Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan utfordrer NoBio regjeringen i arbeidet med statsbudsjettet 2010? Årsmøte i Norsk Fjernvarme, Fredrikstad 28. mai 2009 Kari Asheim, NoBio.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan utfordrer NoBio regjeringen i arbeidet med statsbudsjettet 2010? Årsmøte i Norsk Fjernvarme, Fredrikstad 28. mai 2009 Kari Asheim, NoBio."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan utfordrer NoBio regjeringen i arbeidet med statsbudsjettet 2010? Årsmøte i Norsk Fjernvarme, Fredrikstad 28. mai 2009 Kari Asheim, NoBio

2 Ambisjonene til regjeringen: 1.Soria Moria-erklæringen: Erstatte direkte elvarme med vannbåren varme ” Det er et mål for Regjeringen at folk i framtida ikke skal være ensidig avhengig av strøm til oppvarming. Den vesentligste barrieren for økt bruk av vannbåren varme er mangel på infrastruktur for distribusjon av annet en el-varme i og utenfor bygg. Det er derfor av vesentlig betydning å få etablert fjernvarmeledninger og vannbårne varmesystemer i bygg”. Soria-Moria-erklæringen side 58 2. Klimaforliket og bioenergistrategien Øke bruken av bioenergi med 14 TWh ” Målet for bioenergistrategien er å sikre målrettet og koordinert virkemiddelbruk for økt utbygging av bioenergi med 14 TWh innen 2020”. Bioenergistrategien side 5, Klimaforliket side 10

3 Virkeligheten: Virkemidlene må forsterkes kraftig hvis regjeringen skal kunne lykkes i sine ambisjoner for biovarme! Utbyggingstakt for bioenergi i Norge 1976 - 2008:

4 Kun halvparten av varmeprosjektene i Enovas resultatrapport er sluttført. Fra og med 2004 begynner et etterslep m.h.t. gjennomføring. For å nå målene for 2020 må farten opp! Virkeligheten 2:

5 2010: Siste Statsbudsjett der Regjeringen har mulighet til å vise at den mener alvor! Utbygging av bioenergi i Norge og Sverige 1976 - 2008:

6 NoBios innspill til Statsbudsjettet 2010 – støtteordninger under OED Enova: 1. Øke kapitalen i grunnfondet til 50 milliarder i 2010 2. Engangsbevilgning på 800 millioner i 2010. Begrunnelse:  Dette vil gjøre det mulig for Enova å opprettholde den utbyggingstakten og det støttenivået som ble etablert med krisepakken. Et fall i utbyggingstakt eller støttenivå etter de kortvarige ”krisemidlene” er brukt opp er uheldig i dette sårbare markedet. 3. Forankre bioenergimålet på 14 TWh i Enova ved å gjøre det til Enovas resultatmål  Bioenergimålet forutsetter en utbygging av 1,1 TWh biovarme i året frem il 2020; dvs. et kjempeløft ift. dagens utbyggingstakt. Enova er verktøyet og må forpliktes av dette målet. 4. Gi Enova i oppdrag å innføre en støtteordning rettet mot konvertering fra direkte el til vannbåren varme i bygg Enova innførte dette i en begrenset periode i forbindelse med ekstramidlene i krisepakken. Denne typen støtteordning må videreføres

7 Begrunnelse for Grunnfond på 50 milliarder: Viktig å opprettholde støttenivået som ble etablert med krisepakken i 2009 ENOVAS INNTEKTSGRUNNLAG 2009-2011: 2009 Påslag nettariff 700 mill kr Avkastning fond på 10 mrd 400 mill kr* Krisepakken 1 190 mill kr r SUM 2 300 mill k 2010 Påslag nettariff 700 mill kr Avkastning fond på 20 mrd 600 mill kr** Engangsbevilgning 800 mill kr SUM 2 100 mill kr 2011 Påslag nettariff 700 mill kr Avkastning 50 mrd 1 500 mill kr** SUM 2 200 mill kr * Forutsetter en rente på 4 % fra 2008 - noe som gir ca 400 millioner i avkastning for hver 10 milliard. ** Forutsetter en noe lavere rente på 3 % fra 2009 - noe som gir ca 300 millioner i avkastning for hver 10 milliard.

8 NoBios innspill til Statsbudsjettet 2010 – støtteordninger under LMD: Innovasjon Norge: 5. Øke rammen til Bioenergiprogrammet til minst 100 millioner kr i 2010. Begrunnelse: Det ble brukt 52 millioner i 2008. I 2009 vil det bli brukt 85 millioner (ekstrabevilgning via krisepakken). Viktig at det ikke blir en stopper i støttenivå eller utbyggingstakt i 2010. 6. Videreføre støtteordning for flisproduksjon: Minst 50 millioner i 2010. Begrunnelse: Manglende lønnsomnhet i å ta ut bioenergi fra skogen gjør at flere store skogeierlag vurderer å gi opp satsingen på bioenergi. Et prøveprosjekt for å støtte uttak av flis ved tynning settes i gang i år. Viktig å etablere dette som en permanent ordning.

9 NoBios innspill til Statsbudsjettet 2010 - Grønne avgifter og grønne sertifikater El-avgiften Økes med 5 øre per kWh i Statsbudsjettet for 2010  ca 15 øre per kWh Begrunnelse: Strømprisene har fallt kraftig med redusert etterspørsel etter industrikraft. Biobasert fjernvarme går inn i en tid med vedvarende lave priser på strøm. Dette gjør at flere mindre fjernvarmeprosjekter står i fare for ikke å bli realisert. CO2-avgiften på fossilgass (LPG, LNG) utvides til å også omfatte prosessindustri Begrunnelse: ESA-saken har utsatt CO2-avgift på gass i Norge i over 2 år. Regjeringen må komme ESA i møte og innføre CO2-avgift på gass i hele markedet. Harmonisering av CO2-avgiften på olje, fossilgass, diesel og bensin  345 kr per tonn Begrunnelse: Anbefales regjeringen av to uavhengige ekspertgrupper. Grunnavgift på fossilgass tilsvarende fyringsolje, og harmonering mot el-avgiften  ca 15 øre/ kWh Begrunnelse: Sikre at økt el-avgift ikke fører til overgang fra strøm til fossil energi. Grønne sertifikater avgjørende for mange investeringer i kraftvarme basert på bio. Viktig med mellomløsning i form av investeringsstøtte eller feed-in inntil sertifikatmarkedet er på plass i Norge.

10


Laste ned ppt "Hvordan utfordrer NoBio regjeringen i arbeidet med statsbudsjettet 2010? Årsmøte i Norsk Fjernvarme, Fredrikstad 28. mai 2009 Kari Asheim, NoBio."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google