Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Cerebral parese Foreldreundervisning 2012 Lege Jørgen Jareld Barnehabiliteringa Ålesund Sjukehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Cerebral parese Foreldreundervisning 2012 Lege Jørgen Jareld Barnehabiliteringa Ålesund Sjukehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Cerebral parese Foreldreundervisning 2012 Lege Jørgen Jareld Barnehabiliteringa Ålesund Sjukehus

2 Definisjon  Hjernebetinget bevegelsesforstyrrelse  Affeksjon av motoriske funksjoner av en ikke progredierende defekt/lesjon i den umodne hjernen (før 2 års alder).

3 … er dette en for snever definisjon? hva med - kognisjon - sanser - kommunikasjon - atferd - epilepsi

4 Cerebral parese  Mistenkt CP:  Noen har kjent skade i hjernen der CP er å forvente som følgetilstand  Motorikk – mistanke ved  Forsinkede milepæler / asymmetri  Endrede reflekser  Tonus (først lav, så økende = spastisitet)  Utelukke progressive tilstander og perifere skader

5 Cerebral parese  Å stille diagnosen CP:  Klinisk bilde +  evt MR av hodet (helst etter 2 års alder)

6

7

8

9 Mulige funn ved MR av hodet  Misdannelser er ofte tegn på utviklingsforstyrrelser som har funnet sted før uke 20 i svangerskapet.  Den hvite substans omkring hjernens hulrom (ventriklene), den såkalte periventrikulære hvite substans, er spesielt sårbar for skade fra rundt uke 30-34 i svangerskapet. Forandringer her ses da også oftest hos premature med CP-skade og viser seg som spastisk bilateral CP.  Omkring termin er det imidlertid de dype kjernestrukturene i hjernen (basalgangliene) som har vist seg å være spesielt utsatt. Med andre ord: tidspunkt for skaden avgjør delvis type CP

10

11

12

13 Cerebral parese  En uensartet gruppe  Grad av funksjonshemming  Behandlingsmåter  Assosierte følgetilstander  Likevel praktisk med tanke på fellestrekk ved habiliterings- og opplæringsbehov.

14 Cerebral parese  Epidemiologi  Forekomst vel 2/1000 fødsler  Kun 10-15% av tilfellene er pga kjente traumer etter fødsel  Øvrige årsaker: hovedsaklig hendelser under svangerskap – genetisk disposisjon?

15 Cerebral parese  Halvparten er kognitivt utviklingsforsinkede  Halvparten har spesifikke talevansker  En fjerdedel får epilepsi

16 Cerebral parese  Følgetilstander fortsetter.  Nedsatt syn og hørsel  Spiseproblemer  Muskel-skjelett lidelser, ledd og ryggsøyle  Psykiatriske problemer  Depresjon  Konsentrasjon/oppmerksomhet

17 3 typer CP

18 1. Spastisk (pyramidal) cerebral parese  80-90% av CP  kjennetegnes av spastisitet (hastighetsavhengig økning av tonus)  og patologiske senereflekser (hyperreflexi og/eller utvidede reflekssoner)

19  Spastisk cerebral parese inndeles i 2 undergrupper  ensidig (spastisk unilateral CP)  på begge sider av kroppen (spastisk bilateral CP)

20

21 2. Dyskinetisk cerebral parese  Hos 7-15%  Basalgangliesyndrom, jf parkinson  Preget av forvanskede og ufrivillige bevegelser,  Vanskelig å diagnostisere før 2 års alder

22 3. Ataktisk Cerebral parese (sjelden)  Koordinatoriske symptomer  Bredsporet gange  Intensjonstremor = skjelvinger

23 Funksjon er det sentrale!  For å kunne danne seg et bilde av hvordan barnets motoriske funksjon er, brukes egne klassifikasjonssystemer for grov og fin motorisk funksjon.

24 GMFCS (fra cirka 2 år) Klassifikasjonssystem for grovmotorisk funksjon ved cerebral parese basert på selvinitierte bevegelser med særlig vekt på sitte- og gangfunksjon (forflytning)  Nivå 1 Går uten begrensninger; begrensninger i mer avansert grovmotoriske ferdigheter  Nivå 2 Går uten ganghjelpemiddel; begrensninger ved gange utendørs og i lokalsamfunnet.  Nivå 3 Går med ganghjelpemiddel; begrensninger ved gange utendørs og i lokalsamfunnet.  Nivå 4 Begrensninger ved selvstendig forflytning, barna blir kjørt eller kjører elektrisk rullestol utendørs og i lokalsamfunnet.  Nivå 5 Muligheten til selvstendig forflytning er svært begrenset, selv ved bruk av teknisk hjelpemiddel

25

26 MACS (cirka 4-18 år) Et system for å klassifisere hvordan barn med cerebral parese håndterer gjenstander i dagliglivet.  I Håndterer gjenstander lett og med godt resultat.  II Håndterer de fleste gjenstander, men med noe begrenset kvalitet og/eller hurtighet.  III Håndterer gjenstander med vanskelighet og trenger hjelp til å forberede og/eller tilpasse aktiviteter.  IV Håndterer et begrenset utvalg letthåndterlige gjenstander i tilpassede situasjoner.  V Håndterer ikke gjenstander og har svært begrenset evne til å utføre selv enkel håndtering.

