Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny Lov og forskrift om voksenopplæring 2010 VOFO Læring og Kompetanse Presentasjon 22.01.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny Lov og forskrift om voksenopplæring 2010 VOFO Læring og Kompetanse Presentasjon 22.01.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny Lov og forskrift om voksenopplæring 2010 VOFO Læring og Kompetanse Presentasjon 22.01.2010

2 Ny Lov og forskrift om voksenopplæring 2010 1.Bakgrunn for loven 2.Lovproposisjonen og selve loven 3.Forskriften og rundskrivet til forskriften 4.Gjennomgang av nytt regelverk, nye krav og nye muligheter i lov og forskrift 5.Mulige tolkninger og begrensninger i lov og forskrift 6.Om utvikling av gode studieplaner (F §§ 2 og 7) 7.Om medlemsorganisasjoner og kriterier (F § 4) 8.Om bruk av offentlige undervisningslokaler (F § 10) 9.Om fylkeskommuners og kommuners rolle (L § 6) 10.Om oppfylling av overordnede mål (L § 4, R – F-16-09)

3 I bakspeilet er fortsatt… NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 Studieforbund – læring for livet

4 Bakgrunn for loven Om voksenopplæring (St.meld. 1965) NOU 1972:41 Vaksenopplæring for alle Lov om voksenopplæring (1976) NOU 1995:18 Ny lovgivning om opplæring NOU 2007:11 Studieforbund – læring for livet Ot.prp. Nr. 87 (2008-2009) Om lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

5 De overordnede målene for studieforbundenes virksomhet Utviklet av Tronutvalget, fulgt opp i lovteksten ordrett slik: 1.å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlaget for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere 2.å gjøre det mulig for mennesker å påvirke sin egen livssituasjon 3.å bekjempe utstøting og bidra til inkludering 4.å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring 5.å styrke kulturelt mangfold og øke deltakelsen i kulturlivet 6.å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne

6 Lovproposisjonen og selve loven Ot.prp.nr. 87 (2008-2009) Behov for ny lov… Høringsinstanser og –uttalelser Forslag til ny lov Formål Overordnede mål Modell/er for tilskudd Dokumentasjon etc.

7 Ny lov om voksenopplærings formål: § 1 Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet.

8 Mer fra loven § 3 Definisjoner Et studieforbund er en ideell og demokratisk organisasjon… som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring … flere medlemsorganisasjoner Medlemsorganisasjoner i studieforbund… utfører oppgaver innenfor voksenopplæring er er medlem av et studieforbund

9 Mer fra loven § 5 Godkjenning av studieforbund Drive opplæringsvirksomhet (§ 4) Ha opplæring som formål, og ellers et ideelt formål Hete studieforbund Demokratisk Virksomhet over hele landet og regional forankring

10 Mer fra loven § 9 Beskyttelse… Betegnelsen studieforbund kan bare benyttes som navn på organisasjoner som er godkjent som studieforbund etter loven.

11 Mer fra loven § 27 Overgangsbestemmelser Godkjente beholder godkjenning i 3 år (2010. 2011, 2012…) Særskilt tilskudd til sammenslåing etter søknad..

12 Forskriften og rundskrivet til forskriften § 2 Definisjoner.. Kurs: Organisert opplæring i samsvar med en studieplan som på forhånd er godkjent av studieforbundet. Kurstime: 60 minutter organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter kan inngå. Studieplan: Plan som redegjør for kursets innhold, læringsmål, målgruppe/r, bruk av læringsressurser, metoder og varighet

13 Mer forskrift… § 3 … minst 40 000 timer pr år § 4 … minimum to medlemsorganisasjoner § 5 … samiske studieforbund - 2000 timer § 6 … politiske partiers studieforbund - 2000 timer

14 Fortsatt forskrift… § 7 Kriterier… (Lovens § 6) Grunntilskudd Opplæringstilskudd Tilretteleggingstilskudd Grunnlaget er kurstimer Elektronisk kommunikasjon som supplement ”Studieplanen skal angi hvilke undervisningsformer som kan benyttes”.

15 Fortsatt forskrift § 7 Kriterier… a)Minst åtte kurstimer (timer) b)Godkjent studieplan c)Studieforbund eller medlemsorganisasjon som arrangør d)Offentlig kunngjort og åpent, men… Telle med: a.Fylt 14 år i kursåret b.Deltatt minst ¾-deler av kurset

16 Fortsatt forskrift § 8 Beregning av tilskudd… Stortinget bestemmer rammen… Departementet fastsetter fordelingen… Grunntilskudd etter en skala a, b, c og d Tilskudd etter kurstimer De siste to år.

17 Fortsatt forskrift § 9 Rapportering og kontroll… Kurstimer skal rapporteres (fysiske samlinger, elektronisk kommunikasjon, ikke selvstudium) Ansvaret ligger hos studieforbundet Frist 1 mars Oppdragsundervisning skal ikke rapporteres (etter denne lov..) Fremmøtelister med deltakere etc. Tilskuddene skal spesifiseres i regnskapene

18 Fortsatt forskrift § 10 … om undervisningslokaler Bestemmelsen i gammel lov videreføres med enkelte presiseringer… Arrangøren skal ikke belastes utgifter vedrørende lokaler, lys, varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr i lokalene når det arrangeres kurs som kvalifiserer for tilskudd etter loven, sier forskriften. Utleier bør fastsette regler og utlånsplan… Leietaker har ansvar for bruken av lokalene… Kursarrangør skal informere kursdeltakerne om bruken… (Ref. mer detaljert PP fra William)

19 Fortsatt forskrift § 11 Dokumentasjon Studieforbundet skal gi kursdeltakerne en dokumentasjon på gjennomført kurs/opplæringstiltak. Inneholde studieforbundets navn, deltakers navn, innhold, omfang, læringsmål (fra studieplanen…)

20 Avsluttende bestemmelser… § 15, 16 og 17 om overgangsbestemmelser Tre år…

21 Mulige tolkninger… Studieforbund? –Over hele landet, regional forankring, politiske partiers studieforbunds oppgaver, sammenslåinger, annet? Tilskuddsregler? –Kurstime, bruk av grunntilskudd, hva er ”nettbasert”, telle deltakere for tilretteleggingstilskudd, fordeling mellom tilskuddstypene Annet? –Undervisningslokaler, overgangsordninger

22 Oppgaver videre… Oppfylling av overordnede mål Utvikle nye studieplaner Modeller for dokumentasjon Se på kriterier for medlemsorganisasjoner Se på retningslinjer for lokaler Mønster for fylkeskommunal støtte


Laste ned ppt "Ny Lov og forskrift om voksenopplæring 2010 VOFO Læring og Kompetanse Presentasjon 22.01.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google