Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny GIV fase 3 27.06.2012 Ny GIV i Akershusskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny GIV fase 3 27.06.2012 Ny GIV i Akershusskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny GIV fase 3 27.06.2012 Ny GIV i Akershusskolen

2

3 Hva er Ny GIV? Ny GIV i Akershusskolen

4

5

6  Lærerskolering 6 dager. 160 lærere  Kompetanseheving/spredning av Ny GIV- metodikk i alle skolene. ca. 600 kursplasser  412 elever intensivopplæring i 10. trinn  Systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever  FYR – fellesfag, yrkesretting og relevans IKO- modellen Kvalitets- forum Ny GIV i Akershusskolen

7 Ny GIV og IKO-modellen Ny GIV i Akershusskolen Normal oppfølging (tilpasset opplæring) Spesialundervisning Tett oppfølging (i perioder) Tredelt elevgruppe Identifisert når: Lavt karaktersnitt Høyt fravær – mønster i fravær IV eller 1. Mistrivsel Urealistiske yrkes/studieplaner Kritiske grunnleggende ferdigheter (lese, skrive, regne) Felles mål i Akershus

8 Videregående skoler Ungdomsskoler Samordningsmøte Fylkesdirektør Alf Skaset Skolesjef/kommunaldirektør i 22 kommuner Ca. to ganger i året Oversikt over hovedutfordringer i det 13-årige løpet Enighet om prioriterte områder for kvalitetsutvikling Akershus fylkeskommune Utforme mål for kvalitetsutviklingen Tildele ressurser til utviklingen Utlyse søkbare prosjektmidler Definere tiltak som skal iverksettes i skolene – definere organiseringsform Følge opp måloppnåelse – rapportere Søke om prosjektmidler til alternative prosjekter Fem kvalitetsfora Rektorer vgs. Skolesjef/kommunaldirektør i tilhørende kommuner Kvalitetsutvikling som medfører: Bedre 13-årig løp Høyere gjennomføring vgo. Kvalitetsforum

9 Innsatsområder 2012:  IKO-modellen. Hvordan få til en felles tilnærming til bruk av IKO-modellen i Akershus/i hvert Kvalitetsforum?  Erfaringsutveksling og kompetanseheving i Ny GIV- metodikken. Samarbeid på tvers av skoleslagene.  Tallmaterialet som utgangspunkt for skoleutvikling. Hvordan kan vi bruke det tallmaterialet vi har per i dag? Hva ønsker kvalitetsforaene av ytterligere data. Ny GIV i Akershusskolen

10 Nasjonalt nivå FYR i Akershus Styringsgruppe Alf Skaset, fylkesdirektør (leder) Per Hedum, rektor vgs Anne Gry Enger, rektor u-skole Helge Dulsrud og Øyvind Wee kommunaldirektører i Skedsmo og Bærum Elisabeth Kolbjørnsen, leder av veiledningssenter Øyvind Sæteren (prosjektleder) Knutepunktskole Koordinator 3 lærere Prosjektledelse Øyvind Sæteren AVO prosjektsekretariat Utviklings- og spredningsarbeid Spredning og erfaringsutveksling Akershus fylkeskommunes fagnettverk Ledersamlinger Ledelse Ressursskoler FYR Jessheim vgs. Vestby vgs. Nesbru vgs. Ny GIV i Akershusskolen

11  Foreta begrepsavklaring  Utføre læreplananalyse – hva skal, bør, kan yrkesrettes  Beskrive prinsipper for gode yrkesrettingsopplegg  Beskrive behov for fellesfaglig kompetanse i et utvalg bransjer  Utvikle og samle gode undervisningsopplegg  Beskrive prinsipper for god organisering for å skape rom for lærernes yrkesretting Skedsmo skal som knutepunktskole: Ny GIV i Akershusskolen

12

13 Prosjektstruktur og økonomi Prosjektleder AFK (1 mill) Prosjektansvarlige per kommune (2 mill fordeles etter nøkkel, 3 mill fra 2013) En av de prosjektansvarlige får rolle som koordinator for deltakende kommuner (en per fase) KD finansierer opplæring av lærere og vikarutgifter. Intensivkurs innenfor skolenes rammer. Ny GIV i Akershusskolen

