Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ANSVAR ETTER HMS REGELVERKET

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ANSVAR ETTER HMS REGELVERKET"— Utskrift av presentasjonen:

1 ANSVAR ETTER HMS REGELVERKET

2 Ansvar etter petroleumsregelverket
Den ansvarlige (pl § 10 – 6 første ledd - rf § 5 første ledd) Arbeidsgiver (aml § 14) Hovedbedrift (aml § rf § 44) Arbeidstaker (aml § 16) Rettighetshavers påseplikt (pl § 10-6 andre ledd - rf § 5 tredje ledd) Operatørs påseplikt (pl § 10 – 6 andre ledd - pf § 5 andre ledd ) Entreprenørs oppfølgingsplikt av underentreprenør (rf § 14)

3 Den ansvarlige (pl § 10 – 6 første ledd, rf § 5 første ledd)
De som deltar i petroleumsvirksomheten er ansvarlige etter petroleumslov og HMS-regelverk for å sikre at krav i dette regelverket blir fulgt Ansvar for eget arbeid Etterlevelse av loven skal skje gjennom systematiske tiltak

4 ”Sikre” ”Påse-ansvaret”
”Sikre” synliggjør at det er tale om en aktiv oppfølgingsplikt (handlingsplikt), i motsetning til oppfølgingsansvaret som operatør og rettighetshaveren har etter rf - § 5, andre og tredje ledd (Merknadene til § 5 i rammeforskriften)

5 Vil også være deltaker i petroleumsvirksomheten
Arbeidsgiver (aml § 14) Vil også være deltaker i petroleumsvirksomheten

6 Arbeidstaker (aml § 16) Rf § 5 fjerde ledd – Arbeidstakeren har kun et medvirkningsansvar Arbeidstakeren har ingen systemplikt

7 Hovedbedrift (aml § 15 - rf § 44)
Et samordningsansvar Operatør er hovedbedrift – Avtale at andre skal være hovedbedrift

8 Forts. Hovedbedrift har særlig plikt til:
a) sikre at det etableres rutiner for informasjonsutveksling mellom de ulike gruppene av arbeidstakere på arbeidsplassen b) se til at alle arbeidstakerne er knyttet til et verneombud på arbeidsplassen, og at de gis anledning til å fremme saker for arbeidsmiljøutvalget c) se til at verneombud og verne- og helsepersonale har nødvendig innsikt i arbeidsoperasjonene på arbeidsplassen d) påse at overtredelser av relevante bestemmelser i arbeidsmiljøloven og utfyllende forskrifter blir påpekt og rettet Ved avtale utvide oppgavene til hovedbedrift

9 RETTIGHETSHAVERS PÅSEPLIKT (pl § 10 – 6 andre ledd, rf § 5 tredje ledd)

10 OPERATØRS PÅSEPLIKT (pl § 10 – 6 andre ledd, rf § 5 andre ledd)

11 Entreprenørens oppfølgingsplikt av underentreprenør (rf § 14)
Har entreprenør et påseansvar overfor sine underentreprenører ? Rf § 14 – ”Den ansvarlige skal sikre at entreprenører er kvalifisert” Rf § 14 veiledning – ”Første ledd pålegger entreprenøren en plikt til å følge opp sine underentreprenører”

12 forts Rf § 14 – ”Den ansvarlige skal følge opp at deltakerne etterlever kravene under gjennomføringen av oppdraget i petroleumsvirksomheten” Entreprenør har tilnærmet et påseansvar overfor sine underentreprenører Kvalifisering av underentreprenører Systemrevisjon, verifikasjon

13 Hva skal et styringssystem inneholde
Alle aktørene har plikt til å ha et styringssystem (pl § 10 – 6 første ledd, rf § 13) Et styringssystem skal inneholde organisering, prosesser, prosedyrer og ressurser som er nødvendige for å sikre etterlevelse av krav som er gitt i HMS-lovgivningen. Hva et styringssystem nærmere skal inneholde fremgår av styrings-systemforskriften. Hva styringssystemet skal inneholde mht. påseansvaret/oppfølgingsansvaret fremgår ikke.

14 Oppfølging av styringssystem (rf § 13, § 15, sf § 21)
Den ansvarlige skal følge opp at styringssystemet fungerer ved systemrevisjoner og/eller verifikasjoner Hva som skal følges opp det enkelte år må vurderes ut fra en risikobasert tilnærming. Underentreprenørs egen tilsynsplan Tidligere erfaring med underentreprenør God/dårlig (billig) underentreprenør Kritikalitet mht HMS

15 Forts.. Kompleksitet Omfang av underentreprenørs arbeid
Mye reparasjoner Press på kostnader Press på tid Forhold som er kritiske for et prosjekt Avvikshåndtering

16 Forts. Etablering og oppfølging av styringssystem er sentralt. Dette vil imidlertid ikke alltid være nok til å oppfylle regelverket. Eks. informasjon som en får som burde fått en til å reagere


Laste ned ppt "ANSVAR ETTER HMS REGELVERKET"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google