Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny GIV i Akershusskolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny GIV i Akershusskolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny GIV i Akershusskolen
Ny GIV fase 3

2

3 Ny GIV i Akershusskolen
Hva er Ny GIV?

4 Ny GIV i Akershusskolen

5 Ny GIV i Akershusskolen

6 Ny GIV i Akershusskolen
Lærerskolering 6 dager. 160 lærere Kompetanseheving/spredning av Ny GIV-metodikk i alle skolene. ca. 600 kursplasser 412 elever intensivopplæring i 10. trinn Systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever FYR – fellesfag, yrkesretting og relevans IKO- modellen Kvalitets-forum

7 (tilpasset opplæring)
Ny GIV i Akershusskolen Ny GIV og IKO-modellen Spesialundervisning Tredelt elevgruppe Normal oppfølging (tilpasset opplæring) Tett oppfølging (i perioder) Identifisert når: Lavt karaktersnitt Høyt fravær – mønster i fravær IV eller 1. Mistrivsel Urealistiske yrkes/studieplaner Kritiske grunnleggende ferdigheter (lese, skrive, regne) Felles mål i Akershus

8 Kvalitetsforum Ca. to ganger i året Samordningsmøte
Oversikt over hovedutfordringer i det 13-årige løpet Enighet om prioriterte områder for kvalitetsutvikling Samordningsmøte Fylkesdirektør Alf Skaset Skolesjef/kommunaldirektør i 22 kommuner Utforme mål for kvalitetsutviklingen Tildele ressurser til utviklingen Utlyse søkbare prosjektmidler Akershus fylkeskommune Definere tiltak som skal iverksettes i skolene – definere organiseringsform Følge opp måloppnåelse – rapportere Søke om prosjektmidler til alternative prosjekter Fem kvalitetsfora Rektorer vgs. Skolesjef/kommunaldirektør i tilhørende kommuner Kvalitetsutvikling som medfører: Bedre 13-årig løp Høyere gjennomføring vgo. Videregående skoler Ungdomsskoler

9 Ny GIV i Akershusskolen
Innsatsområder 2012: IKO-modellen. Hvordan få til en felles tilnærming til bruk av IKO-modellen i Akershus/i hvert Kvalitetsforum? Erfaringsutveksling og kompetanseheving i Ny GIV-metodikken. Samarbeid på tvers av skoleslagene. Tallmaterialet som utgangspunkt for skoleutvikling. Hvordan kan vi bruke det tallmaterialet vi har per i dag? Hva ønsker kvalitetsforaene av ytterligere data.

10 Ny GIV i Akershusskolen
Nasjonalt nivå FYR i Akershus Styringsgruppe Alf Skaset, fylkesdirektør (leder) Per Hedum, rektor vgs Anne Gry Enger, rektor u-skole Helge Dulsrud og Øyvind Wee kommunaldirektører i Skedsmo og Bærum Elisabeth Kolbjørnsen, leder av veiledningssenter Øyvind Sæteren (prosjektleder) Ledelse Prosjektledelse Øyvind Sæteren AVO prosjektsekretariat Ressursskoler FYR Jessheim vgs. Vestby vgs. Nesbru vgs. Utviklings- og spredningsarbeid Knutepunktskole Koordinator 3 lærere Spredning og erfaringsutveksling Akershus fylkeskommunes fagnettverk Ledersamlinger

11 Ny GIV i Akershusskolen
Skedsmo skal som knutepunktskole: Foreta begrepsavklaring Utføre læreplananalyse – hva skal, bør, kan yrkesrettes Beskrive prinsipper for gode yrkesrettingsopplegg Beskrive behov for fellesfaglig kompetanse i et utvalg bransjer Utvikle og samle gode undervisningsopplegg Beskrive prinsipper for god organisering for å skape rom for lærernes yrkesretting

12 Ny GIV i Akershusskolen

13 Ny GIV i Akershusskolen
Prosjektstruktur og økonomi Prosjektleder AFK (1 mill) Prosjektansvarlige per kommune (2 mill fordeles etter nøkkel, 3 mill fra 2013) En av de prosjektansvarlige får rolle som koordinator for deltakende kommuner (en per fase) KD finansierer opplæring av lærere og vikarutgifter. Intensivkurs innenfor skolenes rammer.

