Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldre innvandreres behov for og bruk av pleie- og omsorgstjenester i Oslo Eva Hurtig, spesialkonsulent Helse- og velferdsetaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldre innvandreres behov for og bruk av pleie- og omsorgstjenester i Oslo Eva Hurtig, spesialkonsulent Helse- og velferdsetaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldre innvandreres behov for og bruk av pleie- og omsorgstjenester i Oslo Eva Hurtig, spesialkonsulent Helse- og velferdsetaten

2 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Omsorgstjenester til eldre fra ikke-vestlige minoriteter – politiske dokumenter Alle borgere skal tilbys likeverdige offentlige tjenester Tjenestene må legges til rette for å kunne møte nye gruppers behov (Stortingsmelding 17 Om innvandring og det flerkulturelle Norge (Kommunal- og arbeidsdepartementet 1997)

3 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Omsorgstjenester til eldre fra ikke-vestlige minoriteter – politiske dokumenter og oppdrag Bystyresak 202/2004 Eldre med minoritetsbakgrunn Oppdrag til Helse- og velferdsetaten. Stimulere til aktiviteter som retter seg mot eldre med minoritets- bakgrunn 1.Opprette kompetanseenhet som skal gi råd overfor enheter som driver tjenesteyting overfor målgruppen 2.Innhente kunnskap fra inn- og utland, initiere forskning 3.Vurdere behov for særtiltak 4.Informasjon på flere språk

4 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Igangsatte tiltak Kunnskapsbasert nettside Informasjon på flere språk Deltagelse i europeisk nettverk for flerkulturell eldreomsorg ENIEC Storbyprosjekt POEEM utført av NOVA, som sammenstilt forskning og data om eldre ikke-vestlige minoriteter i storby- ene samt erfaringer fra fokusgrupper fra tjenesteapparatet i rapporten Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgs- tjenester. Statusrapport fra fem norske storbykommuner. IMDi-finansiert prosjekt ”Lokale møtesteder for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn”, to statusrapporter

5 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Kunnskapsbasert nettside om eldre innvandrere Eldre innvandrere Denne nettsiden samler nyttig kunnskap i tilknytting til tjenester for eldre fra etniske minoriteter. For å oppnå en levende og brukbar nettside setter vi pris på at alle virksomheter som arbeider med målgruppen eldre fra etniske minoriteter leverer det de måtte ha av bidrag. www.hev.oslo.kommune.no/Eldre/Eldre innvandrere

6 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Eldresenter (Seniorsenter) Denne informasjonen finnes også på andre språk enn norsk (pdf format): Arabisk Engelsk Somali - [Hør teksten som lydfil (mp3)]SomaliHør teksten som lydfil Tamil Urdu - [Hør teksten som lydfil (mp3)]UrduHør teksten som lydfil Persisk (Farsi) Vietnamesisk Informasjon på flere språk

7 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Deltagelse i europeisk nettverk for flerkulturell eldreomsorg ENIEC www.eniec.eu

8 Omsorgsbolig Eid eller leid bolig Omsorg + Omsorgsbolig med tjenester Sykehjem Personalbase døgnet rundt Hjemmebaserte tjenester* Innsatsteam Tjenester i korttidsopphold Hjemmesykepleie Praktisk bistand. Omsorgslønn, Dagsenter. Trygghetsplasser Trygghetsalarm. Matombringing. Rehabilitering Eldre-(senior)senter. Møtesteder Sykehjemstjenester BoligtyperTjenestetrapp Resepsjon døgnet rundt. Aktivitetssenter Hjemmebaserte tjenester. Personalbase* Oslo kommunes Omsorgstrapp 2007 * Tjenester på lavere trinn tilbys også beboere i omsorgsboliger

9 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Mange kvinner 45+ med ikke-vestlig bakgrunn sliter med uhelse – diabetes ll, hjerte-kar-sykdommer og psykiske lidelser (Levekår på vandring. Velstand og marginalisering i Oslo FAFO rapport 2007) manglende selvtillit isolert i familien kan ikke norsk godt nok usikkerhet og utrygghet i kontakt med samfunnet møter ofte offentlige tilbud med mistenksomhet kvinner fra etniske minoriteter er en satsingsgruppe i Folkehelseplanen for Oslo ­ 2005-2008. Lokale møtesteder for eldre fra etniske minoriteter

