Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TANKESMIA AS Medieanalyse for St. Olavs Hospital HF 28. Jan 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TANKESMIA AS Medieanalyse for St. Olavs Hospital HF 28. Jan 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 TANKESMIA AS Medieanalyse for St. Olavs Hospital HF 28. Jan 2008

2 TANKESMIA AS Bakgrunnsmateriell I analysen er det tatt utgangspunkt i Overordnet strategi for Helse Midt-Norge  Visjon  Verdigrunnlag  Hovedmål Kvalitetsstrategien  Strategiens mål

3 TANKESMIA AS Utvalg  Medieanalyse over en periode på 6 måneder: (22. september 2007 tom. 31. desember 2007) 106 medieklipp er analysert 106 medieklipp er analysert  Medieklippene er hentet fra Opoint – St. Olav Hospital HF sin medieklipptjeneste. Det er kun nyhetsoppslag publisert på nett som er inkludert i analysen Det er kun nyhetsoppslag publisert på nett som er inkludert i analysen Utvalget av artikler som blir presentert fra de enkelte mediene på internett varierer. Utvalget av artikler som blir presentert fra de enkelte mediene på internett varierer.  Utvalget er begrenset til Medier som er allment tilgjengelige, og som enten er riksdekkende, regionalt eller lokalt tilknyttet St. Olav Hospital HF sitt ansvarsområde Medier som er allment tilgjengelige, og som enten er riksdekkende, regionalt eller lokalt tilknyttet St. Olav Hospital HF sitt ansvarsområde

4 TANKESMIA AS Type medieoppslag N=106 Det er færre lederartikler og kommentarer i 2007, mens andelen leserbrev og kronikker går opp.

5 TANKESMIA AS Hvilke medier? N=106 Kraftig reduksjon av oppslag i lokale medier i Sør-Trøndelag, økning i de to andre fylkene. Det er ofte reduksjon i artikler om funksjonsfordeling som er årsak. Betydelig mer nasjonale oppslag, i hovedsak knyttet til medisinske tema der St. Olavs Hospital HF blir brukt som kompetansebase.

6 TANKESMIA AS TEMA – Hva skrives det om? N=106 Dette er en oversikt over hvordan kommunikasjonen opptrer og fokuset ligger på pasientbehandling (2006: 10%), men også økonomi blir mye omtalt (2006: 6%). Forskning er økt fra 6 til 12%. Lokalisering reduser fra 33% til 9%. Medisinsk tema økt fra 7%. Redusert tilbud/krise redusert fra 26% til 0.

7 TANKESMIA AS Medisinsk tema N=52 Mye stoff om livsstilssykdommer, mens temaene akutt behandling og kreft har mindre oppmerksomhet enn i 2006. Av andre saker har migrene, barneløshet og overgrep hatt noe fokus. Fokuset på medisinske tema er økt fra ca. 30% til 50% av alle artikler.

8 TANKESMIA AS OPPSUMMERING En sterk endring i tema; Lokalisering/funksjonsfordeling og redusert tilbud går kraftig ned, mens pasientbehandling, medisinsk tema og forskning får mer fokus. Økt nasjonalt fokus, men reduksjon i antall oppslag knyttet til lokale medier. Det har trolig sammenheng med endring i tema. Reduksjon i fokus på kreft og akutt behandling, økt fokus på livsstilssykdommer. Det kan se ut som St. Olavs Hospital HF i økende grad blir brukt av nasjonale medier som ekspertbank. St. Olavs Hospital HF har tilsynelatende hatt mer fokus på å presentere egen forskning i media, noe som også gir økt gjennomslag i nasjonale media.

9 TANKESMIA AS Hvem profilerer St. Olavs Hospital HF? Utviklingen viser at kommunikasjonen blir mer ledelsesorientert, i hovedsak er det knyttet til Helse Midt-Norge HF. Det er flere i gruppen ”andre ansatte” som legger grunnlaget for omtalen. Andre grupper ikke direkte tilknyttet helseforetakene går ned.

10 TANKESMIA AS Hvem tar tilsynelatende initiativet til oppslaget? N=106 Både St. Olavs Hospital HF og Helse Midt-Norge RHF er betydelig mer aktiv, mens de øvrige gruppene er mindre aktiv i forhold til å legge grunnlaget for omtalen.

