Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV: Nye meldinger og Koordineringsorgan for elektronisk samhandling mellom leger og NAV Arkiv ref: HR3.3.2-101Pres koord. Organ 240408.100 Brukerforum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV: Nye meldinger og Koordineringsorgan for elektronisk samhandling mellom leger og NAV Arkiv ref: HR3.3.2-101Pres koord. Organ 240408.100 Brukerforum."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV: Nye meldinger og Koordineringsorgan for elektronisk samhandling mellom leger og NAV Arkiv ref: HR3.3.2-101Pres koord. Organ 240408.100 Brukerforum Standardiserings- og samordningsprogrammet, KITH Torsdag 28. mai 2008 Christine Bergland

2 NAV, 13.07.2014Side 2 Agenda 1. Planer ift nye meldinger 2. Info fra Koordineringsorganet

3 NAV, 13.07.2014Side 3 Planer ift nye meldinger  Oppgjør, endringer fra 1. mars 2009: – Innføring av Behandlerkravmelding for alle oppgjørsområder. Gjelder lege, helsestasjon, fysioterapeut, kiropraktor – Utfasing av legeoppgjørsmelding og flatfilformat – Mindre endringer i Behandlerkravmeldingen – Egenandelsinfo, telefonnummer, type refusjonskrav, bankkontonummer  Sykmelding og legeerklæring – Ikke endelig fastsatt omfang av endringer for 2009 – Ønsker å få opp to-veis kommunikasjon i Eia samt implementere flere skjema fra lege

4 NAV, 13.07.2014Side 4 Deltakere  Sosial- og helsedirektoratet  Den norske lægeforening / praktiserende leger  Journalleverandører (Profdoc, Infodoc)  Norsk Helsenett  PKI-leverandør (BuyPass)  KITH  NAV Informasjon fra koordineringsorganet. Koordineringsorganet for elektronisk samhandling mellom leger og NAV er en av flere grupper som arbeider for bedre elektronisk samhandling Koordineringsorgan for elektronisk samhandling mellom leger og NAV Referansegruppe behandlere og tjenesteytere i frikort Deltakere  Den norske lægeforening  Norsk apotekforening  BNU (Banda)  Fürst  Norsk psykologforening  RHF  Rifo  Norsk Helsenett  Helsedirektoratet  NAV Referansegruppe av brukerorganisasjoner for frikort Deltakere  Norsk Pensjonist Forbund  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon  Kreftforeningen  Samarbeidsutvalget for funksjonshemmedes organisasjoner I tillegg er Brukerutvalget i NAV orientert Dette møtet: Referansegruppe av EPJ-leverandører for frikort Deltakere  Profdoc  Infodoc  System X  FarmaPro  Promed  Psykbase  Fürst  RHF  Norsk Helsenett og KITH  NAV

5 NAV, 13.07.2014Side 5 Bakgrunn: NAVs strategi for elektronisk samhandling med leger Strategi  Økonomiske incentivordninger for legene  Lovfestet plikt for leger for bruk av elektronisk melding til NAV innen 2009  Organisering av brukerstøtte og økt service til legene – NHN arbeider med å utvikle en tjeneste med 1. og 2. linje brukerstøtte til legene  Utvikle tjenester og forvaltningsorganisasjon – Etablere koordineringsorgan for elektronisk meldingsutveksling, konkret plan for installasjon og bruk, funksjonelle og tekniske løsninger – NAV, Helsedir, NHN, BuyPass, ProfDoc, InfoDoc, SystemX, Dnlf, RHF? (Nasjonal IKT) – Videreutvikle NAVs funksjonelle løsninger – Elektronisk frikortløsning med spørring på ”frikort ja/nei?” – Oversendelse av elektronisk fastlegelister – Elektroniske sykmeldinger og oppfølging av sykmeldte – Andre endringer etter innspill fra aktørene – Sikre aktiv og tydelig deltakelse på eksterne arenaer – Helsedir, HOD, NHN, Dnlf MÅL Alle meldinger fra legene til NAV kommer inn elektronisk innen 1. januar 2009

6 NAV, 13.07.2014Side 6 Bakgrunn Oppkobling har økt, men bruk av løsningene fremdeles lav 200720052006  1040 legekontorer koblet opp til NHN, men ikke alle med PKI – + 220 i leveranse – + 100 i bestilling  550 legekontorer eller 33% har koblet seg opp elektronisk mot NAV for sykmeldinger og oppgjør  Ca. 20% av sykmeldinger sendes elektronisk  Ca. 8% av oppgjørskrav sendes elektronisk Oppkobling NHN Status på elektronisk samhandling per september 2007

7 NAV, 13.07.2014Side 7 Mandat for koordineringsorgan Målsetning  Økt elektronisk samhandling mellom leger og NAV  Økt kvalitet i samhandlingen  Felles forståelse for hva som skal til for å lykkes med dette Forslag til arbeidsoppgaver  Avstemme forventninger, behov og utfordringer hos aktørene  Gi mulighet for innspill og tilbakemeldinger på funksjonelle og tekniske problemer mellom aktørene  Diskutere behov for endringer og prioriteringer hos aktørene  Gi en samlet tilbakemelding til aktørene  Følge opp tiltak Deltakere og arbeidsform  Dnlf, NAV, Helsedir, NHN, KITH, PKI- (BuyPass) og journalleverandører (Profdoc, Infodoc, SystemX)  Fokus på praktiske og konkrete problemstillinger. Ikke beslutningsorgan.  Arbeidsgrupper forbereder temaer  Møter 2-4 ganger per halvår