10 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Lokale møtesteder for eldre fra etniske minoriteter Prosjekt etablert i 2006 og videreført i 2007 og 2008,delvis finansiert av IMDI. Statusrapporter Lokale møtesteder for eldre fra etniske minoriteter 2006 og 2007. I nettverket inngår: Alna Furuset seniorsenter Gamle Oslo Grønland flerkulturelle eldresenter Grünerløkka Grünerløkka seniorsenter Stovner møtested Søndre Nordstrand møtested Koordinator i Helse- og velferdsetaten Nytt møtested - Brobekk nærmiljøsenter i 2008

11 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Erfaringer fra Grünerløkka eldresenter og Gamle Oslo flerkulturelle senter utviklet en fremgangsrik modell for organisering av nye møtesteder. Konflikter i starten mellom ulike etniske grupper. Gruppene viste seg å fungere bedre i egne separerte rom og med egne ledere. Etter hvert oppstod en form for integrering gjennom at de ulike brukerne ble vant til å møte hverandre i felles- arealene. Nå reiser brukere fra ulike grupper på tur sammen og fester feires i fellesskap. Modell ”chambre separé”

12 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Mål for møtestedene Opprette sosiale nettverk for kvinner 55+ fra ikke-vestlige minoriteter Gi kunnskap om og skape tillit til det offentlige tjeneste- tilbudet Gi kunnskap om mestring av livsstilsrelaterte sykdommer Stimulere til økt kunnskap i det norske språket Gjøre deltagerne bedre kjent med det norske samfunnet opplevelse av trygghet og mestring i hverdagen Stimulere til utvikling av egne ferdigheter for økt selvtillit På sikt bli kjent med norske besøkere og andre på det nye møtestedet

13

14 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

15 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Videre arbeid - utfordringer og lyspunkter Utvikling av møtesteder er et langsomt og møysommelig arbeid. Nettverket støtter og gir inspirasjon til nye tiltak. Drøfting av holdninger til nye brukere med etablerte brukere. Grünerløkka seniorsenter har siden 10 år en flerkulturell profil. I 2007 ble det etablert en tyrkisk kvinnegruppe og FORAS har fått et nytt møtested der i 2008. Nettverket vil i 2008 informere eldresentre og innvandrer- organisasjoner om prosjektet. Målet er å å trygge videre utvikling av møtestedene og etablering av flere møtesteder. Brobekk nærmiljøsenter blir et nytt møtested i 2008.

16 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Erfaringer fra prosjektet Gode ambisjoner om integrering kan ikke tres over hodet på mennesker. Integrering utvikles over tid når usikkerhet og utrygghet forsvinner og mennesker har blitt vant med hverandre og hverandres ulike tradisjoner. Lokale møtesteder for eldre fra etniske minoriteter

17 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Lokale møtesteder for eldre fra etniske minoriteter Rapportering Lokale møtesteder for eldre fra etniske minoriteter Statusapport 2006 (Helse- og velferdsetaten Oslo) Lokale møtesteder for eldre fra etniske minoriteter Statusapport 2007 (Helse- og velferdsetaten Oslo) Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007 (Helse- og velferdsetaten Oslo) Kartlegging og brukerundersøkelse av eldresentrene i Oslo 2006 (Helse- og velferdsetaten Oslo)

18 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Storbyprosjektet POEEM Finansiering - Program for Storbyrettet forskning Gjennomføring - Trude Nergård i NOVA Inngående storbyer: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand Referansegruppe bistod med innhenting av data Fokusgrupper - personell fra sykehjem og hjemme- tjenesten med erfaringer av tjenester til eldre fra etniske minoriteter Trude Brita Nergård, 2008: Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester. NOVA rapport nr 10/08

19 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tabell 3: Totalt antall innbyggere med innvandrerbakgrunn og antall innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn i de fem storbykommunene. 1.1. 2007 Storby Innbyggere totalt Innbyggere med innvandrerbakgrunn Innbyggere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn Bergen244 620 19 504 14 630( 6 %) Trondheim161 730 11 474 8 500 ( 5 %) Stavanger117 315 13 020 8 730( 7 %) Kristiansand77 840 8 0166 300 ( 8 %) Oslo548 617124 000102 000(19 %) Storbyprosjektet POEEM

20 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Kommune 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 90 + Over 50 år Bergen77946925617112574362871 945 Trondheim41025613781635025831 033 Stavanger486331144765538201521 149 Kristiansand32722412810645552643918 Oslo4 8993 4692 1711 3907874662721047013 328 Tabell 4: Hvor mange førstegenerasjon ikke-vestlige innvandrere fra 50 år og oppover som er bosatt i de fem storbykommunene. 1.1.2007. Storbyprosjektet POEEM

