Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Page 1 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Strategi for Hosle Idrettslag 24. februar 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Page 1 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Strategi for Hosle Idrettslag 24. februar 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Page 1 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Strategi for Hosle Idrettslag 24. februar 2003

2 Page 2 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Agenda Strategiprosessen -. Bakgrunn Dagens organisering Vedtatte rammebetingelser Status Dagens situasjon Visjon, overordnede mål og virkemidler Strategi for Økonomi Strategi for undergruppene Inntektsmuligheter Strategi

3 Page 3 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Strategiprosessen - Bakgrunn og mål Referat fra hovedstyremøte 27. mai 2002 ” Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på strategiskrivene fra undergruppene og arbeide frem et forslag til felles strategi for hele klubben ” Medlemmer av gruppen kommer fra Hovedstyret: Lisbeth Gyland Trond Berger Elisabet Sander Arne Salveson Målet er å ende opp med en overordnet strategi for Hosle IL Målet er å ende opp med en godt forankret strategi for Hosle IL Beskrivelse av prosessen: 1.Gjennomgang av dagens organisering og praksis samt strategiskriv fra undergruppene 2.Diskusjonsutkast til møte med alle undergruppene 10. oktober 2002 3.Oppdatering av utkast basert på møtet 10. oktober og øvrige innspill 4.Høringsrunder desember 2002 og januar 2003 5.Endelig versjon til behandling på årsmøtet 2003

4 Page 4 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Organisering av klubben - Arbeidsfordeling Følgende ble vedtatt på Årsmøtet 2001: Hovedstyret består av de årsmøtevalgte representanter og vil fungere som et arbeidsutvalg for større og prinsipielle saker som skal behandles på bred basis i klubben. HS vil i tillegg være et beslutningsorgan for administrative saker som normalt sorterer under klubbens valgte ledelse. HS vil normalt møtes hver 4.-6. uke. HS-møtene utvides ved at undergruppenes ledere inviteres til felles møter der man diskuterer saker av vesentlig karakter som angår hele klubbens virksomhet. I tillegg vil HS innkalle en eller flere av undergruppene etter behov for å diskutere spesielle saker som kun angår nevnte gruppe. Det legges opp til minimum fire stor-møter per år, der undergruppene også rapporterer om egen aktivitet. Medlemmer av HS vil fungere som prosjektledere for grupper satt sammen av representanter oppnevnt av undergruppene for å forberede større saker av prinsipiell eller vesentlig karakter før høring og behandling i besluttende organer. Hovedstyret skal forberede større saker av prinsipiell eller vesentlig karakter før høring og behandling i besluttende organer

5 Page 5 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Organisering av klubben - Arbeidsfordeling (forts.) Hovedstyret (inkl. daglig leder) skal primært konsentrere sitt arbeide om følgende saker og problemstillinger: Klubbens langsiktige strategi (stikkord ambisjonsnivå, prioritering av aktiviteter etc) Budsjett og økonomi (2-3 års perspektiv) inkl. prinsipper for fordeling av midler til undergruppene Investeringsbeslutninger og godkjenning av avtaler av vesentlig omfang Policy og prinsipper (avtaler) for samarbeide med andre klubber inkl. spilleroverganger Overordnet policy for trening, lagsammensetning, kompetanseutvikling og oppfølging av spillere og trenere osv. Profilering, klubbartikler, sponsorarbeide etc. Utgivelse av Hosleposten Overordnet kontakt/samordning av kontakt mot nærmiljø (eks skole) og kommune/andre offentlige organer Felles arrangementer for hele klubben Koordinering av allidrettstilbudet Undergruppene skal fokusere på daglig drift og idrettslige aktiviteter innenfor vedtatte budsjetter og rammer og prinsipper trukket opp i hovedstyret. Agenda og referat fra hovedstyremøtene sendes undergruppene. Målet med dagens møte er å starte en prosess som ender opp med en strategi for Hosle IL som omhandler nedenfor nevnte områder Kommentar fra fotball: Samarbeid med andre klubber innenfor den enkelte undergruppe må i hovedsak være et anliggende for den enkelte undergruppe, (men Hovedstyret kan overstyre hvis særlige forhold tilsier dette). Hovedstyret har til oppgave å legge til rette for arbeidet i den enkelte undergruppe

