Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et rød-grønt løft for kommune Norge! Næringsutvikling i et regionalt perspektiv Langesund tirsdag 4. april.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et rød-grønt løft for kommune Norge! Næringsutvikling i et regionalt perspektiv Langesund tirsdag 4. april."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Et rød-grønt løft for kommune Norge! Næringsutvikling i et regionalt perspektiv Langesund tirsdag 4. april

3 Betydelig økning i de frie inntektene!

4 Virkning for Vestfold Regjeringens forslag betyr en økning på 145,3 millioner totalt til kommunene i Vestfold, og en økning på 28,8 millioner til Vestfold Fylkeskommune utover regjeringen Bondeviks forslag. Dette betyr hele 174,1 millioner mer til kommunesektoren i Vestfold!

5 Økning i de frie midlene i forhold til Bondevik-regjeringa for Vestfold 0701 Horten15 602 0702 Holmestrand6 153 0704 Tønsberg23 291 0706 Sandefjord26 422 0709 Larvik27 051 0711 Svelvik4 172 0713 Sande5 114 0714 Hof3 331 0716 Re5 584 0719 Andebu3 455 0720 Stokke6 289 0722 Nøtterøy12 634 0723 Tjøme3 003 0728 Lardal3 230 Vestfold fylkeskommune28 799

6 Hva har regjeringen gjennomført de første hundre dagene? Regjeringen har økt bevilgningene til NHD med 70 mill. kroner i forhold til forslaget fra Bondevik II. Det er ikke kutt slik noen fremstiller det som. Refusjonsordningen for sjøfolk ble økt med 165 mill. kroner i 2006. I tråd med Soria Moria-erklæringen valgte Regjeringen å videreføre gjeldende tilskuddsordning for sjøfolk første halvår 2006. Som videre oppfølging har Regjeringen valgt å utvide ordningen for flere sjøfolk om bord på konkurranseutsatte skip i NOR-registeret fra 1. juli 2006. Bevilgningen til næringsrettet forskning, innovasjon og næringsutvikling over Nærings- og handelsdepartementets budsjett er økt kraftig i 2006 ifht 2005. Bevilgningene til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA er økt med hele 507 mill. kroner, eller nesten 29 pst. fra saldert budsjett 2005.

7 Hva har regjeringen gjennomført de første hundre dagene? Vi har øremerket 10 millioner kroner av bevilgningen til Innovasjon Norge, til en egen entreprenørskapssatsing for kvinner, jf Soria- Moria. Bevilgningen til reiseliv og profilering er økt med 72,5 mill. kroner i 2006 og design med 8,1 mill. kroner i 2006. Dette er rekordhøye bevilgninger og vil selvsagt gi resultater på sikt. Arbeidet med en nasjonal reiselivsstrategi er startet opp. En arbeidsgruppe vurderer nå en frivillig sertifiseringsordning for markedsføring av Norge som reisemål. Vi jobber med en egen næringsrettet design-pakke I tillegg har regjeringen styrket regionalpolitiske virkemidlene på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett med 120 mill. kroner. Dette åpner for at fylkeskommunene kan sette av 100 mill. kroner til kommunale næringsfond.

8 Soria Moria - forvaltningsreformen Det skal være tre folkevalgte forvaltningsnivåer i Norge. Et fornyet og styrket regionalt forvaltningsnivå skal etableres. Regjeringen tar sikte på at dette arbeidet skal være fullført og framlagt for Stortinget slik at reformen kan iverksettes senest 1. januar 2010.

9 Aps utgangspunkt Regionene skal ha helhetlig ansvar for områder som samferdsel, nærings-, kyst-, og bygdeutvikling, kultur, landbruks- og miljøoppgaver, videregående opplæring, innovasjon og internasjonalisering

10 Hvorfor reform? -Utfordringer knyttet til fragmentering regionalt -Uklar oppgavedeling regionalt -Dagens fylkeskommune har for få oppgaver/svake virkemidler -Verdiskaping (ta landet i bruk)

11 Felles rådslag for forvaltningsreformen Historisk: Det blir utarbeidet felles rådslag for de tre regjeringspartiene. Felles utgangspunkt i den videre debatten. Går ut til lokallag m.v. Melding legges fram til Stortinget høsten 2006.

