Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NIJOS-foredrag1 NIJOS Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) er et statlig, nasjonalt fagorgan som framskaffer informasjon om jorda, skogen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NIJOS-foredrag1 NIJOS Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) er et statlig, nasjonalt fagorgan som framskaffer informasjon om jorda, skogen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 NIJOS-foredrag1 NIJOS Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) er et statlig, nasjonalt fagorgan som framskaffer informasjon om jorda, skogen, utmarka og landskapet i Norge http://www.nijos.no

2 NIJOS-foredrag2 Geografiske informasjonssystemer •Hva er så spesielt med det geografiske? Hva skiller et geografisk informasjonssystem fra et hvilket som helst annet informasjonssystem? •Geografiske data sammenstiller sted, egenskaper, og noen ganger tid. Et geografisk informasjonssystem må kunne håndtere slik informasjon. •Verden er uendelig kompleks, enhver digital representasjon må nødvendigvis være en forenkling.

3 NIJOS-foredrag3

4 4

5 5 Geografiske databaser •Man benytter nå i stor grad tradisjonelle databaser (Oracle, MS SQL…) for å lagre geografiske data. •Databasen selv forstår ikke at den har med geografiske data å gjøre, trenger en overbygning (for eksempel Oracle Spatial, Quadri NGIS, ArcSDE)

6 NIJOS-foredrag6 Noen metoder for lagring av geografiske data •Et rasterkart kan sees på som et vanlig digitalt bitmap-bilde der det lagres egenskaper for hver pixel •Vektordata: Data lagres som linjer, flater og punkter. I tillegg kan det lagres egenskaper tilknyttet hver linje, punkt og flate ●

7 NIJOS-foredrag7 Geometriske operasjoner •Hjelper oss å bruke geografiske data til å finne svar på viktige spørsmål: –Hvor i kommunen er det både fint å dyrke korn og viktige kulturlandskapsområder? –Hvor bor barna og hvordan best fordele dem på kommunens skoler? –Hvilke hus ligger mindre enn 200 meter fra nærmeste riksvei? –Smittesporing: Hvor er mulige utslippssteder for legionellabakterier, hva er potensielt spredningsområde og hvor bor de som er registrert smittet?

8 NIJOS-foredrag8 Presentasjon •Presentasjon av geografiske data gjøres gjerne på kart! •Kart kan lages på papir eller vises på skjerm. I dag presenteres geografiske data oftere og oftere på Internett. •Vi trenger gode IT-verktøy for å lage og vise fram kart.

9 NIJOS-foredrag9

10 10 Gårdskart på Internett – hva er det? •Gjør kart og arealstatistikk for landbrukseiendommer tilgjengelig for forvaltningen og næringsdrivende i jord- og skogbruk via Internett. •Dataene hentes i sann tid fra databasene til ulike dataleverandører, gir tilgang til de best oppdaterte data

11 NIJOS-foredrag11 Hvorfor Gårdskart på Internett? Bedre tilgjengelighet til informasjon forenkler hverdagen innenfor forvaltning og næring •kart blir enklere tilgjengelig •informasjonen skal gjøre det lettere for næringsdrivende i landbruket å imøtekomme offentlige pålegg om dokumentasjon, rapportering og planlegging. •et verktøy for kommunene i arbeidet med å ta vare på dyrka jord og verdifulle kulturlandskap.

12 NIJOS-foredrag12 Standardisering er nøkkelen •I applikasjonen benyttes en rekke ulike standarder for datautveksling. Det har blitt jobbet med standardisering av geografisk informasjon i årevis. •Gjør det mulig å hente data i sann tid fra forskjellige databaser hos ulike dataleverandører uavhengig av hvilken programvare de benytter. •Standarder: –WMS (web map service, utveksle kartbilder) –WFS (web feature service, utveksle geografiske objekter) –Web services –SFS/SQL (Simple feature specification for SQL, lagring, tilgang og enkle operasjoner) •Open source programvare: Server med Linux, Map Server og javabiblioteker

13 NIJOS-foredrag13 Standardisering er nøkkelen •Dataeierne har brukt mye tid og krefter på å bygge opp gode databaser med standardiserte grensesnitt •Gårdskart på Internett er et eksempel på hvor viktig samhandling og standardiserte metoder er •Gårdskart på Internett skummer fløten av mange virksomheters gode arbeid gjennom flere år

14 NIJOS-foredrag14 E-forvaltning i praksis - dataflyt i gårdskart på Internett

15 NIJOS-foredrag15 Datakvalitet •Data av denne typen vil alltid i noen grad være mangelfulle og/eller inneholde feil. •Eksempler: Nydyrking (skog blir til dyrka jord). Nedbygging (utmark el. Innmark blir til bebygd mark. Gale eller manglende eiendomsgrenser. •Skal data bli liggende i skuffen fordi man er redd de ikke er helt 100% ???

16 NIJOS-foredrag16 Datakvalitet •Aspekter ved datakvalitet: –Geometrisk nøyaktighet –Egenskapenes nøyaktighet –Fullstendighet –Logisk konsistens –Og mange, mange flere…

17 NIJOS-foredrag17 Regionalt miljøprogram •Bøndene kan søke tilskudd i forbindelse med regionalt miljøprogram (rmp) •Det er fylkesmannen som administrerer rmp •Det er krav om dokumentasjon på kart når det søkes •Sammen med fylkesmannen i Oslo og Akershus og fylkesmannen i Østfold har vi tilrettelagt for at bøndene i disse fylkene kan finne nødvendige data i gårdskart på Internett

18 NIJOS-foredrag18 www.nijos.no/gardskart

19 NIJOS-foredrag19 Søkesiden

20 NIJOS-foredrag20 Gårdskart over eiendom

21 NIJOS-foredrag21 En annen type bakgrunnskart

22 NIJOS-foredrag22 Flybilde som bakgrunn

23 NIJOS-foredrag23 Du kan velge blant flere tema i Gårdskart på nett http://www.nijos.no

24 NIJOS-foredrag24 Gårdskartet kan skrives ut eller lagres

25 NIJOS-foredrag25 Kommunevis statusinformasjon

26 NIJOS-foredrag26 Forvaltningen kan lage utskrift av mange kart på en gang


Laste ned ppt "NIJOS-foredrag1 NIJOS Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) er et statlig, nasjonalt fagorgan som framskaffer informasjon om jorda, skogen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google