Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det regionale helseforetaket sin kvalitetsstrategi - Helse Vest RHF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det regionale helseforetaket sin kvalitetsstrategi - Helse Vest RHF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det regionale helseforetaket sin kvalitetsstrategi - Helse Vest RHF
Stig Harthug Seksjonssjef/professor Forsknings og utviklingsavdelingen Helse Bergen HF

2 Tidligere arbeid og status
Flere av sykehusene har gjennom en årrekke arbeidet med ulike tiltak for å bedre kvaliteten Til tross for relativt omfattende satsning er fremdeles mange utfordringer Fagdirektøren fremmet styresak i Helse Vest om framtidas kvalitetssatsing (Sak 117/05B)

3 Forankring i ledelse og brukerutvalg
Fagdirektørmøte AD-møtet Regionalt brukarutvalg

4 Rammeverket for forståelse og praktisk kvalitetsarbeid i Helse Vest
Internkontroll / internrevisjon Kunnskap Måling (data/indikatorer) Pasient- fokus Trygge helsetjenester Sertifisering/akkreditering

5 Definisjon av kvalitet
”Kvalitet omhandler i hvilken grad aktiviteter og tiltak i helsetjenesten øker sannsynligheten for at individ og grupper i befolkningen får en helsegevinst, gitt dagens kunnskap (og aktuelle ressurser)” Institute of Medicine 1990 (OECD 2005/Health Foundation 2005)

6 ”... og bedre skal det bli!” Tjenestene
er virkningsfulle er trygge involverer brukerne og gir dem innflytelse er samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte er tilgjengelige og rettferdig fordelt En nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten. SHDir 2004.

7 Sertifisering/akkreditering?
Gode prosesser i enkelte laboratorier og støttevirksomhet Foreløpig ikke tiltro til at slike systemer er gode nok for kjernevirksomheten Kunnskapssenteret er bedt om å gjennomgå evidensgrunnlaget

8 Planarbeid Helse 2020 Omfattende forprosjekt for Helse Vest sitt arbeid med revidert foretaksplan og langtidsplan. Kvalitetsutvikling er en av 6 hovedsøyler i dette arbeidet.

9 Kvalitetsprosjekt Forprosjekt
Helse Vest gjennomfører et begrenset prosjekt som kartlegger hvilke tiltak som er i gang og hvordan en kan implementere den nye kvalitetsstrategien på en god måte Opptakten til en samlet satsing for implementere styrets vedtak for kvalitetsutvikling

10 Viktig for god implementering
Tiltakene knyttes til den kliniske virksomhet og i stor grad implementeres i den daglige drift Unngå oppbygning av store sentrale enheter Tilrettelegge for systemer som er enkle i bruk og som kan forstås av alle Få bedre grep om prosessene (fokus på pasientflyt) Monitorering og forbedring knyttes til prosessene og mikrosystemene

11 Videre arbeid Arbeid med Helse forankring i hele organisasjonen og hos samarbeidspartnere (kommuner m.m.) Foretakets langtidsplan - kvalitetstenking integreres Hovedprosjekt - kvalitetsutvikling Operasjonalisering gjennom krav til konkrete aktiviteter (bestillerdokument) regionale fellesprosjekter koordinerte prosjekter som har overføringsverdi mellom helseforetakene

12 Felles støttesytemer Hendelsesregistrering
felles IKT-system forhåndtering av avvik Vektlegge læring og forbedring Ønske fra flere hold om felles system for å arbeide med prosesser (ikke vedtatt) Ønske om å få til bedre bruk av indikatorer som gir mening lokalt og samtidig er egnet til overordnet styring


Laste ned ppt "Det regionale helseforetaket sin kvalitetsstrategi - Helse Vest RHF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google