Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avfallsforum Sør Tromøya november 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avfallsforum Sør Tromøya november 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avfallsforum Sør Tromøya november 2006
ETABLERING AV NYTT KRAFTVARME ANLEGG Sigurd Tvedt, RKR

2 Et samarbeidsprosjekt mellom:
49 % 51 %

3 AES - et samarbeidsprosjekt for Agder
Kommuner og avfallsselskaper i Agder må endre restavfallsbehandling fra 2009 Agder Energi trenger langsiktige løsninger for grunnlast i fjernvarmenettet i Kristiansand Avfallsforbrenning blir en stadig viktigere og mer akseptert del av energi-, klima- og miljøsatsingen i Norge Eierne bak prosjektet mener dette best kan realiseres gjennom et forpliktende samarbeid mellom avfallsselskapene og energisektoren Alle kommuner og interkommunale avfallsselskap i Agder er invitert med i prosjektet som avfallsleverandører og eventuelt eiere Balansert avtale der avfalls- og varmekontrakter baseres på partenes alternativkost Prosjektavtale om AES AS (under stiftelse), der eierne har skutt inn 10 mill kr til utredninger, prosjektering m.v. Prosjektet skal gi langsiktige, lønnsomme og konkurransedyktige løsninger for eierne

4 Agder Energisentral - Organisering
Eiere Styringsgruppe Prosjektledelse El. – Mekanisk (Rambøll Danmark) Bygg og Grunn (Multiconsult) Miljø- og KU (Rambøll Norge) 3D visualisering (Rambøll Mapping)

5 Avfall som ressurs i Sverige og Danmark

6 Restavfallsbehandling i Agder
Sorteringsordningene i Agder resulterer i ca 60 % gjenvinning mens nasjonalt mål er 80 %. Over tonn brennbart restavfall/år legges på deponiene i Agder Avfallsmengden øker med rundt 5 % pr år Forbud mot deponering av nedbrytbart restavfall fra 2009: * lokal forbrenningsløsning * forbrenning på Østlandet eller i Sverige * økt materialgjenvinning

7 Hvorfor bygge et forbrenningsanlegg i Kristiansand ?
Lang avstand til andre forbrenningsanlegg Tilstrekkelig mengde restavfall tilgjengelig Muligheter for avsetning av varme til fjernvarmenett Lokal aksept for lokalisering Etablert samarbeid mellom avfalls- og energisektoren

8 Etableringen av leveringsavtaler for avfall?
”Salg” av brensel til negativ pris Anbud etter regelverk for offentlige anskaffelser Det ulovfestede unntaket for utføring av oppdrag i egenregi, som er fastsatt bl.a. gjennom EF-domstolens praksis, og gjennom en analogisk tolkning av konsernunntaket i Forsyningsforskriften. Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 1-3, (2) bokstav h), som lyder som følger: ”Forskriften får likevel ikke anvendelse på: …..”…kontrakter om offentlige tjenestekjøp som tildeles et organ som selv er en offentlig oppdragsgiver som definert i § 1-2 (hvem som er omfattet av forskriften) med hjemmel i en enerett organet har i henhold til en kunngjort lov, forskrift eller administrativt vedtak, forutsatt at bestemmelsene er forenlige med EØS-avtalen.”

9 Gjenvinning av restavfall ved energiutnyttelse
Avfallsleveranser: - Ca tonn Energileveranser: - Ca. 360 GWh Forbrennings- anlegg Restavfall fra hus-holdninger og nærings-virksomhet i Agder Elektrisitet Damp Fjernvarme Miljøprosjekt: Reduserer lukt og klimagassutslipp Reduserer utslipp til vann Erstatter bruk av fossilt brensel

10 Anleggskonfigurasjon – Prinsipp skisse

11 Turbin/Generator/Fjernvarme
Effekt av produsert strøm til nett ca 11 MW kontinuerlig Mengde strøm eksportert ca 90 GWh/år Anleggets eget strømforbruk ca 1-2 MW Beregner 8000 driftstimer per år Høye dampdata (50 bar trykk med 425 o C) pga. optimalisering av elproduksjon Behov i fjernvarmenettet i 2009 er 100 GWh/år.

12 Falconbridgeområdet

13 Langemyr/Dalane

14

15 Fremdrift KU og Reguleringsplan

16

17 Status for prosjektet Prosjektet legger til grunn lokalisering på Langemyr Prekvalifisering og prosjektering av elektromekaniske leveranser er ferdig og anbud kan gå ut om kort tid Bygg – og grunnprosjektering pågår og anbud sendes ut i mars Leveringsavtaler for avfall er ferdigforhandlet med RKR og AR og i prosess for flere andre interkommunale og private selskap Varmeleveranse til industri anses uaktuelt og det arbeides fortsatt med å få på plass leveringsavtalen for fjernvarme til AE Varme Endelig investeringsbeslutning sommeren 2007 og oppstart primo 2010

18 Organisering og eierskskap
Prosjektavtalen legger til grunn en 51/49-%-fordeling mellom Agder Energi og de kommunale avfallsselskapene Agder Energi har bedt om en revurdering med sikte på 100 % eierskap enten for AE eller for kommunene/avfallsselskapene RKR og AR mener en løsning uten kommunalt eierskap er i strid med forutsetningene for samarbeidet og vil kunne sette realisering av prosjektet i fare Dette på grunn av problemer som da vil oppstå med etablering av nødvendige leveringsavtaler for avfall før investeringsbeslutning Eierne arbeider nå for å finne en snarlig løsning som kan legge grunnlag for videreføring av arbeidet etter gjeldende tempoplan Dersom kommunene skal videreføre prosjektet uten deltakelse fra AE, forutsetter dette at det innen kort tid inngås en langsiktig fjernvarmeavtale på akseptable vilkår


Laste ned ppt "Avfallsforum Sør Tromøya november 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google