Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marinepack FOU-program for sjømatemballering Marinepack-prosjektet - status og forutsetninger per 1.3 2002 Ole Jørgen Hanssen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marinepack FOU-program for sjømatemballering Marinepack-prosjektet - status og forutsetninger per 1.3 2002 Ole Jørgen Hanssen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Marinepack FOU-program for sjømatemballering Marinepack-prosjektet - status og forutsetninger per 1.3 2002 Ole Jørgen Hanssen

2 Marinepack FOU-program for sjømatemballering MÅL FOR PROSJEKTET Hovedmålet for prosjektet er å styrke nasjonal og internasjonal konkurransekraft til norsk foredlingsindustri for sjømat og andre næringsmidler og norske emballasjeleverandører, og bidra til økt kompetanseutvikling og forskerutdanning på emballeringsområdet

3 Marinepack FOU-program for sjømatemballering HOVEDELEMENTENE I PROSJEKTET To FOU-områder –Optimal emballering og distribusjon –Trygg og kvalitetsbevarende emballering Bedriftsforankrede utviklingsprosjekter (ca. 5 per år) som nettverk mellom matprodusenter, emballasjeprodusenter, transportbedrifter mfl. To dr.gradsprogrammer knyttet til FOU- områdene FOU-konferanser, prosjektmøter etc

4 Marinepack FOU-program for sjømatemballering HVERT AV DE TO FOU- OMRÅDENE VIL BESTÅ AV Generell FOU-aktivitet knyttet til status på området, metodikk, erfaringer, løsninger, flaskehalser og utvikling av ny kunnskap (kan starte umiddelbart når bedrifter er på plass) Dr.grads-program for økt forskerutdanning på området (starter tidligst 1.10 2001/1.1 2002) Et antall bedriftsprosjekter (case) for utvikling av nye og bedre løsninger i samarbeid med bedriftsnettverk (noen prosjekter kan starte umiddelbart knyttet opp mot FOU-aktivitetene)

5 Marinepack FOU-program for sjømatemballering Deltagende bedrifter i Marinepack Domstein Måløy Orkla Foods/Stabburet/Abba Seafood Gilde Skjellnæringen i Rogaland M. Peterson & Søn Norpapp Glomma Papp Vartdal Plastindustri ÅR Kartong Tommen Gram Polimoon Amcor Flexibles

6 Marinepack FOU-program for sjømatemballering Rapporter utarbeidet/under ferdigstillelse i Marinepack 01. T. Eie. Listeria i sjømat. Matforsk 02. K.K. Øvrebø. STØ 03. Fiskeriforskning: Bruk av fosfat i sjømat 04. Møller, H. & Dybvig, E. Strategisk analyse av emballasjeløsninger for kjøttprodukter, STØ

7 Marinepack FOU-program for sjømatemballering Status i prosjektutvikling I

8 Marinepack FOU-program for sjømatemballering Status i prosjektutvikling II

9 Marinepack FOU-program for sjømatemballering Status kostnader per 31.12 2001

10 Marinepack FOU-program for sjømatemballering Status finansiering per 31.12 2001

11 Marinepack FOU-program for sjømatemballering Status for FOU-område I Optimal emballering og distribusjon av sjømat og andre næringsmidler

12 Marinepack FOU-program for sjømatemballering EMBALLASJEOPTIMERING - OMRÅDER SOM FOKUSERES Øke omsetning og markedsandeler for produkter (særlig de mest miljø- og ressurseffektive) Økonomisk innsparing i verdikjeden Miljø- og ressursaspekter knyttet til emballasjen og distribusjon Bevare rett produktkvalitet

13 Marinepack FOU-program for sjømatemballering INTERESSANTE PROBLEM- STILLINGER I MARINEPACK Valg av transportemballasje - ombruks- /engangsløsning Valg av optimal emballasje-enhet for distribusjon til konsument Valg mellom ulike distribusjonsløsninger (frossen, kjølt, hermetisert etc.) Valg mellom ulike materialtyper (lette/tunge) Optimalisering av emballasje i forhold til omløpstid (unngå unødvendig høye barrierekrav) Optimalisering i forhold til materialgjenvinning (minimal bruk av flerskikt-løsninger)

