Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø
- sykepleiestudenter på sykehjem Innlegg NOKUT- konferansen Mai-09 Førstelektor Karin Berntsen

2 Innhold Innledning Studier i USP- sykehjemmet - 2000
Klinisk læringsmiljø i sykehjem 2001 Kvalitetsprosedyre Brukerundersøkelse Refleksjonsprosjekt – 2008 Kritiske suksessfaktorer Oppsummeringer - Konklusjoner

3 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009
INNLEDNING Egen bakgrunn - forståelse og erfaring Praksisstudier; lære gjøre Læringsmiljøbetingelser i klinisk praksis Klinisk praksis som rekruttering Sykehjem som læringsarena Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

4 STUDIER I USP Kvalitetsutvikling I
Undervisningssykehjem Prosjekt – nasjonalt prosjekt for kvalitetsutvikling i sykehjem via forskningssamarbeid med høgskoler og universitet Studier i USP - Telemark; Kompetansekartlegging – Kristin Helleberg Brukerundersøkelse - Kristin Helleberg Lederstudie – Elisabeth Aase Læringsmiljø – Karin Berntsen Læringsfokusert organisasjon Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

5 KVALITETSUTVIKLING II Klinisk læringsmiljø
Sykepleiefagets substans Fokus i Kliniske studier/Praksis Læringsbetingelser Virksomhet innenfor et økonomisk rasjonale 90 av de totalt 180 studiepoeng er obligatoriske kliniske studier – praksis i Bachelorprogram Hovedfokus skole; læring og studering Hovedfokus praksis; pleie og behandling av syke Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

6 Klinisk læringsmiljø - Rekruttering
Over 90 % av informantene vegret seg for å arbeide innen feltet geriatri (Bjørk /Mc. Cracken 1998, Bergland & Lærum 1999, Disch og Høie 2005) Begrunnelser for ikke å velge arbeid med eldre; Forhold i eldreomsorgen Forhold i utdanning Forhold i samfunnet Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

7 Klinisk læringsmiljø -Bakgrunnsfaktorer
Fisher og Parkinson (1998) viser til Moos (1975) og "the three dimensions" viktig for et psykososialt læringsmiljø; relationship dimensions personal development dimensions system maintenance and system change dimensions Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

8 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009
Egen studie Forundersøkelse Litteratursøk - samarbeidspartnere Datasamlingsinstrumenter Clinical Learning Environment Inventory Validitet – Reliabilitet Back-and Forward Translation CLEI-Norge Fokusgruppe intervju Utvalg av respondenter Sykepleiestudenter Avdelingssykepleiere Analyseverktøy Statistiske data – SPPS Kvalitative data – Kvalitativt forskningsintervju Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

9 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009
CLEI – Instrument - I Cinical Learnig Environment Iventory (CLEI) Likert 4-delt skala; svært enig/ enig/ uenig/svært uenig 42 utsagn om læringsmiljø som representerer 6 kategorier – subscales for læringsmiljø Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

10 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009
CLEI – Subscales 6 subscales - klinisk læringsmiljø Personalization - Personorientert Involvement - Involverende Satifaction - Tilfredshet = outcome variabel Taskorientation - Strukturert Innovation - Innovativt Individualization - Individualisert Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

11 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009
Subscales Individualization reflects the extent to which students are allowed to make decisions and are treated differentially according to ability or interest; Innovation measures the extent to which the clinical teacher/clinician plans new, interesting and productive learning experiences, teaching techniques, learning activities and patient allocations; Involvement assesses the extent to which students participate actively and attentively in hospitals ward activities; Personalization emphasises opportunities for individual students to interact with the clinical teacher/clinician as well as concern for students’ personal welfare; Task orientation assesses whether the instructions for hospital activities are clear and well organised. Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

12 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009
Analyser og Funn Analyser SPSS – versjon 15 Statistiske analyser som materialet tillater Kvalitative analyser av Fokusgruppeintervju Funn Maksimal score for CLEI Actual form er Variasjon i scores Mean scores Standard deviation Bivariat korrelasjon (r) Multiple regression (R) Beta weights Sammenligninger USP – Non USP Sigifikante forskjeller Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

