen har dårlig økonomi. Elevombudet.no

24 Fysisk innemiljø (§9a-2)
Bl.a. krav om inneluft, lys og temperatur. Innetemperatur grader (helst ikke over 22 grader). Over 26 grader maks to sommeruker. ”Det bør finnes termometer i alle undervisningsrom i skoler” Norm for inneluft: bl.a. co2-mengden. Maks 0,10 % Sopp, mugg, fukt etc… Renhold og innredning av klasserom WC, garderober, tilgang til drikkevann etc Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset behovene deres. Avvik? Skolen har ansvaret for å bevise at skolemiljøet likevel er tilfredsstillende for helse, trivsel og læring hos elevene. Elevombudet.no

25 Elevundersøkelsen om fysisk innemiljø
Over halvparten av elevene på vgs i Sør-Trøndelag er ikke fornøyd (bare litt fornøyd eller ikke særlig fornøyd) med: Luften i klasserommene (52%, hvorav 32% ikke særlig fornøyd) Temperaturen i klasserommene (54%, hvorav 30% ikke særlig fornøyd) Kilde: Elevundersøkelsen 2011 Elevombudet.no

26 Hva er det psykososiale miljøet?
Mer enn mobbing Negative bemerkninger – diskriminering Seksuell trakassering Konflikter, også i forholdet lærer-elev Klassemiljø og skolemiljø …handler også om elevenes opplevelse av læringssituasjonen. Elevombudet.no

27 Hva påvirker det psykososiale miljøet?
Elevenes holdninger Skolens syn på elevene Forventninger til elever – mestring Forholdet mellom ulike utdanningsprogram Elevombudet.no

28 De ansattes handlingsplikt
Dersom noen som er ansatt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skolens ledelse, og dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe direkte inn. Elevombudet.no 28

29 Hvordan si fra når ting ikke er sånn som de skal?
Begynn alltid nederst i systemet. Ta det først opp med den det gjelder. Elevrådet har drøftingsrett med rektor i alle slike saker. Ta det opp med lærer, rådgiver, rektor eller andre i skolens ledelse. Skolen har plikt til å hjelpe deg i prosessen og vise vei. Ta gjerne kontakt med elev- og lærlingombudet for tips eller hjelp. Elevombudet.no 29

30 Skjer det ingenting? Skriftlig klage til rektor. Du kan forvente å få svar i løpet av 14 dager. Fått svar fra skolen, men ikke fornøyd? Du har lov til å klage på vedtaket til rektor. Dette vil sannsynligvis involvere fylkesmannen. Saksbehandlingstid hos fylkesmannen er maks en måned, som regel mye kortere (ned til tre dager) Elevombudet.no

31 Hva kan elevrådet / den tillitsvalgte gjøre?
Diskusjon: Læringsmiljøet på skolen Har vi et trygt sosialt miljø på skolen vår? Hvordan handler vi når vi vet om noen som blir mobbet? Hva kan elevrådet / den tillitsvalgte gjøre? Elevombudet.no 31

32 Nyttige tips til elevrådet
Elevombudet.no

33 Elevrådet velger… Minimum 4 skolemiljørepresentanter
Har ansvar for å overvåke skolemiljøet til elevene, og skal få fritak fra undervisningen for å jobbe med skolemiljø. To skolemiljø-representanter har rett til å delta i skolens arbeidsmiljøutvalg når dette behandler saker som angår elevenes skolemiljø. Elevombudet.no

34 Elevene skal delta i: Skoleutvalg
Et rådgivende organ med vedtaksmyndighet. Kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Rektor kan delegere faste oppgaver til utvalget. Sammensetning i ST: Rektor, 2 elevrepresentanter, 2 representanter for de ansatte, 2 representanter for det lokale samfunnsliv, en kommunepolitiker, en fylkestingspolitiker. Elevombudet.no 34

35 Elevene skal delta i: Skolemiljøutvalg
Skoleutvalget kan utvides til skolemiljøutvalg, men da skal elevrepresentantene være i flertall. Skal være et rådgivende organ for skolen i arbeidet for skolemiljøet Minimum 4 elever og 3 ansatte (skoleledelsen, en ansatt og en fra fylkeskommunen). Kan utvides, men elevene skal uansett være i flertall! Lovpålagt organ – Fylkestinget har i tillegg bestemt at det skal avholde MINST to møter pr år, og det skal vedtas en møteplan for et halvt år av gangen. Elevombudet.no 35

36 Noen eksempler på hva skolemiljøutvalget kan jobbe med…
Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, som f.eks: Rådgivertjenesten Tilgjengelig helsepersonell på skolen Lærere Timestruktur Skolestruktur (skoleutbygging i regionen) Læremidler (datautstyr, etc.) Læringsmiljøet på skolen (fysisk og psykososialt) Mer info på elevombudet.no Elevombudet.no

37 Hvilke saker skal elevrådet jobbe med?
Felles retningslinjer punkt 9: Saker som skal behandles i elevrådet Elevrådet skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene. Dette innebærer blant annet: Opplæringslovens § 9A (”elevenes arbeidsmiljølov”) Brukerundersøkelser (Elevundersøkelsen) HMS-problematikk Årlig evaluering av skolens handlingsplan mot mobbing Saker som omhandler elevmedvirkning i undervisningen og kvaliteten på opplæringen For øvrig kan elevrådet behandle alle saker som elevene ved skolen finner det naturlig at elevrådet behandler.

38 Finn ut hva dere ønsker å jobbe for i elevrådet
For eksempel gjennomføre et arrangement/temadag? Legge en strategi for å synliggjøre elevrådet bedre? Jobbe for en bedre kantine? Bedre helsetjeneste eller rådgivertjeneste? Få i gang elevradio? Jobbe for et bedre sosialt miljø på skolen? Gjøre elever mer bevisste på sine rettigheter? Få en mer attraktiv skolegård? Mer elevmedbestemmelse og bedre opplæring i timene? Eller aller helst – noe dere finner på helt selv? Finn ut hvordan dere / elevrådet kan jobbe med dette For eksempel hvordan få med elever eller lærere eller ledelse på at det er en god ide? Finansiering (hvis nødvendig)? Hvordan gå fram om det er en rettighetssak (hvem skal man ta det opp med, hvordan…)? Hva om dere ikke blir hørt? Hvordan få folk til å bry seg? Presenter resultatet for resten av elevrådet Når gruppearbeidet er ferdig, får hver gruppe noen minutter til å presentere og ”selge inn” saken til resten av elevrådet. Vær mest mulig konkrete på hvordan elevrådet kan jobbe videre med saken!

39 Forslag til arbeidsprogram/årsplan (hva skal elevrådet jobbe med det kommende året, og hvordan)?
Handlingsplan for hvordan engasjere hele elevrådet (ikke bare styret)? Arbeidsdeling, grupper etc. Hvilke strategier vil elevrådet bruke for å nå fram? På skolen? Media? Fylkespolitikerne? Andre? Dra i gang en aksjon? Planlegge en markedsførings- og infokampanje for elevrådet på skolen og i nærmiljøet? Eller noe helt annet? Elevombudet.no 39

40 E-post: elevombudet@stfk.no Mobil: 412 74 475
Kontaktinfo: E-post: Mobil: Elevombudet.no


Laste ned ppt "Elevrådsskolering 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google