6 Page 6 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Dagens organisering - Hosle IL Hovedstyret Langrenn HoppFotballBandy*Håndball Idrettsskole Oldermanns- ligaen Husstyret Supporter- klubben Hosle IL ved Hovedstyret har det totale juridiske økonomiske ansvaret - Hovedstyret må også være et kontrollorgan mot undergruppene - Det utarbeides et konsolidert årsregnskap for hele klubben I utgangspunktet separat økonomi for hver enkelt undergruppe - Oppsparte midler hører hver undergruppe til Tildelingsmidler fra Kommune og Stat blir fordelt undergruppene med likt beløp pr. hode - Hovedstyret holder tilbake en buffer samt tildeler spesielle prosjektpenger eller krisemidler Daglig leder * Samarbeid med Øvrevoll Ballklubb. Rapporterer regnskapsmessig til ØB

7 Page 7 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Andre vedtatte rammebetingelser Trenerplakaten Fotballbaner Vedtatt på Årsmøtet i 2001 Legger føringer for policy vedrørende bredde og topping t.o.m. 12- års alderen - Lag skal ikke deles inn etter ferdigheter - Alle skal ha lik rett til å delta i konkurranser - I lagkamper skal alle få lik spilletid (store variasjoner i treningsoppmøte kan påvirke spilletid) Fotballstyret er ansvarlig for økonomi og drifting

8 Page 8 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Daglig leder - Oppgaver Medlemsregister: Daglig leder skal ha ansvaret for oppdatering av medlemsregisteret slik at det til enhver tid viser en oversikt over lagets medlemmer. Kontingent: Daglig leder skal ha ansvaret for innkreving av kontingent. I dette ligger utsending av giroer, samt purringer. Økonomisystem:: Daglig leder skal ha ansvaret for all bilagsregistrering og løpende oppdatering av regnskap for hovedstyret. Bistand til undergruppene avtales nærmere. Daglig leder skal påse at det utarbeides konsolidert regnskap for klubben i forbindelse med årsavslutning, men har ikke det fulle faglige ansvar for dette. Hosleposten: Daglig leder har det daglige redaksjonelle ansvaret, og skal planlegge og koordinere utgivelsen av avisen, med ca. fire nummer per år. Det innebærer å aktivt samle inn stoff fra undergruppene, følge opp at det blir solgt annonser (med påfølgende fakturering), ivareta kontakt med de som setter og trykker avisen, sørge for distribusjon m.m. Klubbhuset: Daglig leder har ansvaret for utleie av klubbhuset, og oppfølging av vask m.m.

9 Page 9 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Daglig leder - Oppgaver (forts.) Undergruppene: Koordinering og oppfølging etter behov i forbindelse med rapportering og aktiviteter for øvrig. Bistand med praktisk støtte når ledig kapasitet. Bidra til å holde løpende oversikt over aktive utøvere i undergruppene og samordne med medlemsregisteret. Distribuere informasjon som kommer til klubben til undergruppene. Møter: Daglig leder har møteplikt på lagets hovedstyremøter, der Hovedoppgaven vil være å referere. Daglig leder vil ikke ha stemmerett. DL har ansvar for at møtereferatene distribueres til hovedstyrets medlemmer og ledere for undergruppene normalt innen en uke etter møtet. Eksterne relasjoner: Daglig leder representerer klubben utad i forhold til Kommunen, Hosle skole m.v. når dette er ønsket, og ikke hovedstyrets leder/medlemmer ønsker eller har anledning til å stille opp. Daglig leder har også ansvar for løpende kontakt med andre klubber i området etter behov.

10 Page 10 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Daglig leder - Oppgaver (forts.) Annet: Diverse oppfølging og praktisk arbeide knyttet tilTrenerpermer, og annet knyttet til de ulike prosjektgrupper som er nedsatt av hovedstyret. Bidra i planlegging og gjennomføring av Hosleidrettens dag og andre fellesarrangementer for Hosle IL. Koordinere og følge opp idrettsskolen etter behov. Holde løpende oversikt over klubbens tillitsvalgte og oppmenn for alle grener og aldersklasser.

