Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor vernerunder Kurs i vernearbeid/vernerunder 23. januar 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor vernerunder Kurs i vernearbeid/vernerunder 23. januar 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor vernerunder Kurs i vernearbeid/vernerunder 23. januar 2013
Skulpturlandskap Nordland – Meløy Foto: Aina Sprauten

2 Lovgrunnlaget Arbeidsmiljølovens kapittel 3
Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet § 3-1 punkt 2c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen (Det samme står i Internkontrollforskriften § 5 punkt 6.) Vernerunder er ett virkemiddel (målinger av støy og lys, medarbeidersamtaler, risikovurderinger kan være andre virkemidler)

3 Nye HMS-forskrifter fra 1. januar 2013
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Arbeidsplassforskriften Forskrift om utførelse av arbeid Forskrift om tiltaks- og grenseverdier Produsentforskriften Forskrift om administrative ordninger Antall forskrifter reduseres fra 47 til 6. Før var kravene spredt i flere forskrifter. Nå er kravene samlet og satt i en sammenheng. Det gjør det enklere å holde oversikt over hvilke krav som er aktuelle, følge regelverket og jobbe systematisk med HMS. Forskriftene har hovedsakelig samme krav – det er strukturen som er ny: • Gjeldende forskrifter er plassert i den nye strukturen hvor de naturlig passer inn • Bestemmelser som regulerer samme forhold er slått sammen • Det er gjort noe nødvendige materielle endringer • Endringer som følge av ny arbeidsmiljølov av 2005 er tatt inn Sentrale forskrifter som ikke omfattes av regelverksprosjektet • Internkontrollforskriften • Byggherreforskriften • Maskiner • Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr På dette kurset skal jeg senere gå inn på EN bestemmelse i den øverste forskriften.

4 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
§ Inndeling i verneområder Arbeidsmiljøutvalget deler inn arbeidsplassen i verneområder. I virksomheter som ikke har arbeidsmiljøutvalg, gjøres dette av lokal fagforening etter at arbeidsgiveren har uttalt seg.

5 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (01.01.2013)
§ 7-1. Gjennomgående krav til risikovurdering Den som forskriften retter seg mot, jf. § 1-3, skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten blir vurdert ved planleggingen, tilrettelegging og gjennomføringen av arbeidet. Faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet, herunder arbeidstid, skal kartlegges og om nødvendig måles. Det skal tas særskilt hensyn til om arbeidstakere under 18 år skal benyttes i arbeidet, jf. kapittel 12. På grunnlag av kartleggingen skal risikoen for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet vurderes. Gjennomgående betyr at kravene er aktuelle for alle virksomheter og forskriften er derfor en viktig basis for HMS-arbeidet. Kravet til risikovurdering er forsterket i denne forskriften.

6 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning forts.
Risikovurdering skal gjentas regelmessig, ved endringer som kan ha betydning for risikoforholdene og ved innkjøp av maskiner og utstyr, som kan ha betydning for helse, arbeidsmiljøet og sikkerheten i virksomheten. Risikovurdering skal foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter. Risikovurdering skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt. Formålet med forskriften er at arbeidet skal organiseres og tilrettelegges slik at arbeidstakerne sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø beskyttet mot fysiske eller psykiske belastninger ved at kartlegging, risikovurdering og iverksetting av tiltak gjennomføres før aktiviteten igangsettes (Internkontrollforskriften – Forplantningsskader og arbeidsmiljø - Mekaniske vibrasjoner) Kartlegging, risikovurdering og iverksetting av tiltak skal gjennomføres før aktiviteter igangsettes og før maskiner og utstyr tas i bruk. arbeidstakerne og deres representanter sikres medvirkning (Internkontrollforskriften) arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon og opplæring (Forskrift om bruk av arbeidsutstyr – Forskrift om tungt og ensformig arbeid – Forskrift om verneombud og AMU) AT har i sommeren/høsten 2012 hatt tilsyn på to vgs i Nordland: Det ble varslet pålegg om Kartlegging og risikovurdering av personalressurser Kartlegging og risikovurdering av verneinnretninger på maskiner/arbeidsutstyr Kartlegging og risikovurdering av skilting/merking i lokaler med arbeidsutstyr (lite synlig skilting) (§ Unntak fra arbeidsforbudet ved yrkesrettet opplæring  Dersom arbeidet utføres som ledd i praktisk opplæring i skolens regi, eller praktisk opplæring på lærekontrakt eller opplæringskontrakt, kan ungdom mellom 15 og 18 år og som ikke er skolepliktig, utføre arbeid som nevnt i noen paragrafer som gir begrensninger i arbeid av barn og ungdom (§ 12-5 bokstav b til d og § 12-6 bokstav b til r))

7 Vernerunde / Vernemøte
Vernerunder inngår i det systematiske HMS-arbeidet og skal bidra til å gi gode og sikre arbeidsforhold. Vernerunden/vernemøtet er et verktøy for å fokusere på rutiner som fungerer mangelfulle rutiner det gode arbeidsmiljøet forhold som må rettes opp Vernerunde på områdenivå. Avdelingsleder / har personalansvar og lokalt verneombud. BHT. Vernemøte på ledelsesnivå. HMS-ansvarlig og HVO.

8 Kvalitetsstyring for HMS skal inneholde
Dokumentstyring Avviksbehandling Rutiner for vernearbeid Rutiner for evaluering Rutiner for revisjon Risikostyring Ledelsens gjennomgåelse


Laste ned ppt "Hvorfor vernerunder Kurs i vernearbeid/vernerunder 23. januar 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google