Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlegg på konferanse, Tromsø,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlegg på konferanse, Tromsø,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innlegg på konferanse, Tromsø, 19.4.2007
”Skolens yrkes- og utdanningsveiledning” - tiltak i St. meld. nr. 16 ( ) …og ingen sto igjen Bør vi ikke kalle det yrkes- og utdanningsveiledning. Det brukes konsekvent i meldingen, og er også bestemt av PL. Presentasjon: Kjære forsamling Hva jeg vil snakke om: oppdraget fra Utdanningsdirektoratet. Vi er blitt bedt om å gjennomgå tiltakene på feltet rådgivning/yrkes- og utd.veiledning i St.meld 16, bakgrunnen for, og hvordan man har tenkt å følge opp forslagene til tiltak. Når det gjelder den siste delen, må jeg få påpeke at Stortinget behandlet meldingen nå mandag, så vi har rimeligvis ikke kommet så langt når det gjelder oppfølging. På den andre siden kan jeg jo gi rykende fersk informasjon om hvordan debatten forløp og hva som ble resultatet av behandlingen. Innlegg på konferanse, Tromsø,

2 Bakgrunn – veiledningsfeltet
OECDs landrapport 2002 NOU 2003:13 I første rekke (Søgnen-utvalget) Rapporten ”Styrking av yrkes- og utdanningsveiledningen i Norge” 2003 (gruppe nedsatt av UFD og AAD) St.meld. nr. 30 ( ) Kultur for læring Rapporten ”Gjennomføring i videregående opplæring” 2006 (bredt sammensatt gruppe, ledet av Utdanningsdirektoratet) St.meld nr. 9 ( ) Arbeid, velferd og inkludering St.meld. nr. 16 ( )…og ingen sto igjen OECD – korte trekk. Se s 9 i st.meld NOU 2003 I første rekke St.meld 30 – hva sier den om rådgivning? Gjennomføring i videregående opplæring – GIVO – en arbeidsgruppe nedsatt av departementet for å vurdere konkrete tiltak for å bedre gjennomføringen i videregående. Gruppa var bredt sammensatt med bl.a deltakere fra lærer- og elevorg, partene i arbeidslivet, forskningssektoren. Forslagene ble oppsummert rundt seks hovedområder: 1. Videreutvikling av lærekandidatordningen, flere og mer varierte opplæringsplasser i skole og bedrift, satsing på karriereveiledning, styrking av kompetansen rundt eleven og tiltak rettet mot voksne. St.meld 9 fra AID ST.meld 16 fra KD

3 Hovedutfordring: reproduksjon av sosial ulikhet
St. meld. nr. 16 ( ) …og ingen sto igjen Hovedutfordring: reproduksjon av sosial ulikhet Hovedgrep: tidlig innsats, ikke ”vente og se” I St.meld 16 er den første overskriften ”Et kunnskapssamfunn for alle” og under der står det ”Regjeringen vil føre en aktiv politikk for å redusere forskjellene i samfunnet”. Med andre ord: Vi har en hovedutfordring, og det er : Reproduksjon av ulikhet og behovet for å utjevne sosiale forskjeller. St.meld hovedgrep er at mulighetene ligger i tidllig innsats. Jo tidligere barn og unge får hjelp, jo økt sannsynligheten for at større og mer komplekse problemer avverges. Vi vet: det er sosiale forskjeller i deltakelse og læringsutbytte fra utd.syst. SSB-tall viser at sannsynligheten for å bli eksludert fra videre utd. Og arbeidsliv mangedobles dersom man ikke fullfører vgo. Derfor er økt gjennomføring i vgo et nøkkelområde for denne meldingen.

4 Sentrale innsatsområder:
Tidlig innsats Økt gjennomføring i VGO Økt kunnskap og kompetansebasert utvikling ”Kunnskapsløft for voksne”

5 Perspektiver på veiledningstjenestene i meldingen
Veiledning inn i meldingen som et tiltak for økt gjennomføring i VGO Men også anlagt et tverrsektorielt perspektiv (skolen, UH-sektoren, NAV, fylkeskommuner etc.) Veiledningstjenestene anses ut fra denne tenkningen å ha felles overordnede mål: fremme den enkeltes livslange læring, sysselsetting og verdiskapning forhindre frafall i utdanningssektoren og arbeidslivet bidra til inkludering og likestilling

