Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldresenteret ligger i gangavstand til min bolig

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldresenteret ligger i gangavstand til min bolig"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldresenteret ligger i gangavstand til min bolig
og er på en måte sentrum i min hverdag. (kvinne 79 år) Klarer meg ikke uten å treffe vennene mine. (mann 92 år) Jeg gleder meg til hver onsdag, Det er ukens høydepunkt. Få prate og se mennesker og le litt.. Vi er som en stor familie. Er til tider veldig ensom. (kvinne 80 år) Min sønn døde og min kone av dette. For ikke å synes synd på meg selv begynte jeg å gå til eldresenteret og hjelpe andre. (mann 79år) Etter at jeg ble alene og oppleverer at venner og omgang jeg har hatt gjennom livet faller fra, er jeg redd jeg ville ha følt meg både isolert og ensom, hvis jeg ikke hadde hatt et eldresenter å ty til. (kvinne 85 år) For å treffe gamle kjente også ukjente. For å diskutere dagens verdenssituasjon. (mann 84 år) Kommer og hilser på venner med samme bakgrunn og kultur (mann 58 år) For meg er det rett og slett livsnødvendig. (kvinne 81 år) Spiller bridge jevnlig. Møter likesinnede. Drøfter felles problemer. Hører på foredrag av interesse. (kvinne 78 år) Bruker og følger en 94-år gammel mor, så vi begge kommer ut og har et hyggelig og nyttig sted å gå til (kvinne 72 år) P.g.a bevegelsesproblemer er det viktig for meg å ha et sted å gå til i nærmiljøet, hvor jeg kan treffe mennesker i min egen aldersgruppe (mann 86 år) Det var trist å bli pensjonist, men å bli satt i arbeid på eldresenteret var redningen! Gjør lite nytte og ha masse hygge!. Ettersom åren går blir det til slutt bare mye hygge. (kvinne 94 år) Betrakter det som mitt annet hjem. (kvinne 85 år) Godt verksted med mye utstyr. Sosialt samvær. Kunne hjelpe til på ymse måte, f. eks. reparere defekte ting og lage ting til utlodning. (mann 81 år) Eldresenteret betyr så meget for meg, både for nerver og ellers en urolig helse. Humøret mitt lyser når jeg kommer dit. (kvinne 91 år) Jeg er så glad, så glad for alt ved eldresenteret (kvinne 88 år)

2 Eldresenterforum 27 april 2006
Gyda Berg direktør i Helse- og velferdsetaten

3

4 Eldresenterforum 27 april 2006
Overordnet mål Helse- og velferdsetaten skal bidra til helhetlige og sammenhengende velferdstjenester som gir Oslos befolkning gode levekår, som trygge oppvekstvilkår, verdige boforhold, god helse og sosial inkludering.

5 Eldresenterforum 27 april 2006
Helse- og velferdsetaten er en utvikler, forvalter, tilrette-legger og samarbeidspart for Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester og bydelene. Vi bistår Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester ved oppfølging og implementering av overordnede handlingsplaner og bystyrevedtak, og er støttespiller og tilrettelegger for fagutvikling, videreutvikling av modeller og metoder som bidrar til kvalitetsutvikling av tjenesteområdene i bydelene.

6 Eldresenterforum 27 april 2006
Helse- og velferdsetaten er en pådriver innen Oslo kommunes utviklingsarbeid på helse- og velferdsområdet. Vi er en fagetat for byrådsavdelingen og bydelene, og bidrar til bedre levekår samt helhetlige og effektive velferdstjenester for brukerne. Vi forvalter lover og virkemidler til beste for både enkeltindivider og Oslo kommune.

