Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærekandidatordningen i vta- bedrifter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærekandidatordningen i vta- bedrifter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærekandidatordningen i vta- bedrifter
Heidi S. Ekran Tomas Hofmo Fagseminaret 2011 i Trondheim

2 Hvem er vi? Heidi Ekran, daglig leder OKvta
Tomas Hofmo, arbeidsleder FASVO AS

3

4 Program for dagen: Del 1: Hva er fagopplæring? v/ Heidi
Del 2: Lærekandidatordningen i VTA- bedrifter, ekspempel fra FASVO AS v/ Tomas Del 3: Etableringen av Okvta v/ Heidi 15.minutters pauser underveis Vi ønsker en dialog med dere!

5 Del 1: Fagopplæring

6 Videregående opplæring
Det er Fylkeskommunene som er ansvarlig for videregående opplæring (Oslo Kommune) Inntak etter endt grunnskoleopplæring ( 10.klasse) Rettighet ( fra 1994) med R94 Yrkesfaglig utdanningsprogram Studieforberedende utdanningsprogram

7 Fag-/og yrkesopplæringens hovedmodell 2+2 mot fag-/svennebrev eller kompetansebevis

8 Fagopplæring Samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene
Videregåendeopplæring i bedrift, 2+2- modellen Både opplæring og arbeid Egne Vg3 læreplaner for opplæring i bedrift Godkjente lærebedrifter har det pedagogiske ansvaret og arbeidsgiveransvar Faglig leder er ansvarlig for opplæringen Ønsker dere å bli en godkjent lærebedrift, ta kontakt med «Fagopplæringsavdelingen» i deres fylke

9 Hva er et opplæringskontor
To eller flere godkjente lærebedrifter kan gå sammen å opprette et opplæringskontor Medlemsbedriftene må være godkjente som lærebedrifter av Fylkeskommunen Opplæringskontoret er ansvarlig for at opplæringen skjer etter fastsatte læreplaner Opplæringskontoret må ha vedtekter som sier noe om samarbeidet med medlemsbedriftene

10 Hva styrer opplæringen?
Opplæringsloven med forskrift Vg3 – læreplaner; i bedrift Kunnskapsløftet Egne fagspesifikke læreplaner i alle lærefag www. udir.no læreplaner For eksempel: logistikkfag Arbeidsmiljøloven

11 Læringsplakaten Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter.
Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse. Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge. Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen. Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Styringsdokument for all opplæring!

12 Godkjent lærebedrift Må ha produksjon som dekker målene i læreplan for faget det søkes godkjenning for Oppnevnt en faglig leder som har ansvaret for at opplæringen skjer etter fastsatte læreplaner Må kunne dokumentere faglig leders kvalifikasjoner, fagbrev/6 års erfaring Godkjenning gis av Fylkeskommunene

13 Faglig leder: Kompetansekrav til faglig leder (L§4-3):
Fagarbeider i faget/Mesterbrev i faget/relevant høyere utdanning i faget Minst 6 års relevant praksis i faget Ansvarlig for opplæringen ( planlegging og tilrettelegging) Utarbeide skriftlig plan for opplæringen, tilpasset den enkelte Sørge for at det er tid og rom for opplæringen Påse at regelmessige vurderingssamtaler blir gjennomført Sikre at oppmeldingen blir sendt, og kompetanseprøven blir gjennomført

14 Instruktør: Samarbeide med faglig leder om opplæringen
Er ofte den/de som forestår den daglige opplæringen av lærlingen/lærekandidaten. Fagarbeider/spesialarbeider innenfor aktuelle opplæringsområder. Ingen formelle krav til kompetanse I løpet av læretiden kan flere instruktører ha ansvar for samme lærling. I mindre bedrifter kan faglig leder og instruktør være samme person

15 Lærling/Lærekandidat
Lærling er en som har skrevet lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve i fag som har læretid i bedrift. Lærekandidat er en som har skrevet en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve Def fra: Opplæringslovens §4-1

16 Formidling Etter endt utpassering/yrkeskartlegging ( prosjekt til fordypning) Bedriften bestemmer seg etter et jobbintervju/samtale Melding til inntakssesjonen i fylket Utstedes en opplæringskontrakt Til og fra dato Faget

17 Opplæringskontrakt Gjelder for lærekandidater
Inngå arbeidsavtale for læretiden Samme rettigheter og plikter som lærlinger Skal ha lønn, eller annen form for inntekt (NAV) 2+2 …eller 1+3, eller hele opplæringen i bedrift Bedriften må ikke være godkjent for hele faget (begrenset godkjenning) Individuell lærekandidatplan (ILKP) Kompetanseprøve med kompetansebevis

18 Lærekandidatordningen
Individuell lærekandidatplan; ILKP i faget Underveisvurdering, hvert halvår Avbrudd og hevinger må meldes Fylkeskommunen Avsluttes med kompetanseprøve Utstedes et kompetansebevis fra Fylkeskommunen Ansvarsgruppemøter Nav- samarbeid ØFK-samarbeid

19 Lærekandidatordningen i FASVO
Del 2: Lærekandidatordningen i FASVO

20 Tomas Hofmo arbeidsleder på FASVO AS 52 VTA-plasser 15 lærekandidater Skal bli (forhåpentligvis) Equass-sertifisert i mars 2011

21 Lærekandidatordningen
Hvordan legger FASVO AS opp lærekandidatordningen? En liten kikk og gjennomgang på ferske skjema. Konkrete eksempler fra lærekandidater i FASVO AS.

