Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykdommer og parasitter. Helse og sykdom  Forebyggende prinsipper  behandlingstiltak 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykdommer og parasitter. Helse og sykdom  Forebyggende prinsipper  behandlingstiltak 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykdommer og parasitter

2 Helse og sykdom  Forebyggende prinsipper  behandlingstiltak 2

3 Hva skal til for å utvikle sykdom?  En vert - Fisk  Patogen - Bakterie, virus  Miljø - Miljø i not eller kar

4 Hva virker inn på helsen til fisken?  Egenskaper ved selve fisken  Smittetypen og smittemengde i systemet  Miljøfaktorene som påvirker fisken MiljøFisk Smitte

5 Miljøet  Vannkvalitet  Fysiske installasjoner  Temperatur  Lys, lyd og trykk  Fôring  Håndtering og røkt

6 Egenskaper ved selve fisken  Avl - hva har vært fokus i avlsmål?  Allmenntilstand i forbindelse med belastninger (sortering, transport, avlusing)  Livssyklus, belastede perioder (stress): - Startfôring - Smoltifisering - Utsett - Kjønnsmodning  Vaksine  Helsestatus på fisken Patogenet må kjempe mot fiskenens immunsystem

7 Bakterier som sykdomsorganismer  Bakterier finnes ”overalt”  Sjøvann har mye mer bakterier enn ferskvann  Bakterier som gir sykdom kalles patogene bakterier  Bakterier kan observeres i et mikroskop.

8 Smittetypen og smittemengde i systemet  Vertikal smitte - Fra rogn eller melke  Horisontal smitte - Fra fisk eller omgivelser

9 Kontroll av fisk  Utvendig inspeksjon av fisken - Risttap, slitasje, skader eller sår - Øyne, hudblødninger, parasitter  Sjekk gjeller - Bleke?  Inne i fiskebuken

10 Kontroll av fisk  De fire snittene

11 Eksempel, Pancreas disease (PD) PD-rammet fisk. Et klart sykdomstegn på PD er at fisken danner klynger og blir stående tett i overflaten og svømme motstrøms. (Foto: Anne Berit Olsen) Pankreassykdom eller pancreas disease (PD) er en sykdom hos atlantisk laks og regnbueørret som øker i omfang i norsk oppdrettsnæring. Sykdommen forårsakes av et virus kalt PD-virus. Utbrudd kan være langvarige og dødeligheten kan bli høy. I etterkant av et utbrudd kan PD gi store økonomiske tap på grunn av dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet. Per i dag finnes verken medikamenter til å behandle sykdommen med eller vaksiner med dokumentert effekt i anlegg. Kartlegging og beregning av risiko for smitte er derfor viktige verktøy for å sette inn riktige tiltak mot sykdommen.

12

13 Syk nabofisk gir størst smittefare  Resultater fra et studie som ble presentert i 2009: Kristoffersen A.B., Viljugrein H., Kongtorp R.T., Brun E., Jansen P.A. (2009).  viktig funn: sannsynligheten for at en bestand skulle bli smittet med PD økte drastisk når smittepresset økte fra lave til moderate verdier.  Moderat smittepress tilsvarer her å ha en gjennomsnittlig stor PD-syk fiskebestand i en sjøavstand på 2 km. Dette viser at PD er svært smittsomt og at den største risikofaktoren er PD-syk fisk i nærliggende anlegg.  Funnet understreker at horisontale smitteveier er viktige for spredning av PD og at bio- sikkerhetsmessige vernetiltak er nødvendige for å hindre smittespredning mellom anlegg, kontrollere smitten og redusere antallet utbrudd av PD.  Smittemodellen viste også at sannsynligheten for at en fiskebestand skulle bli smittet endret seg lite fra moderat til høyt smittepress. Dette kan skyldes at selv ved moderat smittepress, blir de fleste utsatte fiskebestander smittet av PD-virus.

14 Andre risikofaktorer  Av andre potensielle risikofaktorer utgjorde PD-syk fisk i andre anlegg med lokalt samme eierskap en risiko for smittespredning. Denne effekten kan henge sammen med samdrift der smitten eksempelvis overføres ved bruk av felles utstyr og/eller personell.  Det kan også ha sammenheng med likheter i driftspraksis.  Forskerne fant også at jo lengre fisken står i sjøen desto større ble sannsynligheten for at den ble smittet. I tillegg fant man at høstsmolt var mer utsatt for å få PD enn fisk satt ut i andre perioder av året.

15 Miljøfaktorene som påvirker fisken  Fisketetthet, Oksygen, forurensing,  Fôrtype, fôring, groe, lus, temperatur, vær og strømforhold, anleggstype, topografi

16 Forebygging  Dokumentasjon på smolt - Kvalitetsvurdering på smolt - Helseattest - Vaksinestatus  Vurdere smitteforhold - Smitteforhold under transport - Kartlegge smitterisikoer til og fra eget anlegg - Hygieniske retningslinjer  Vurdere miljøet - Objektiv info om fôr og fôringsrutiner - Sjekk bunnforhold - Notvask - Avlus - Unngå predasjon - Ekstern forurensing - Tetthetsvurderinger

17 Fiskehelserapporten 2009

18 Vaksinering

19 Vaksinasjonsmaskin

20 Hvilke sykdommer vaksineres det mot?  Furunkolose  Vibriose  Kaldtvannsvibriose  Vintersår  IPN  (PD)  (ILA)

21

22 Melanin Melanin i muskulatur som sannsynlig resultat av vaksineskade. Vil føre til nedklassing.

23 Normal fisk

24 Kjønnsmoden fisk

25 Usmoltifisert fisk

26 Transportskader

27 IPN Infeksiøs Pankreasnekrose

28

29 HSMB (Hjerte-og skjelettmuskelbetennelse)

30 HSMB

31

32 Sorteringsskade

33 Predatorer

34

35 Hjertesprekk

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Soneinndeling  Eksempel på drift

46 Link til Akvakulturregelverk http://www.fiskeridir.no/akvakultur/akvakulturregelverk


Laste ned ppt "Sykdommer og parasitter. Helse og sykdom  Forebyggende prinsipper  behandlingstiltak 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google