11 Page 11 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Hosle IL - Status Muligheter Nye idretter, også med basis i dagens anlegg for eksempel dans Barneidrett Tilgang til kunstgressanlegg- fotball Skape en sosial møteplass, øke tilhørighet og skape større engasjement i nærmiljøet Trimgruppe Øke jenteandelen (antall fotball- og håndball spillere, dans etc.) Øke antall ungdommer Styrker Sterk forankring i nærmiljøet Eget klubbhus Fotballanlegg Sterk relativ posisjon i bandy Mange fotballspillere God økonomi i deler av foreldregruppen Velordnet økonomi i idrettslaget Bra goodwill i Bærum Kommune Svakheter For lite treningstilbud/tid på bandy-, fotball- og håndballbaner Mangel på velutdannede trenere Mangler lokalt idrettsanlegg for hopp og langrenn Lav jenteandel Travle foreldre. Lite synlig i nærmiljøet Trusler Økonomi skremmer vekk ledere hvis økte kostnader med krav om å skaffe inntekter For små ressurser til å ta oss av de med ambisjoner Mister mange fra 14 års alderen

12 Page 12 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Visjon Overordnet målsetting Hosle IL skal med basis i idrettslige aktiviteter være hovedbidragsyter til å skape et trygt og godt sosialt miljø for alle i Hosle-området. Hosle IL skal være førstevalget for idrettslige aktiviteter til barn og ungdom på Hosle og tilstøtende områder. Klubbens sportslige fokus skal være på bredde og miljø innenfor visse utvalgte idretter som er med på å skape trivsel i nærmiljøet, og Hosle IL skal bidra til at flest mulig driver idrett. Klubben skal ha som mål å nå 1200 aktive medlemmer innen 2005 (+300 medlemmer fra dagens nivå) 40 % av klubbens medlemmer skal være jenter innen 2007 Øke kvinneandelen blant tillitsvalgte (trenere, oppmenn og styrer) Bredde i sportslig satsing med tilbud til alle Hosle IL skal også være førstevalget i nærområdet for idrettsaktiviteter i aldersgruppen 12-16 år Idrettstalenter skal utvikles ved ”spissing” fra og med 13 år (Trenerplakaten) og gjennom samarbeid med andre klubber Videreføre det positive arbeidet med basis i bredde, miljø og trivsel i lokalmiljøet Klubbhuset skal være sosialt samlingspunkt i nærmiljøet Visjon og Mål for Hosle IL

13 Page 13 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Sikre tilstrekkelige inntekter gjennom bruk av klubbhus, kontingenter, sponsor, annonse etc. - Julemarked - Bruktsalg av utstyr - Barnehage Arrangere Hosle idrettens dag 1 gang i året Økt satsing på idrettsskolen som egen undergruppe Opplæring og kursing av trenere og dommere. Økt bruk av ungdomstrenere i alderstrinn 12- 16 år. - Vurdere kompensasjonsordninger Håndbok for oppstart av nye årganger - Oppmanns- og trenerroller - Organisering av foreldregruppen Fortsatt satsning og utvikling av nåværende idretter, men tilby 1 –2 nye idretter rettet mot jenter - Dans er ett alternativ - Tiltak for å øke antall jenter i fotball og håndball Etablere en egen trimgruppe med tilbud i alle aldre. Se på ulike tilbud også for voksne som for eksempel ”Hoslejoggen” og deltakelse i Holmenkollstafetten Samarbeid med utvalgte klubber der vi selv ikke kan gi godt nok tilbud i egen regi Vurdere anleggsmassen og eventuelle nye idrettsanlegg Videreføre trenerplakaten. Retningslinjer for trening fra og med 13 års alderen Virkemidler for å nå målene