14 Marinepack FOU-program for sjømatemballering EMBALLASJEOPTIMERING MILJØ/RESSURSFORHOLD - PRIORITERTE STRATEGIER 1. Optimering i forhold til redusert tap/vrak av produkt 2. Optimering for maksimal grad av materialgjenvinning 3. Optimering for redusert tap i distribusjonskjeden (fylningsgrad, palleutnyttelse, hylleutnyttelse, omløpstid, håndteringskostnader) 4. Optimalisering for maksimal materialeffektivitet

15 Marinepack FOU-program for sjømatemballering Hvilke resultater vil komme ut av delprosjekt Optimal emballering og design Kunnskap om områder for tap av effektivitet i eksisterende løsninger Metodikk for designprosess av emballasje “Tommelfingerregler” for optimal design Metodikk for analyse av optimal emballering gjennom distribusjonskjeden Konkrete løsninger for design av optimal emballering Dataverktøy for optimalisering av emballering og distribusjon

16 Marinepack FOU-program for sjømatemballering Optimalisering - kunnskap om hvilke faktorer som har størst betydning gjennom verdikjeden

17 Marinepack FOU-program for sjømatemballering Fire FOU-temaer innenfor område I 1. Kartlegging, systematisering og tolkning av rammebetingelser, direktiver, lover/regler av betydning for emballering av sjømat mot 2005 2. Livsløpsstudier/verdikjedeanalyser av et utvalg fiskeri- og sjømatprodukter med emballasjesystemer 3. Utvikling og implementering av optimaliseringsverktøy for distribusjons- og emballeringsløsninger 4. Strategiske analyser/benchmarking mellom ulike emballasjeløsninger (helhetlige emballasjesystemer)

18 Marinepack FOU-program for sjømatemballering Tidsplan og budsjettrammer

19 Marinepack FOU-program for sjømatemballering Aktuelle case for verdikjede- analyser FOU tema I.2

20 Marinepack FOU-program for sjømatemballering Finansieringsmodell for prosjekter

21 Marinepack FOU-program for sjømatemballering BUDSJETT OG FINANSIERING

22 Marinepack FOU-program for sjømatemballering FINANSIERINGSPLAN

23 Marinepack FOU-program for sjømatemballering Bedriftscase 130’ Finansieringsmodell for prosjekter i Marinepack Bedrifts- innskudd 4x30’ Prosjekt FOU- tema I - 120’ Prosjekt FOU-tema I 100’ Stipendiat- case FOU- tema I Prosjekt FOU-tema II 100’ Stipendiat- case FOU- tema II 450+ 120

24 Marinepack FOU-program for sjømatemballering Eksempel: Emballering av levende sjømat - skjell

25 Marinepack FOU-program for sjømatemballering BEDRIFTSPROSJEKTER (CASE) I størrelsesorden 60-70% innenfor sjømat og 30- 40% innenfor landbaserte næringsmidler Hvert case kan ha en ramme fra 1-3 år, og med en økonomisk ramme på NOK 130’ per år Prosjektet forankres i èn bedrift (prosjekteier), med involvering av andre bedrifter i nettverk (leverandører) Det etableres en prosjektorganisasjon, prosjektplan og budsjett for hvert case (samarbeid bedrift-FOU-inst.). Godkjennes av Marinepacks Arbeidsutvalg Innhold og data/informasjon fra case kan være konfidensielt, men generelle resultater må overføres til FOU-aktiviteten generelt

26 Marinepack FOU-program for sjømatemballering Aktuelle områder for bedriftscase 5-6 case rettet mot forbedring/utvikling av ny transportemballasje for laks, hvitfisk, pelagisk (kjølt/frossen) (designcase, materialutvikling, logistikkforbedring) 5-6 case rettet mot ferdig bearbeidet sjømat og andre næringsmidler (fersk, frossen, hermetisert - design, materialutvikling, logistikkforbedring) 3-5 case på andre områder (tid-temp, sporbarhet, intelligent emballering osv.)


Laste ned ppt "Marinepack FOU-program for sjømatemballering Marinepack-prosjektet - status og forutsetninger per 1.3 2002 Ole Jørgen Hanssen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google