Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø - sykepleiestudenter på sykehjem Innlegg NOKUT- konferansen Mai-09 Førstelektor Karin Berntsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø - sykepleiestudenter på sykehjem Innlegg NOKUT- konferansen Mai-09 Førstelektor Karin Berntsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø - sykepleiestudenter på sykehjem Innlegg NOKUT- konferansen Mai-09 Førstelektor Karin Berntsen

2 Innhold Innledning Studier i USP- sykehjemmet - 2000 Klinisk læringsmiljø i sykehjem 2001 Kvalitetsprosedyre - 2005 Brukerundersøkelse - 2006 Refleksjonsprosjekt – 2008 Kritiske suksessfaktorer Oppsummeringer - Konklusjoner

3 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 3 INNLEDNING Egen bakgrunn - forståelse og erfaring Praksisstudier; lære gjøre Læringsmiljøbetingelser i klinisk praksis Klinisk praksis som rekruttering Sykehjem som læringsarena

4 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 4 STUDIER I USP Kvalitetsutvikling I Undervisningssykehjem Prosjekt – nasjonalt prosjekt for kvalitetsutvikling i sykehjem via forskningssamarbeid med høgskoler og universitet Studier i USP - Telemark; –Kompetansekartlegging – Kristin Helleberg –Brukerundersøkelse - Kristin Helleberg –Lederstudie – Elisabeth Aase –Læringsmiljø – Karin Berntsen Læringsfokusert organisasjon

5 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 5 KVALITETSUTVIKLING II Klinisk læringsmiljø Sykepleiefagets substans Fokus i Kliniske studier/Praksis Læringsbetingelser Virksomhet innenfor et økonomisk rasjonale 90 av de totalt 180 studiepoeng er obligatoriske kliniske studier – praksis i Bachelorprogram Hovedfokus skole; læring og studering Hovedfokus praksis; pleie og behandling av syke

6 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 6 Klinisk læringsmiljø - Rekruttering Over 90 % av informantene vegret seg for å arbeide innen feltet geriatri (Bjørk /Mc. Cracken 1998, Bergland & Lærum 1999, Disch og Høie 2005) Begrunnelser for ikke å velge arbeid med eldre; –Forhold i eldreomsorgen –Forhold i utdanning –Forhold i samfunnet

7 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 7 Klinisk læringsmiljø -Bakgrunnsfaktorer Fisher og Parkinson (1998) viser til Moos (1975) og "the three dimensions" viktig for et psykososialt læringsmiljø; –relationship dimensions –personal development dimensions –system maintenance and system change dimensions

8 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 8 Egen studie Forundersøkelse –Litteratursøk - samarbeidspartnere Datasamlingsinstrumenter –Clinical Learning Environment Inventory Validitet – Reliabilitet Back-and Forward Translation CLEI-Norge –Fokusgruppe intervju Utvalg av respondenter –Sykepleiestudenter –Avdelingssykepleiere Analyseverktøy –Statistiske data – SPPS –Kvalitative data – Kvalitativt forskningsintervju

9 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 9 CLEI – Instrument - I Cinical Learnig Environment Iventory (CLEI) –Likert 4-delt skala; svært enig/ enig/ uenig/svært uenig –42 utsagn om læringsmiljø som representerer –6 kategorier – subscales for læringsmiljø

10 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 10 CLEI – Subscales 6 subscales - klinisk læringsmiljø Personalization - Personorientert Involvement- Involverende Satifaction - Tilfredshet = outcome variabel Taskorientation - Strukturert Innovation- Innovativt Individualization - Individualisert

11 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 11 Subscales Individualization –reflects the extent to which students are allowed to make decisions and are treated differentially according to ability or interest; Innovation –measures the extent to which the clinical teacher/clinician plans new, interesting and productive learning experiences, teaching techniques, learning activities and patient allocations; Involvement –assesses the extent to which students participate actively and attentively in hospitals ward activities; Personalization –emphasises opportunities for individual students to interact with the clinical teacher/clinician as well as concern for students’ personal welfare; Task orientation –assesses whether the instructions for hospital activities are clear and well organised.

