Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mandat n Faggruppen skal ut fra et forskningsmessig kunnskapsgrunnlag utarbeide veiledninger som skal være til analytisk og praktisk hjelp for lærere,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mandat n Faggruppen skal ut fra et forskningsmessig kunnskapsgrunnlag utarbeide veiledninger som skal være til analytisk og praktisk hjelp for lærere,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mandat n Faggruppen skal ut fra et forskningsmessig kunnskapsgrunnlag utarbeide veiledninger som skal være til analytisk og praktisk hjelp for lærere, skoledere og skoleeier i møte med elever som viser alvorlig atferdsproblematikk. n Veiledningene skal på en kortfattet og informativ måte presentere den kunnskap vi i dag har om hvordan alvorlig atferdsproblematikk kan møtes på en hensiktsmessig måte i skoleverket.

2 Faggruppe  Forsker Thomas Nordahl, Norsk institutt for forskning oppvekst velferd og aldring (leder)  Professor Terje Manger, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen  Forsker Mari-Anne Sørlie, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo  Rådgiver Arne Tveit, Midtnorsk kompetansesenter for atferd.

3 Omfang Elever i høy risiko (ca. 1-2%) Målgruppe Elever i moderat risiko (ca. 3-5%) (store bykommuner ca. 5-10%)

4 Differensiering  Innslaget av antisosiale handlinger i barns og unges oppførsel.  Grad av stabilitet (varighet over tid, forekomst over kontekster og situasjoner).  I hvilken grad atferdsproblemene påvirker sosiale fungering og prestasjoner i negativ retning  I hvilke grad atferden påfører andre mennesker (dyr) alvorlig krenkelse, plage eller skade.  Grad av respons på voksenkontrollerte strategier for sosial påvirkning

5 Tilnærming n Veilederen bygger på en bred teoretisk tilnærming (individ, kontekst, aktør, system) n Lovende pedagogiske tilnærminger –Hva bør innholdsmessig vektlegges i pedagogisk tilnærminger til antisosial atferd? –Hvordan bør skoletilbudet organiseres? –Hvordan bør pedagogiske tiltak implementeres?

6 Pedagogiske tiltak n Tiltak på skoleomfattende nivå –Handlingsplan for forebygging og mestring av atferdsproblemer –Felles regler og konsistent regelhåndhevelse –Samarbeid med foreldre n Tiltak på klassenivå –Funksjonell problemanalyse –Proaktiv og relasjonsorientert klasseledelse –Sosial kompetanseutvikling –Relasjoner mellom barn og unge

7 Pedagogiske tiltak n Tiltak på individnivå –Spesialundervisning etter sakkyndig vurdering –Avtaler mellom hjem og skole –Prososial atferd og oppmuntring –Grensesetting og atferdskorrigering –Sinnekontroll

8 Juridiske avklaringer n Skolen skal både være inkluderende, individuelt tilpasset og gi alle elever en likeverdig opplæring n Skolen skal motvirke marginalisering og utstøting n Ved spesialundervisning er det elevens utbytte av den ordinære opplæringen som skal vurderes, ikke de konsekvensene atferdsproblemene har for medelever eller lærer.

9 Juridiske avklaringer n Forutsetninger for segregert opplæring –Det må eksistere en klar pedagogisk begrunnelse –Det skal foretas sakkyndig vurdering –Det skal foretas enkeltvedtak n Tvungen skifte av skole –Fagruppen mener at bestemmelsen om å flytte elever til annen skole uten samtykke fra foreldre burde hatt sterkere krav om saksbehandling og ikke minst en sentral registrering og tilsyn.


Laste ned ppt "Mandat n Faggruppen skal ut fra et forskningsmessig kunnskapsgrunnlag utarbeide veiledninger som skal være til analytisk og praktisk hjelp for lærere,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google