Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kredittilsynets krav til rådgivning om finansielle produkter Bjørn Skogstad Aamo Kredittilsynsdirektør FNH’s årskonferanse 8. april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kredittilsynets krav til rådgivning om finansielle produkter Bjørn Skogstad Aamo Kredittilsynsdirektør FNH’s årskonferanse 8. april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kredittilsynets krav til rådgivning om finansielle produkter Bjørn Skogstad Aamo Kredittilsynsdirektør FNH’s årskonferanse 8. april 2008

2 Kredittilsynet – Ansvar for tilsyn med finanssektoren og forvalter lover innen finansområdet – Hovedmål: bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder – Virkemidler: -tilsyn og overvåkning -regelverksutvikling -forvaltning -informasjon og kommunikasjon NB! Bank kan også ha verdipapirforetakskonsesjon. Når jeg omtaler verdipapirforetak, kan det også være bank.

3 Ny lov: mye er som før, men noen vesentlige endringer… •Markedsføring av finansielle instrumenter Konsesjonspliktig Ikke konsesjonspliktig •Investeringsrådgivning •Ordreformidling av omsettelige verdipapirer til verdipapirforetak •Markedsføring av finansielle instrumenter •Investeringsrådgivning •Ordreformidling av omsettelige verdipapirer til verdipapirforetak •Drift av multilateral handelsfasilitet FørNå

4 Hva menes med ”investeringsrådgivning”? ”….personlig anbefaling til en kunde, på kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter”, jfr. vphl. § 2-4 (1).

5 Hva betyr det at investeringsrådgivning er blitt konsesjonspliktig? •Kreves særskilt tillatelse som verdipapirforetak for å kunne drive med investeringsrådgivning. Bank må ha slik tillatelse eller være dekket av agentavtale. •Flere organisatoriske krav som verdipapirforetak –egnet ledelse –kontroll med eierne av foretaket –intern organisering –startkapital •Rådgivningsprosessen er blitt regulert med detaljerte krav til: –kundekategorisering –testing av kunder –informasjon til kunder –beste utførelse –plikt til å opplyse om interessekonflikter FORMÅL Økt investorbeskyttelse

6 For å sikre økt investorbeskyttelse, plikter verdipapirforetakene å følge mer detaljerte krav til god forretningsskikk i rådgivningen… •Kundens interesse skal gå foran verdipapirforetakets •Investeringer som anbefales skal være egnet for kunden basert på informasjon om –kundens kunnskap og erfaring –kundens finansielle stilling –kundens investeringsmål •Det ikke kan anbefales unødvendige kompliserte og kostbare løsninger i forhold til alternative investeringer •Marginer foretaket tar kan ikke være uforholdsmessig høye •Kunden skal informeres om alle omkostninger og gebyrer •Kunden skal informeres om eventuelle vederlag fra produktleverandører og utstedere som mottas for det enkelte produkt som formidles. God forretningsskikk Økt investorbeskyttelse

7 Særlig om sammensatte produkter •Rundskriv 15/2006 om informasjon og salg (som etterfulgte rundskriv 4/2004) –gjelder fortsatt for verdipapirforetakenes virksomhet –vil bli oppdatert som følge av ikrafttredelse av ny verdipapirhandellov og verdipapirforskrift •Endringen av 12. februar 2008 av forskrift av 25. september 2006 nr. 1317 etter finansinstitusjonsloven, jf. rundskriv 4/2008 –en rekke av bestemmelsene om investorbeskyttelse i verdipapirregelverket er gjort gjeldende for finansinstitusjoner ved salg og rådgivning av sammensatte produkter •Kredittilsynets kategorisering –Sammensatte produkter er å anse som komplekse instrumenter •Kredittilsynets vurdering –en ikke-profesjonell kunde vil normalt ikke ha nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen ved sammensatte produkter –ofte komplekse og omfattende kostnadselementer innebygd slik at avkastning ikke vil være i tråd med kundens investeringsmål

