Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et forskningssamarbeid mellom SIV Kommunehelsetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et forskningssamarbeid mellom SIV Kommunehelsetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige eldre som kommer til akuttmottaket?
Et forskningssamarbeid mellom SIV Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Gro Næss 2008

2 Prosjektdeltakere: Prosjektleder: Prosjektmedarbeidere:
Gro Næss, høgskolelektor Høgskolen i Vestfold Prosjektmedarbeidere: Hege Elisabeth Holtar, SIV Solveig Osland Sandvik, Fylkesleder NSF Vestfold Gro Næss 2008

3 Skrøpelige gamle over 75 år som kommer til akuttmottaket fra hjemmesykepleie eller sykehjem.
Hvilke behov for sykepleie identifiserer sykepleieren hos pasienten når han kommer til akuttmottaket? Hvilke sykepleietiltak iverksettes Hva er hensikten med innleggelsen Er det ulikheter mellom pasienter fra sykehjem og hjemmesykepleie? Hva mener sykepleier i kommunehelsetjenesten kjennetegner situasjoner der pasienten må til sykehus? Gro Næss 2008

4 Forskningsfelt: Fase 1: Fase2: Akuttmottaket SIV
Stokke, Horten og Sandefjord kommune Gro Næss 2008

5 Forskningsetikk: Tilrådd av Regional komité for medisinsk forskningsetikk Meldt Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Ingen personidentifiserbare opplysninger Gro Næss 2008

6 Bakgrunn for studien En pasientgruppe hvor det forventes økning av pleiebehovet på 60% i årene som kommer Pasientgruppen har hatt en økning på 23% i bruk av sykehustjenester på fem år Vi vet mye om innleggelsesdiagnoser og liggetid for pasientgruppen, men lite om hva slags helsehjelp/sykepleie de faktisk trenger Det foreligger svært lite forskning knyttet til eldres behov for helsehjelp Gro Næss 2008

7 Studien har to faser: Fase 1:
Kartlegging av sykepleiefaglige behov hos pasienter som kommer til akuttmottaket i løpet av en måned. Gjennomført mai 2006. Fase 2: Intervju av sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleie. Gjennomføres vår/høst 2007. Gro Næss 2008

8 Datainnsamling: Gro Næss 2008

9 Datamateriale Pilotstudie
Data fra 83 pasienter innlagt i løpet av en måned i 2006 Strukturert intervju av 10 sykepleiere i hjemmesykepleie og sykehjem Gro Næss 2008

10 Foreløpige hovedfunn I
Samsvar mellom kommunesykepleierens oppfatning av når pasienten må til sykehus og innleggelsesdiagnoser Gro Næss 2008

11 Diagnoser Brystsmerter: 13 10 Redusert alm.tilstand: 13 9
Innleggelses diagnose Senere diagnose Brystsmerter: 13 10 Redusert alm.tilstand: 13 9 Dehydrering: 7 5 Pneumoni/dyspnoe: 13 10 Atrieflimmer/hjertesvikt: Gro Næss 2008

12 Diagnoser Syncope: 5 3 UVI/annen infeksjon: 5 4 Nedsatt Hb 4 5
Innleggelses diagnose Senere diagnose Syncope: 5 3 UVI/annen infeksjon: 5 4 Nedsatt Hb 4 5 Hypo/hyperglucemi Forvirring/uklar Gro Næss 2008

13 Foreløpige hovedfunn II
Ikke samsvar mellom kommunesykepleierens vurdering av pasientens behov for sykepleie og sykepleiebehovet som dokumenteres ved innkomst: Kommunesykepleiere sier: Stort pleiebehov Redusert funksjonsnivå Urolige pasienter Gro Næss 2008

14 Behov for sykepleie dokumentert i akuttmottaket I
59% har tilfredsstillende respirasjon 31% trenger observasjon 56% har tilfredsstillende sirkulasjon 44% trenger observasjon 41% ivaretar egen ernæring 40% trenger hjelp til matlaging 45% ivaretar egen eliminasjon 28% trenger hjelp ifht inkontinens 23% ivaretar egen fysisk aktivitet 33% trenger hjelp til å gå, og 39% trenger hjelp til påkledning. Gro Næss 2008

