Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jordbruksavtalen 2010-2011 Noen sentrale punkter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jordbruksavtalen 2010-2011 Noen sentrale punkter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jordbruksavtalen Noen sentrale punkter

2 Oppbygging av økonomisk ramme for avtalen, mill. kroner GrunnlagVolumPrisSum mill. kr endring 0. Markedsinntekter ,60 %0,40 % Driftskostnader ,50 %2,00 % Kapitalslit og leasing Normalisert realrentekostnad Redusert arbeidsforbruk ,50 %3,40 %100 A. Sum, mill. kroner 750 B. Nivåheving i 2011 ut over lik prosentvis vekst 200 SUM, mill. kr. 950

3 Finansiering av jordbruksavtalen Mill. kr - netto endring i målpriser fra endret bevilgning på kapittel 1150 i overførte midler fra økt verdi av jordbruksfradraget95 SUM950

4 Inntektseffekt av avtalen • Rammen gir grunnlag for en inntektsvekst på om lag 5 pst., eller om lag kroner per årsverk i 2011, i forhold til 2010 før oppgjør, når verdien av jordbruksfradraget er inkludert. • Deler av rammen får inntektseffekt allerede i Inkludert verdien av jordbruks­fradraget økes inntektsnivået i 2010 med vel 2 ¼ pst., eller om lag kroner per årsverk, dersom økningene i målpriser realiseres fra 1. juli.

5 Beregnet utslag på referansebrukene av pris- og tilskuddsend­ringer, og endring inkl. anslåtte pris- og kostnadsendringer til 2011, kroner per årsverk Utslag i 2011 førUtslag avinkl. kostnads- Årsverkoppgjørfordelingendring 1Melk og storfe, 20 årskyr1, Korn, 333 daa0, Sau, 136 vinterfôra1, Melkegeit, 87 årsgeiter1, Svin og korn, 46 avlssvin1, Egg og planteprodukter, 4600 høner1, Poteter og korn, 103 daa poteter1, Ammeku/storfeslakt, 25 ammekyr1, Frukt/bær og sau, 47 daa frukt1, Fjørfekjøtt og planteprodukter1, Økologisk melk, 20 årskyr1, Melk og storfe, 12 årskyr1, Melk og storfe, 24 årskyr2, Melk og storfe, 40 årskyr2, Melk og storfe, 23 årskyr Østl. Flatb.1, Melk og storfe, 18 årskyr Østl andre1, Melk og storfe, 34 årskyr Jæren m.m.2, Melk og storfe, 20 årskyr Agder/Roga.1, Melk og storfe, 19 årskyr Vestlandet1, Melk og storfe, 21 årskyr Trøndelag1, Melk og storfe, 18 årskyr Nord-Norge1, Korn, 233 daa, Østlandet0, Korn, 689 daa, Østlandet0, Korn og korn/svin, Trøndelag1, Sau. 100 vinterfôra, Vestlandet0, Sau. 177 vinterfôra, N-Norge1, Sau. 229 vinterfôra, landet1,

6 Forhandlingsgevinst beregnet på referansebrukene, kroner per årsverk. Endringer fra tilbudet Årsverk"Forh. Gevinst" 1Melk og storfe, 20 årskyr1, Korn, 333 daa0, Sau, 136 vinterfôra1, Melkegeit, 87 årsgeiter1, Svin og korn, 46 avlssvin1, Egg og planteprodukter, 4600 høner1, Poteter og korn, 103 daa poteter1, Ammeku/storfeslakt, 25 ammekyr1, Frukt/bær og sau, 47 daa frukt1, Fjørfekjøtt og planteprodukter1, Økologisk melk, 20 årskyr1, Melk og storfe, 12 årskyr1, Melk og storfe, 24 årskyr2, Melk og storfe, 40 årskyr2, Melk og storfe, 23 årskyr Østl. Flatb.1, Melk og storfe, 18 årskyr Østl andre1, Melk og storfe, 34 årskyr Jæren m.m.2, Melk og storfe, 20 årskyr Agder/Roga.1, Melk og storfe, 19 årskyr Vestlandet1, Melk og storfe, 21 årskyr Trøndelag1, Melk og storfe, 18 årskyr Nord-Norge1, Korn, 233 daa, Østlandet0, Korn, 689 daa, Østlandet0, Korn og korn/svin, Trøndelag1, Sau. 100 vinterfôra, Vestlandet0, Sau. 177 vinterfôra, N-Norge1, Sau. 229 vinterfôra, landet1,

7 Viktig om inntektsutvikling • En har IKKE fått gjennomslag for kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper fra 2010 til – Avtalen: kr/årsverk – Andre grupper: kr/årsverk • Sett i hele perioden legger avtalen grunnlag for en marginal sterkere inntektsvekst for jordbruket enn andre grupper: – Avtalen: kr/årsverk – Andre grupper: kr/årsverk

8 Hva er forbedret i forh til tilbudet? (1) • Ramma er økt med 200 mill. kroner – 140 mill. kr målpris – 45 mill. kr budsjett – 15 mill. kr i økt utnyttelse av jordbruksfradraget • Fått gjennomslag for overgang til prosenttoll for drikkemelk. Dette: – Hindrer import av drikkemelk. Sikrer norsk volum av det viktigste melkeproduktet – Gir mulighet for økte prisuttak på drikkemelk i framtida, og inntektsmuligheter for melkeprodusentene. • Investeringstilskudd økt med nesten 30 mill. kr.