14 Page 14 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Strategi - Økonomi Overordnet Overføring av midler fra hovedstyret til undergruppene Hver undergruppe er ansvarlig for sin økonomi innenfor de rammer som Hovedstyret trekker opp Budsjettene og handlingsplan skal hvert år godkjennes av Hovedstyret. Større avvik skal løpende rapporteres Konsernkonto system hvor rentene tilfaller undergruppene etter innskudd/lån Oppsparte midler i en undergruppe skal ikke overføres til andre undergrupper eller Hovedstyret - Husstyret behandles etter særskilte regler Hovedprinsippet er at overføring skal skje likt i forhold til antall aktive deltakere som betaler klubb- og treningskontingent. Nivået pr. hode fastsettes årlig av hovedstyret. Fra 2004 vil aldersgruppen 13-19 år få et høyere beløp pr. hode i forhold til andre grupper. Dette er i henhold til regler for tildeling av støtte pr. aktiv fra kommunen. Hovedstyret skal hvert år holde tilbake en ”pott” som kan fordeles ut til undergruppene etter særskilte behov: - Ekstraordinære behov for utstyr/anlegg - Ekstraordinære økonomiske forhold - Sportslig satsing på enkeltlag/enkelt aktører som krever særskilt klubbstøtte

15 Page 15 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Fotball Visjon Overordnet målsetting Målsetting barnefotball (6-12 år) Ungdomsfotball (13-19 år) Voksenfotball Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle - God fysisk aktivitet - Lagspill, samarbeid, ansvar og sosial trening - Glede via miljø og mestring Bredde- og miljøklubb - Variert og tilpasset tilbud, bidrar til at mange i Hosle området spiller fotball - Tilbud for folk i alle aldre - Inkluderende. Trygghet + mestring = Trivsel Legge forholdene til rette for at spillere med talent og ambisjoner kan utvikle seg i Hosle og spille på A-laget i de årene de trener mest Legge forholdene til rette slik at spillere med stort talent, høye ambisjoner og særskilt stor treningsiver kan få en smidig overgang til klubber i høyere divisjoner (eller med et treningstilbud som mer samsvarer med ambisjonene ?) Trygghet, mestring, trivsel Fotballtilbud preget av trygghet, mestring og trivsel. Velge ut i fra et variert tilbud og sine egne ønsker, motiv og behov (greier vi å gi tilbud til alle ?) Legge forholdene til rette for at spiller med talent og ambisjoner som vil trene mye får muligheter til å realisere sitt potensiale - Generelle tilbud i årsklassen - Kretsens tilbud, evt. delta i høyere årsklasser i Hosle IL - Smidig overgang til klubber i høyere divisjoner (eller med mer intensivt treningstilbud ?) 3. eller 4. divisjonsnivå Fotballgruppen har en klar breddeprofil som samtidig ønsker å ta vare på de med bra ferdigheter og rimelig høye ambisjoner. De med høye ambisjoner skal hjelpes videre til annen klubb

16 Page 16 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Bandy - Samarbeid med ØB Overordnet målsetting Målsetting barnebandy (6-12 år) Målsetting ungdomsbandy (13-19 år) Voksenbandy Breddetilbud til barn og unge som tilhører skolekretsene Hosle, Eikeli, Eiksmarka og Grav Øke de sportslige ambisjoner: A-laget til medaljeplass i 1. div. innen sesongen 2005/2006 - Ønsker å rekruttere fra egne rekker og det sportslige tilbudet må derfor også inkludere tøffere satsing for spillere med ambisjoner slik at de ikke går til andre klubber med tilsvarende ambisjoner Attraktivt og spennende tilbud til barn i disse årsklassene Variert tilbud tilpasset evner og interesse Det sportslige innholdet for den enkelte årgang skal defineres og kommuniseres til spillere og foreldre ved starten av hver sesong Breddetilbud til de som ønsker å spille bandy i et sosialt og hyggelig miljø Tilbud til de med høyt ambisjonsnivå som ønsker mye trening. Sportslig ambisjonsnivå på norgestoppen. - Inndeling av lag etter ferdighetsnivå - De mest ambisiøse spillere kan få spille på et høyere alderstrinn - Treningen for lag i samme aldersgruppe skal skje sammen der dette lar seg praktisk gjennomføre Forholdene skal legges til rette for at klubben kan etablere A-laget i 1.divisjon og på medaljeplass innen sesongen 2005/06 Primært ønsker man å rekruttere spillere fra egne rekker. Dette innebærer en målrettet satsning på lag og spillere på ungdomstrinnet og med godt samarbeid lagledere og trenere imellom. Klubben skal også ha tilbud til de som ønsker å spille bandy i et sosialt og hyggelig miljø utenom A-laget Bandygruppen satser på å gi et godt sportslig tilbud for de med høye ambisjoner samtidig som bredden og miljøet ivaretas

