Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Framtida kommer uansett ….. Innspill til planarbeidetInnspill.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Framtida kommer uansett ….. Innspill til planarbeidetInnspill."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Framtida kommer uansett ….. Innspill til planarbeidetInnspill til planarbeidet

2 SAMFUNNSUTVIKLING MED OG FOR FOLK  HUMANKAPITALEN

3 HOVEDFOKUS på HUMANKAPITALEN i regionen  BARN OG UNGES MULIGHET FOR VEKST  LIKESTILLING  ETNISK MANGFOLD  IKT  FOLKEHELSE  INTERNASJONALISERING  KOMPETANSE/NÆRING/KULTUR

4 FNs barnekonvensjon: liv og helse skolegang og utvikling deltakelse og innflytelse omsorg og beskyttelse " Det blir stadig klarere at barndommen er en dom på livstid ……"

5 Barndommen – bør være del av et REGIONALT systemansvar!  Barnehagen  Skolefritidsordningene  Barnetrinnet/ungdomstrinnet  Videregående opplæring  Fritidstilbudene

6 Livet starter ikke i skolen !  Barndommen speiler de voksnes valg  Barnas tid i barnehage og skole kan ikke isoleres fra deres oppvekst utenfor institusjonene  Levekår for barn og unge er hovednøkkel til velferd og samfunnsutvikling

7 VERDIER OG LÆRING – ( Inge Eidsvågs bok, Menneske først)  Empati  Fellesskapsfokus  Det må undervises FOR demokrati  Skapende konfliktløsning og evne og vilje til forsoning må trenes  Globalisering av etikken "De som slutter å gråte har størst grunn til å fortsette"…..

8 Ny foreldrerolle og ny barndom Barn mindre viktig enn arbeid Barn og unge med mye tid for seg selv Forlenget ungdomstid Tvetydighet : økende individuell frihet og nye begrensninger – barn som de voksnes prosjekt "Hans fremtid var så lovende at nåtiden aldri kunne innfri løftene"……

9 BASISKOMPETANSE – berører enkeltindivid og samfunn  Leseferdigheter  Skriveferdigheter  Regneferdigheter  Digital forståelse og ferdigheter  Innsatsevne og innsatsvilje  Sosial kompetanse  Etisk kompetanse

10 ELEVENS VERDEN – Gunn Imsens innføring i pedagogisk psykologi  Skolen - samfunnets stumtjener?  Hjemmet og lokalmiljøet er det primære lærested  Skolens rolle: bidra til vekst, utvikling og gi kunnskap  Læring som samspill  Individuelt fokus på læring, og fokus på individuelle og kjønnsmessige adferds- og læringsforskjeller (jfr. menneskesynets betydning for læringen)

11 Eksempler på tiltak Barn/ unge - sosial og faglig kompetanse  Lærende lek og lekende læring – initiere forskningsprosjekter i barnehage og skolefritidsordning  Partssamarbeid - forebygge utagerende adferd  Spisse bruken av elevaktiv læring – entreprenørskap, medial læring….  Fokus på etnisk mangfold og stimulans til deltakelse i verdenssamfunnet innbakt i pedagogisk satsing  Faste møteplasser for barn/unge og politikere  Fokus på etikk

12 Regionalplan/ fylkesplan – hva henger sammen med hva ?  Kompetanse, kultur, næring  Kompetanse, kulturelt mangfold, internasjonalisering og globalisering  Kompetanse, helse, mestring

13 IKT -  Støttende hjelpemiddel  Arbeidsmetode  Levebrød - næring  Globalt kommunikasjonsnettverk  Spesiell kompetanseplan for skoleverket

14 noen tiltaksforslag IKT  Langsiktig, helhetlig strategisk og økonomisk planlegging – gjerne med partnere utenfor egen region  Kompetanseutviklingsprogram for ansatte – hele tiden!  Bred IKT-bruk i skolene  Utvikling av programvare - offentlig/privat samarbeid?  Regionalt ansvar for IKT-opplæring for voksne/eldre

15  Språkopplæring og språktrening  Kulturkunnskap  Innvandrerkvinnenes spesielle rolle som mødre og som arbeidskraft  Deltakelse i arbeidslivet Etnisk mangfold blir ikke synlig av seg selv samhandling på tvers av ulike forvaltningsnivåer

16 Hvordan utvikle et flerkulturelt, spennende Agder?  Fokus på barnehagens betydning for barnets utvikling  Åpne de videregående skolene som arenaer for økt samhandling hjem – skole – sosiale møteplasser og opplæring  Etablere sommerskole i overgang grunnskole – videregående skole  Tverretatlig samarbeid for å hindre frafall og kriminalitet blant gutter  Forsterket norskopplæring for voksne innvandere – spesielt med fokus på kvinnene  "Trainee- stillinger" og etablering av jobb-børs drevet av innvandrere

