Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Budsjett 2009 Utdanningsetaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Budsjett 2009 Utdanningsetaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Budsjett 2009 Utdanningsetaten

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Hovedprioriteringer skole Investere i elevene og lærlingene –Elevenes prestasjoner i grunnleggende ferdigheter og i basisfag skal forbedres –Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå opplæringen i skole eller lærebedrift –Tidlig innsats skal iverksettes på alle trinn og nivåer i grunnopplæringen –Tilpasset opplæring for økt læringstrykk skal gis på alle trinn og nivåer i grunnopplæringen –Alle elever skal ha et tilbud om leksehjelp –Spesialundervisningen skal styrkes Investere i lærerne –Lærerløftet Oslo skal videreføres Investere i skolelederne –Skolelederne skal motiveres og følges tett opp gjennom styringsdialogen –Lederutviklingsprogrammer og masterutdanninger skal videreutvikles Investere i læringsmiljø og læringsarenaer –Innsatsen for ro, respekt og faglig konsentrasjon i skolen skal økes –Skolefritidsordningen (SFO) skal utvikles til en aktivitetsskole Investere i skoleanlegg –Skolekapasiteten skal økes for å møte elevtallsveksten –Skolebyggene skal vedlikeholdes og opprustes Styrke kommunikasjonen mellom skole og hjem Sikre at Oslo-skolen bidrar til sosial mobilitet

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Andre målsettinger - skole Alle skal lære mer –Flest mulig skal lære minst to fremmedspråk allerede fra 5. trinn –Andelen elever som ligger under bekymringsgrensen i lesing skal reduseres ytterligere –Det skal sikres tilgang på læreplasser og bedre sammenheng mellom søkning og tilbud –Alle elever i grunnskole og videregående skole skal sikres et godt kulturtilbud gjennom Den kulturelle skolesekken –Større fleksibilitet mellom utdanningsnivåene skal benyttes til å gi bedre tilpasset opplæring –Karriereveiledningen (utdannings- og yrkesrådgivningen) skal styrkes –Tiltak for å redusere frafall/avbrutt opplæring og fremme en sammenhengende 13- årig opplæring skal videreutvikles Bedre lærings- og arbeidsmiljø –Det skal tilstrebes et best mulig lærings- og arbeidsmiljø for elever, lærlinger og ansatte –Alle elever skal oppleve et trygt skolemiljø fritt for mobbing, rasisme, vold, kriminalitet og rusmisbruk

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Budsjettrammene vokser 20082009Endring Brutto driftsutgifter8 375 6459 039 677664 032 Netto driftsutgifter7 446 5907 897 489450 899 Rammereduksjon Effektiviseringskrav 0 -39 159

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Økt kvalitet i grunnskoleopplæringen Tidlig innsats på alle nivåer og årstrinn Tilpasset opplæring for økt læringstrykk Systematisk dokumentasjon for målrettet undervisning

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Kunnskapspakken 2009 (31,8 mill) Sikring av ferdighetsnivå – 5 mill LUS – 2 mill Leksehjelp – 9 mill Sommerskole – 10 mill Kompetanseutvikling realfag – 3 mill Forsterket norskopplæring – 1 mill 2. fremmedspråk – 1 mill Forsterket lærerutdanning nyutdannede – 0,8 mill

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Videreføring av 2 ekstra timer over statens nivå – 26 mill Økning på 10 mill til spesialundervisning grunnskolen Videreføring 20 mill til Lærerløftet Oslo

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen - SFO Ny rammeplan for SFO (aktivitetsskolen) Fokus på læring og utvikling skal styrkes SFO skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Læringsstøttende aktivitetstilbud Leksetilbud av god kvalitet Fysisk aktivitet og lek

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Lærerløftet Oslo Systematisk videre- og etterutdanning for lærere Kompetanseheving av lærere i basisfagene Forsterket lærerutdanning Skoler med særskilte kompetansebehov prioriteres innenfor enkeltfag

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Kultursatsingen Alle elever i grunnskole og videregående skole skal sikres et godt kulturtilbud gjennom Den kulturelle skolesekken Gi barn og unge kunnskap og opplevelse ved å møte Munchs kunst gjennom nyskapende formidlingsaktivitet Alle elever på 7. trinn gis mulighet til å besøke Munch museet for å bli kjent med kunstneren og hans verk Oslo Musikk- og kulturskole blir en del av Schous kulturbryggeri – om lag 1 000 nye elever får plass

