Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koding - status Fagnettverk for hørselsrehabilitering Tromsø 16. og 17. september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koding - status Fagnettverk for hørselsrehabilitering Tromsø 16. og 17. september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Koding - status Fagnettverk for hørselsrehabilitering Tromsø 16. og 17. september 2010

2 Høreapparattilpasning Kode for hørseltapets art fra f.eks. H80, H90 eller H91 bør være hovedtilstand. Når vi nå har prosedyrekoder som dekker det aktuelle, bør de brukes. Z- kode er da overflødig. De aktuelle er –DXGT00 Tilpasning og utprøving av nytt høreapparat –DXGT05 Kontroll av høreapparat Inkl: instruksjon i bruk og etterjustering Kodingen godtas også det ikke samtidig skjer en konsultasjon hos lege. Hvis H-kode og Z-kode brukes samtidig, og behandler er audiograf, avvises konsultasjonen.

3 Høreapparattilpasning (forts.) Selv om audiograf utløser DRG for høreapparattilpasning og oppfølging med prosedyrene –DXGT00 Tilpasning og utprøving av nytt høreapparat –DXGT05 Kontroll av høreapparat Men audiograf kan ikke bruke prosedyrekode DBGX20 Avstøping til ørepropp Hele konsultasjonen avvises dersom DBGX20 brukes sammen med for eksempel DXGT05.

4 Ktr. etter nyfødtscreening Hoveddiagnose/Sverdkode: H903 : Bilateralt nevrogent hørselstap Prosedyre: 1. DFFX87 : Registrering av otoakustiske emisjoner 2. AAFE85 : Elektrisk responsaudiometri Det er fortsatt slik at når pasientens alder < 29 dager utløses DRG-refusjon bare når lege er behandler. Når pasienten er 29 dager eller eldre, utløses refusjon av annen behandler.

5 Men … Hvis undersøkelsen skjer under oppholdet etter fødselen skal hovedtilstanden kodes på vanlig måte med en av kodene fra Z38 Levendefødte barn etter fødested med NCMP-kode Hvis barnet tas inn til poliklinisk kontroll brukes enten diagnosekoden Z01.1 Undersøkelse av ører og hørsel dersom dette er første undersøkelse, dvs. at det ikke er gjort noen hørselsundersøkelse tidligere. Hvis det polikliniske besøket derimot gjøres fordi det ble funnet mistanke om patologi ved screening ved nyfødtoppholdet brukes en annen kode, som Z03.8 Observasjon ved mistanke om annen spesifisert sykdom og tilstand (dersom man ikke stiller noen sikker diagnose ved besøket, eller kan avkrefte patologi) eller en kode fra H90-H91 dersom man finner hørselsforstyrrelse Men koder vi slik, avvises konsultasjonen.

6 Enda et ”men” … Etter at jeg fikk beskjeden vist i forrige lysbilde ang. koding av småbarn, fikk jeg beskjed om at for eksempel Z01.1 ikke kan brukes. En skal alltid bruke den diagnosen som korresponderer med aktuell problemstilling, selv om det etter undersøkelsen viser seg at pasienten er frisk. Hvis et barn henvises med mistanke om nedsatt hørsel, kan for eksempel H90.5 brukes. Viser hørselstesten at hørselen er normal, beholdes diagnosen.

7 Pasientopplæring Ved mestringskurs over 2 dager brukes opplæringstakst A99 42KD Lærings- og mestringsaktivitet i grupper –Ved ledsager – registrer ”Ledsager” 42KJ Lærings- og mestringsaktivitet for familien, pårørende eller pasientens øvrige sosiale nettverk vedrørende aktuelle tilstand WPCK00 Lærings- og mestringsaktivitet vedrørende aktuelle tilstand Ved korte, strukturerte kurs –Strukturert studieopplegg for pasienten vedrørende aktuelle helseproblem. Inkluderer opplysning om kosthold, trening, trygderettigheter osv. –Ved aktivitet rettet mot familien, pårørende og pasientens øvrige sosiale nettverk angis "Forelde/pårørende" som tilleggskode. –Utførelse i gruppe angis som tilleggskode. –Koden avvises når behandler er audiopedagog, audiograf eller "annet helsepersonell".

8 Pasientopplæring Aktuelle prosedyrekoder: WPAA10 Individuell rådgivning vedrørende kroppsfunksjoner –Ved individuell rådgiving utført av audiopedagogen –Hvis aktiviteten er rettet mot hele familien eller bare foreldrene skal det tilleggskodes med ZWWA20 eller ZWWA40 WPAA20 Individuell rådgivning vedrørende aktiviteter og deltakelse –Mindre aktuell for oss, men kan brukes –For eksempel om fritidsaktiviteter, seksualitet, arbeidslivet, sosioøkonomiske forhold, sosial- og trygderettigheter, skole og skolegang) Begge kodene avvises når behandler er audiopedagog, audiograf eller "annet helsepersonell" (kun lege aksepteres)

9 Pasientopplæring "Koder for prosedyrer som er MEST AKTUELLE for fagområder habilitering, rehabilitering, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusomsorg finnes i kapittel W, i underkapitlene WM - WR" Det står altså ikke eksplisitt at kodene ikke kan brukes innenfor andre fagområder, f.eks. audiologi Men vi driver da med rehabilitering i audiologien!!!

10 Hvem utløser egenandel Kun lege og audiograf utløser egenandel. Lege og audiograf utløser også uteblivelsesgebyr. Audiograf og audioingeniør/audiofysiker utløser verken egenandel eller uteblivelsesgebyr, men utløser DRG basert på prosedyretakster. Egenandel kr. 307,- Uteblivelsesgebyr kr. 306,-

11 ”Annet helsepersonell” Konsultasjoner godtas bare når behandler er registrert som helsepersonell i DIPS. For vår gruppe er det bare lege og audiograf som i utgangspunktet ligger inne som helsepersonellgrupper i DIPS. Andre, som audiopedagog, audioingeniør/audiofysiker og evt. Helsesekretær må legges inn som ”Annet helsepersonell” i DIPS.

12 Eksempel - helsepersonell

13 Hvem er helsepersonell? § 3. Definisjoner (Helsepersonelloven) Med helsepersonell menes i denne lov: 1.personell med autorisasjon etter § 48 eller lisens etter § 49, 2.personell i helsetjenesten eller i apotek som utfører handlinger som nevnt i tredje ledd, 3.elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører handlinger som nevnt i tredje ledd. Tredje ledd: Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell.

14 Hvem er helsepersonell i audiologien? Etter helsepersonellovens § 3 pkt. 1 er audiografer og helsesekretærer helsepersonell, i kraft av sin autorisasjon. Etter helsepersonellovens § 3 pkt. 2 er audiopedagoger og audiofysikere, da de utfører handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål. Helsepersonell: audiografer audiopedagoger audiofysikere helsesekretærer


Laste ned ppt "Koding - status Fagnettverk for hørselsrehabilitering Tromsø 16. og 17. september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google