Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007
12K - VEILYSSAMARBEID RAPPORT 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

2 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007
12K - VEILYSSAMARBEID ARBEIDSGRUPPE Svend Åge Svendsen Horten Tore Finnerud Re Torgeir Bettum Nøtterøy Viggo Emdal Tønsberg Bjørn Myhre Sandefjord (leder) Alle i gruppen har arbeidet med veispørsmål i mange år og representerer mye av den kompetansen som er igjen i 12k kommunene. 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

3 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007
12K - VEILYSSAMARBEID MANDAT Utarbeide bakgrunnsmateriale for en dialog med Statens Vegvesen og Vestfold Fylkeskommune om veiholders ansvar for belysning av egne veier. Synliggjøre avtalealternativer og fysiske tiltak som vil lette konkuranseutsetting av veilystjenester på sikt. Herunder formellekrav og begrensninger. Utarbeide felles veilysnorm. Synliggjøre kraft- og nettleiepriser spesifikt for veilys, samt foreslå optimale innkjøpsordninger innenfor en totalt kjøpsavtale. 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

4 1. Veiholders eierskap til veilys
12K - VEILYSSAMARBEID 1. Veiholders eierskap til veilys Et viktig punkt både prinsipielt og økonomisk Dette vil jeg komme tilbake til som egen sak senere under møtet. 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

5 2. Konkuranseutsetting av veilys
12K - VEILYSSAMARBEID 2. Konkuranseutsetting av veilys Dette vil jeg komme tilbake til som egen sak senere under møtet. 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

6 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007
Prosjektoppgaven Skagerak Nett AS er enerådende som leverandør av veilystjenester i 12K området. Kommunene selv sitter igjen med liten kompetanse på veilysområdet etter at elverkene skiftet eier. Mål: Synliggjøre avtalealternativer og fysiske tiltak som vil lette konkurranseutsetting av veilystjenester på sikt. Herunder formelle krav og begrensinger. Utarbeide et felles forslag til anbudsgrunnlag. Veilysanleggene er i stor grad bygget som en integrert del av Skagerak netts ordinære forsyningsnett. Dette influerer på de valg som kan gjøres ved organisering og konkuranseutsetting. 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

7 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007
Bakgrunn Veilys representerer 20% - 40% av vedlikeholdskostnadene for kommunale veier. Kommunene overtok ansvaret for veilys da elverkene ble solgt – uten tilføring av noen form for ressurser Samtlige kommuner eks. Horten eier veilyset og har drifts og vedlikeholdsavtale med Skagerak Elektro Vi har konstatert at det er små personellmessige resurser tilknyttet veilys i kommunene i 12k. 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

8 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007
Bakgrunn forts. Skagerak Nett AS har foretatt en virksomhetsoverdragelse av veilysoppgavene til Skagerak Elektro AS Veilyset i 12k representere en kapital på snaut 550 millioner kroner. De har etablert en organisasjon hvor de kan møte en konkurranse om driftsoppgaver 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

9 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007
Vurderinger Eieroppgaver Forvaltningsoppgaver Vedlikehold Drift Kommunen vil ha oppgaver som eiere og som det er vanskelig å se at kommune ikke vil beholde. Disse har vi definert. Forvaltning, drift og vedlikehold består av oppgaver som i prinsippet kan settes bort, men hvor fordelingen av oppgavene vil ha betydning på kommunenes innflytelse på kostnad og kvalitet på veilyset. Gruppen har jobbet mye med å definere oppgavene og vurdere betydningen av hvor diss utføres. 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

10 Alternative organisasjonsmodeller
Modifisert dagens modell Selskapsmodellen Vertskommunemodellen Konkurranseutsetting av forvaltningsavtale inkl. vedlikehold og driftsavtale Fremforhandlet forvaltningsavtale med Skagerak Nett AS Gruppen har valgt å se på 5 forskjellige organisasjonsmodeller for administrasjon av veilys. Drøftingen av modellene er gjort ut fra hensyn som økonomi, eiers mulighet til styring, kompetanse, langsiktighet i planlegging. 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

11 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007
Resursbruk Veilyskapitalen i Vestfoldkommunene er ca 550 mill. Vedlikeholdskostnadene årlig er på til sammen ca 10 mill. Det er ingen sikre tall for dagens kostnader på forvaltningen. Oppfølging av en ny kontrakt vil inneholde forhold som krever noe mer ressurser for å oppnå ønsket virkning av avtalen, ca 1 årsverk. I tillegg vil det være behov for å møte nye myndighetskrav, ny teknologi samt ønsker fra eierkommunene.   I dagens modell utføres en del forvaltningsoppgaver hos Skagerak Elektro AS fordi kommunene mangler kompetanse i tillegg til kommunenes innsats. I en konkurranseutsetting vil dette bli synliggjort. Til slike oppgaver vil det fremfor å ansette egen ressurs være aktuelt å leie inn/engasjere spesialkompetanse. For å gjøre dette praktisk kan det være en fordel å knytte seg til en konsulent etter en prekvalifisering. 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

12 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007
Resursbruk (forts.) Statens vegvesen har foreløpig registrert en besparelse ved konkuranseutsetting av driften på 10% til 15%. Kommunenes nett er mer integrert i Skageraks eget nett og det antas at besparelsen vil bli lavere. Det krever imidlertid en god oppfølging av kontraktene. Vegvesenets nett er i hovedsak nyere og bygget som rene veilysnett. I noen grad er riksveibelysningen forsynt via kommunens nett. Det er for det meste godt definert/dokumentert. Alt dette bidrar til at det er lettere for en entreprenør å gi ”riktig” pris 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

