Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eirik Bunæs BIs Høstkonferanse for Bank og Finans 23. oktober 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eirik Bunæs BIs Høstkonferanse for Bank og Finans 23. oktober 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eirik Bunæs BIs Høstkonferanse for Bank og Finans 23. oktober 2008
Tilsyn med finansiell rådgivning – hvilke konsekvenser har MiFID allerede hatt ? Eirik Bunæs BIs Høstkonferanse for Bank og Finans 23. oktober 2008

2 Hovedformål Økt konkurranse Investorbeskyttelse
Ot prp nr 34: Hovedformålet med MiFID er å bidra til å utvikle og sikre de europeiske verdipapirmarkedenes effektivitet, integritet, samt oversiktlighet og å fremme investorenes tillit til markedet… Økt konkurranse Investorbeskyttelse Mellom verdipapirforetak og mellom markedsplasser (handelssystemer)

3 Økt konkurranse Mange nye norske verdipapirforetak (50 % større antall) – overetablering ? Økende konkurranse gjennom grensekryssende yting av investeringstjenester Relativt få utenlandske filialer Tilvekst av nettmeglere Nye handelsplasser – avvikle ”concentration rules”

4 Multilateral handelsfasilitet (MHF) jf. vphl § 2-3
”Med multilateral handelsfasilitet ( MHF ) menes et multilateralt system der det legges til rette for omsetning av finansielle instrumenter i samsvar med ufravikelige regler og kravene fastsatt i vphl / forskrifter” Kan drive samme virksomhet som en regulert markedsplass, men har ikke samme legale status Kan drives av verdipapirforetak og regulerte markeder Av interesse for Norge: Chi-x, Turquoise, Nasdaq OMX Europe, BATS (nov?), Equiduct (Q4), Burgundy?, nordisk bankbasert konsept? +diverse MHFer i varemarkedene

5 Sannsynlige konsekvenser:
Økt konkurranse mellom gamle og nye markedsplasser Pris / kostnadspress Endret prisstruktur – børsenes ulike inntektskomponenter Overføring av kontroll og overvåking fra børsene til offentlige tilsynsmyndigheter – begrensning i virkemidler Sterkt behov for effektiv clearing and settlement i Europa I Norge – omplassering av: Regnskapskontrollen Prospektkontrollen Transaksjonsrapportering

6

7 Hovedformål Økt konkurranse Investorbeskyttelse Individuell rådgivning
Ot prp nr 34: Hovedformålet med MiFID er å bidra til å utvikle og sikre de europeiske verdipapirmarkedenes effektivitet, integritet, samt oversiktlighet og å fremme investorenes tillit til markedet… Økt konkurranse Investorbeskyttelse Individuell rådgivning Kundekategorisering Testing av kunder Informasjon til kunder Beste utførelse Interessekonflikter

8 Utviklingen har gitt uheldige konsekvenser
Ikke-profesjonelle investorer Verdipapirforetak/ banker Konsekvens + Mange nye aktører Aktiv markedsføring Økt fokus på lønnsomhet Nye produkter / tjenester Medieinteresse Interessekonflikter Utstedere og distributører tilgodeses Tilsløring av avkastning, risiko og likviditet Over-eksponering Balansevekst Økte inntekter Økt opplåning Individuelle valg Økt risikovillighet?

9 Økende grad av arbeidsdeling, men også inntektsdeling
Produsent Kunde Distributør

10 Hvordan foregår finansiell rådgivning?
Muntlig Skriftlig/ nettbasert Individuelt Kollektivt X

11 Med investeringstjenester menes jf. vphl § 2-1
mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter utførelse av ordre på vegne av kunde omsetning av finansielle instrumenter for egen regning aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt investeringsrådgivning plassering av offentlige tilbud, plassering av emisjoner, samt garantistillelse for fulltegning av emisjoner eller tilbud om kjøp av finansielle instrumenter, drift av multilateral handelsfasilitet

12 Foretak med konsesjon til å yte investeringstjenester pr. 10.09.2008
Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde 111 2 Utførelse av ordre på vegne av kunde 67 3 Omsetning av finansielle instrumenter for egen regning 39 4 Aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter 59 5 Investeringsrådgivning 150 6 Plassering av offentlige tilbud mv (corporate finance) 54 7 Drift av multilateral handelsfasilitet Antall foretak med konsesjon 155 Verdipapirforetak med tillatelse til å yte samtlige tjenester Utenlandske foretak v/filial 13 Utenlandske foretak som har meldt grenseoverskridende virksomhet Forvaltningsselskap for verdipapirfond som har tillatelse til å yte aktiv forvaltning 10 Understreke kombinasjonen 1 og 5

13 Nye rettsregler mer detaljerte
fremdeles bruk av rettslige standarder/normer disse må gis et innhold ved at det gjennom tilsyn og forvaltning settes standarder enerett – omsorgsplikt Berettiget forventning om at kundens interesser ivaretas foretakenes behov for forutberegnelighet

14 Investorbeskyttelse – hva er nytt?
Individuell rådgivning Kundekategorisering Testing av kunder Informasjon til kunder Beste utførelse Interessekonflikter Konsesjonsplikt for investerings- rådgivning Investeringsrådgivning er personlig anbefaling om transaksjoner, f.eks. kjøp eller salg, i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter Individuell rådgivning

15 Investorbeskyttelse – forts.
Individuell rådgivning Kundekategorisering Testing av kunder Informasjon til kunder Beste utførelse Interessekonflikter Alle kunder skal klassifiseres Tre kundekategorier: Ikke-profesjonelle Profesjonelle Kvalifiserte motparter Betydning for kravet til investorbeskyttelse Kundekategorisering

