Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS5880 Finansmarkedsrett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS5880 Finansmarkedsrett"— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS5880 Finansmarkedsrett
Forelesninger i valgfag (H 2013) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP)

2 Dagens temaer Børs- og verdipapirrett: Viktige definisjoner
Viktige institusjoner og aktører Oversikt over rettskildebilde Konsesjonskrav for verdipapirforetak Krav til organisering Krav til virksomhetsutøvelse

3 Kilde: Norges Bank, Norske finansmarkeder og finansiell stabilitet

4 Kanalisering av sparemidler til investering
Vi husker fra tidligere - to hovedkanaler for finansiering Gjennom verdipapirmarkedet (direkte) Gjennom finansinstitusjon (indirekte/ intermediær) I dag dreier det seg om reglene om den direkte finansieringskanalen - verdipapirmarkedet

5 Finansiering gjennom verdipapirmarkedet
Viktige begreper: Finansielle instrumenter, bl.a.: aksjer, obligasjoner, derivater Utstedere og investorer Første-/annenhåndsmarked (emisjon) Noterte/ikke-noterte instrumenter

6 Finansiering gjennom verdipapirmarkedet (fortsatt)
Markeder for: Egenkapital Aksjer Egenkapitalbevis Gjeld Obligasjoner Sertifikater Derivater (standardiserte/OTC)

7 Finansiering gjennom verdipapirmarkedet (fortsatt)
Hvordan verdipapirmarkedet letter formidlingen av kapital: Markedsplass hvor utsteder og investor kan møtes Likviditet Diversifisering Løser informasjonsproblemer (ref. «market failure») Monitorere investeringen Reduserte transaksjonskostnader

8 Omfordeling av risiko Forskjellige former for risiko
Betydningen av å kunne omfordele risiko Hvordan bidrar finansmarkedene til å håndtere risiko? Oppsplitting i andeler Mulighet for diversifisering Risikovurdering Derivater, forsikring

9 Viktige aktører Oslo Børs
Andre regulerte markeder infrastrukturforetak (FishPool, Nasdaq) VPS Clearing Utstedere Investorer Verdipapirforetak Multilateral handelsfasilitet Verdipapirfond

10 Viktig hensyn - velfungerende markeder
Viktig hensyn i børs- og verdipapirretten Verdipapirhandelloven § 1-1 Lovens formål er å legge til rette for sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter. Børsloven § 1 Lovens formål er å legge til rette for effektive, velordnede og tillitvekkende markeder for finansielle instrumenter. Verdipapirregisterloven § 1-1 Lovens formål er å legge til rette for sikker, ordnet og effektiv registrering av finansielle instrumenter (…)

11 Velfungerende markeder (forts)
Tillit til markedsfunksjonene og markedsaktørene er avgjørende Hva menes med effektiv? Hvilke risikofaktorer kan true markedenes funksjonsmåte? Bl.a.: Asymmetrisk informasjon Prinsipal-/agentproblemer (interessekonflikter) Atferdsrisiko (moral hazard) Systemrisiko, bl.a. ved oppgjør og gjennomføring av handler

12 Velfungerende markeder (forts)
Regulatoriske virkemidler Regler om investorbeskyttelse Krav til god forretningsskikk Krav til markedsplassens innretning, integritet og nøytralitet Regler som øker og utjevner informasjon og hindrer misbruk av informasjon Krav til oppgjør, clearing og soliditet

13 Tilsyn, kontroll og sanksjoner
Finanstilsynet Oslo Børs Økokrim Børsklagenemnda ESMA Norges Banks rolle

14 Rettskildebildet Verdipapirhandelloven m/forskrift fordelingen
Børsloven m/forskrift Verdipapirregisterloven Verdipapirfondloven Børsens regelverk

15 Rettskildebildet (forts.)
EU-regelverket MiFID, MAD, rapporteringsdirektivet, prospektdirektivet, direktivet om overtakelsestilbud («take over») Rettspraksis Børsklagenemndas avgjørelser

16 Finansielle instrumenter
Vphl. § 2-2 første ledd Omsettelige verdipapirer Verdipapirfondsandeler Pengemarkedsinstrumenter Derivater Nærmere definert i § 2-2 annet til femte ledd Finansielle instrumenter – et viktig koblingsbegrep vphl. og børsloven.

17 Verdipapirforetak Verdipapirhandelloven Del 3
Bygger i stor grad på MiFID Konsesjonsplikt Krav til organisering Virksomhetskrav Grenseoverskridende virksomhet

18 Konsesjonsplikt Hva omfattes av konsesjonskravet?
Vphl. § 9-1 «Investeringstjenester som ytes på forretningsmessig basis kan bare ytes av foretak som har tillatelse til dette..» Investeringstjenester – vphl. § 2-1 første ledd «Forretningsmessig basis» – mot vederlag, på andres vegne Unntak – off. virksomheter, foretak med annen konsesjon (§ 9-2)

19 Tilknyttede tjenester
Vphl. § 9-1 jf. § 2-1 annet ledd Sammenheng med virksomhetsbegrensningsregel i § 10-2 Ikke i seg selv konsesjonspliktige tjenester, men tjenester som foretaket kan yte ved siden av den/de tjenestene det har tillatelse til etter § 9-1. Må fremgå av tillatelsen.

20 Krav til organisering Vphl. kapittel 9 II
Organisasjonsform (kredittinstitusjon, aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) Krav til ledelse Krav til aksjeeierstruktur Krav til organisering av virksomheten Medlemskap i Verdipapirfondenes sikringsfond Kapitalforhold Høyeste engasjement med enkelt motpart

21 Virksomhetsregler Vphl. kapittel 10 Tre hoveddeler
Generelle bestemmelser Investorbeskyttelse Markedets integritet og gjennomsiktighet

22 Virksomhetsregler – generelle bestemmelser
Virksomhetsbegrensningsregler både egen virksomhet, gjennom eierandeler mv. Begrensninger på ansattes adgang til å drive annen næringsvirksomhet Shortsalg – må være dekket Lån av finansielle instrumenter – betryggende sikkerhet Handel med derivater Plikt til registrering av handler Clearingplikt Taushetsplikt for ansatte og tillitsvalgte

23 Virksomhetsregler – investorbeskyttelse
Interessekonflikter God forretningsskikk – rettslig standard og kasuistikk Beste resultat («best execution») Håndtering av kundeordre Kundekategorisering Tjenesteyting via annet vp-foretak Tilknyttede agenter

24 Virksomhetsregler – markedets integritet og gjennomsiktighet
Lydopptak Rapportering av transaksjoner Systematisk internalisering Offentliggjøring av informasjon om utførte transaksjoner

25 Multilateral handelsfasilitet (MHF)
Hva er en MHF? Vphl. § 2-3 fjerde ledd Multilateralt system Legges til rette for omsetning av finansielle instrumenter I samsvar med objektive regler Konsesjonspliktig investeringstjeneste, jf. vphl. § 2-1 første ledd nr. 7

26 Multilateral handelsfasilitet (forts.)
Vphl. kapittel 11 Krav til organisering i henhold til 9-11 Og: Objektive handelsregler Regler om hvilke papirer som kan handles Tilstrekkelig informasjon til å foreta en velfundert investeringsbeslutning Regler om oppgjør


Laste ned ppt "JUS5880 Finansmarkedsrett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google