8 NAV, 13.07.2014Side 8 Deltakere i koordineringsorganet for elektronisk samhandling mellom leger og NAV  Den norske lægeforeningTorgny Syrstad, Odd Lauskard, Per Anton Sirnes  Sosial- og helsedirektoratet Ellen Strålberg, Inger Elisabeth Kvaase  Journalleverandører – ProfdocOle Erik Dammen – InfodocSigbjørn Hellene, Mari-Anne Frantzen – SystemX, Hove Medical Systems Yngve Svensson  Norsk helsenettLars Jacobsen  KITH Espen Seland, Annebeth Askevold  PKI-leverandør BuyPass Pål Müller, Ragnhild Kommisrud  NAV: – IKT stabElisabeth Sunde – Avdeling for Arbeid og Aktivitet Inger-Mari Ouren – Avdeling for Pensjon og YtelserVegard Håvik – NAV Drift og Utvikling, fagSolveig E. Hilstad – NAV Drift og Utvikling, mottakØyvind Gjørven – HelserefusjonsprogrammetChristine Bergland, Idunn L. Kavlie, Bård Mjåland

9 NAV, 13.07.2014Side 9 Arbeidsområder for koordineringsorganet SakAnsvar Oppfølging av innspill fra praktiserende leger i koordineringsorganet NAV, Kavlie Komplettere statistikk for elektronisk samhandling mellom leger og NAV NHN, Buypass NAV, Gjørven Arbeidsgruppe: Utrede mulighet for et gjennomgående SLA-regime mellom aktørene Mål: Utvikle konsept for SLA-regime NHN, Jacobsen Arbeidsgruppe: Beskrive en generisk modell med varslingsfrister og frister for kravspesifikasjon til EPJ-leverandører. Mål: Større forutsigbarhet i drifts- og utviklingssituasjonen. Forankre dagens utfordringsbilde og mulige forbedringstiltak innen 1. oktober Helsedirektoratet, Strålberg Sikre god brukerstøtte gjennom: utvikling av spørsmål/svar samt beskrive bruk av NHN, PKI – bestilling, PKI- benyttelses, oppkobling til NAVs løsninger og NAVs andrelinjestøtte. Mål: Operativ brukerstøtte 1. september Profdoc, Dammen

10 NAV, 13.07.2014Side 10 Foreløpige innspill fra aktørene Myndighetene (departement og direktorat):  Politisk styring og vedtak kan innebære knappe tidsfrister. Det er ikke alltid opp til ansvarlig myndighet å bestemme datoer.  Manglende koordinering på brukersiden (kundene). Det finnes ikke én aktør som representerer alle brukerne og som kan sørge for forankring og forpliktende innsats. Dette gjelder både brukergruppens samarbeid med myndigheter og med leverandører.  Leverandørene sliter med å levere ønsket funksjonalitet iht ønsket fremdriftsplan.  Brukerne i sektoren har en rekke ulike systemer og versjoner som kompliserer en felles fremdriftsplan  Helsesektoren leverer ikke iht. nye krav/behov, enten ved at frister ikke overholdes og/eller at kvaliteten på leveransen ikke blir som forventet  Løsninger som er utviklet og fungerer blir ikke tatt i bruk  Direktorat (NAV, Hdir m.fl.) sliter derved å ivareta sine oppgaver og forpliktelser. IT-leverandørene (journalsystemer)  Manglende forutsigbarhet  Krav til endringer er ukoordinert og uprioritert fra de ulike myndighetsorganene, også innad innen et organ.  Krav til endringer og ny funksjonalitet flere ganger i året  Leverandørene mottar ofte kravspesifikasjonene sent og den har i enkelte tilfeller blitt endret rett før produksjonssetting  Det er ofte ikke tatt høyde for testing og pilotering, noe som kan føre til plunder og heft hos sluttbrukere  Ofte ikke overgangsordning før ny funksjonalitet skal være implementert. Dette medfører at EPJ- leverandørene ikke får god nok tid til utsendelse til alle kunder  Planlagte systemrevisjoner er vanskelig forenelig med uforutsigbare og uregelmessige myndighetskrav  Kostnader er ofte ikke avklart, ei heller hvem som skal dekke disse  Oppfølging fra myndighetenes side (gjennom en drifts-/forvaltningsorganisasjon) etter innføring oppleves som mangelfull. Det vil si at det er for dårlig kapasitet til forvaltning, endringsbehov etc. Hentet fra arbeidsgruppe nedsatt under NAVs koordineringsorgan for å vurdere bedre varslingsfrister m.m. NAV, Hdir, leverandørene, KITH


Laste ned ppt "NAV: Nye meldinger og Koordineringsorgan for elektronisk samhandling mellom leger og NAV Arkiv ref: HR3.3.2-101Pres koord. Organ 240408.100 Brukerforum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google