Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedside.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedside."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedside

2 Forvaltning basert på ny kunnskap?
Øivind Bergh Havforskningsinstituttet/UiB

3 ▶ Mange fagfelt innen akvakultur
POPULASJONSGENETIKK genetisk karakterisering av vill og oppdrettet fisk MARIN GENOMFORSKNING sammensetning og funksjon til arvestoffet i marine arter VEKST- OG REPRODUKSJONSFYSIOLOGI hvordan miljøet påvirker vekst og kjønnsmodning hos fisk FISKEVELFERD OG OPPDRETTSMILJØ forebygging av stress, smerte og sykdom FISKEHELSE OG SYKDOM spredning av sykdom og forebyggende behandling FÔR, FÔRING OG KVALITET opptak og utnyttelse av næringsstoff i fôr

4

5 Troverdig journalistikk
Forfatters navn, etc. Tittelside

6 Troverdig forskning

7 Myter vi ikke blir kvitt
Myten om at oppdrettsfisk er syk og sprer sykdom Myten om den friske villfisken oppfatning om en ”harmonisk” naturtilstand: Ingen spiser hverandre Ingen blir syke Døden ikke fins Lidelse ikke fins, bla bla bla Fremmedgjøring - et allment kulturelt fenomen

8 Samspill? Å leve sammen? Hvilke problemer? Hva er ”natur”?
Hva er ”kultur”?

9 Forvaltning på etterskudd?
Forvaltning må alltid ligge etter forskning Hvor skulle den ellers være? Noen må holde igjen Noen må se framover

10 Bakteppet: teknologiens framskritt
”Ny” PCR-basert teknologi PCR, RT-PCR, Kvantitativ PCR, PCR_DGGE, etc. Detektere agens i naturen i sjøvann symptomfrie bærere vektororganismer Hvordan spres ulike agens? Hvordan blir agens oppformert?

11 Myriader av marine mikrober!
bakterier pr ml virus per ml …men de fleste av disse har lite med fisk å gjøre…

12 Et patogen er ikke bare ett patogen
ILA er ikke bare ILA PD ikke bare PD? Nodavirus ikke bare nodavirus For ordens skyld: bakterier har serotyper

13 Sykdom – en del av naturen!
Verden er full av parasitter Lakselus Kveis Gjellemark Bendelorm

14 Sykdom – en del av naturen!
Vibrio vulnificus – -egentlig beskrevet av Hippokrates 500 år f. Kr. Vibrio anguillarum – Bergmann 1912 - ”den store seidøden” – Vestlandet i 70-åra Ville dyr er ofte syke ”frisk som en fisk” – er bare tull!

15 Sykdom – en del av naturen!
Ville reservoarer ILAV VHSV PD? Nodavirus? Alle opportunistiske bakterier Betydning for sykdomsspredning? Ikke så mye vi vet om dette

16 Sykdom – en del av naturen!
Vertikal smittevei Rogn/melke vektor for patogener Betydning for sykdomsspredning?

17 Et paradigmeskifte? Hittil: forvaltning basert på sykdomsutbrudd
Ser vi bare toppen av isfjellet?

18 Erkjenn to grunnleggende problemer
Mange patogener er ”overalt” Høy vertstetthet gir patogener en fordel

19 ”Hypotese”: spredningsmekanismer?
Epidemiologiske modeller Mangler oseanografi Unntak: lakselus! Mangler hensyntagen til villfisk Stort sett tilpasninger fra landbruksbaserte modeller – ”fjøstankegang” Havet betraktes som en ansamling av tilfeldige og isolerte ”fjøs”

20 Paradokset: Syk? Hold kjeft!
All grunn til å anta at nodavirus er svært utbredt hos torsk i Norge Endemisk hos (vill) kveite? Global utbredelse? Vanlig på kanadisk torsk? All grunn til å anta at oppdretterne ikke vil melde fra Første ærlige sjel går konkurs Torskeoppdrettere er hederlige folk!

21 Overføring av patogener:
Reservoar av patogener Oppdrettede bestander Samme art Oppformering i merd? Reservoar av patogener Ville bestander Samme art Reservoar av patogener Ville bestander Andre arter

22 Nye og gamle sykdommer Ville reservoarer
Introduksjoner av eksotiske sykdomsframkallende organismer Gyrodactylus salaris Furunkulosebakterien? Handel med levende dyr

23 Eksempel VHS Svært alvorlig sykdom på regnbueørret
(Nesten) ikke påvist i Norge Eksotisk sykdom Beslektet virus vanlig på bl.a gadoider ”Ikke påvist i Norge” CEFAS-tokt: VHS vanlig på ville bestander

24 Eksempel ILA Vilt reservoar: Sjøørret
Kan mutere fra apatogen form til patogen form Bestandsregulerende? Smitterisiko?

25 Eksempel IPN Viktig laksesykdom Viktig på marin fisk i oppdrett
Vidt utbredt Påvisning? Ikke farlig. Kunnskap blir en konkurransefordel

26 Et paradigmeskifte? Sykdomsframkallende agens er en del av økosystemet
Å forvalte dem må være en del av: ØKOSYSTEMBASERT FORVALTNING

27 Økosystemprogrammene
- fra en mikrobiologs ståsted ”Økosystembasert forvaltning” Zooplankton Fytoplankton Bakterier og virus

28 Økosystembasert forvaltning – noen forsøk på definisjoner
Sykdom er en del av økosystemet Både hos villfisk og oppdrettsfisk Sykdom, lidelse og død er en viktig del av naturen Menneskelig aktivitet påvirker sykdommers forekomst og utbredelse Menneskelig aktivitet er en del av økosystemet Fiskerier er en del av det pr. definisjon Havbruksnæringen er det – vet alle det? Havbruk er en del av økosystemet og kan ikke betraktes isolert fra det

29 Havbruk: en del av økosystememet

30 Klimaeffekter påvirker havbruk?
Mer uvær: mer rømning? Varmere: raskere bakterievekst? Varmere: svekket immunforsvar? Varmere: endret vekst og fôrutnyttelse? Vanskeligere å oppdrette laks og torsk i Sør-Norge? Bedre å oppdrette laks nordpå? Bedre forhold for havabbor, piggvar, østers og kamskjell sørpå?

31 Ny kunnskap: ny forvaltning?
Utbredelsen av mange patogener i naturen tilsier at båndlegging og brakklegging kan ha mindre effekt enn antatt Forebyggende tiltak blir desto viktigere Styrke motstandsevnen Holde smittepresset nede Kjenne patogenenes økologi

32 Ny kunnskap – ny forvaltning
Kunnskap: en konkurransefordel?


Laste ned ppt "Hovedside."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google