Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV: Nye meldinger og Koordineringsorgan for elektronisk samhandling mellom leger og NAV Brukerforum Standardiserings- og samordningsprogrammet, KITH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV: Nye meldinger og Koordineringsorgan for elektronisk samhandling mellom leger og NAV Brukerforum Standardiserings- og samordningsprogrammet, KITH."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV: Nye meldinger og Koordineringsorgan for elektronisk samhandling mellom leger og NAV
Brukerforum Standardiserings- og samordningsprogrammet, KITH Torsdag 28. mai Christine Bergland Arkiv ref: HR Pres koord. Organ

2 Agenda Planer ift nye meldinger Info fra Koordineringsorganet

3 Planer ift nye meldinger
Oppgjør, endringer fra 1. mars 2009: Innføring av Behandlerkravmelding for alle oppgjørsområder. Gjelder lege, helsestasjon, fysioterapeut, kiropraktor Utfasing av legeoppgjørsmelding og flatfilformat Mindre endringer i Behandlerkravmeldingen Egenandelsinfo, telefonnummer, type refusjonskrav, bankkontonummer Sykmelding og legeerklæring Ikke endelig fastsatt omfang av endringer for 2009 Ønsker å få opp to-veis kommunikasjon i Eia samt implementere flere skjema fra lege

4 Informasjon fra koordineringsorganet
Informasjon fra koordineringsorganet. Koordineringsorganet for elektronisk samhandling mellom leger og NAV er en av flere grupper som arbeider for bedre elektronisk samhandling Dette møtet: Koordineringsorgan for elektronisk samhandling mellom leger og NAV Referansegruppe behandlere og tjenesteytere i frikort Referansegruppe av EPJ-leverandører for frikort Referansegruppe av brukerorganisasjoner for frikort Deltakere Sosial- og helsedirektoratet Den norske lægeforening / praktiserende leger Journalleverandører (Profdoc, Infodoc) Norsk Helsenett PKI-leverandør (BuyPass) KITH NAV Deltakere Den norske lægeforening Norsk apotekforening BNU (Banda) Fürst Norsk psykologforening RHF Rifo Norsk Helsenett Helsedirektoratet NAV Deltakere Profdoc Infodoc System X FarmaPro Promed Psykbase Fürst RHF Norsk Helsenett og KITH NAV Deltakere Norsk Pensjonist Forbund Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Kreftforeningen Samarbeidsutvalget for funksjonshemmedes organisasjoner I tillegg er Brukerutvalget i NAV orientert

5 Bakgrunn: NAVs strategi for elektronisk samhandling med leger
MÅL Alle meldinger fra legene til NAV kommer inn elektronisk innen 1. januar 2009 Strategi Økonomiske incentivordninger for legene Lovfestet plikt for leger for bruk av elektronisk melding til NAV innen 2009 Organisering av brukerstøtte og økt service til legene NHN arbeider med å utvikle en tjeneste med 1. og 2. linje brukerstøtte til legene Utvikle tjenester og forvaltningsorganisasjon Etablere koordineringsorgan for elektronisk meldingsutveksling, konkret plan for installasjon og bruk, funksjonelle og tekniske løsninger NAV, Helsedir, NHN, BuyPass, ProfDoc, InfoDoc, SystemX, Dnlf, RHF? (Nasjonal IKT) Videreutvikle NAVs funksjonelle løsninger Elektronisk frikortløsning med spørring på ”frikort ja/nei?” Oversendelse av elektronisk fastlegelister Elektroniske sykmeldinger og oppfølging av sykmeldte Andre endringer etter innspill fra aktørene Sikre aktiv og tydelig deltakelse på eksterne arenaer Helsedir, HOD, NHN, Dnlf

6 Bakgrunn Oppkobling har økt, men bruk av løsningene fremdeles lav
Status på elektronisk samhandling per september 2007 1040 legekontorer koblet opp til NHN, men ikke alle med PKI + 220 i leveranse + 100 i bestilling 550 legekontorer eller 33% har koblet seg opp elektronisk mot NAV for sykmeldinger og oppgjør Ca. 20% av sykmeldinger sendes elektronisk Ca. 8% av oppgjørskrav sendes elektronisk Oppkobling NHN 2005 2006 2007

7 Mandat for koordineringsorgan
Målsetning Økt elektronisk samhandling mellom leger og NAV Økt kvalitet i samhandlingen Felles forståelse for hva som skal til for å lykkes med dette Forslag til arbeidsoppgaver Avstemme forventninger, behov og utfordringer hos aktørene Gi mulighet for innspill og tilbakemeldinger på funksjonelle og tekniske problemer mellom aktørene Diskutere behov for endringer og prioriteringer hos aktørene Gi en samlet tilbakemelding til aktørene Følge opp tiltak Deltakere og arbeidsform Dnlf, NAV, Helsedir, NHN, KITH, PKI- (BuyPass) og journalleverandører (Profdoc, Infodoc, SystemX) Fokus på praktiske og konkrete problemstillinger. Ikke beslutningsorgan. Arbeidsgrupper forbereder temaer Møter 2-4 ganger per halvår