7 Eldresenterforum 27 april 2006
Pleie og omsorg Helse- og velferdsetaten har ansvar for videreutvikling av modeller og metoder som bidrar til effektivisering og kvalitetsutvikling av hele pleie- og omsorgstjenesten. Herunder: sykehjem effektiviseringsnettverk, brukerundersøkelser, kvalitetsmålinger hjemmetjenesten oppfølging av brukervalgbrukerundersøkelser, kvalitetsmålinger, trygghetsalarmtjenesten forebygging eldresentre, helseforebygging, brukerundersøkelser, informasjon om ernæring tilpassing av tjenester for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn

8 ”Omsorgstrappa ” Sykehjem Trygghetsplass Rehabiliteringsplass Korttidsplass Dagsenter, omsorgsboliger Hjemmesykepleier Hjemmehjelp Omsorgslønn Matombringing Trygghetsalarm Eldresenter, tilskudd for tilrettelegging av boliger

9 Eldresenterforum 27 april 2006
Oppdrag i forhold til eldresentrene Utvikling og kvalitetssikring av tjenestene i eldresentrene. Ansvar for å bistå bydelene og driftsorganisasjonene for eldresentrene med rådgivning og videreutvikling av modeller, kvalitetssikring og opplæring overfor eldresentrene i Oslo. Eldresentrene er en del av bydelenes tjenestetilbud og er en del av bydelenes driftsansvar. Forebyggende arbeid gjennom eldresentra er et viktig tiltak for eldre. Byrådet er oppratt av hensiktsmessige ordninger og tiltak for videreutvikling av tjenester knyttet til eldresentrene. Helse- og velferdsetaten skal som ledd i dette arbeidet følge med på befolkningsutviklingen, vurdere endrede brukerbehov, utvikle kompetanse og medvirke til mobilisering av frivillig aktivitet.

10 Eldresenterforum 27 april 2006
Eldresentrene i søkelyset nå Flere bystyrevedtak Eldrerådene og eldresentrene i aksjoner mot varslede nedleggelser av eldresentre Ny omsorgsmelding i Stortinget i juni. Utredninger viser fokus på forebygging og eldresentrenes betydning i forhold til dette

11 Eldresenterforum 27 april 2006
”Eldresentrene er kanskje det fremste allmennforebyggende tiltaket overfor eldre. De når svært mange, de utløser betydelig frivillig innsats og bidrar gjennom det også til et mer brukerorientert og lokalt preget tilbud” (Kari Eika, Strategier for bedre helse for funksjonsevne blant eldre, Universitetet i Oslo, Helseøkonomisk forskningsprogram, Skriftserie 2005:4)

12 Eldresenterforum 27 april 2006
Bystyresaker som berører eldresentrene Sak 313/2004 Forebyggende hjemmebesøk for eldre over 75 år – resultat og erfaringer Sak 22/2005, Helsestasjoner for eldre og/eller eldreveiledertjenester Anbefales å tilby seniorveiledertjeneste i alle bydelene Bydelene må selv definere omfang og prioriterte målgrupper og finansiere tjenesten Sak 114/2005 Mal for avtale om drift av seniorsenter/eldresenter i Oslo Sak 354/2005 Gjennomføring av en brukerundersøkelse ved Oslos eldresentre

13 Eldresenterforum 27 april 2006
I Folkehelseplanen som er til behandling i bystyret står blant annet: "Mattilbudet ved eldresentrene bør styrkes og inngå som en del av bydelenes forebyggende arbeid for eldre" Kosthold, fysisk aktivitet og forebygging av fallulykker hos eldre forebygges er blant innsatsområdene i Folkehelseplanen. Her ser HEV at eldresentrene allerede er viktige aktører. Annet HEV har nettsider om ernæring for eldre som også eldresenter kan ha nytte av. HEV kan formidle foreleser til eldresenter som ønsker innlegg om kostråd for eldre. Ansatte i eldresenter er velkomne på møteplass for ernæring som arrangeres for pleie- og omsorgstjenestene i bydelene. Faktaarket "Kostråd til seniorer" ble spesielt laget med tanke på brukere av eldresenter.

14 Eldresenterforum 27 april 2006
Brukerundersøkelse 2006 Cirka svar 37 eldresentre statistiske resultater i vår analyse av svar krever mer tid kopier for egen eldresentrenes planlegging Kartlegging av eldresentrene Gjenstår skjemaer fra 8 eldresentre


Laste ned ppt "Eldresenteret ligger i gangavstand til min bolig"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google