9 Hva er forbedret i forh til tilbudet? (2) • Kutt i tilskudd for gris på Jæren, langt svakere enn i tilbudet • Kutt i tilskudd for gris i Nord-Norge, langt svakere (og borte i sone 5), enn i tilbudet • Kutt i distriktstilskudd kylling i Agder og vestlandet, halvert i forh til tilbudet • Kutt i husdyrtilskudd verpehøner, halvert i forhold til tilbudet • Frakttilskudd styrket ytterligere med 5 mill. kr til 60 mill. kr. • Beitetilskudd styrket ytterligere med 20 mill. kr, med økte satser for utmarksbeite sau, lam, geit

10 Særskilte forbedringer Korn i forh til tilbudet • Tilbudet: Kutt i pris med 4 øre og 8 øre for havre. Ingen tilskuddsøkninger, men kutt på 4 kr/daa i sone 5-7 • Avtalen: Uendrede priser for bygg, hvete og rug, men -3 øre for havre. Økte arealtilskudd på 6 kr/daa (sone 1-3) kutt på 11 kr/daa (sone 4-7) • Effekt: Kornprodusentene beholder priskompen- sasjonen (33 øre) for økte gjødselkostnader i Redusert havrepris kompenseres med økte tilskudd. • Merk: Forh. Gevinsten i kr/årsverk er størst for korn

11 Andre forbedringer i forh til tilbud • Økte arealtilskudd – Potet med 15 kr/daa – Grønnsaker ytterliger opp med 50 kr/daa til 80 dekar (+50 kr/daa 0-60 daa, +450 kr/daa daa) – Frukt og bær med 50 kr/daa i sone 1-5 (+100 kr/daa totalt). • Økte husdyrtilskudd – Ammeku: Ytterligere +100 kr/dyr for 1-25 kyr (totalt +300 kr/dyr), og 50 kr/dyr for kyr. – Sau: Ytterligere + 5 kr/dyr for sau (totalt +65 kr/dyr) • Styrking av settepotetavl og frisk plantemateriale

12 Landbrukets utviklingsfond (LUF) 2010Endring2011 Fylkesvise BU- midler 418,027,5445,5 Herav bedrifstretta (IN) 353,0+31,5384,5 Herav utviklings- og tilrettelegging (FM) 65,0-560,0

13 LUF2010Endring2011 Skogbruk og bioenergi 218, ,0 (økning rettes mot skogkultur og bioenergi) SMIL 120,0-5115,0 Investeringstøtte til organisert beitebruk 6,0 (+2 mill 2010:radiobjeller) +511,0 (økning rettes mot kjøp av radiobjeller)

14 Avtalen: Velferd • Ferie og fritid: – Satsøkning: + 5%. Maks kr/foretak – En skal gjennomgå juridiske og forvaltningsmessige sider med sikte på delt utbetaling av avløsertilskuddet! • Sykdom – Satsøkning med 50 kr/daa. My maks dagsats 1250 kr/dag • Tidligpensjon – Mottaker av tidligpensjon kan motta fleksibel alderspensjon fra folketrygden

15 Avtalen: Ulike forhold • Araltilskudd grovfôr: Utvider intervallet fra dekar til dekar • Felleskjøpets anlegg i Trondheim blir målprisanlegg for bygg • Tilskudd til fruktlager styrkes med 1 mill. kr • Tilskudd til produsentsammenslutninger avvikles • Ikke lenger målpris på pærer • Stedsfrakttilskuddet styrkes med 8 mill. kr • Faglaga får sterkere innflytelse ved fastsetting av de regionale miljøprogrammene. • Plantevernmidler: 1,5 mill. kr til utprøving av midler til småkulturer.

16 Frakttilskudd kjøtt • økt med 60 mill kroner. • Ny beregningsmodell • Dette betyr i reduserte fraktkostnader/økte produsentpriser: – Gris + 18 øre/kg – Storfe + 31 øre /kg – Smøåfe + 47 øre /kg


Laste ned ppt "Jordbruksavtalen 2010-2011 Noen sentrale punkter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google