16 Investorbeskyttelse – forts.
Individuell rådgivning Kundekategorisering Testing av kunder Informasjon til kunder Beste utførelse Interessekonflikter Egnethetstest ved ytelse av investeringsrådgivning og aktiv forvaltning skal avdekke: kundens kunnskap og erfaring kundens finansielle stilling kundens investeringsmål Hensiktsmessighetstest skal avdekke kundens kunnskap og erfaring frarådningsplikt unntak: ”execution only” Testing av kunder Egnethetstest: Hjemler: vphl § 10-11, 4 ledd Forskriften § ff Hensiktsmessighetstest: Hjemler: § 10-17

17 Kredittilsynets erfaring
Formalia oppfylt, men synes i en del tilfeller å være en ren formaløvelse Tvilsomt mht forståelse, dvs. kunnskap og erfaring hos kunden Åpenbart at enkelte ikke kan forstå kompliserte produkter – eller krav til porteføljesammensetning/risikospredning / korrelasjoner

18 Dokumentasjonskrav Ikke uttrykkelig regulert, men implisitt krav
§ hjemmel ikke benyttet

19 Investorbeskyttelse – forts.
Individuell rådgivning Kundekategorisering Testing av kunder Informasjon til kunder Beste utførelse Interessekonflikter markedsføringsinformasjon om foretaket, dets virksomhet og tjenester om finansielle instrumenter om oppbevaring av aktiva om pris / kostnader Krav til kundeavtale! Informasjon til kunder Problem: Selger på historikk Skriftlig info oppfyller form kravene men oppfattes ikke

20 Hva kan Kredittilsynet gjøre?
Stille krav til faglig leder Be om strikte rammer for hva man kan selge til bestemte kunder/kundegrupper – viktig hvis selgerne selv ikke forstår produktenes egenskaper KT anbefaler modellporteføljer – viktig med riktig kalibrering

21 Kredittilsynets erfaring
Problem: Bruken av historiske data og valg av tidsserier Distributører velger å markedsføre produkter som har hatt en gunstig utvikling de siste 3 til 5 år. Kan forklare etterspørselen etter visse produkttyper Aksjer / Verdipapirfond Strukturerte produkter Eiendomsprodukter Råvarer ?

22 Lydopptak Kredittilsynet foreslår endringer i regelverket om lydopptaksplikt: Endringene medfører at alle telefonsamtaler og all kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler enn telefon i tilknytning til yting av nærmere bestemte investeringstjenester, herunder investeringsrådgivning, skal tapes/dokumenteres Lydopptak anses viktig for oppfølgning og kontroll av reglene som skal sikre investorbeskyttelse Viktig både for Kredittilsynet og foretaksledelsen/compliance Antas å ha preventiv effekt Kontroversielt?

23 Investorbeskyttelse – forts.
Individuell rådgivning Kundekategorisering Testing av kunder Informasjon til kunder Beste utførelse Interessekonflikter Ordreutførelse – beste resultat hvor langt går undersøkelsesplikten ? hvilket resultat foretaket med rimelighet kan forvente å oppnå for sine kunder vil variere avhengig av flere forhold, pris, kostnad, tid, volum, oppgjør, mv., samt kunden, foretaket og produktet Beste utførelse

24 Eksempel på kritikk Verdipapirforetaket skal tilby det beste av sammenlignbare produkter Kostnadsstrukturen i produktet kan ikke redusere avkastningspotensialet vesentlig Andelen av innbetalt beløp som tilfaller verdipapirforetaket må stå i et rimelig forhold til den merverdi verdipapirforetaket tilfører

25 Kan et verdipapirforetak som yter investeringsrådgivning selge ett eller fåtall egenproduserte produkter?

26 Investorbeskyttelse – forts.
Individuell rådgivning Kundekategorisering Testing av kunder Informasjon til kunder Beste utførelse Interessekonflikter Foretakenes plikter: - identifisere - håndtere - informere Interessekonflikter

27 Agent / Prinsipal – hva styrer valgene?
Produsent Kunde Distributør

28 Hovedregel: Ikke vederlag fra andre enn foretakets kunder – men visse unntak…
Verdipapirforetak kan i forbindelse med at de yter investeringstjenester eller tilknyttede tjenester bare motta vederlag fra eller yte vederlag til andre enn kunden dersom: kunden før ytelsen av tjenesten gis skriftlig informasjon om vederlagets art og verdi, eller beregningsmåte dersom verdien ikke kan fastsettes og vederlaget er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten til kunden og ikke vil svekke foretakets plikt til å ivareta kundens interesser på beste måte

29 Økt investorbeskyttelse
Hva betyr det at investeringsrådgivning og ordreformidling er blitt konsesjonspliktig? Tillatelse som verdipapirforetak. Bank må ha slik tillatelse eller være dekket av agentavtale. Organisatoriske krav : egnet ledelse, også ved filialer intern organisering, ”compliance” startkapital Økt investorbeskyttelse FORMÅL

30 Hva kan forventes av Kredittilsynet?

31 Kredittilsynets hovedmål
Bidra til å sikre: finansiell stabilitet velfungerende markeder Hva med opplæring og beskyttelse av småinvestorer?

32 Kredittilsynets virkemidler:
Tilsynsaktiviteter Utvikling av regelverket Forvaltning av regelverket Informasjonsvirksomhet

33 Prioriteringer Statsbudsjettet Tildelingsbrev fra Finansdepartementet
Kredittilsynets strategiske plan Virksomhetsplan


Laste ned ppt "Eirik Bunæs BIs Høstkonferanse for Bank og Finans 23. oktober 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google