17 Page 17 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Langrenn Overordnet målsetting Begrensninger Primært bredde og miljø fokus. Fokus på mestring og fremgang Tilpasse det sportslige tilbudet etter ambisjonsnivå Tilrettelegging for satsing for de søm ønsker det. Hjelpe eldre løpere med ambisjoner som vi ikke greier å gi et godt nok sportslig tilbud over til Fossum IF Anleggssituasjonen legger begrensinger for miljø og satsing i eldre klasser Langrennsgruppen har primært bredde- og miljø fokus

18 Page 18 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Hopp og kombinert Overordnet målsetting Samarbeid med andre klubber Et godt sportslig tilbud som omfatter god instruksjon og trening tilpasset alle nivåer - Trenere med god treningsbakgrunn - Hoppskolen Glede Rekruttering fra Grav, Hosle og Eikeli skolekrets Hjelpe de beste løpere inn i hoppteam: ”Kollen-team” etc. Det foreligger avtaleutkast med Fossum IF Hoppgruppen har en breddefokus, men ønsker å gi et godt sportslig tilbud tilpasset også de beste

19 Page 19 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Håndball Hosle håndball skal være et tilbud til alle som vil spille håndball på Hosle Hosle skal tilstrebe å ha et tilbud til alle aldersbestemte lag for jenter f.o.m. Piker 9 t.o.m. Piker 16 Det skal jobbes aktivt med primært Hosle skole, sekundært naboskoler, for informasjon til foreldre om tilbud Satsing på senior og old boys/old girls skal ikke gå utover de aldersbestemte lag verken ressursmessig eller økonomisk F.o.m. 15-års laget skal det gis tilbud om trenerutdanning slik at klubben kan tilby egne trenere og dommere i alle årsklasser. Hosles trenere skal følge klubbens trenerplakat. Foreldre skal informeres om håndballgruppens ambisjoner og mål (eks. topping av lag)

20 Page 20 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Idrettsskole Målsetting Organisering Økonomi Annet Klubben skal gi et tilbud om allidrett fra barna begynner i skolen for å fremme idrettsglede og fysisk fostring via lek og variert idrettstilbud Alle øvrige undergrupper skal stille med 1 representant i Idrettsskolestyret Hver undergruppe skal bidra med treningsressurser Idrettstilbudet skal følge de naturlige sesonger (ex. fotball i september og mai) Deltakelse skal primært finansieres via klubbmedlemskap Idrettskolen er ikke til hinder for at andre undergrupper starter opp tilbud fra barna begynner i skolen

21 Page 21 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Klubbhuset Mål Organisering Økonomi Øvrig Klubbhuset skal være et naturlig samlingspunkt for alle i nærmiljøet. Det skal være en arbeidsplass for daglig leder og møteplass for alle fora. Kapasiteten skal bli best mulig utnyttet til glede for klubbens medlemmer. Klubbhuset skal benyttes til inntektsgivende aktiviteter, dog ikke på bekostning av det sportslige og sosiale tilbud. Husstyret skal ha det tekniske ansvar for huset Registrering av bruk av huset skal være en del av daglig leders arbeidsoppgaver De økonomiske rammer inkl. fordeling av leieinntekter skal avtales mellom Husstyret og Hovedstyret i forbindelse med den årlige budsjettprosessen Husstyret skal i samarbeid med Hovedstyret søke å komme frem til en driftsordning for kiosken Av mulige aktiviteter kan nevnes - Gymparti for eldre på formiddagen - Barnehageutleie på dagtid - Aerobikk og dans - Utleie til fest og jubileer - ”Åpent hus” for medlemmer

22 Page 22 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Oldermannsligaen Årsmøtet 2001: Årsmøtet 2002 Oldermannsligaen skal ikke være en egen undergruppe som rapporterer til hovedstyret, men være en selvstendig enhet.