21 Antall personer over 50 år med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i femårige aldersgrupper. 1.1.2006. Bydel i Oslo 50-5455-5960-6465-6970-7475-7980+ Totaltover 50 år Gamle Oslo435358226165 8246 1 358 Grünerløkka411270186113 5247331 112 Sagene252197125 95 423320 764 St.Hanshaugen151105 47 42 291523 412 Frogner203163114 69 532542 669 Ullern137 71 46 39 231712 345 Vestre Aker151101 83 61 341826 474 Nordre Aker121 84 29 20 211521 311 Bjerke303199 95 59 422523 746 Grorud394244142 94 503531 990 Stovner474329211127 7831271 277 Alna76057136420112357502 126 Østensjø289192118 95 513327 805 Nordstrand171117 83 57 332526 512 Søndre Nordstrand623452297151 7241381 674 Andre/uoppgitt 24 15 40 0 0 0 43 Oslo i alt4 8993 4682 1701 38878544344513 618

22 Tabell 4.3 Eldre brukere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn på aldersinstitusjon eller sykehjem, fordelt etter bydel i Oslo, 1. oktober 2006 Bydel i Oslo Langtid 1.10.2006 Korttid 1.10.2006 Langtid siste fem år Korttid siste fem år Alle beboere 31.08.2006 Gamle Oslo3056227 Grünerløkka50627370 Sagene40310255 St. Hanshaugen0003276 Frogner0032345 Ullern2001434 Vestre Aker2025269 Nordre Aker4043371 Bjerke1110221 Grorud6176234 Stovner301015161 Alna30820461 Østensjø0031448 Nordstrand2125505 Søndre Nordstrand6131596 Oslo i alt414571234 673

23 Bydel Mottar praktisk bistand Herav innvandrere 50+ Mottar hjemme- sykepleie Herav innvandrere 50+ Mottar omsorgs- lønn Herav innvandrere 50+ Gamle Oslo4082434554 55 Grünerløkka5111736925109 Sagene5891045111105 St. Hanshaugen36903312100 Frogner73006392133 Ullern387118612 70 Vestre Aker61215726101 Nordre Aker66116021231 Bjerke621543710 72 Grorud398729112134 Stovner3351433114102 Alna694864125238 Østensjø1 22510894141810 Nordstrand1 0563802161 Søndre Nordstrand1698165172316 Oslo i alt8 7651097 05620618867 Tabell 4.1 Antall personer over 50 år som mottar praktisk bistand, hjemmesykepleie eller omsorgslønn per 1. oktober 2007.

24 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Hele befolkningen 67+ Etniske minoriteter 50+ Antall innbyggere60 80012 500 Praktisk bistand8 800(14,4 %)109(0,9 %) Hjemmesykepleie7 000(11,6 %)206(1,7 %) Omsorgslønn18767 Eldre fra ikke-vestlige land som mottar hjemmetjenester 2007 – en sammenligning Storbyprosjektet POEEM

25 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Eldre fra ikke-vestlige land med hjemmetjenester 2007 OpprinnelseslandHjemmesykepleiePraktisk bistand Pakistan4521 Vietnam, Sri Lanka/ India/andre asiatiske land 4420 Marokko/Etiopia/ andre afrikanske land 186 Iran/Irak2115 Somalia84 Storbyprosjektet POEEM

26 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Storbyprosjektet POEEM Konklusjoner Eldre med ikke-vestlig bakgrunn innebærer ofte en større utfordring for personalet enn andre brukere. Mangelfulle norskspråklige ferdigheter, annen erfaringsbakgrunn og fremmedartet kulturell praksis gjør ofte tilretteleggingen av tjenestene krevende. For å kunne gi et godt tilbud til eldre innvandrere er det behov for formidling av kunnskap og erfaringer til nye utførere av tjenester til eldre med ikke-vestlig bakgrunn.

27 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Storbyprosjektet POEEM Veien videre Prosjektet har avdekket behov for: veileder til personell i sykehjem og hjemmebaserte tjenester utvikling av kurspakker om flerkulturell kunnskap for helse- og omsorgspersonell. Dette gjelder både videreutdanning og læreplanen i utdanning for helse- og omsorgspersonell.


Laste ned ppt "Eldre innvandreres behov for og bruk av pleie- og omsorgstjenester i Oslo Eva Hurtig, spesialkonsulent Helse- og velferdsetaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google