Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling NUFA 7 og 8 mai 2014 Presentasjon er laget av Holdes av Arild Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling NUFA 7 og 8 mai 2014 Presentasjon er laget av Holdes av Arild Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling NUFA 7 og 8 mai 2014 Presentasjon er laget av Per.Olav.Skjesol@hemit.no Holdes av Arild Pedersen

2 Historisk 2

3 Bakgrunn IKT handlingsplan - Programmer og tiltak 3 Pasientbehandling og Samhandling Klinisk støtte Ressurs og kompetanse (Virksomhetsstyring) Teknologi og infrastruktur Nytt EPJ/PAS Pasientforløpsarbeid Kompetanseløft kliniske system Samhandlingstiltak (meldingsløftet) Klinisk arbeidsflate Strukturert pasientjournal som basis for datagrunnlag for forskning IKT-støtte forskning Kompetanse-oversikt Integrere aktivitets- planlegging og ressursstyring Virksomhets- og risikostyring Kvalitetsprosessystem Ny LAB-løsning Medikament- forsyning Lagring og presentasjon medisinske bilder Infrastrukturløft Identitets- og tilgangsstyring Teknologiplan HMN Samordne prioritering av MTU og IKT Logistikk og økonomi Nytt logistikk og økonomisystem Virksomhetsarkitektur

4 Produkt fra forprosjekt Hva skal vi få til - Visjon og mål Hvordan skal vi komme dit - Planer 4

5 5

6 Skisse til faseplan for Pasientbehandling og Samhandling inkl nytt PAS/EPJ 6

7 Visjons og måldok. Produkter i forprosjekt 7 Sluttrapport Erfarings- rapport Prosjekt- rapport Business case Anskaffelses -strategi Program- direktiv Prosjektplan Anskaffelse Kommunika sjons- strategi Opplærings- strategi Teststrategi Kvalitets- plan Plan for risikostyring Prosjekt- håndbok Interessent- analyse

8 Organisering forprosjekt 8 Referansegrupper Leveransestrømmer Prosjektleder Per Olav Skjesol Visjon og mål Opplæring Business Case Kommunika- sjonsplan Risikostyring splan Kvalitetsplan Anskaffelses- strategi Programdir. Prosjektplan anskaffelse Teststrategi Interessent- analyse Ressurser Tildeles arbeidsoppgaver Prosjektstøtte Lars H Hegrenes Kommunikasjon Risiko Kvalitet Prosjekthåndbok Økonomi Annet praktisk Programstyret Vise AD Stein Kaasa Referansegrupper Styringsgruppe eHelse AD Nils Kvernmo

9 Organisering av program 9 Program pasientbehandling og samhandling Nytt PAS/EPJMeldingsløfteReseptnnnnn

10 Oppsummering av noen internasjonale erfaringer Prosjekter og løsninger Flere tilsvarende prosjekter gjennomført Internasjonalt Danmark og Finland gjennomføre nå å prosjekter med relativt likt utgangspunkt som oss Flere aktuelle løsninger med ulike filosofier og konsepter – som igjen har sine styrker og svakheter Trender og mål Pasientmedvirkning og involvering Strukturert journal og klinisk beslutningsstøtte Overvåkning og oppfølging av innbyggernes helsetilstand (Forebygging) Gevinster Pasientsikkerhet og behandlingskvalitet Sammenhengende helsetjenste Effektivitet Viktige læringspunkter Dette er ikke et IKT prosjekter men organisasjonsutvikling Valg av implementerings modell må passe for organisasjonen Ha en klar og tydelig visjon før anskaffelse Betydelige gevinster med helhetlige løsninger for hele helsetjenesten Ledelsesforankring Omfattende standardiserings arbeid

11 Angrepsvinkel 11 Visjon Nivå 1 MålNivå 2 Mål Gevinsthypoteser/ Tiltak/Krav

12 Helhetlige pasientforløp trenger helhetlig IKT - støtte Redusert egenmestring Egenmestring Pasientens egenomsorg Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjenester Hvilken verdi skal vi skape for pasienten? InnbyggerPasientInnbygger

13 «Bedre pasientflyt på tvers» Spesialitet ISpesialitet IISpesialitet IIIKommune I Standardiserte forløp Pasientforløp B Pasientforløp C D D

14 Risikovurderinger Manglende lederforankring og forståelse Motstand mot endring Manglende kapasitet og kompetanse i prosjektorganisasjonen. Feil valg av IKT – løsning Manglende standardisering av prosesser For mange strategiske tiltak ender opp mot høyt kostnadsestimat Tilstrekkelig endring av lovverk Nasjonale prosjekter og føringer går i annen retning Manglende styringsmodell som omfatter spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 14

15 Et felles prosjekt for primærleger, kommuner, helseforetak for felles PAS/EPJ vil utgjøre en konkret forskjell for innbyggere og helsepersonell: Pasienten involveres, pasientens egne ressurser tas i bruk, pasienter får tilgang til journalen Nivåene deler informasjon og planer for utredning og behandling, dermed kan pasienten oppleve at helsevesenet henger sammen og at alle aktører i helsevesenet ser helheten rundt pasienten Beslutningsstøtte gir effektiv formidling av kunnskap om beste praksis til alt helsepersonell (en ny måte å formidle spesialistkompetanse ut i flere ledd) Beslutningsstøtte skjer ut fra forhåndsplanlagte pasientforløp og gir forutsigbarhet for pasienter Beslutningsstøtte vil effektivisere dokumentasjonsprosesser, dermed helsepersonells bruk av tid Strukturert journal gjør forskning om behandling blir mye mer effektiv, og medisinske metoder raskere kan forbedres Alle nivåer får teknisk plattform som kan koble til og lagre data fra velferdsteknologi på en omforent måte Nytt sykehus i Møre og Romsdal bygges med ny IKT, ikke gammel – dette har betydning for planlegging 15

16 TrygghetRespektKvalitet


Laste ned ppt "Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling NUFA 7 og 8 mai 2014 Presentasjon er laget av Holdes av Arild Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google