Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Statens naturoppsyn Håndheving innen naturvernlovgivningen gjennom forebygging, tilsyn og kontroll Utviklingen av SNO og forholdet til fjellstyrene K.E.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Statens naturoppsyn Håndheving innen naturvernlovgivningen gjennom forebygging, tilsyn og kontroll Utviklingen av SNO og forholdet til fjellstyrene K.E."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Statens naturoppsyn Håndheving innen naturvernlovgivningen gjennom forebygging, tilsyn og kontroll Utviklingen av SNO og forholdet til fjellstyrene K.E. Tørdal Direktør SNO

2 2 Statssekretærens innlegg uttalelser om naturoppsyn på USS-landsmøtet i dag Det er likevel ett spørsmål som flere høringsinstanser har tatt opp og som jeg må kommentere her. Det gjelder det statlige naturoppsynet. Flere har benyttet denne anledningen til å påpeke ønske om i større grad å overføre oppsynsoppgavene til andre enn Statens naturoppsyn. NORSKOG foreslår sogar å sette naturoppsynet ut på anbud. Jeg kan allerede her understreke at dette ikke er aktuell politikk for denne regjeringen. SNO arbeider ut fra et lovfestet mandat og skal fortsatt utvikles som overordnet oppsynsmyndighet. Men vi vil fortsette dagens praksis med tjenestekjøp, og vil som tidligere legge opp til kjøp av tjenester lokalt og her snakker vi både om rene oppsynstjenster og om konkrete skjøtsel- og tilretteleggingstiltak. Alle som inngår avtale med SNO om slike tjenestekjøp, må imidlertid ha klart for seg at det er oppdrag for miljøvernmyndighetene det dreier seg om, og at det følger kvalitets- og rapporteringskrav med oppdraget. SNO har som ansvarlig oppsynsmyndighet og bestiller et ansvar for kvalitetssikring og å vurdere behovet for kompetanseutvikling hos de instanser som leverer oppsynstjenester. Det må derfor etableres gode rutiner for bestilling og rapportering. Jeg vil understreke at dette også gjelder i statsalmenningene.

3 3 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

4 4

5 5 Utviklingslinje – SNO Nasjonalparker og store verneområder Utvikling ihht stortingsvedtak Store rovdyr Ulovlig jakt Skadedok. Bestandsreg. Felling Kyst- og verneområder St. meld. om vern og bruk av kystsona Lakseoppsyn Nye nasjonal- parker Nye nasjonalparker i Midt-Norge 1997200020022005-6 Evaluering Omorganisering OU-prosess Evaluering Finnmarksloven 2004 Vedtatt opprettet 25.10.1996 2006-7 Naturveiledning Nasjonalparker og verdensarvområder

6 6 SNOs ressursbruk i 2006 Totalt tildelt 111,9 mill over kapittel 1426 + 6,0 mill over fremmedkapittel

7 7 tilsyns- og skjøtselsoppgaver i verneområder kontroll og vedlikehold av grensemerker og skilt informasjons- og tilretteleggingstiltak informasjon om verneområdet og vernebestemmelsene kontroll med at vernebestemmelser overholdes og gitte dispensasjoner følges registrering og dokumentasjon av naturtilstanden – kan også være bestillingsoppdrag ift overvåkingsprogram og lignende Noen tjenester er innenfor SNOs ”kjerneoppgaver” – behovet/omfanget er relativt stabilt Feltarbeid med rovvilt ivaretas av fast personell og rovviltkontaktene Andre tjenester vil være avhengig av forvaltningens ”bestillinger” – behovet/omfanget vil kunne variere svært Hvilke tjenester kjøper SNO i verneområdene?

8 8 Forutsetninger ved tjenestekjøp SBU kap 1426 Statens naturoppsyn Oppdragstageren representerer SNO under oppdraget Oppdraget utføres ihht tjenestekjøpsavtale –Alminnelig lojalitet til oppgaven og arbeidsgiveren –Nøytralitet i forhold til forvaltningen og dens vedtak –Aksept for styringsdialog, oppfølging og resultatkontroll –Samhandling i felt når det er hensiktsmessig –Oppdraget gjelder kun i det aktuelle budsjettåret, og forlengelse er avhengig av budsjettsituasjon og prioritering Oppdraget må utføres i rett tid og med rett kompetanse –Arbeidskraften må være tilgjengelig når oppdraget skal utføres –Det må avsettes tid til å delta i kompetansebygging

9 9 Nøytralitet og tjenestekjøp Kravet til nøytralitet og upartiskhet gjelder også de som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, jf FVL § 10 Statskog Fjelltjenesten og Bygdealmenningene –Krav til nøytralitet er tatt inn i samarbeidsavtalene –Aktsomhetskrav knyttet til at man skal tjene flere oppdragsgivere Fjellstyrene –Krav til nøytralitet er beskrevet i samarbeidsavtale og årlige kontrakter –Det bør skilles mellom den politisk valgte delen av fjellstyret og oppsynet, dersom fjellstyret ønsker å markere uenighet med vedtatt politikk, regelverk eller forvaltningsvedtak Rovviltkontaktene i SNO –Nøytralitet m.v. er kontraktsfestet Skjærgårdstjenesten –Det stilles krav om nøytralitet m.v. knyttet til tildelingsbrev

10 10 Oppsummering SNO har det overordnede ansvaret for oppsyn i nasjonalparker og andre verneområder, men benytter i stor utstrekning tjenestekjøp fra lokale oppsyn i utføringen av arbeide Oppdragstageren representerer SNO ihht tjenestekjøpsavtale under oppdraget, og kan ikke gjøre dette samtidig med å motarbeide sin oppdragsgiver Det må være mulig for SNO som oppdragsgiver å stille krav og reise spørsmål om praksis under gjennomføringen av oppdraget, uten at dette stadig fører til oppstyr i pressen Fjellstyrenes oppsynsordninger har ikke noe selvstendig ansvar for oppsyn med miljøverndepartementets lovverk, og er ikke en ”parallell ordning” til SNO Det er mye god lærdom å hente hos de oppsynsaktører som samarbeider best med SNO og leverer best tjenester

11 11 for liv i naturen og natur i livet


Laste ned ppt "1 Statens naturoppsyn Håndheving innen naturvernlovgivningen gjennom forebygging, tilsyn og kontroll Utviklingen av SNO og forholdet til fjellstyrene K.E."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google