Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Østfold Idrettskrets Strømstad, 23. oktober 2010 Per-Kristian Dahl ordfører i Halden Norge starter i Halden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Østfold Idrettskrets Strømstad, 23. oktober 2010 Per-Kristian Dahl ordfører i Halden Norge starter i Halden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Østfold Idrettskrets Strømstad, 23. oktober 2010 Per-Kristian Dahl ordfører i Halden Norge starter i Halden

2 1 558,4 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2010 Regjeringen har besluttet å fordele 1 558,4 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2010. I tillegg fordeler Kulturdepartementet 21,8 millioner kroner av disponible rentemidler til idrettsformål, slik at totalbeløpet til idrettsformål for 2010 blir 1 580,2 millioner kroner. Av totalbeløpet går over halvparten, nesten 800 millioner kroner til idrettsanlegg.

3 Statsråd Anniken Huitfeldt sier: Prioriterer idrettsanlegg - Idrettsanlegg er viktig for at idrettslag kan drive sine aktiviteter og tilby barn og ungdom viktige sosiale møteplasser i lokalmiljøet. Tilgjengelighet til idrettsanlegg er også viktig for å stimulere til egenorganisert fysisk aktivitet. Anlegg er derfor av stor betydning for å oppnå visjonen i statlig idrettspolitikk om ”idrett og fysisk aktivitet for alle”.

4 Spillemidler 2010 Idrettsanlegg i kommunene Det er fordelt 676,6 millioner kroner til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene.

5 Norges Idrettsforbunds anleggspolitikk Utbyggingen av idrettsanlegg i Norge er i stor grad avhengig av spillemidlene. Spillemidlene har vært et sentralt element for å få flere og bedre anlegg. Behovet for ytterligere spillemidler til anlegg er stort, og det er et betydelig udekket behov for å få realisert normal anleggsutbygging. For å sikre at spillemidlene i framtiden blir brukt mest mulig effektivt, bør idretten få større medbestemmelse i anvendelsen av disse midlene.

6 Fra idé til anlegg i kommunen Idrettslag som ønsker nye idrettsanlegg må ta kontakt med kommunen eller idrettsrådet for å få den veiledning de trenger. Veien er lang fra ønske til realitet. De fleste idrettsanlegg ( både nye og rehabilitering av gamle ) blir finansiert ved 1/3 egenkapital, 1/3 kommunalt tilskudd og 1/3 spillemiddeltilskudd.

7 Hva må gjøres? Anlegget må rulleres inn i den årlige handlingsplanen for anleggsutbygging. Denne handlingsplanen er en del av kommuneldeplan for idrett og friluftsliv. Den skal rulleres årlig og vedtas politisk. Ved innrullering i handlingsplanen må det sendes en søknad til kommunen hvor det økonomiske kommer tydelig fram; hva er samlet kostnadssum og hva vil det koste kommunen. Den årlige handlingsplanen må henge sammen med kommunens årlige budsjett.

8 Hva må gjøres forts. Hvis et anlegg blir innrullert i den årlige handlingsplanen må det ønskede anlegget godkjennes av teknisk etat i kommunen; 1 - teknisk godkjenning 2 - idrettsfunksjonell godkjenning; dvs godkjennes som spillemiddelsøknad.

9 Hva må gjøres forts. De fleste søkere venter på en høy prioritet i kommunedelplanen og tilsagn om spillemiddeltilskudd fra fylkeskommunen før de starter byggeprosessen. Dette kan ta flere år. Noen søkere har egenkapital og/eller tar opp banklån og starter byggeprosessen før tilsagn om spillemidler er gitt. Dette er på eget ansvar.

10 Hva må gjøres forts. I det året et anlegg er prioritert i kommunedelplanen må det fylles ut søknad om spillemidler til kommunen. Det gjøres nå elektronisk, www.idrettsanlegg.no Her finner søkerne den informasjonen det trenger. Det er viktig at idrettslag og eventuelt andre setter seg inn kommunedelplanen for idrett og friluftsliv, og har kontakt med idrettsråd og kulturadministrasjon.

11 Kommuneplan for fysisk aktivitet Handlingsplanen i kommunedelplanen skal rulleres årlig. Den langsiktige delen i planen skal revideres hvert fjerde år.

