Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jordbruksavtalen 2010-2011 Noen sentrale punkter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jordbruksavtalen 2010-2011 Noen sentrale punkter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jordbruksavtalen 2010-2011 Noen sentrale punkter

2 Oppbygging av økonomisk ramme for avtalen, mill. kroner GrunnlagVolumPrisSum mill. kr endring 0. Markedsinntekter25 5760,60 %0,40 %260 1. Driftskostnader16 748-0,50 %2,00 %255 2. Kapitalslit og leasing91785 3. Normalisert realrentekostnad570 4. Redusert arbeidsforbruk 201111 959-2,50 %3,40 %100 A. Sum, mill. kroner 750 B. Nivåheving i 2011 ut over lik prosentvis vekst 200 SUM, mill. kr. 950

3 Finansiering av jordbruksavtalen Mill. kr - netto endring i målpriser fra 01.07.2010420 - endret bevilgning på kapittel 1150 i 2011375 - overførte midler fra 200960 - økt verdi av jordbruksfradraget95 SUM950

4 Inntektseffekt av avtalen • Rammen gir grunnlag for en inntektsvekst på om lag 5 pst., eller om lag 11 500 kroner per årsverk i 2011, i forhold til 2010 før oppgjør, når verdien av jordbruksfradraget er inkludert. • Deler av rammen får inntektseffekt allerede i 2010. Inkludert verdien av jordbruks­fradraget økes inntektsnivået i 2010 med vel 2 ¼ pst., eller om lag 4 500 kroner per årsverk, dersom økningene i målpriser realiseres fra 1. juli.

5 Beregnet utslag på referansebrukene av pris- og tilskuddsend­ringer, og endring inkl. anslåtte pris- og kostnadsendringer til 2011, kroner per årsverk. 20102011Utslag i 2011 førUtslag avinkl. kostnads- Årsverkoppgjørfordelingendring 1Melk og storfe, 20 årskyr1,87274 10022 70019 200 2Korn, 333 daa0,5170 8003 200-9 700 3Sau, 136 vinterfôra1,17211 70021 40016 800 4Melkegeit, 87 årsgeiter1,73295 70015 40012 300 5Svin og korn, 46 avlssvin1,68292 60026 30015 000 6Egg og planteprodukter, 4600 høner1,68299 60026 50020 200 7Poteter og korn, 103 daa poteter1,25321 90027 80018 400 8Ammeku/storfeslakt, 25 ammekyr1,25185 50023 90020 300 9Frukt/bær og sau, 47 daa frukt1,81283 10019 50016 700 10Fjørfekjøtt og planteprodukter1,17372 1003 0009 300 11Økologisk melk, 20 årskyr1,89286 30020 50016 800 12Melk og storfe, 12 årskyr1,54231 10021 40018 100 13Melk og storfe, 24 årskyr2,01285 50023 30019 700 14Melk og storfe, 40 årskyr2,36288 60027 40022 100 15Melk og storfe, 23 årskyr Østl. Flatb.1,95291 90022 90018 600 16Melk og storfe, 18 årskyr Østl andre1,85270 80024 40021 200 17Melk og storfe, 34 årskyr Jæren m.m.2,03316 30025 60021 600 18Melk og storfe, 20 årskyr Agder/Roga.1,68263 80028 00024 500 19Melk og storfe, 19 årskyr Vestlandet1,76261 40026 30023 200 20Melk og storfe, 21 årskyr Trøndelag1,98268 80024 90021 700 21Melk og storfe, 18 årskyr Nord-Norge1,9285 20025 50022 100 22Korn, 233 daa, Østlandet0,4194 6002 900-11 100 23Korn, 689 daa, Østlandet0,79241 4004 200-12 700 24Korn og korn/svin, Trøndelag1,09280 50015 1006 600 25Sau. 100 vinterfôra, Vestlandet0,99203 00018 20014 400 26Sau. 177 vinterfôra, N-Norge1,31254 10026 00021 000 27Sau. 229 vinterfôra, landet1,39288 10032 00025 900

6 Forhandlingsgevinst beregnet på referansebrukene, kroner per årsverk. Endringer fra tilbudet Årsverk"Forh. Gevinst" 1Melk og storfe, 20 årskyr1,874 200 2Korn, 333 daa0,518 200 3Sau, 136 vinterfôra1,172 800 4Melkegeit, 87 årsgeiter1,732 700 5Svin og korn, 46 avlssvin1,683 300 6Egg og planteprodukter, 4600 høner1,683 200 7Poteter og korn, 103 daa poteter1,258 000 8Ammeku/storfeslakt, 25 ammekyr1,252 700 9Frukt/bær og sau, 47 daa frukt1,811 200 10Fjørfekjøtt og planteprodukter1,172 500 11Økologisk melk, 20 årskyr1,894 000 12Melk og storfe, 12 årskyr1,543 600 13Melk og storfe, 24 årskyr2,014 300 14Melk og storfe, 40 årskyr2,367 000 15Melk og storfe, 23 årskyr Østl. Flatb.1,955 700 16Melk og storfe, 18 årskyr Østl andre1,853 700 17Melk og storfe, 34 årskyr Jæren m.m.2,037 100 18Melk og storfe, 20 årskyr Agder/Roga.1,684 100 19Melk og storfe, 19 årskyr Vestlandet1,763 800 20Melk og storfe, 21 årskyr Trøndelag1,984 100 21Melk og storfe, 18 årskyr Nord-Norge1,93 400 22Korn, 233 daa, Østlandet0,4119 100 23Korn, 689 daa, Østlandet0,7923 400 24Korn og korn/svin, Trøndelag1,096 000 25Sau. 100 vinterfôra, Vestlandet0,992 700 26Sau. 177 vinterfôra, N-Norge1,312 900 27Sau. 229 vinterfôra, landet1,393 800