14 Ny GIV i Akershusskolen
Settes av 7 % ressurs + 1 % per skole til arbeidet. Oppstart 1. august.

15 Ny GIV i Akershusskolen
Settes av 20 % ressurs til arbeidet. Oppstart 1. september. Legges opp til søknadsrunde.

16 Ny GIV i Akershusskolen
Prosjektet skoleåret 2012/13: Lærerskolering i Ny GIV-metodikk – kurs for «superlærere» Faglig innhold fra matematikk-, lese- og skrivesenteret Meget bra evalueringer, praksisnært og direkte overførbart Kommunene får refundert vikarutgifter samt reiseutgifter Starter oktober. Siste samling februar Egen samling i Akershus regnes som 6. kursdag Viktig å plukke ut egnete lærere Intensivkurs- grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter: Ulike modeller, maks 7,5 uketimer 466 takket ja, 412 fullførte i vår Evalueres av følgeforskning NOVA fant i 2011 at tilbud på over 13 uker gav best effekt Prosjektet anbefaler 6 klokketimer per uke

17 Ny GIV i Akershusskolen
Målgruppa for Ny GIV-10 % svakest presterende elever med potensial til å bestå: Prosjektet skal medvirke til at en definert målgruppe får et godt nok grunnlag til å kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Dette grunnlaget gis gjennom at; elevene lærer det de trenger av grunnleggende ferdigheter i regning, skriving og lesing, og ved at elevene blir motivert til videre skolegang.

18 Ny GIV i Akershusskolen
Følgende elever i Akershus skal tilbys Ny GIV-status: Elever som befinner seg blant kommunens 10 % svakest presterende elever (til jul i 10. trinn) med potensial til å kunne bestå videregående skole, og som har kritisk svake grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter, og som trenger et intensivkurs basert på Ny GIV-metodikken for å få et godt nok grunnlag for å kunne fullføre og bestå vgo.

19 Ny GIV i Akershusskolen
Følgende elever skal i utgangspunktet ikke være Ny GIV-elev: Elever som ikke behersker norsk godt nok til å inngå i gruppen (minoritetsspråklige) Elever som ligger godt over 3 i snitt (30 poeng kan være en rettesnor for øvre grense) Elever som gjør det godt i de fleste fag, men som sliter med matte (her bør problemet løses i matte så langt det er mulig) Elever med omfattende IOP

20 Ny GIV i Akershusskolen
Krav til organisering av intensivopplæringen Undervisning kan skje i egne grupper, men det innvilges ikke forsøk for lengre periode enn jan. – juni. (jf. opplæringsloven § 8-2). Undervisningen skal ikke medføre at elevene mister vurderingsgrunnlag i fagene. Forsøk for maksimalt 7,5 timer per uke. Bør fordeles likt på lesing, skriving og regning. Intensivopplæring kan gjerne kombineres med andre aktiviteter for å øke motivasjon for deltakelse.

21 Ny GIV i Akershusskolen
Forsøk etter opplæringslovens § 1-4 Dersom skolen/kommunen planlegger en praksis som avviker fra lov eller forskrift sendes en forenklet forsøkssøknad. Departementet har laget en egen søknadsmal. Alle kommuner som søkte i fjor fikk innvilget. Forsøket innvilges for skoleårene fram til og med 2013. Koordineres av prosjektansvarlig.

22 Ny GIV i Akershusskolen
ENEBAKK ENEBAKK UNGDOMSSKOLE MJÆR UNGDOMSSKOLE GJERDRUM GJERDRUM UNGDOMSKOLE HURDAL HURDAL UNGDOMSKOLE NANNESTAD NANNESTAD UNGDOMSKOLE NESODDEN ALVÆRN UNGDOMSKOLE TANGENÅSEN UNGDOMSKOLE BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE NITTEDAL HAKADAL UNGDOMSSKOLE LI SKOLE NITTEDAL UNGDOMSSKOLE OPPEGÅRD SOFIEMYRTOPP SKOLE, AVD. FLØYSBONN HELLERASTEN SKOLE INGIERÅSEN UNGDOMSSKOLE FLÅTESTAD SKOLE RÆLINGEN MARIKOLLEN UNGDOMSSKOLE SANDBEKKEN UNGDOMSSKOLE

23 Ny GIV i Akershusskolen
Milepæler Ny GIV i Akershusskolen Søke om forsøk etter § 1-4, utarbeide opplegg for intensivopplæring. Høst 2012 Kurs for to lærere per ungdomsskole (Ny GIV-lærere). Start oktober 2012, del 2 februar 2013 Interne kurs i Ny GIV-metodikk tilbys fase 3-skolene (for andre lærere enn Ny GIV-lærerne. Høst 2012 Videreutvikling/implementering av felles IKO-modell. Høst 2012 Innføring av Vokal som hjelpeverktøy. Høst 2012 Intensivopplæring av elever i målgruppa. Start 1. jan 2013


Laste ned ppt "Ny GIV i Akershusskolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google