8 Deltakere i koordineringsorganet for elektronisk samhandling mellom leger og NAV
Den norske lægeforening Torgny Syrstad, Odd Lauskard, Per Anton Sirnes Sosial- og helsedirektoratet Ellen Strålberg, Inger Elisabeth Kvaase Journalleverandører Profdoc Ole Erik Dammen Infodoc Sigbjørn Hellene, Mari-Anne Frantzen SystemX, Hove Medical Systems Yngve Svensson Norsk helsenett Lars Jacobsen KITH                              Espen Seland, Annebeth Askevold PKI-leverandør BuyPass Pål Müller, Ragnhild Kommisrud NAV: IKT stab Elisabeth Sunde Avdeling for Arbeid og Aktivitet Inger-Mari Ouren Avdeling for Pensjon og Ytelser Vegard Håvik NAV Drift og Utvikling, fag Solveig E. Hilstad NAV Drift og Utvikling, mottak Øyvind Gjørven Helserefusjonsprogrammet Christine Bergland, Idunn L. Kavlie, Bård Mjåland

9 Arbeidsområder for koordineringsorganet
Sak Ansvar Oppfølging av innspill fra praktiserende leger i koordineringsorganet NAV, Kavlie Komplettere statistikk for elektronisk samhandling mellom leger og NAV NHN, Buypass NAV, Gjørven Arbeidsgruppe: Utrede mulighet for et gjennomgående SLA-regime mellom aktørene Mål: Utvikle konsept for SLA-regime NHN, Jacobsen Arbeidsgruppe: Beskrive en generisk modell med varslingsfrister og frister for kravspesifikasjon til EPJ-leverandører. Mål: Større forutsigbarhet i drifts- og utviklingssituasjonen. Forankre dagens utfordringsbilde og mulige forbedringstiltak innen 1. oktober Helsedirektoratet, Strålberg Sikre god brukerstøtte gjennom: utvikling av spørsmål/svar samt beskrive bruk av NHN, PKI – bestilling, PKI- benyttelses, oppkobling til NAVs løsninger og NAVs andrelinjestøtte. Mål: Operativ brukerstøtte 1. september Profdoc, Dammen

10 Foreløpige innspill fra aktørene
Hentet fra arbeidsgruppe nedsatt under NAVs koordineringsorgan for å vurdere bedre varslingsfrister m.m. NAV, Hdir, leverandørene, KITH Myndighetene (departement og direktorat): Politisk styring og vedtak kan innebære knappe tidsfrister. Det er ikke alltid opp til ansvarlig myndighet å bestemme datoer. Manglende koordinering på brukersiden (kundene). Det finnes ikke én aktør som representerer alle brukerne og som kan sørge for forankring og forpliktende innsats. Dette gjelder både brukergruppens samarbeid med myndigheter og med leverandører. Leverandørene sliter med å levere ønsket funksjonalitet iht ønsket fremdriftsplan. Brukerne i sektoren har en rekke ulike systemer og versjoner som kompliserer en felles fremdriftsplan Helsesektoren leverer ikke iht. nye krav/behov, enten ved at frister ikke overholdes og/eller at kvaliteten på leveransen ikke blir som forventet Løsninger som er utviklet og fungerer blir ikke tatt i bruk Direktorat (NAV, Hdir m.fl.) sliter derved å ivareta sine oppgaver og forpliktelser. IT-leverandørene (journalsystemer) Manglende forutsigbarhet Krav til endringer er ukoordinert og uprioritert fra de ulike myndighetsorganene, også innad innen et organ. Krav til endringer og ny funksjonalitet flere ganger i året Leverandørene mottar ofte kravspesifikasjonene sent og den har i enkelte tilfeller blitt endret rett før produksjonssetting Det er ofte ikke tatt høyde for testing og pilotering, noe som kan føre til plunder og heft hos sluttbrukere Ofte ikke overgangsordning før ny funksjonalitet skal være implementert. Dette medfører at EPJ-leverandørene ikke får god nok tid til utsendelse til alle kunder Planlagte systemrevisjoner er vanskelig forenelig med uforutsigbare og uregelmessige myndighetskrav Kostnader er ofte ikke avklart, ei heller hvem som skal dekke disse Oppfølging fra myndighetenes side (gjennom en drifts-/forvaltningsorganisasjon) etter innføring oppleves som mangelfull. Det vil si at det er for dårlig kapasitet til forvaltning, endringsbehov etc.


Laste ned ppt "NAV: Nye meldinger og Koordineringsorgan for elektronisk samhandling mellom leger og NAV Brukerforum Standardiserings- og samordningsprogrammet, KITH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google