Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for arbeidet mot tvangsekteskap i videregående skole – funn og erfaringer Samarbeidsseminar om tvangsekteskap 16. september Monica Five Aarset Institutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for arbeidet mot tvangsekteskap i videregående skole – funn og erfaringer Samarbeidsseminar om tvangsekteskap 16. september Monica Five Aarset Institutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for arbeidet mot tvangsekteskap i videregående skole – funn og erfaringer Samarbeidsseminar om tvangsekteskap 16. september Monica Five Aarset Institutt for Samfunnsforskning

2 Plan for innlegget uOm evalueringen – perspektiver uOm arbeidet mot tvangsekteskap i videregående skole: yFunn yUtfordringer yVeien videre

3 ISFs evaluering av handlingsplanen uFølgeevaluering – handlingsplansperioden u1.delrapport - 2009 u2.delrapport - 2010 u3.delrapport - 2011 uPlanen som helhet og 7 deltiltak uSamarbeid, koordinering og kompetanseoppbygging

4 Perspektiv uInstitusjonelle logikker : ”normer, verdier og forestillinger som strukturerer tankesettet til aktører i organisasjoner og som gir kollektive forståelser av strategiske interesser og beslutninger” uUlike organisasjoner og deler av forvaltningen utvikler sine spesifikke måter å forstå sitt arbeidsfelt på, og sine vurderinger av hva som er viktig og riktig å gjøre knyttet til dette arbeidet u”Tvangsekteskapsfeltet” kan beskrives som et felt der flere ulike logikker møtes uEt viktig spørsmål er hvordan arbeidet forankres institusjonelt

5 Institusjonelle logikker forts. uTankesett er dypt forankret og forandres langsomt uMøtet mellom logikker kan være krevende: usikkerhet, motstand, uklare handlingsmuligheter uNye tankesett og arbeidsformer krever en institusjonell forankring uBetydning av makt og av felles forståelser

6 Arbeid mot tvangsekteskap i videregående skole Fokus for evalueringen: uTiltak 4: minoritetsrådgiverordningen uSe tiltak 4 i sammenheng med andre tiltak i planen som involverer skolen uSammenhengen mellom det individrettede og det systemrettede arbeidet uMøtet mellom ulike sektorområder uVidereføring av arbeidet etter at planperioden er over

7 Minoritetsrådgiverordningen og arbeidet mot tvangsekteskap i skolen uMR – ansatt av IMDi, arbeidsplass på skolene uMøte mellom pådriveransvar og sektoransvar ySkole: det skolefaglige er det primære yMR: det skolefaglige er et inntak uEtt av mange hensyn uSkolens ressurssituasjon uTvangsekteskapssaker vs skolens saker/forståelse

8 Sentrale funn Minoritetsrådgiverordningen har bidratt til: uLavterskeltilbud – treffer ungdommen der de er uHar synliggjort sammenheng mellom individ- og systemrettet arbeid uØkt kunnskap og kompetanse ved skolene uKunnskapsoppbygging på feltet

9 Sentrale funn -utfordringer uUtfordringer for forankring av arbeidet i skolen: yRessurssituasjon ved skolen yForankring i den sosialpedagogiske rådgivningstjenesten yHva er skolens oppgaver: Foreldresamarbeid? yMangel på avklarte samarbeidsformer og erfaringsutveksling xRutiner og retningslinjer yMøte mellom ulike institusjonelle logikker

10 Anbefalinger uSikre et lavterskeltilbud etter handlingsplanens utløp uSamarbeid på skolen ySosialpedagogisk rådgivningstjeneste yHelsetjeneste yUtarbeide verktøy - Rutiner og retningslinjer uSamarbeid kommunalt yDet lokale hjelpeapparatet yUtarbeide verktøy: xDrammen: Ressursgrupper xRutiner og retningslinjer uSamarbeid regionalt yFylkeskommunen

11 Anbefalinger forts uViktig at skolemyndighetene involverer seg i arbeidet mot TVE uSkolemyndigheten må tydeliggjøre at det å rådgi og veilede elever som står i fare for å utsettes for TVE inngår i den sosialpedagogiske rådgivningstjenestens virkeområde. uRessurser må sikres

12 Veien videre uKompetanse: yViktig at skolesektorens kompetanse trekkes inn yViktig at IMDi videreutvikler og forvalter et perspektiv som setter TVE inn i en større ramme uInntil videre: behov for et engasjement fra IMDis side når det gjelder å være pådriver for det forebyggende arbeidet i skolen uUtredning av ulike modeller


Laste ned ppt "Status for arbeidet mot tvangsekteskap i videregående skole – funn og erfaringer Samarbeidsseminar om tvangsekteskap 16. september Monica Five Aarset Institutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google