14 Settes av 7 % ressurs + 1 % per skole til arbeidet. Oppstart 1. august. Ny GIV i Akershusskolen

15 Settes av 20 % ressurs til arbeidet. Oppstart 1. september. Legges opp til søknadsrunde. Ny GIV i Akershusskolen

16 Prosjektet skoleåret 2012/13: Lærerskolering i Ny GIV-metodikk – kurs for «superlærere» Faglig innhold fra matematikk-, lese- og skrivesenteret Meget bra evalueringer, praksisnært og direkte overførbart Kommunene får refundert vikarutgifter samt reiseutgifter Starter 15.-17. oktober. Siste samling 14.-15. februar Egen samling i Akershus regnes som 6. kursdag Viktig å plukke ut egnete lærere Intensivkurs- grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter: Ulike modeller, maks 7,5 uketimer 466 takket ja, 412 fullførte i vår Evalueres av følgeforskning NOVA fant i 2011 at tilbud på over 13 uker gav best effekt Prosjektet anbefaler 6 klokketimer per uke Ny GIV i Akershusskolen

17 Målgruppa for Ny GIV-10 % svakest presterende elever med potensial til å bestå: Prosjektet skal medvirke til at en definert målgruppe får et godt nok grunnlag til å kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Dette grunnlaget gis gjennom at; elevene lærer det de trenger av grunnleggende ferdigheter i regning, skriving og lesing, og ved at elevene blir motivert til videre skolegang. Ny GIV i Akershusskolen

18 Følgende elever i Akershus skal tilbys Ny GIV-status: 1.Elever som befinner seg blant kommunens 10 % svakest presterende elever (til jul i 10. trinn) med potensial til å kunne bestå videregående skole, og som 2.har kritisk svake grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter, og som 3.trenger et intensivkurs basert på Ny GIV-metodikken for å få et godt nok grunnlag for å kunne fullføre og bestå vgo. Ny GIV i Akershusskolen

19 Følgende elever skal i utgangspunktet ikke være Ny GIV- elev: Elever som ikke behersker norsk godt nok til å inngå i gruppen (minoritetsspråklige) Elever som ligger godt over 3 i snitt (30 poeng kan være en rettesnor for øvre grense) Elever som gjør det godt i de fleste fag, men som sliter med matte (her bør problemet løses i matte så langt det er mulig) Elever med omfattende IOP Ny GIV i Akershusskolen

20 Krav til organisering av intensivopplæringen Undervisning kan skje i egne grupper, men det innvilges ikke forsøk for lengre periode enn jan. – juni. (jf. opplæringsloven § 8-2). Undervisningen skal ikke medføre at elevene mister vurderingsgrunnlag i fagene. Forsøk for maksimalt 7,5 timer per uke. Bør fordeles likt på lesing, skriving og regning. Intensivopplæring kan gjerne kombineres med andre aktiviteter for å øke motivasjon for deltakelse. Ny GIV i Akershusskolen

21 Forsøk etter opplæringslovens § 1-4 Dersom skolen/kommunen planlegger en praksis som avviker fra lov eller forskrift sendes en forenklet forsøkssøknad. Departementet har laget en egen søknadsmal. Alle kommuner som søkte i fjor fikk innvilget. Forsøket innvilges for skoleårene fram til og med 2013. Koordineres av prosjektansvarlig. Ny GIV i Akershusskolen

22

23 Milepæler  Søke om forsøk etter § 1-4, utarbeide opplegg for intensivopplæring. Høst 2012  Kurs for to lærere per ungdomsskole (Ny GIV-lærere). Start oktober 2012, del 2 februar 2013  Interne kurs i Ny GIV-metodikk tilbys fase 3-skolene (for andre lærere enn Ny GIV-lærerne. Høst 2012  Videreutvikling/implementering av felles IKO-modell. Høst 2012  Innføring av Vokal som hjelpeverktøy. Høst 2012  Intensivopplæring av elever i målgruppa. Start 1. jan 2013 Ny GIV i Akershusskolen


Laste ned ppt "Ny GIV fase 3 27.06.2012 Ny GIV i Akershusskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google