13 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009
Oppsummeringer Funn Studentene mer fornøyd enn misfornøyd Significante forskjeller for studenter som har høyere utdanning; lavere mean scores på satisfaction Innovation laveste mean score; Styrke fokus på innovative læringsstrategier Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

14 KVALITETSUTVIKLING –III Kvalitetsprosedyre
Som en konsekvens av læringsmiljø undersøkelsen, ble det tatt konkrete steg for utvikling av studenters kliniske læringsmiljø Gruppe etablert; Ansatte på sykehjemmet Forsker på høgskolen/Ansvarlig for undersøkelsen Prosedyre utviklet Prosedyre vedtatt og satt inn i det ordinære kvalitetssikringssystemet ved St.Hansåsen sykehjem Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

15 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009
KVALITETSSYSTEM , TJENESTER Dato : Mottak av studenter og Kap. Sign. KET gjennomføring av praksisperioden Side 1 av 3 Godkj. FORSLAG Kliniske studier i Undervisningssykehjem Hensikt At studentene opplever Undervisningssykehjemmets avdelinger som gode læringsmiljøer. Referanser Lov om helsepersonell §5 Bruk av medhjelpere Praksisplaner for grunnutdanning i sykepleie og vernepleie. Omfang Prosedyren gjelder for alle som har ansvar for studentenes kliniske studier i Undervisningssykehjemmet. Ansvar Avdelingssykepleier har det overordnede faglige ansvaret i avdelingen. Ass. avdelingssykepleier har i samarbeid med avdelingssykepleier det overordnede ansvar for opplæring og undervisning til avdelingens ansatte , nytilsatte , studenter og elever. Kontaktsykepleier har veiledningsansvar for studenten når han / hun er i praksis. Fagutviklingskonsulent er hovedkoordinator for studentsamarbeidet med Høgskolen og en faglig veileder / støtte for avdelingene. Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

16 KVALITETSUTVIKLING IV Brukerundersøkelse
Hovedfunn fra pasientintervju Analysert og kategorisert i følgende tema; Vi har det så bra her For lite hjelp Mangel på selvbestemmelse Opplevelse av å bli krenket/nedverdiget Opplevelse av trygghet/utrygghet Kjennskap, fortrolighet og ensomhet Helsesituasjonen Daglige aktiviteter og besøk Humor, selvinnsikt og omsorg for andre Kilde; Karoliussen, Mette (2007) Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

17 KVALITETSUTVIKLING V Refleksjonsprosjekt
Med bakgrunn i tidligere studier; etablering av Refleksjonsprosjekt på to avdelinger; Litteratur og forskning om temaet Refleksjon kan bidra til innovative aktiviteter både i forhold til studenters læring og sykepleieutøvelse med pasienter Gruppesamlinger Kompetanseutvikling av ledere Rapportering - Spredning Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

18 KRITISKE SUKSESSFAKTORER -I
Fra GRUK – Kvalitetsforbedring i helsetjenesten - I Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

19 Kvalitetsforbedring II- Sustainability
Kilde; Konsmo, Trulte (2009), Hvordan kan vi skape vedvarende forbedringer, Kunnskapssenteret, GRUK Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

20 Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen - 2009
VIDEREUTVIKLING CLEI 2008 – 2009; replikasjonsstudie I ved en annen norsk høgskole – ca 500 informanter Faktoranalyse 2009 – 2010; replikasjonsstudie II videreføres fra 2008 – 2009 – ca 500 informanter Videreutvikling CLEI – Norway – i samarbeid med opphavspersonene Kulturtilpasning – Ekspertpanel Introdusere nye subscales Bruk av CLEI – som utgangspunkt for kvalitetssikring av sykepleiestudenters kliniske læringsmiljø Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen

21 KONKLUSJONER Kvalitetsutvikling studenters kliniske læringsmiljø
Langsiktig – systematisk arbeid Lederskapets ansvar Kvalitativt godt læringsmiljø for studenter og ansatte - kvalitet på utøvelse Bruk av et validitet – og reliabilitets testet instrument Klinisk læringsmiljø – et ansvar for høgskole/ universitet og praksisfelt Videreutvikling av CLEI Spredning Nasjonale Omsorgsforskningssentra Førstelektor Karin Berntsen - NOKUT - konferansen


Laste ned ppt "Kvalitetsutvikling av klinisk læringsmiljø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google