11 TANKESMIA AS Omdømme/medieprofil – hvem bygger det?  Ledelsen ved St. Olavs Hospital HF er betydelig mindre profilert, mens Helse Midt-Norge RHF er betydelig mer profilert i 2007.  Andre ansatte ved St. Olavs Hospital HF er betydelig mer profilert.  Tillitsvalgte er mindre profilert, noe som trolig har sammenheng med reduksjon i fokuset på funksjonsfordeling.  Utenforstående i gruppen ”Politikere” og ”Andre” går ned, noe som betyr at helseforetakene ”eier” media mer enn tidligere.  Helseforetakene er betydelig mer aktive som avsender, mens journalister ser ut til å ha mindre behov for å kommentere og sette egne tema på dagsorden. Også politikere og andre er mindre aktive som initiativtakere.

12 TANKESMIA AS St. Olavs Hospital HF i media -De lokale medienes nettutgaver er ulikt utviklet, og kan dermed gi et skjevt utvalg når det brytes ned på det enkelte foretak. -Antallet medier varierer i de ulike foretakenes nedslagsområde, noe som også påvirker utvalget. N=105 Omtalen av Røros og Orkdal går ned, noe som kan ha innvirkning på reduksjonen i lokaliseringssaker. St.Olavs Hospital dominerer ikke minst gjennom oppslag knyttet til forskning og helsetema.

13 TANKESMIA AS Kvalitet N=106 Kvalitet er et av de mål Helse Midt-Norge har for sin virksomhet. Hvordan brukes mediene for å synliggjøre dette for St. Olavs Hospital HF? Her fortsetter en positiv utvikling over flere år, men nå med en markant forbedring. En sannsynlig årsak er skiftet av tema som går i retning mer målstyrt kommunikasjon og synliggjøring av kompetanse.

14 TANKESMIA AS Omdømme til foretakene i St. Olavs Hospital HF I 2005 var det 26 % av oppslagene som styrket omdømmet, mens 52% bidro til å svekke omdømmet. I 2006 var det litt bedre og i 2007 har det vært et markant skifte i omtalen av St. Olavs Hospital HF. N=106

15 TANKESMIA AS Hvordan reageres det på negative oppslag? N=13 Kun tre saker ga utslag på denne variabelen. Det gjør at utvalget er for lite til å gi et troverdig resultat og er dermed utelatt.

16 TANKESMIA AS Omdømme Positive artikler for omdømmet følger ofte positive oppslag for kvalitet. Kraftig reduksjon i fokuset på Røros Sykehus og Orkdal Sykehus, noe som forklarer reduksjonen i fokuset på lokalisering og funksjonsfordeling. Fravær av funksjonsfordeling og lokaliseringsdebatter reduserer negative oppslag. Økt fokus på pasientbehandling, medisinske tema og synliggjøring av kompetanse og forskning virker positivt på omdømmet.

17 TANKESMIA AS Pasient trygghet Påvirker artikkelen pasientenes følelse og inntrykk av trygghet? I tråd med den generelle positive utviklingen ser vi også her en positiv utvikling over de to årene dette er målt. Synliggjøring av faglig kompetanse og forskning, fravær av offentlig diskusjon om funksjonsfordeling og økonomisk usikkerhet påvirker dette.

18 TANKESMIA AS Ansattes motivasjon Hvordan påvirker artikkelen ansattes motivasjon målt i forhold til artiklenes inntrykk av stabilitet, anerkjennelse, faglige muligheter og arbeidsmiljø På dette området er det også en svært positiv utvikling. Reduksjon i medieomtale knyttet til lokalisering og funksjonsfordeling, økonomisk usikkerhet og økt faglig synliggjøring gjør store utslag.

19 TANKESMIA AS Troverdighet hos eier Målt i forhold til hvordan en artikkel påvirker eiernes inntrykk av måloppnåelse i forhold til økonomi, pasientbehandling og ventelister.

20 TANKESMIA AS Hvem er tilsynelatende mottaker? N=106 I 2007 er det en sterk nedgang i artikler rettet mot bevilgende myndigheter og foretakene. Det har igjen sammenheng med reduksjon i fokuset på funksjonsfordeling og interne forhold.

21 TANKESMIA AS Konklusjoner  Analysen viser en svært positivt utvikling i forhold til 2005 og 2006. Det skyldes i hovedsak følgende faktorer: redusert fokus på funksjonsfordeling og lokalisering i lokale medier i Sør-Trøndelag. redusert fokus på funksjonsfordeling og lokalisering i lokale medier i Sør-Trøndelag. mindre fokus på utbygging av St. Olavs Hospital og økonomiske rammer for dette. mindre fokus på utbygging av St. Olavs Hospital og økonomiske rammer for dette. Økt fokus på å synliggjøre kompetanse gjennom forskning, pasientbehandling og medisinske tema Økt fokus på å synliggjøre kompetanse gjennom forskning, pasientbehandling og medisinske tema


Laste ned ppt "TANKESMIA AS Medieanalyse for St. Olavs Hospital HF 28. Jan 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google