12 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 12 Analyser og Funn Analyser SPSS – versjon 15 Statistiske analyser som materialet tillater Kvalitative analyser av Fokusgruppeintervju Funn Maksimal score for CLEI Actual form er 42- 216. Variasjon i scores Mean scores Standard deviation Bivariat korrelasjon (r) Multiple regression (R) Beta weights Sammenligninger USP – Non USP Sigifikante forskjeller

13 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 13 Oppsummeringer Funn Studentene mer fornøyd enn misfornøyd Significante forskjeller for studenter som har høyere utdanning; lavere mean scores på satisfaction Innovation laveste mean score; Styrke fokus på innovative læringsstrategier

14 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 14 KVALITETSUTVIKLING –III Kvalitetsprosedyre Som en konsekvens av læringsmiljø undersøkelsen, ble det tatt konkrete steg for utvikling av studenters kliniske læringsmiljø Gruppe etablert; –Ansatte på sykehjemmet –Forsker på høgskolen/Ansvarlig for undersøkelsen Prosedyre utviklet Prosedyre vedtatt og satt inn i det ordinære kvalitetssikringssystemet ved St.Hansåsen sykehjem

15 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 15 KVALITETSSYSTEM, TJENESTER Dato :20.09.05 Mottak av studenter ogKap. Sign. KET gjennomføring av praksisperiodenSide 1 av 3 Godkj. FORSLA G Kliniske studier i Undervisningssykehjem Hensikt At studentene opplever Undervisningssykehjemmets avdelinger som gode læringsmiljøer. Referanser Lov om helsepersonell §5 Bruk av medhjelpere Praksisplaner for grunnutdanning i sykepleie og vernepleie. Omfang Prosedyren gjelder for alle som har ansvar for studentenes kliniske studier i Undervisningssykehjemmet. Ansvar Avdelingssykepleier har det overordnede faglige ansvaret i avdelingen. Ass. avdelingssykepleier har i samarbeid med avdelingssykepleier det overordnede ansvar for opplæring og undervisning til avdelingens ansatte, nytilsatte, studenter og elever. Kontaktsykepleier har veiledningsansvar for studenten når han / hun er i praksis. Fagutviklingskonsulent er hovedkoordinator for studentsamarbeidet med Høgskolen og en faglig veileder / støtte for avdelingene.

16 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 16 KVALITETSUTVIKLING IV Brukerundersøkelse Hovedfunn fra pasientintervju Analysert og kategorisert i følgende tema; –Vi har det så bra her –For lite hjelp –Mangel på selvbestemmelse –Opplevelse av å bli krenket/nedverdiget –Opplevelse av trygghet/utrygghet –Kjennskap, fortrolighet og ensomhet –Helsesituasjonen –Daglige aktiviteter og besøk –Humor, selvinnsikt og omsorg for andre Kilde; Karoliussen, Mette (2007)

17 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 17 KVALITETSUTVIKLING V Refleksjonsprosjekt Med bakgrunn i tidligere studier; etablering av Refleksjonsprosjekt på to avdelinger; Litteratur og forskning om temaet Refleksjon kan bidra til innovative aktiviteter både i forhold til studenters læring og sykepleieutøvelse med pasienter Gruppesamlinger Kompetanseutvikling av ledere Rapportering - Spredning

18 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 18 KRITISKE SUKSESSFAKTORER -I Fra GRUK – Kvalitetsforbedring i helsetjenesten - I

19 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 19 Kvalitetsforbedring II- Sustainability Kilde; Konsmo, Trulte (2009), Hvordan kan vi skape vedvarende forbedringer, Kunnskapssenteret, GRUK

20 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 20 VIDEREUTVIKLING CLEI 2008 – 2009; replikasjonsstudie I ved en annen norsk høgskole – ca 500 informanter Faktoranalyse 2009 – 2010; replikasjonsstudie II videreføres fra 2008 – 2009 – ca 500 informanter Videreutvikling CLEI – Norway – i samarbeid med opphavspersonene –Kulturtilpasning – Ekspertpanel –Introdusere nye subscales Bruk av CLEI – som utgangspunkt for kvalitetssikring av sykepleiestudenters kliniske læringsmiljø

21 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009 21 KONKLUSJONER Kvalitetsutvikling studenters kliniske læringsmiljø Langsiktig – systematisk arbeid Lederskapets ansvar Kvalitativt godt læringsmiljø for studenter og ansatte - kvalitet på utøvelse Bruk av et validitet – og reliabilitets testet instrument Klinisk læringsmiljø – et ansvar for høgskole/ universitet og praksisfelt Videreutvikling av CLEI Spredning Nasjonale Omsorgsforskningssentra


Laste ned ppt "Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø - sykepleiestudenter på sykehjem Innlegg NOKUT- konferansen Mai-09 Førstelektor Karin Berntsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google