27 Behandling - motorikk  Fysioterapi - ergoterapi  Mange ulike ideologier/tilnærmingsmåter  Synes ikke kunne påvirke tilstandens karakter  Viktig motorisk stimulans – intensiv trening!  Forhindre komplikasjoner  Feilstillinger/kontrakturer  Ortoser

28

29

30 Behandling - motorikk  Muskel og nerveblokader  Botulin-toxin-injeksjoner (se neste bilde)  Ortopedi  Viktig ved spastiske CP-syndrom  Bedring av funksjon  Korrigering av feilstillinger  Neurokirurgi  Har liten plass i behandlingen  Spasmedempende tiltak, intrathecal baklofen

31

32

33

34 CPRN (CP-Register Norge) CPOP (CP-Oppfølgings Program) - Kvalitet av behandlingen på dagsorden - Lik behandling i hele landet - Forskningsprosjekter med høy standard

35 lenker  CPRN http://www.siv.no/webpro/portal/AvdSide.asp?Databa se=webpro&Dokument_Type=517120&FraType=&Tit tel=Celebral%20parese%20registeret%20i%20Norge &Dok_Idx=14487&Meny2=517121&Nyhet_Type=517 122 http://www.siv.no/webpro/portal/AvdSide.asp?Databa se=webpro&Dokument_Type=517120&FraType=&Tit tel=Celebral%20parese%20registeret%20i%20Norge &Dok_Idx=14487&Meny2=517121&Nyhet_Type=517 122  CPOP http://www.rikshospitalet.no/ikbViewer/page/no/pages /klinikkene/enhet/artikkel?p_dim_id=46702 http://www.rikshospitalet.no/ikbViewer/page/no/pages /klinikkene/enhet/artikkel?p_dim_id=46702

36 Ikke bare motorikk… kognitive funksjoner (komplekse mentale prosesser) kan påvirkes ved CP  Kognitive delfunksjoner omtales slik: - Oppmerksomhet og konsentrasjon - Innlæring og hukommelse - Problemløsning - Kommunikasjon og språk - Visuell, auditiv og taktil persepsjon - Evne til orientering i rommet, visuospatial funksjon - Visuomotorisk funksjon - Eksekutivfunksjoner i form av planlegging, fleksibilitet, impulshemning og initiering av aktivitet.  http://www.cp.no/novus/upload/file/CP- foreningen/TorhildGreteBertnsen2010.pdf http://www.cp.no/novus/upload/file/CP- foreningen/TorhildGreteBertnsen2010.pdf

37 Hvem er vi på barnehabiliteringa  Leder og teamkoordinator  Kontorpersonale  Leger og sykepleiere  Fysioterapeuter og ergoterapeiter  Pedagoger  Logoped  Psykologer  Sosionomer  Vernepleiere

38  KUNNSKAP om rettigheter: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjo ner/barn-og-unge-med-nedsatt- funksjonsevne-hvilke-rettigheter-har- familien/Publikasjoner/barn-og-unge- med-nedsatt-funksjonsevne-hvilke- rettigheter-har-familien.pdf

39 Ansvarsgruppe – i kommunen  Ansvarsgruppe er ei gruppe på kommunalt nivå som kan tileggast ansvar for planlegging og oppfølging av det enkelte barn i habiliteringsprosessen.  Føremålet med å opprette ansvarsgruppe er å samordne enkeltiltak frå ulike yrkesgrupper og fagfelt som er retta mot ein brukar.  Dette skal:  Sikre at foreldre slepp å gå frå den eine instansen til den andre for å få hjelp  Sikre at barnet får ein heilhetlig plan med felles målsettingar der tiltaka er samordna  Sikre semje om korleis ulike oppgåver skal løysast  Sikre klargjering av ansvar mellom dei ulike instansar;  KVEN GJER KVA?  Helsesøster er ofte leder

40 Individuell plan å finne løsninger og fordele ansvaret  ​ Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få utarbeidet en individuell plan – med koordinator  http://helsedirektoratet.no/helse-og- omsorgstjenester/habilitering- rehabilitering/individuell-plan/Sider/default.aspx http://helsedirektoratet.no/helse-og- omsorgstjenester/habilitering- rehabilitering/individuell-plan/Sider/default.aspx

41 Overganger – hva for noe?  Vi prøver å jobbe med tidsavgrensede tiltak  Man må ha ekstra fokus på overganger – dvs ved større endringer for barnet  Start i barnehage  Start i barneskole/ungdomsskole/VGS  Egen bolig  osv

42 CP-foreningen Bra for info til pårørende og barnehage/skole:  www.cp.no www.cp.no

43  Lano ungen http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordla nd/1.7279370 http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordla nd/1.7279370  Leire http://www.cp.no/index.asp?id=39087 http://www.cp.no/index.asp?id=39087  Tøff gutt med CP på NRK SUPER http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/709676/


Laste ned ppt "Cerebral parese Foreldreundervisning 2012 Lege Jørgen Jareld Barnehabiliteringa Ålesund Sjukehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google