Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12-K Veisamarbeid Mandat - Prosjektplan 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12-K Veisamarbeid Mandat - Prosjektplan 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av."— Utskrift av presentasjonen:

1 12-K Veisamarbeid Mandat - Prosjektplan 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av maskin og utstyrspark

2 12-K Veisamarbeid Utveksling av erfaring Befaring til Moss for å se på deres erfaring med å sette ut veidrift på anbud Felles møte med veiansvarlig i alle 9K + Sandefjord og Larvik vedr. veinorm Møte med Statens Vegvesen vedr. funksjons- kontrakter, hvilke erfaringer har SVV gjort. Innleid konsulent for å lage mal for funksjonskontrakter. Sendt materiell på høring til kommunene

3 12-K Veisamarbeid Dette er hva vi leverer …. Et konkret forslag til felles veinorm inkl.: * adm. Bestemmelser * teknisk beskrivelse * standard tegninger (Vegvesenets norm – håndbok 017 – er grunnlaget) foreløpig utkast til retningslinjer for graving i offentlig grunn (Ikke sendt på høring)

4 12-K Veisamarbeid Dette leverer vi: forts… Komplett mal for funksjonskontrakter, inkl: * Veileder i kontraktsstyring for drift og vedlikehold av veier. * Kontraktsbestemmelser * Mal for bestemmelser i et internt forhold * Mal for utarbeidelse av ytelsesbeskrivelser (Hoveddokument) * Prisskjema * Oppdragsavtale

5 12-K Veisamarbeid Dette leverer vi : forts… Samlerapport inkl: * sammenstilling / Anbefaling * drøfting av punktene : - Innkjøpssamarbeid og - sambruk av maskiner

6 12-K Veisamarbeid Anbefalinger Veinorm - Forslag til veinorm vedtas i den enkelte kommune - Det lages ett felles dokument som legges ut på den enkelte kommunes hjemmeside

7 12-K Veisamarbeid Anbefalinger forts.. Funksjonskontrakt Vi anbefaler IKKE felles utsetting av veidrift på funksjonskontrakt i 12K Bestiller / utfører modell bør diskuteres i den enkelte kommune

8 12-K Veisamarbeid Anbefalinger forts.. Bestiller / Utfører modell er velegnet til å få et fokus på egen drift i forhold til : - prioritering av oppgaver - synliggjøre kostnader for den enkelte oppgave / funksjon

9 12-K Veisamarbeid Erfaringer med bestiller / utfører og funksjonskontrakt Moss og Horten : Store besparelser på å gjøre de riktige tingene. (Man får kun betalt for det som er bestilt) Fokus på kostnader, systematikk samt dokumentasjon på utførelse kan medføre stor faglig omstilling hos mange. Modellen kan avdekke behov for ny kompetanse hos både utfører og bestiller.

10 12-K Veisamarbeid Erfaringer forts… Statens vegvesen : innsparing ca. 20 % må påregne en økning i administrasjon går bort fra funksjonskontrakt og over til styrte driftskontrakter (byggherren tar større del av risikoen)

11 12-K Veisamarbeid Innkjøp Utvide dagens ordning med felles innkjøp av asfalt, veimerking til å gjelde alle 12K (obs transportavstander)

12 12-K Veisamarbeid Sambruk maskiner Vi mener det er lite å hente på sambruk av maskiner fordi: et velfungerende privat marked (gravemaskiner, hjullastere, lastebiler etc) Transportavstander spesialmaskiner skal gjerne brukes på samme tid ( veihøvel, feiemaskin etc) Mangler gode erfaringer

13 12-K Veisamarbeid Adm. samarbeid Det bør opprettes et faglig veiforum i 12K Hensikt: - utveksle erfaringer - revidere veinorm etc. - jobbe med felles interesseområder (veilys, graving i off. grunn, etc) Bør rapportere til 12K’s rådmannsgruppe


Laste ned ppt "12-K Veisamarbeid Mandat - Prosjektplan 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google