Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av Reisverket

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av Reisverket"— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av Reisverket
Integrering av mennesker med psykiske problemer i arbeidslivet Geir Hyrve

2 Reisverket Reisverket startet opp høsten 2008 og er et Vilje viser vei tiltak Målsettingen med ”Vilje viser vei”-tiltakene er at de skal bidra til at psykisk syke kommer tilbake til arbeidslivet Det faglige innholdet bygger på dagsverkmetodikk og er et lavterskel arbeidstilbud På kort sikt er målsettingen å gi meningsfulle arbeidsoppgaver til deltakerne – kontrakt for en dag På lengre sikt er det en målsettingen å motivere deltakerne til å komme inn i arbeidslivet

3 Samarbeid psykiatri - Reisverket
Det er helsevesenet som søker deltakerne inn (henviser). Inntaksprosedyrer: Deltakerne får da omvisning og orientering om tilbudet og blir satt på ei liste for aktuelle deltakere. Men det er deltakerne sjøl som bestemmer ut i fra dagsform om de skal komme og hvilke dager de ser seg i stand til å delta

4 Deltakere Tilbudet består av 10 APS-plasser finansiert gjennom NAV
Varierer antall som kommer Til sammen 66 registrerte deltakere (60% menn) Gjennomsnittsalder 37 år for menn/ 36 for kvinner Aldersspredning fra 21 til 61 år Aktive/ ikke-aktive deltakere Kvinnene er mer stabile når det gjelder oppmøte enn mennene

5 Deltakere Aldersgruppe Menn Kvinner Sum 20-29 år 9 6 15 30-39 år 19 14
33 40-49 år 5 11 50-59 år 4 1 Over 60 år 2 39 27 66

6 Dagsrytmen 9- 9:30 Felles frokost
9:30 – 10 Planleggingsmøte, gjennomgang av dagens arbeidsoppgaver 10 – 12 Ulike arbeidsoppgaver 12 – 12:30 felles lunsj 12:30 – 14:00 Arbeid

7 Arbeidsgrupper Deltakerne blir fordelt etter interesser og kompetanse. Det er tre tilbud som deltakerne kan velge. Det er: Innegruppe (Sy-/formingsaktiviteter) Utegruppe (Verkstedet, uteaktiviteter, eksterne oppdrag) Butikk/antikvariat

8 Organisering Prosjektet har ansatt en prosjektleder (50%) samt 2 arbeidsledere. I tillegg kommer praksisstudenter Ved arbeidsdagen slutt får deltakerne utbetalt 200 kr. Disse pengene blir ikke skattlagt og påvirker ikke de trygdeytelser som deltakerne har (oppmuntringspenger/ stønad)

9 Samarbeid med eksterne
Det er et tett samarbeid med fylkeskoordinator for Vilje-Viser-Vei hos NAV i Sør-Trøndelag Distriktspsykiatriske sentre (DPS), hvor brukerne har gått til behandling, som rekrutterer deltakere til prosjektet PART (Psykiatrisk Ambulant Rehabiliteringsteam) - et ambulant tjenestetilbud

10 Evalueringskriterier (til NAV)
deltakelse på tiltaket per dag deltakerne tilhører avtalt målgruppe arbeidsoppgaver/arbeid deltakerne utfører at rapporterings og samarbeidsrutiner fungerer som avtalt

11 Resultater Reisverket har lykkes med å skape en sosial og trygg arena hvor deltakerne kan møtes å delta i arbeidstrening Som første trinn i en rehabiliteringsprosess er det et verdifullt bidrag Har ikke nådd målsetningen om at psykisk syke kommer tilbake til arbeidslivet Utfordringene er å bringe deltakerne videre fra Reisverket. Tilbudet fungerer godt som et starttiltak, men det blir ikke videre progresjon

12 Et konsept for et lavterskel arbeidstilbud?
Hvilke målsetninger skal man ha i prosjektet og hvor ambisiøs skal man være i forhold til å integrere deltakerne i det ordinære arbeidslivet?

13 Syn på arbeid Arbeid virker terapeutisk
Arbeid gir bedre helse og reduserer sannsynligheten for varig funksjonsnedsettelse Arbeid forbedrer livskvaliteten og velvære Arbeid er et viktig springbrett inn mot bredere sosial inkludering og deltakelse.

14 Muligheter Et arbeidstreningsprogram kan bidra til å hjelpe ei gruppe som er stigmatisert og ekskludert av storsamfunnet og bidra til at de blir inkludering i fellesskapet

15 Utviklingsmuligheter
Gi bedre og mer konkret oppfølging av hver enkelt deltaker En individuell karriereplanlegging på bakgrunn av «medarbeidersamtale» – «individuell plan light» Skal tilbudet bidra til at psykisk syke kommer tilbake til arbeidslivet må samarbeidet mellom de involverte partene bli styrket på systemnivå

16 Konklusjon Mennesker som har psykiske problemer har lav yrkesdeltakelse Evalueringer viser at målgruppa har et sterkt ønske om å bli sosialt integrert, få tilhørighet til et fellesskap og det å kunne leve et “normalt” liv Utenforskapet som mange av deltakerne i Reisverket beskriver viser nødvendigheten av et slikt tilbud. Det blir et skritt på veien tilbake til samfunnet og det å bli integrert i et større fellesskap


Laste ned ppt "Evaluering av Reisverket"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google