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolekapasitet Prognostisert stor elevtallsvekst: 10 000 nye elever i Oslo-skolen de neste 10 år Krever prioritering av prosjekter som gir økt elevkapasitet og kostnadskontroll/nøkternhet i prosjektene Dugnad i Oslo-skolen: Det er et mål i skolebehovsplanen å utnytte kapasiteten i eksisterende skoleanlegg best mulig. Høy oppfyllingsgrad gjennom å se kapasiteten ved nærliggende grunnskoler og kapasiteten i grunnskoler og videregående skoler i sammenheng. Midlertidige paviljonger bør unngås.

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Skoleinvesteringer Fokus på kostnader og ressursutnyttelse gjennom investeringskontroll, standardisering, bestillerfunksjon Kapasitetsvekst viktigst: 10 000 nye elever fram mot 2018! 2,9 mrd. avsatt hos UBF til kapasitetsutvidelse. I tillegg 5,4 mrd ufordelt investeringsavsetning. Akuttiltak/rehabilitering for å innhente vedlikeholdsetterslepet: 300 mill. årlig (handlingsplan for fysisk arbeidsmiljø - HMS-portalen) Bygningsmessig drift (fellesutgifter til UBF - herunder serviceavtaler, filterskift i ventilasjonsanlegg osv.) økes med 20 mill. årlig

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Skoleprosjekter/skolebehovsplan 1 Relokaliseringsprosjektene: Hovin, Bredtvet og Sogn erstattes med - Fyrstikkalleen 21 Helsfyr (8-13) - Kompetansesenter for yrkesfag på Risløkka – videregående skole, Fagskolen i Oslo og lærlingesenteret - Ny Ullern vgs i samarbeid med Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark – omfattende skolefaglig samarbeid innen bioteknologi og realfag - Utvidelse/tilpasning av Stovner vgs

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Skoleprosjekter/skolebehovsplan 2 Utvidelse/rehabilitering: - Bestum gs - Elvebakken vgs - Frydenbergveien gs - Hauketo gs - Kjelsås gs - Lambertseter vgs - Lindeberg gs - Løren gs - Marienlyst gs - Munkerud gs - Oppsal/Vetland gs - Rommen gs - Tåsen gs Prosjekter hvor kostnads-ramme ennå ikke er endelig fastsatt: - Sandaker gs - Bjerke vgs

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Skoleprosjekter/skolebehovsplan 3 Vurderes/planlegges som OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid): - ny Veitvet gs - ny Gran gs - ny grunnskole i Lodalen/Kværnerbyen; alternative løsninger/lokalisering utredes

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Følgende prosjekter skal utredes: Utvidelse/rehab. av Bjørnsletta skole, 1-10 og Ris skole, 8-10 Rehabilitering/ombygging av Majorstuen skole, 1-10 Ny 8-10 skole i Lørenområdet Ny 8-10 skole Voldsløkka/Nydalen/Grefsen Trinnvis rehab. av Hellerud vgs. videreføres Utvidelse av Grefsen skole, 1-7 Utvidelse av Furuset skole, 1-7 (ses i sammenheng med ny Gran 8-10) Østensjø skole, 1-7 – ny gymsal Tokerud skole har store sopp- og råteproblemer. Alternative løsninger utredes frem mot rulleringen av skolebehovsplanen 2009 Utvidelse av Stovner skole, 1-7 Voksen skole – nybygg spesialavdeling Årvoll skole, 1-7 – ny gymsal/idrettshall Løren skole, 1-7 – ny gymsal/idrettshall vurderes i sammenheng med ny 8-10 skole Permanente lokaler til ”Quo Vadis?” og kvalifiseringstiltaket for menn

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Hovedprioriteringer barnehage Full barnehagedekning. Lovfestet fra 01.01.2009. Systematisk språkopplæring i barnehagen. Innføring i engelsk gjennom lek i Oslos barnehager.

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Hovedprioriteringer kultur Oslo – Munchs by Kulturmangfold til alle Musikkhovedstaden Oslo Etablere moderne kulturbygg med nyskapende innhold i Bjørvika


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Budsjett 2009 Utdanningsetaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google