17 Internasjonalisering  Norge – EU (27 land og 500mill. Innbyggere)  Nordens betydning og muligheter  Verdenssamfunnet  Bred deltakelse i internasjonale nettverk  Fokus på språk- og kulturkunnskap  Utvekslingsprogrammer for barn og unge  Arbeidsutveksling  Næringssamarbeid – utvikle nye næringer

18 Noen tiltaksforslag – INTERNASJONALISERING  Kompetanse, kultur og næring knyttes tettere sammen i videre satsing  Regionalt, etnisk mangfold skal være en viktig del av den internasjonale satsingen  Regionalt nivå initierer og koordinerer et felles Forum for internasjonalisering i Agder  Fokus på økt ungdomsutveksling i Norden  Spesiell satsing på fremmedspråk- og kulturopplæring  Øke IKT-bruken i internasjonalt samarbeid

19 Levekår - folkehelse Fokus på forebygging Fokus på målgrupper Fokus på spissede tiltak Fokus på helhet og langsiktighet gjennom regional styringsmodell

20 Levekår - Folkehelsemeldingen  Tobakk  Rus  Kosthold og ernæring  Fysisk aktivitet  Sosiale faktorer  Arbeidsmiljø  Psykisk helse

21 FOLKEHELSE- noen tiltaksforslag  Regionalt politisk nivå tar tydeligere lederskap i folkehelsearbeidet  Fortsatt sterkt fokus på kosthold, fysisk aktivitet og tobakk  Opprettelse av elevstyrte folkehelsegrupper i skolene  Helsetjenesten i de videregående skolene SKAL forbedres  Fast program for arbeid med psykisk helse blant barn og unge  Initiere et partssammensatt Agder-prosjekt for å kartlegge folkehelsen til innvandrere  Initiere en utredning i Agder om ytre miljøfaktorers konsekvens for sykelighet

22 Likestilling - status i Agder-fylkene  Lav andel med lang, høyere utdanning  Flere uførepensjonister enn landsgjennomsnittet  Svak yrkesdeltakelse blant kvinnene  Langt lavere inntekter blant kvinner enn landsgjennomsnitt  Svak barnehagedekning  Liten vilje blant folk flest til å endre dette???

23 LIKESTILLING  Agder - svake tall i SSBs likestillingsindeks  Prosjekter har vist at det er mulig å bli bedre – men det går sent…  Økt satsing nødvendig for å kunne oppnå kompetanseheving, økt arbeidskraft og befolkningsvekst  Behov for flere konkrete tiltak

24 LIKESTILLING – noen tiltaksforslag  Forskningsprosjekt om rollefigurer i barnehagene  Konkrete likestillingsprosjekter  Øke fokus på jenters plass i mannsdominerte bedrifter  Iverksette "trainee"- programmer for kvinner, med hovedvekt på innvandrerkvinner  Informasjonskampanje og tiltak for å øke andelen menn i tradisjonelle kvinneyrker ( eks. sommerskole for 10.klassinger?)  Bruke partssamarbeidet med LO og NHO for å øke andelen av personer med fremmedkulturell bakgrunn i arbeidslivet.  Initiere og delfinansiere en ny bred likestillingsanalyse i landsdelen.  Utvikle en tydeligere mediestrategi

25 TRENDforskning – en måte å se inn i framtiden på  Nye næringer basert på høyteknologi og kompetanse  Internasjonale reguleringer og konserndannelser  Færre jobber for ufaglærte  Flere kvinner enn menn i høyere teoretisk utdanning  Framtid med for få arbeidsaktive  "Det femte samfunn" – med store behov for selvrealisering, anerkjennelse og sosialt liv – er allerede etablert  Økte krav til fleksibilitet og omstillingsevne

26 NÆRING/KULTUR/KOMPETANSE – noen tiltaksforslag  Forskningsprosjekt om status for det regionale forvaltningsnivås samspill med næringslivet i landsdelen  Forskningstiltak for å videreutvikle Agder til en internasjonal kompetanseregion  Støtte til kompetanseøkning gjennom doktorgradsprogrammer  Fokus på nye næringer, blant annet opplevelsesindustrien  Fokus på innovative opplærings- og arbeidsmetoder i kompetansesystemet  Stimulere til økt FoU-arbeid i bedriftene  "Trainee"-ordninger og program for å beholde eldre arbeidstakere + som start for unge arbeidstaker  Fokus på etikk

27 Hvordan blir Agder et synlig kraftsenter?  Ved å bygge opp under all humankapital i landsdelen  Ved systematisk satsing på læring  Ved omfattende bruk av nettverk og samarbeid  Ved aktivt å stimulere til nytenkning og å skape rom for kreativitet  Ved å ha et globalt perspektiv med rotfeste lokalt  Ved å synliggjøre egne fortrinn og dele dem med andre - "veien ut går hjemmefra…."


Laste ned ppt "Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Framtida kommer uansett ….. Innspill til planarbeidetInnspill."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google