7 Viktig om inntektsutvikling • En har IKKE fått gjennomslag for kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper fra 2010 til 2011. – Avtalen: +11.500 kr/årsverk – Andre grupper: +14.700 kr/årsverk • Sett i hele perioden 2006-2011 legger avtalen grunnlag for en marginal sterkere inntektsvekst for jordbruket enn andre grupper: – Avtalen: + 93.000 kr/årsverk – Andre grupper: + 87.000 kr/årsverk

8 Hva er forbedret i forh til tilbudet? (1) • Ramma er økt med 200 mill. kroner – 140 mill. kr målpris – 45 mill. kr budsjett – 15 mill. kr i økt utnyttelse av jordbruksfradraget • Fått gjennomslag for overgang til prosenttoll for drikkemelk. Dette: – Hindrer import av drikkemelk. Sikrer norsk volum av det viktigste melkeproduktet – Gir mulighet for økte prisuttak på drikkemelk i framtida, og inntektsmuligheter for melkeprodusentene. • Investeringstilskudd økt med nesten 30 mill. kr.

9 Hva er forbedret i forh til tilbudet? (2) • Kutt i tilskudd for gris på Jæren, langt svakere enn i tilbudet • Kutt i tilskudd for gris i Nord-Norge, langt svakere (og borte i sone 5), enn i tilbudet • Kutt i distriktstilskudd kylling i Agder og vestlandet, halvert i forh til tilbudet • Kutt i husdyrtilskudd verpehøner, halvert i forhold til tilbudet • Frakttilskudd styrket ytterligere med 5 mill. kr til 60 mill. kr. • Beitetilskudd styrket ytterligere med 20 mill. kr, med økte satser for utmarksbeite sau, lam, geit

10 Særskilte forbedringer Korn i forh til tilbudet • Tilbudet: Kutt i pris med 4 øre og 8 øre for havre. Ingen tilskuddsøkninger, men kutt på 4 kr/daa i sone 5-7 • Avtalen: Uendrede priser for bygg, hvete og rug, men -3 øre for havre. Økte arealtilskudd på 6 kr/daa (sone 1-3) kutt på 11 kr/daa (sone 4-7) • Effekt: Kornprodusentene beholder priskompen- sasjonen (33 øre) for økte gjødselkostnader i 2009. Redusert havrepris kompenseres med økte tilskudd. • Merk: Forh. Gevinsten i kr/årsverk er størst for korn

11 Andre forbedringer i forh til tilbud • Økte arealtilskudd – Potet med 15 kr/daa – Grønnsaker ytterliger opp med 50 kr/daa til 80 dekar (+50 kr/daa 0-60 daa, +450 kr/daa 60-80 daa) – Frukt og bær med 50 kr/daa i sone 1-5 (+100 kr/daa totalt). • Økte husdyrtilskudd – Ammeku: Ytterligere +100 kr/dyr for 1-25 kyr (totalt +300 kr/dyr), og 50 kr/dyr for 26-50 kyr. – Sau: Ytterligere + 5 kr/dyr for 50-100 sau (totalt +65 kr/dyr) • Styrking av settepotetavl og frisk plantemateriale

12 Landbrukets utviklingsfond (LUF) 2010Endring2011 Fylkesvise BU- midler 418,027,5445,5 Herav bedrifstretta (IN) 353,0+31,5384,5 Herav utviklings- og tilrettelegging (FM) 65,0-560,0

13 LUF2010Endring2011 Skogbruk og bioenergi 218,0+10228,0 (økning rettes mot skogkultur og bioenergi) SMIL 120,0-5115,0 Investeringstøtte til organisert beitebruk 6,0 (+2 mill 2010:radiobjeller) +511,0 (økning rettes mot kjøp av radiobjeller)

14 Avtalen: Velferd • Ferie og fritid: – Satsøkning: + 5%. Maks +3000 kr/foretak – En skal gjennomgå juridiske og forvaltningsmessige sider med sikte på delt utbetaling av avløsertilskuddet! • Sykdom – Satsøkning med 50 kr/daa. My maks dagsats 1250 kr/dag • Tidligpensjon – Mottaker av tidligpensjon kan motta fleksibel alderspensjon fra folketrygden

15 Avtalen: Ulike forhold • Araltilskudd grovfôr: Utvider intervallet fra 0-200 dekar til 0-250 dekar • Felleskjøpets anlegg i Trondheim blir målprisanlegg for bygg • Tilskudd til fruktlager styrkes med 1 mill. kr • Tilskudd til produsentsammenslutninger avvikles • Ikke lenger målpris på pærer • Stedsfrakttilskuddet styrkes med 8 mill. kr • Faglaga får sterkere innflytelse ved fastsetting av de regionale miljøprogrammene. • Plantevernmidler: 1,5 mill. kr til utprøving av midler til småkulturer.

16 Frakttilskudd kjøtt • økt med 60 mill kroner. • Ny beregningsmodell • Dette betyr i reduserte fraktkostnader/økte produsentpriser: – Gris + 18 øre/kg – Storfe + 31 øre /kg – Smøåfe + 47 øre /kg


Laste ned ppt "Jordbruksavtalen 2010-2011 Noen sentrale punkter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google