Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffoppgjøret Biloverenskomsten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffoppgjøret Biloverenskomsten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffoppgjøret 2010- Biloverenskomsten
Generelt tillegg kr. 1,00 fra 1. mai 2010 Lav- og likelønnspott kr. 0,50 fra 1. juli 2010 - Lokale forhandlinger for å rette opp skjevheter. Hvis potten ikke benyttes lokalt til å rette opp eventuelle skjevheter, fordeles summen med likt beløp per time per ansatt Felleserklæring om likestilling mellom kjønnene Bransjeprogr. for et seriøst og velfungerende arbeidsliv - Brev mellom partene og Regjeringen

2 Tariffoppgjøret 2010- Biloverenskomsten
Nye minstelønnssatser - § 3 Fagarbeidere: Nyutlærte – kr. 134,50 Etter et års praksis – kr. 146,50 Hjelpearbeidere: Etter fylt 18 år – kr. 124,90 Etter ett års praksis – kr. 128,00

3 Tariffoppgjøret 2010- Biloverenskomsten
Øvrige endringer: § Ny skala TAF-lærlinger § Arbeidstaker m faglig ansvar/oppfølging Skal være sikret sin timefortjeneste gjennom lokal avt. § 4 Tillitsvalgt/verneombud skal på tilsvarende måte være sikret sin timefortjeneste § Sendes arbeidstakeren så langt bort at overnatting er nødv. Betales et tillegg på 20 % til timefortj. Korte velferdspermisjoner - § 20 Permisjon ved innkalling til konf. time i grunnskolen Permisjon for oppmøte på sesjon

4 Tariffoppgjøret 2010- Biloverenskomsten
Smusstillegg m.v. - § 12 Pr. mønstret time – 5,05 pr. jobb – 22,00 arb. m større enheter – 6,10 Skiftsatsene - § 18 2. skift – 15,95 – alle satsene er endret

5 Lokale lønnsforhandlinger
To viktige utgangspunkt for et godt resultat: Det juridiske Hvor og hvordan er forhandlingene hjemlet? 2. Den gode forhandlingsprosessen Blir forhandlerne og de tillitsvalgte tatt på alvor? Forhandlingene må være reelle 3. Hva er et godt resultat? En høy prosent eller et resultat det er skapt forståelse for

6 Arbeidsavtalen Definisjon: Arbeidsavtale:
Kontrakt der den ene part – arbeidstakeren – stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet for den annen part - arbeidsgiveren mot vederlag Krav til skriftlighet

7 Tariffavtalen Definisjon: Tariffavtale
En avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver/ arbeidsgiverorganisasjon om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold MÅ være skriftlig Innhold

8 Biloverenskomsten- grunnprinsipper timefortj.
Minstelønnsoverenskomst – satser Arbeidstakerne skal betales høyere lønn enn minstesatsene Lønnssystemet: TIMEFORTJENESTE Minste gj.snittlig timefortjeneste (87 % - regelen) Individuell minstefortjeneste Smusstillegg Personlig tillegg Minstelønn

9 Lokale lønnsforhandlinger
Sentrale/forbundsvise forhandlinger Lokale forhandlinger – én gang hvert år Hjemlet i den enkelte tariffavtale Alltid etter at det sentrale oppgjøret er avsluttet Partene er bedrifter og fagforeningen(e) Vanligvis en lokal reguleringsdato

10 De fire kriteriene – grunnlaget for de lokale forhandlingene
Bedriftens lønnsevne – de fire kriteriene Økonomi Produktivitet Konkurranseevne Fremtidsutsikter Utfordringen: Beskrive de fire kriteriene på en forståelig og troverdig måte

11 Hvorfor de fire kriteriene
Bedriftens ”helsetilstand”! Først verdiskapning før verdiene fordeles Hva er bedriftens mål og strategier? Bør gi de ansatte økt forståelse for bedriftens situasjon

12 Hvordan beskrive de fire kriteriene
Hva er vesentlige faktorer i bedriftens økonomi? Hvordan kan produktiviteten best beskrives? Hva avhenger bedriftens konkurranseevne av? Hvilke forhold påvirker bedriftens fremtidsutsikter?

13 Forhandlingsprosessen
Fire faser: Forberedelse Åpning Gjennomføring Avslutning

14 Forberedelsen lønnsforhandlinger bør ikke være venstrehåndsarbeid
Viktig å møte godt forbredt – lønnsforhandlinger bør ikke være venstrehåndsarbeid Forhandlingslederen må ta ansvar for at forberedelsen skjer på en skikkelig måte Må kjenne de viktige bestemmelsene i avtalene Kjenne til de 4 kriteriene Informasjon gjennom hele året Hva er motpartens argumenter?

15 Forberedelsen Hvem skal være med i forhandlingene?
Antall personer og rollefordeling – ”balanse” Fremdriftsplan med klubben Klubbens forventninger før forhandlingene begynner Forberede informasjon om de 4 kriteriene Forhandlinger med flere fagforeninger – intern rekkefølge

16 Åpning Hva slags forventninger har klubben nå?
Skape en trygg og åpen atmosfære Hva slags forventninger har klubben nå? Klubben må ha klare fullmakter Husk å skille person og sak! Være tolerant i forhold til personlig kritikk fra de tillitsvalgte

17 Gjennomføring De tillitsvalgtes vurdering av kriteriene
Bedriften presenterer de 4 kriteriene De tillitsvalgtes vurdering av kriteriene Viktig med en felles virkelighetsoppfatning Krav-tilbud utveksles – hva er viktig for partene? Nødvendig med avklaringsspørsmål Misforståelser må unngås

18 Gjennomføring Særmøter – ”time out” – kan kreves på ethvert tidspunkt Forhandlingslederne bør også kunne snakke ”under fire øyne” Har partene handlingsrom? Begrens antall runder – lett å bli lei og oppgitt

19 Avslutning Dersom enighet – sikre en felles forståelse av avtalen –
skriftlig i felles protokoll Avklar virkningstidspunkt – eventuell etterbetaling Dersom uenighet - nedfell dette skriftlig – bedriften kan vurdere kort frist med ”siste tilbud” – tillitsvalgte drøfter med klubben Avklar mulige konsekvenser av uenighet – forhandlinger med org. – aksjoner (dagsing)

20 Etter forhandlingene Viktig å følge opp forpliktelser og forventninger som er skapt Hva må forbedres til neste gang? Tenk tidlig på neste års oppgjør


Laste ned ppt "Tariffoppgjøret Biloverenskomsten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google