8 Særlig om sammensatte produkter – forts. •Kredittilsynets spørreundersøkelse blant 15 banker om ulike forhold knyttet til sammensatte produkter, herunder •Historikk sammensatte produkter, herunder avkastning •Dagens tilbud av sammensatte produkter •Markedsføring av sammensatte produkter •Opplæring av rådgivere/selgere •Økonomisk kompensasjon for rådgivere/selgere relatert til sammensatte produkter •Institusjonenes inntekter relatert til sammensatte produkter •Resultat: •Avkastningsdata for 350 produkter med forfall før 3.kv.2007 og tegningsperiode fra 1997, viste at de fleste egenkapitalfinansierte og lånefinansierte investeringer ikke har generert meravkastning i forhold til en risikofri investering.

9 Avkastningsintervall for investeringer med 100 % EK uten tegningsomkosninger

10 Avkastningsintervall for investeringer med 20 % EK uten tegningsomkostninger

11 Kvalifikasjonskrav til ledere •Etter vphl.§ 9-9 skal den som faktisk deltar i ledelsen av et verdipapirforetak ha ”relevante kvalifikasjoner og yrkeserfaring”. •Dette innebærer krav om nødvendig kunnskap om det rammeverk som gjelder for investeringstjenestevirksomheten og om de finansielle instrumentene investeringstjenestene relaterer seg til. •Også banker som driver investeringstjenestevirksomhet må ved hver enkelt filial ha en leder som tilfredsstiller verdipapirhandellovens krav til egnethet. •Kredittilsynet har gjennomført egnethetssamtaler i tilfeller hvor det er tvil om lovens krav er oppfylt.

12 Nye utfordringer: •Warrants/”gearingsertifikater” –komplekse instrumenter – ikke-profesjonelle kunder vil normalt ikke ha nødvendig kunnskap og erfaring –omfattende kostnadselementer - vil normalt ikke gi avkastning i samsvar med kundens investeringsmål •Forslag om å kunne etablere og markedsføre spesialfond i Norge (Ot prp nr 36 (2006-2008): –Tilsyn og kontroll med fond som forvaltes med en mer fleksibel investeringsstrategi enn alminnelig verdipapirfond –Unntak fra verdipapirfondlovens regler om tillatt investeringsområde, krav til risikospredning, forbud mot å ta opp lån og forbudet mot å selge finansielle instrumenter fondet ikke eier (shortsalg) –Spesialfond skal kunne lukkes for utstedelse og innløsning av andeler i perioder på inntil ett år –Markedsføring og salg til privatpersoner forutsetter forutgående investeringsrådgivning etter verdipapirhandelloven –Investeringen skal være ”egnet” for kunden

13 Nye utfordringer – forts. –Økt kompleksitet i finansmarkedene –Internasjonale endringer i strukturer, funksjoner og produkter i de internasjonale finansmarkedene –Fordeling av risiko mer uoversiktelig

14 Kredittilsynets prioriteringer –Effektiv håndheving av regelverket –Operativt tilsyn – atferdskontroll - Kredittilsynet vil komme med en del saker som markerer hvor grensene skal gå, slik også Terra-saken viste. –Forebyggende arbeid - foredrag, dialog med organisasjoner og foretak –Samarbeid med markedsplasser, Økokrim og andre tilsynsmyndigheter.

15 Avslutning •Norge har i forhold til mange andre land svake tradisjoner for at ”vanlige mennesker” investerer i verdipapirer. •Dersom en i større grad skal kunne skape tillit og trygghet for slike investeringer, må finansinstitusjoner og verdipapirforetak vise seg tilliten verdi gjennom økt kompetanse og bedre kvalitet. •Kredittilsynet er positiv til det arbeid som gjøres i FNH og Sparebankforeningen for å øke kompetansen blant rådgiverne. •Vi tror det er viktig også å følge opp med gode holdninger og strengere kjøreregler for incentiver, slik at rådgiverne kan opptre på kundenes premisser og ikke med rette må mistenkes for at hensynet til egen og foretakets økonomi er dominerende.


Laste ned ppt "Kredittilsynets krav til rådgivning om finansielle produkter Bjørn Skogstad Aamo Kredittilsynsdirektør FNH’s årskonferanse 8. april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google