Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldre innvandreres behov for og bruk av pleie- og omsorgstjenester i Oslo Eva Hurtig, spesialkonsulent Helse- og velferdsetaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldre innvandreres behov for og bruk av pleie- og omsorgstjenester i Oslo Eva Hurtig, spesialkonsulent Helse- og velferdsetaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldre innvandreres behov for og bruk av pleie- og omsorgstjenester i Oslo Eva Hurtig, spesialkonsulent Helse- og velferdsetaten

2 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Omsorgstjenester til eldre fra ikke-vestlige minoriteter – politiske dokumenter Alle borgere skal tilbys likeverdige offentlige tjenester Tjenestene må legges til rette for å kunne møte nye gruppers behov (Stortingsmelding 17 Om innvandring og det flerkulturelle Norge (Kommunal- og arbeidsdepartementet 1997)

3 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Omsorgstjenester til eldre fra ikke-vestlige minoriteter – politiske dokumenter og oppdrag Bystyresak 202/2004 Eldre med minoritetsbakgrunn Oppdrag til Helse- og velferdsetaten. Stimulere til aktiviteter som retter seg mot eldre med minoritets- bakgrunn 1.Opprette kompetanseenhet som skal gi råd overfor enheter som driver tjenesteyting overfor målgruppen 2.Innhente kunnskap fra inn- og utland, initiere forskning 3.Vurdere behov for særtiltak 4.Informasjon på flere språk

4 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Igangsatte tiltak Kunnskapsbasert nettside Informasjon på flere språk Deltagelse i europeisk nettverk for flerkulturell eldreomsorg ENIEC Storbyprosjekt POEEM utført av NOVA, som sammenstilt forskning og data om eldre ikke-vestlige minoriteter i storby- ene samt erfaringer fra fokusgrupper fra tjenesteapparatet i rapporten Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgs- tjenester. Statusrapport fra fem norske storbykommuner. IMDi-finansiert prosjekt ”Lokale møtesteder for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn”, to statusrapporter

5 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Kunnskapsbasert nettside om eldre innvandrere Eldre innvandrere Denne nettsiden samler nyttig kunnskap i tilknytting til tjenester for eldre fra etniske minoriteter. For å oppnå en levende og brukbar nettside setter vi pris på at alle virksomheter som arbeider med målgruppen eldre fra etniske minoriteter leverer det de måtte ha av bidrag. innvandrere

6 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Eldresenter (Seniorsenter) Denne informasjonen finnes også på andre språk enn norsk (pdf format): Arabisk Engelsk Somali - [Hør teksten som lydfil (mp3)]SomaliHør teksten som lydfil Tamil Urdu - [Hør teksten som lydfil (mp3)]UrduHør teksten som lydfil Persisk (Farsi) Vietnamesisk Informasjon på flere språk

7 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Deltagelse i europeisk nettverk for flerkulturell eldreomsorg ENIEC

8 Omsorgsbolig Eid eller leid bolig Omsorg + Omsorgsbolig med tjenester Sykehjem Personalbase døgnet rundt Hjemmebaserte tjenester* Innsatsteam Tjenester i korttidsopphold Hjemmesykepleie Praktisk bistand. Omsorgslønn, Dagsenter. Trygghetsplasser Trygghetsalarm. Matombringing. Rehabilitering Eldre-(senior)senter. Møtesteder Sykehjemstjenester BoligtyperTjenestetrapp Resepsjon døgnet rundt. Aktivitetssenter Hjemmebaserte tjenester. Personalbase* Oslo kommunes Omsorgstrapp 2007 * Tjenester på lavere trinn tilbys også beboere i omsorgsboliger

9 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Mange kvinner 45+ med ikke-vestlig bakgrunn sliter med uhelse – diabetes ll, hjerte-kar-sykdommer og psykiske lidelser (Levekår på vandring. Velstand og marginalisering i Oslo FAFO rapport 2007) manglende selvtillit isolert i familien kan ikke norsk godt nok usikkerhet og utrygghet i kontakt med samfunnet møter ofte offentlige tilbud med mistenksomhet kvinner fra etniske minoriteter er en satsingsgruppe i Folkehelseplanen for Oslo ­ Lokale møtesteder for eldre fra etniske minoriteter

10 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Lokale møtesteder for eldre fra etniske minoriteter Prosjekt etablert i 2006 og videreført i 2007 og 2008,delvis finansiert av IMDI. Statusrapporter Lokale møtesteder for eldre fra etniske minoriteter 2006 og I nettverket inngår: Alna Furuset seniorsenter Gamle Oslo Grønland flerkulturelle eldresenter Grünerløkka Grünerløkka seniorsenter Stovner møtested Søndre Nordstrand møtested Koordinator i Helse- og velferdsetaten Nytt møtested - Brobekk nærmiljøsenter i 2008

11 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Erfaringer fra Grünerløkka eldresenter og Gamle Oslo flerkulturelle senter utviklet en fremgangsrik modell for organisering av nye møtesteder. Konflikter i starten mellom ulike etniske grupper. Gruppene viste seg å fungere bedre i egne separerte rom og med egne ledere. Etter hvert oppstod en form for integrering gjennom at de ulike brukerne ble vant til å møte hverandre i felles- arealene. Nå reiser brukere fra ulike grupper på tur sammen og fester feires i fellesskap. Modell ”chambre separé”

12 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Mål for møtestedene Opprette sosiale nettverk for kvinner 55+ fra ikke-vestlige minoriteter Gi kunnskap om og skape tillit til det offentlige tjeneste- tilbudet Gi kunnskap om mestring av livsstilsrelaterte sykdommer Stimulere til økt kunnskap i det norske språket Gjøre deltagerne bedre kjent med det norske samfunnet opplevelse av trygghet og mestring i hverdagen Stimulere til utvikling av egne ferdigheter for økt selvtillit På sikt bli kjent med norske besøkere og andre på det nye møtestedet