12 Soria Moria - Næring Arbeide for å utvikle regionale utviklingsmiljøer…. Norge skal bli ledende (---) innenfor de områdene vi har fortrinn… Utvikle sentra for spisskompetanse rundt om i landet…(Høyskolen i Vestfold?)

13 Ta Vestfold i bruk…. Cluster-tenking…. -Næringsmiddelindustri -Maritim industri (Torgeir Reve, BI)

14

15 Ta Vestfold i bruk…. Cluster-tenking…. -Næringsmiddelindustri -Maritim industri -Høyteknologi -Kultur / turisme (egenart over tid - Lågen)

16 Egenart - Lardal

17 York & Yorkshire har lykkes Over 1 million besøkende per år. Bygd på historie; -Romerby -Danske vikinger -Kirkesentrum -Ghost walk

18 Kan kommuner drive en aktiv næringspolitikk? Nøtterøy skal ha et variert og konkurransedyktig næringsliv med større egendekning av arbeidsplasser, tilpasset kommunens egenart. (Fra strategisk næringsplan 2003)

19 Konkurranse eller felles interesse? Konkurranse om innbyggere, skatteinntekter m.v. Selskapsskatten – vanskeliggjør lokaliseringsspørsmål (jf Borge-skogen industriområde i Stokke). Kan lykkes alene?

20 Kan regioner drive en aktiv næringspolitikk? Målsettingen med K12: Målsettingen med 12-kommunesamarbeidet er å utvikle tjenestetilbudet og samordne kommunenes plan-, areal- og næringspolitikk. Hensikten med samarbeidet er å ta ut rasjonaliseringsgevinster i et regionalt perspektiv. Styrket samarbeid på tvers av kommune­grenser skal gi et forbedret tjenestetilbud, og være et middel til å styrke fagmiljøer og rekruttering. Gjennom samarbeid søker deltakerne å oppnå bedre driftsøkonomi og bedre brukerservice.

21 Suksesskriterier Kunnskap om system og nivå (EU, fylkesmann, fylkeskommune, Innovasjon Norge med flere) Gjensidig tillit Ressurser Ideer Mot Eierforhold

22 GNIST

23 Møre og Romsdal

24 Infrastruktur Vei På veisiden prioriteres den kommende perioden å bygge ut E18 til firefelts veg gjennom Buskerud og Vestfold. Det skal brukes 3,8 mrd statlige kroner på E18 de neste 10 årene. I tillegg bidrar bilistene med 2,7 mrd kroner. Innen utgangen av 2009 skal det være på plass sammenhengende firefelts veg til Tønsberg. Dette innebærer blant annet å fjerne flaskehalsen sør for Drammensbrua og videre til Eik.

25 Infrastruktur Jernbane De neste 10 årene er regjeringens mål å øke kapasiteten for lokal-, regional og InterCity- trafikken på strekningen Oslo – Drammen – Vestfold – Grenland. Dette betyr at vi vil fullføre satsingene på Vestkorridoren og Vestfoldbanen. Aps prioritering av jernbane betyr at det kan bygges dobbeltspor til Tønsberg i perioden frem mot 2015.

26 Infrastruktur Ferge - Arbeidsplasser. Knytepunkt. Lufthavn (Torp) - Nasjonalt og internasjonalt knytepunkt.

27 Konklusjon Det kan bli store endringer i organiseringen av næringsarbeidet på regionalt nivå. Næringsarbeid utformes på ulike nivåer: -Lokalt -Regionalt -Nasjonalt -Globalt Viktig å jobbe med alle nivåer


Laste ned ppt "Et rød-grønt løft for kommune Norge! Næringsutvikling i et regionalt perspektiv Langesund tirsdag 4. april."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google