6 Tiltakene i meldingen - 1
Rådgivertjenesten Rådgivningen skal som hovedregel deles mellom sosialpedagogiske formål og yrkes- og utdanningsveiledning Utvide omtalen av rådgivningens formål og innhold i forskriften. Utarbeide veiledende kriterier for kompetanse Det står i meldingen at gode utdanningsvalg er avhengig av kvalifisert rådgivning. En god rådgivningstjeneste vil redusere sannsynligheten for både omvalg og frafall. Vi går inn for at rådgivningen som hovedregel skal deles mellom sos.pedformål og yrkes- og utdanningsveiledning. Det må synliggjøres i forskriften hva som er formålet med de to typene veiledning og hvilke oppgaver som er knyttet til hver av dem. Vi mener det er viktig at det sosialpedagogiske rådgivningsarbeidet ses i en helhet og at det må tydeliggjøres ar rådgivningen ofte må skje i samarbeid med andre instanser, f.eks PPT, Skolehelsetjenesten eller oppfølgingstjenesten. I forhold til utdannings- og yrkesveiledningen er det viktig å forankre i regelverket at elevene fra og med ungdomstrinnet skal få systematisk rådgivning/veil knyttet til valg av utdanning og yrke. Dette arbeidet må skje i samarbeid med andre utdanningsnivå og lokalt arbeidsliv. Utarbeide veiledende kriterier for kompetanse – det er i dag ingen lovfestede kompetansekrav til rådgivere. Departementet vil med dette tiltaket signalisere at man har klare forventninger til hva en rådgiver bør kunne, at det kreves ulike kompetanser for en yrkes/urd.rådgiver og en sosialped.rådgiver. I tillegg mener man en slik kompetanseveileder kan være med på å heve statusen til rådgivere. Høste erfaringer fra programfag til valg og prosjekt til fordypning for å styrke yrkes- og utdanningsveiledningen – Basert på disse erfaringene vil departementet tydeliggjøre hvordan fagene kan brukes som redskaper i utdannings- og yrkesveildening. Programfag til valg Forskrift for prosjekt til fordypning ble fastsatt Organisering av prosjekt til fordypning er et lokalt ansvar innenfor rammen av forskriften. Fylkeskommunene gir signaler om ulike organiseringsformer uten at utdanningsmyndighetene har noen preferanse om hva som ev vil fungere best. Det er et poeng at ulike modeller blir prøvet ut, og ikke minst tilpasset lokale forhold. Høringssvarene til forskriften påpekte viktigheten av samarbeid skole-arbeidsliv om prosjekt til fordypning. Flere Fylkesommuner rapporterer om inngått samarbeid, ikke bare initiert fra skolenes side. Flere Bransjer, særlig de med undersøkning, bruker muligheten som ligger i prosjekt til fordypning til å rekruttere elever for fremtidig lærekontrakt. Skoler og bedrifter kan samarbeide om å lage lokale læreplaner i PF og "selge" dette som en del av informasjonen til elevene. Det er selvsagt viktig at Rådgivertjenesten bør være godt informert om denne typen aktiviteter, og at rådgiverne også er aktivt inne når elever skal foreta valg.

7 forts. tiltak Høste erfaringer fra programfag til valg og prosjekt til fordypning for å styrke yrkes- og utdanningsveiledningen Praksisrettet toårig løp

8 Tiltakene i meldingen - 2
Koordinering og profesjonalisering: Evaluere de tre forsøkene med regionale partnerskap for karriereveiledning med henblikk på landsdekkende implementering Sette ned en tverrdepartemental arbeidsgruppe for å vurdere opprettelse av et nasjonalt koordinerende organ for utdannings- og yrkesveiledning I 2005 tildelte Utdanningsdirektoratet forsøksmidler til de tre fylkene Nordland, Telemark og Akershus for å opprette fylkesvise partnerskap for karriereveildening. En evaluering av de tre forsøkene er nå i gang, og KD har bestilt en sammenliknende kartlegging av forsøkene, som vil foreligge juli som gjelder fylkene er satt i gang. NIBR har fått i oppdrag av KD….. Det er på bakgrunn av dette at det nå er behov for å utrede behov for eventuelle nasjonale føringer for partnerskap, og ev. opprettelse av et nasjonalt koordinerende organ for utdannings- og yrkesveildening. En tverrdepartemental arbeidsgruppe med representanter fra KD, AID, NHD og KRD skal utrede behovet for et eget forvaltningsorgan, eventuelt utvidelse av oppgavene til eksisterende organ.

9 Tiltakene i meldingen - 3
Øvrige tiltak: Videreutvikle de etablerte nettstedene for utdannings- og yrkesveiledning Systematisk følge opp de høyere utdanningsinstitusjonenes arbeid med studie- og karriereveiledning Vi har i dag….Mange rådgivere og aktuelle brukere har uttrykt ønske om nettsted med gode yrkesbeskrivelser. Det er flere aktuelle kandidater på markedet, og Kunnskapsdepartementet vil foreta en skikkelig vurdering før man bestemmer seg for hvem som skal få oppdraget med videreutvikling.

10 KUF-komiteens innstilling
Merknadene Generell støtte til satsning på veiledning Bredt flertall for deling av rådgivertjenesten (unntatt Venstre) Støtte til kompetansekriterier, men et mindretall vil gjøre dem mer forpliktende Støtte til partnerskapsmodellen


Laste ned ppt "Innlegg på konferanse, Tromsø,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google