22

23

24 Individuell læreplan (ILP)
vs Individuell lærekandidatplan (ILKP)

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Del 3: Etableringen av

34 Historien…… Allmennpraktiske grupper med stor sosial profil)
Kostbare, ofte 5 årlige løp Ingen yrkesretting R94; og muligheter for at også spes.ped. elever skulle få velge et yrkesfaglig opplæringsløp ØFK og VTA- bedriftene i Østfold inngikk et samarbeid VTA-avtalen ble undertegnet i 2002 Utarbeidet en brosjyre

35 VTA- avtalen Målgruppen
Ungdom i videregående opplæring der fremtidig livssituasjon tilsier trygdeytelser til livsopphold og vernet arbeid som daglig sysselsetting. Personene må ha en arbeidsevne for å kunne delta i produksjon av varer eller tjenester i en VTA- bedrift.

36 VTA- avtalen forts. Retningslinjer for opplæringskontrakter
Godkjente av Fylkeskommunen PPT- vurdering Ind opplæringsplan Avlegge kompetanseprøve Retningslinjer for elever Bekostes av skolen Kostnader 30.000,- pr.ukedag/år ( ,- heltidsplass) Yrkeskartlegging (inntil 3 mnd) kostnadsfritt

37 Østfold Asvo Godkjente lærefag Kontor- og administrasjonsfaget
Salgsfag Logistikkfag Inst.kokkfag Anleggsgartnerfag Aktivitørfag Bakerfag Kontor- og administrasjonsfaget Møbeltapetsererfaget Blomsterdekoratør Industrimekanikerfag Konditorfag

38 Februar 2010 Politisk ønske om å bruke VTA- bedriftene mer i lærekandidatordningen !

39 Evaluering av samarbeidet; 23.4.2010
25 løpende opplæringskontrakter Samarbeidet fungerte godt Ønske om kartlegningsperiode allerede i VG1 Flere VTA- bedrifter bruker eksterne opplæringsbedrifter 95% av lærekandidatene trenger en fast VTA- plass etter læretiden Ønskelig med mer forutsigbarhet i formidlingen Ønskelig med å definere målgruppen ytterligere

40 Etablering av et opplæringskontor
Satt ned en arbeidsgruppe som ble et interrimsstyre 4 fra VTA- bedriftene 1 fra PPT 1 fra NAV Fagkonsulenten fra Fylkeskommunen Innhentet erfaringer fra andre opplæringskontorer Var på omvisning i Trøskenveien i mai 2010

41 Trøskenveien 36

42 Forts. Definerte noen rammer Organisasjonsform: forening
Oppstart Bemanning; 100% Leiemuligheter i Trøskenveien Starter prosessen med å utforme vedtekter Opplæringskontoret finansieres med basistilskuddsmidler VTA- avtalen opprettholdes (direkte til VTA-bedriften)

43 Finansieringsmodell Basistilskudd, til drift av kontoret VTA- avtalen
For tiden ,- for rettighetslærekandidater Fordelt på 2 år Ca ,- pr år VTA- avtalen ,- årlig for full plass (5dager/uka) Dette går direkte til VTA- bedriften

44 NAV- definisjonen Lærekandidater i vekstbedrifter
Fylkeskommunen har inngått avtale med arrangører av VTA- i skjermet virksomhet vedrørende opplæring av lærekandidater NAV har fått forespørsel om hvilke ytelser som kan være aktuelle for disse kandidatene Denne opplæringen er en del av fylkeskommunens ansvar Lærekandidatplass ved vta arrangører kan ikke godkjennes som arbeidsrettet tiltak Deltagere vil ikke ha rett på AAP eller individstønad Kan søke uføretrygd ved fylte 18 år på ordinær måte Fra foredrag , NAV Østfold

45 Opplæringskontoret for VTA- bedrifter i Østfold
; Godkjenning som opplæringskontor, med virkning fra Ansatt daglig leder i september. Startet opp 3.januar 2011 40 godkjente opplæringskontrakter Lokalisert i Trøskenveien 36, Sarpsborg Offisiell åpning 28.januar 2011

46 Interimsstyret på åpningsdagen

47 Okvta’s rolle Formidlingsarbeid
Opplæringskontrakter (den ene av tre parter) Utarbeide ILKP for alle Oppfølging underveis Samarbeide med arbeidsledere i alle 10 bedriftene Oppmelding til kompetanseprøve Nettverksarbeid

48 Summing Hva skal til for å utvikle lærekandidatordningen i din bedrift? Presenteres i plenum

49 Lykke til! Oppsummering 1. Ta kontakt med Fylkeskommunen
2. Formaliser avtaler 3. Nettverksbygging med de videregående skolen Lykke til!


Laste ned ppt "Lærekandidatordningen i vta- bedrifter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google