13 Kostnadsanslag på forvaltningskostnader
Summen av kommunenes egne utgifter og verdien av den forvaltningen som kjøpes av entreprenøren i dag er anslått til ,- kr. Sammen med en antatt besparelse på ,- som følge av konkurranseutsetting vil vi kunne styrke oppfølging av kontrakter og gi noe rom for konsulentbistand for bestemte oppgaver Det vil være viktig at den enkelte kommune kan dokumentere sine egne veilysnett slik at kontraktene blir fullstendige tilleggskostnader minimaliseres. Dette vil kreve ekstra resurser i oppstarten. 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

14 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007
Gruppas vurderinger Veilys er viktig for trafikksikkerhet og trygghet Kompetanse og resurser må styrkes som en følge tap ved salg av e-verk. Konkuransetsetting av forvaltning er for kosnadsusikkert nå. 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

15 Gruppas vurderinger (forts.)
Foretrekker vertskommune pga. nærhet til veiteknisk miljø. 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

16 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007
Vurderinger (forts.) Andre forhold Samordning i 12k-veiforum Viktig med god dokumentasjon Nødvendig med ekstern hjelp. Prekvalifisering av konsulent For å ivareta en best mulig samordning av veilysoppgavene og møte de fremtidige utviklingsoppgavene og myndighetsendringer som vi vet vil komme foreslås inkludert i mandatet til det nyopprettede veiforum. . Nåværende arbeidsgruppe bør finne den mest egnede metoden samt å beskrive et oppdrag for arbeidet. Første oppgave vil være å utarbeide et konkurransegrunnlag for drift og vedlikehold 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

17 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007
Konklusjoner Vertskommunemodell Balanse i kostnader med en kostnadsreduksjon på konkurransutsettingen av drift og vedlikehold med kr Igangsettelser av ”prosjekt dokumentasjon av veilysnettet” Samordning og utvikling av veilysoppgaver tillegges mandatet til veiforum 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

18 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007
Fremdrift Prosjekt dokumentasjon av veilys Politisk behandling prosjektrapport veilys Politisk behandling vertskommunesamarbeid Tilsetting i vertskommunen Rammeavtale konsulent Utarbeidelse av anbudsdokumenter Inngåelse av drifts- og vedlikeholdsavtale- Politisk behandling? Igangsetting ny entreprenør ? 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

19 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007
12K - VEILYSSAMARBEID Veilysnorm Baserer seg på tidligere norm brukt i kommunen mener tilpasset vegvesenets normaler Normen må være dynamisk slik at ny kunnskap og teknologi kan innarbeides etter råd fra veiforummet. 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

20 Innkjøpsordninger kraft, linjeleie
12K - VEILYSSAMARBEID Innkjøpsordninger kraft, linjeleie Kraft kjøpes felles i markedet. Dette anbefales videreført. Linjeleie. Alternativ med 2 timer frakobling gir minst 11% lavere nettleie. Kommunen kjøper strøm ved fellesavtaler. Med de opplysninger som er hentet inn her har ikke gruppen funnet ut at det er noen alternative former for strømkjøp som vil gi en besparelse innenfor veilys. Strømomsetning er basert på børshandel og døgnvariasjoner i strømpris blir gjenspeilet i meglerpris og ikke i tariff. Det er vilkår for når strømmen kan kobles fra. Det er ukjent at det har vært slike utkoblinger i vårt område. 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

21 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007
12K - VEILYSSAMARBEID Forslag til tiltak Rapport om ”veilys 12k” datert legges til grunn for det videre samarbeid om veilysområdet innen 12k. Dette innebærer at det utpekes en vertskommune for veilysspørsmål slik som beskrevet i rapporten. Det fremmes en sak for Vestfold fylkeskommune med krav om at fylkeskommunen overtar eierskap for veilyset langs fylkesveiene. Prosjektgruppen for veilys utarbeider forslag til sak. Vertskommunen gis i oppdrag å konkurranseutsette drift- og vedlikehold av veilyset for 12k- kommunene. Med de opplysninger som er hentet inn her har ikke gruppen funnet ut at det er noen alternative former for strømkjøp som vil gi en besparelse innenfor veilys. Strømomsetning er basert på børshandel og døgnvariasjoner i strømpris blir gjenspeilet i meglerpris og ikke i tariff. 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007

22 12K-veilys - Bjørn Myhre - 21. juni 2007
12K - VEILYSSAMARBEID Forslag til tiltak Forslag til ”Kommunal veilysnormal 12-k” datert anbefales som normal for 12k-kommunene. Tariff for linjeleie (nettleietariff) NUL3 benyttes til drift av veilys. Det løpende samarbeid om veilys vil foregå innenfor rammen av 12k veifaglig forum. Saken oversendes kommunene for videre behandling. Prosjektgruppen for veilys utarbeider forslag til felles kommunestyresak.  Med de opplysninger som er hentet inn her har ikke gruppen funnet ut at det er noen alternative former for strømkjøp som vil gi en besparelse innenfor veilys. Strømomsetning er basert på børshandel og døgnvariasjoner i strømpris blir gjenspeilet i meglerpris og ikke i tariff. 12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007


Laste ned ppt "12K-veilys - Bjørn Myhre juni 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google