15 Behov for sykepleie dokumentert i akuttmottaket I
39 % ivaretar egen hygiene, 23% trenger noe assistanse, og 25 % trenger omfattende hjelp 39 % har ikke behov for hjelp knyttet til velvære/smerte, 23 % akutt smerte og 25 % kronisk smerte 53 % har ingen behov knyttet til kognitiv svikt, 18% trenger hjelp til orientering og 12 % trenger hjelp til å mestre uro 75% har ingen behov knyttet til psykiske behov Gro Næss 2008

16 Hensikt med innleggelsen
Hensikt med innleggelse er likt fordelt mellom behandling og behov for utredning 38 pasienter innlegges med tidligere kjent diagnose 45 pasienter innlegges med ny diagnose Gro Næss 2008

17 Nye eller kjente behov? Sykehjemmene legger oftest inn med spørsmål om en ny diagnose (74 % av innleggelsene fra sykehjem) Hjemmesykepleien legger oftest inn med forverring av en kjent situasjon (55 % av innleggelsene fra hjemmesykepleie) Brystsmerter, dyspnoe og redusert allmenntilstand er vanligste innleggelsesdiagnoser Sykepleiere i akuttmottaket dokumenterer ikke behov for sykepleie som forventet ut fra disse diagnosene Gro Næss 2008

18 Hva påvirker om pasienten legges inn i sykehus? (1)
Variasjon ifht innleggelse i sykehus fra sykehjemmene ser ut til å henge sammen med pasientbelegg, personalsituasjonen, rutiner og legedekning Rutiner, personalsituasjonen og tilgang til kontakt med lege ser ut til å påvirke innleggelse fra hjemmesykepleien Avklarhet i pasientsituasjonen ser ut til å virke inn ifht innleggelse i sykehus fra hele kommunehelsetjenesten Gro Næss 2008

19 Hva påvirker om pasienten legges inn i sykehus? (2)
Lite samarbeid mellom lege og sykepleier knyttet til vurdering av endring i pasientens tilstand medfører sykehusinnleggelse Gro Næss 2008

20 Sekundær funn - følgedokumentasjon
Pasienten mangler ofte dokumentasjon fra lege og sykepleier ved innleggelse i sykehus. Det gjør at det kan ta lang tid før pasienten får den hjelp han trenger. Gro Næss 2008

21 Sykepleiefaglige utfordringer
Større ansvar for å vurdere pasientens medisinske tilstand og behov for helsehjelp Vurdering av situasjonen er komplisert: Allmennsymptomer er ofte er dominerende Spesifikke organsymptomer kamufleres Sykehistorien er sammensatt Kommunikasjon med pasienten kan være vanskelig Kravet til sykepleiernes vurderingskompetanse er omfattende og økende Gro Næss 2008

22 Sykepleiedokumentasjon
Sykepleierens vurdering av pasientens funksjonsnivå, eventuelle endringer, symptomer og nye problem/behov må følge pasienten til sykehus Det er like viktig som legens henvisning for at pasienten skal få god helsehjelp i sykehuset Gro Næss 2008

23 Behov for videre forskning
Hvilke vurderinger har sykepleierne i kommunehelsetjenesten ansvar for? Hvilken vurderingskompetanse har sykepleieren behov for? Hvordan kan vurderingskompetansen styrkes i utdanningen og i praksis? Hvordan kan samarbeid mellom lege og sykepleier utvikles og kvalitetssikres? Hvordan kan samarbeid mellom 1. linjetjeneste og spesialisttjeneste utvikles for å sikre pasienten helsehjelp? Hvilke verktøy og rutiner kan sikre følgedokumentasjon ved innleggelse i sykehus? Gro Næss 2008


Laste ned ppt "Et forskningssamarbeid mellom SIV Kommunehelsetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google