13

14 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

15 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Videre arbeid - utfordringer og lyspunkter Utvikling av møtesteder er et langsomt og møysommelig arbeid. Nettverket støtter og gir inspirasjon til nye tiltak. Drøfting av holdninger til nye brukere med etablerte brukere. Grünerløkka seniorsenter har siden 10 år en flerkulturell profil. I 2007 ble det etablert en tyrkisk kvinnegruppe og FORAS har fått et nytt møtested der i Nettverket vil i 2008 informere eldresentre og innvandrer- organisasjoner om prosjektet. Målet er å å trygge videre utvikling av møtestedene og etablering av flere møtesteder. Brobekk nærmiljøsenter blir et nytt møtested i 2008.

16 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Erfaringer fra prosjektet Gode ambisjoner om integrering kan ikke tres over hodet på mennesker. Integrering utvikles over tid når usikkerhet og utrygghet forsvinner og mennesker har blitt vant med hverandre og hverandres ulike tradisjoner. Lokale møtesteder for eldre fra etniske minoriteter

17 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Lokale møtesteder for eldre fra etniske minoriteter Rapportering Lokale møtesteder for eldre fra etniske minoriteter Statusapport 2006 (Helse- og velferdsetaten Oslo) Lokale møtesteder for eldre fra etniske minoriteter Statusapport 2007 (Helse- og velferdsetaten Oslo) Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007 (Helse- og velferdsetaten Oslo) Kartlegging og brukerundersøkelse av eldresentrene i Oslo 2006 (Helse- og velferdsetaten Oslo)

18 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Storbyprosjektet POEEM Finansiering - Program for Storbyrettet forskning Gjennomføring - Trude Nergård i NOVA Inngående storbyer: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand Referansegruppe bistod med innhenting av data Fokusgrupper - personell fra sykehjem og hjemme- tjenesten med erfaringer av tjenester til eldre fra etniske minoriteter Trude Brita Nergård, 2008: Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester. NOVA rapport nr 10/08

19 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tabell 3: Totalt antall innbyggere med innvandrerbakgrunn og antall innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn i de fem storbykommunene Storby Innbyggere totalt Innbyggere med innvandrerbakgrunn Innbyggere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn Bergen ( 6 %) Trondheim ( 5 %) Stavanger ( 7 %) Kristiansand ( 8 %) Oslo (19 %) Storbyprosjektet POEEM

20 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Kommune Over 50 år Bergen Trondheim Stavanger Kristiansand Oslo Tabell 4: Hvor mange førstegenerasjon ikke-vestlige innvandrere fra 50 år og oppover som er bosatt i de fem storbykommunene Storbyprosjektet POEEM

21 Antall personer over 50 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i femårige aldersgrupper Bydel i Oslo Totaltover 50 år Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St.Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Andre/uoppgitt Oslo i alt

22 Tabell 4.3 Eldre brukere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn på aldersinstitusjon eller sykehjem, fordelt etter bydel i Oslo, 1. oktober 2006 Bydel i Oslo Langtid Korttid Langtid siste fem år Korttid siste fem år Alle beboere Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Oslo i alt

23 Bydel Mottar praktisk bistand Herav innvandrere 50+ Mottar hjemme- sykepleie Herav innvandrere 50+ Mottar omsorgs- lønn Herav innvandrere 50+ Gamle Oslo Grünerløkka Sagene St. Hanshaugen Frogner Ullern Vestre Aker Nordre Aker Bjerke Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Oslo i alt Tabell 4.1 Antall personer over 50 år som mottar praktisk bistand, hjemmesykepleie eller omsorgslønn per 1. oktober 2007.

24 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Hele befolkningen 67+ Etniske minoriteter 50+ Antall innbyggere Praktisk bistand8 800(14,4 %)109(0,9 %) Hjemmesykepleie7 000(11,6 %)206(1,7 %) Omsorgslønn18767 Eldre fra ikke-vestlige land som mottar hjemmetjenester 2007 – en sammenligning Storbyprosjektet POEEM

25 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Eldre fra ikke-vestlige land med hjemmetjenester 2007 OpprinnelseslandHjemmesykepleiePraktisk bistand Pakistan4521 Vietnam, Sri Lanka/ India/andre asiatiske land 4420 Marokko/Etiopia/ andre afrikanske land 186 Iran/Irak2115 Somalia84 Storbyprosjektet POEEM

26 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Storbyprosjektet POEEM Konklusjoner Eldre med ikke-vestlig bakgrunn innebærer ofte en større utfordring for personalet enn andre brukere. Mangelfulle norskspråklige ferdigheter, annen erfaringsbakgrunn og fremmedartet kulturell praksis gjør ofte tilretteleggingen av tjenestene krevende. For å kunne gi et godt tilbud til eldre innvandrere er det behov for formidling av kunnskap og erfaringer til nye utførere av tjenester til eldre med ikke-vestlig bakgrunn.

27 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Storbyprosjektet POEEM Veien videre Prosjektet har avdekket behov for: veileder til personell i sykehjem og hjemmebaserte tjenester utvikling av kurspakker om flerkulturell kunnskap for helse- og omsorgspersonell. Dette gjelder både videreutdanning og læreplanen i utdanning for helse- og omsorgspersonell.


Laste ned ppt "Eldre innvandreres behov for og bruk av pleie- og omsorgstjenester i Oslo Eva Hurtig, spesialkonsulent Helse- og velferdsetaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google