23 Page 23 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Dagens situasjon Sponsing Profilering Annonsering i Hosleposten Draktreklame Loddsalg og sponsoraktivitet i nærmiljøet Det er få bedrifter i nærmiljøet Få eller ingen aktører/lag med reklameverdi Få eller ingen arrangementer som bidrar med inntekter for klubben feks. Cuper Avhengige av velvillighet og samarbeid med klubbmedlemmer eller støttespillere Klubbidentiteten er lite synlig og dårlig kommunisert Beskjedent salg av klubbeffekter Få eller ingen annonsering i Hosleposten Det enkelte lag og undergruppe står fritt til å skaffe seg en ”sponsor” Hver enkelt undergruppe setter igang den aktiviteten de selv ønsker/kommer over Profilering – Sponsing - Inntektsmuligheter

24 Page 24 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Tiltak Det må nedsettes en gruppe bestående av representanter fra de ulike undergruppene som skal utarbeide en plan for målrettet, kontinuerlig inntektsarbeid for klubben. Eksempelvis kan en slik plan inneholde: Hvordan skaffe sponsorer Utvikle konsepter som kan gi gevinster for begge parter Øke salget av klubbeffekter Arrangementer (videreutvikle Hosleidrettensdag/julemarkedet/bruktsalg av idrettsutstyr, cup`er med sponsorer) i klubbens regi gir penger i kassen Hvordan skaffe annonser til Hosleposten Hvordan skaffe/fordele jobber i nærmiljøet Hvordan få kunnskap om og hvordan utnytte stipendier og støtteordninger best mulig Hvordan få ”rike onkler” på banen Hvordan engasjere medlemmer og foreldre Hvordan utnytte klubbhuset i økt inntektsgivende arbeid Hvordan utnytte anlegget til inntektsgivende arbeid Klubbtavle ved ny garasje Profilering – Sponsing - Inntektsmuligheter

25 Page 25 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Implementering av strategi – Forslag til prioriterte aktiviteter Sponsing/eksterne inntektsmuligheter Sikre tilstrekkelige inntekter ved bruk Av klubbhus, kontingenter etc. Økt satsing på idrettsskolen som undergruppe Øke jenteandelen via bedret fokus og tilbud Økt bruk av ungdomstrenere og utdanning av dommere Nedsettes en prosjektgruppe ledet av Hovedstyret som utreder organisering og konkrete muligheter Julemarked (også viktig miljøfaktor) - Hovedstyrets ansvar - Nedfelle ”dreiebok” for arrangementet - Involvere klubbsekretær mer i administreringen Hosle idrettens dag (primært miljøfaktor) - Hovedstyrets ansvar, men gjennomføringen rullerer på undergruppene Barnehage på klubbhuset – Hovedstyret utreder/avtaler nærmere Utleie av klubbhuset – Via klubbsekretær Bruktsalg av utstyr (også miljøfaktor) Salgsbod i kombinasjon med ny garasje ved idrettsbane ? Hovedstyret kommer med forslag til organisering av driften Samarbeid med idrettslinjen på Nadderud ? Nedsette en gruppe som utreder mulighetene innenfor nåværende idretter og muligheter for nye grener. Fokus på gruppen 12-16 år. Utrede muligheter og eventuell organisering (retningslinjer, kursing, fadder/mentorordninger, kompensasjonsordninger)

26 Page 26 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Kommentar fra fotballgruppa – Prioriterte tiltak Langsiktig jobbing med det mål for øyet å skaffe en idrettshall i Hosle-området som er tilgjengelig for klubbens medlemmer og aktiviteter innenfor rimelige økonomiske rammer.

27 Page 27 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Fotball – Visjon og overordnet målsetting Back up

28 Page 28 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Strategi fotball – Breddefotball og barnefotball Back up

29 Page 29 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Strategi fotball - Ungdomsfotball Back up

30 Page 30 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Strategi fotball - Spillerutvikling Back up

31 Page 31 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Strategi fotball - Spillerutvikling Back up

32 Page 32 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Strategi fotball - Støtteaktiviteter Back up

33 Page 33 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Strategi fotball – Støtteaktiviteter (forts.) Back up


Laste ned ppt "Page 1 HOSLE IL Strategi for Hosle IL - Utkast22.november 2002 Strategi for Hosle Idrettslag 24. februar 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google