12 Planens mål og hensikt. Målet med planarbeidet er at kommunen i samarbeid med ulike brukergrupper skal få en oversikt over behovene for anlegg og områder for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Det er disse behovene for framtidig utbygging som skal prioriteres og danne grunnlaget for bevilgninger og arealplanlegging de kommende år. I tillegg er formålet med planen at den skal motivere til utvikling av og et samarbeid om utarbeidelse av en helhetlig politikk for fysisk aktivitet i kommunen.

13 Kommunedelplanen for fysisk aktivitet i Halden skal bidra til å: Gjennomføre en plan- og målstyrt utvikling av anlegg og tilrettelegging av områder for fysisk aktivitet Sikre allsidighet innen den kommunale utviklingen av anleggs- og idrettsområdet. Sikre arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene for disse. Sikre at statlige og fylkeskommunale føringer i anleggsutbygging og idrettsutvikling ivaretas. Utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold av anlegg Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for fysisk aktivitet. Informere innbyggere om idretts- og aktivitetstilbudet.

14 Planperioden Kommunedelplanen for anlegg og områder for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet har en kortsiktig og en langsiktig del. Den langsiktige delen har et tidsperspektiv på 12 år og omtaler den overordnede målsetting og utvikling. Den kortsiktige delen, handlingsprogrammet, har et tidsperspektiv på 4 år.

15 Resultatvurdering av forrige plan. Spillemiddeltilskuddet varierer fra år til år, og det er i perioden 2006 – 2009 tilfalt kommunen kr 8 200 000,- i spillemidler til anlegg beliggende i Halden kommune.

16 Resultatvurdering av forrige plan. Både Strupe, Risum og Tistedal stadion har i perioden 2006 – 2009 fått kunstgressanlegg. Halden kommune eiere disse anleggene, og utfordringer her er riktig og kvalitetsmessig godt vedlikehold. Det er i planperioden etablert ballbinger følgende steder: Bakbanken, Stranda Nærmiljøpark, Berg skole, Hjortsberg skole og ved Strupeanlegget. Det er planlagt ballbinger på følgende skoler: Gimle, Folkvang, Tistedal og Os.

17 Idrettsregistreringen for Halden idrettsråd pr. 31.12.2009 – Østfold Idrettskrets: Aldersgrupper KvinnerMennTotalt 0 – 5 år12364187 6 – 12 år6339081541 13 – 19 år5387951333 20 – 25 år198414612 26 år →168238295511 317460109184 42 klubber tilsluttet Halden Idrettsråd og antallmedlemmer totalt er 9184 Antall medlemmer i organisert idrett har økt med 518 medlemmer fra 2004 til 2009. På landsbasis går dette tallet ned.

18 Samarbeid Halden Idrettsråds formål er å arbeide for at idretten i Halden skal få de best mulige forhold. Halden Idrettsråd har et tett samarbeid med Halden kommune, og de har også ansvaret for fordeling av statlige og kommunale midler til lagene, samt treningstider i de forskjellige hallene.

19 Halden kommune gir driftstøtte til lag og foreninger Hva gis det tilskudd til? a) Grunntilskudd. Grunntilskudd er i første rekke ment å dekke administrasjonsutgifter og materiell til vanlig drift, men det kan disponeres til det formål mottakeren selv mener er viktigst. Grunntilskuddet regnes ut fra antall medlemmer t.o.m. 18 år. b) Tilskudd til leie av lokale. Det kan søkes tilskudd til leie av lokale for gjennomføring av planlagt aktivitet for barn / ungdom. c) Tilskudd til drift av egne anlegg / lokaler. Det kan søkes tilskudd til drift av egne anlegg / lokale for den tiden det foregår organisert barne- og ungdomsaktivitet der.

20 Vårt neste store prosjekt: Allbrukshall i Halden I vedtatt budsjett for 2008, pkt 22 under kultur, side 11, blir Hovedutvalg for kultur og idrett gitt følgende mandat: ”Hovedutvalg for kultur og idrett vil i 2008 igangsette arbeidet med å utvikle en allbrukshall på Næridsrød. Dette skjer i samarbeid med idrettsråd og andre relevante parter”

21 Tusen takk for oppmerksomheten Per-Kristian Dahl ordfører i Halden Norge starter i Halden


Laste ned ppt "Østfold Idrettskrets Strømstad, 23. oktober 2010 Per-Kristian Dahl ordfører i Halden Norge starter i Halden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google