Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS100 Dag 11 30.11.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS100 Dag 11 30.11.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS100 Dag 11

2 Dagens program Grunnlovens vern om privat eiendomsrett
Domstolenes prøvelsesrett overfor lover og forvaltningsvedtak Orientering om eksamen

3 Grunnlovens vern om privat eiendomsrett - § 105

4 Grunnlovens vern om privat eiendomsrett
Et eksempel på forholdet mellom lov og grunnlov Hva slags regel er grl. § 105 ? Ikke et forbud mot ekspropriasjon ”Fordrer Statens Tarv” – forutsatt mulig å ta ting fra private Ikke en hjemmel for ekspropriasjon Lov av 23. okt 1959 nr. 3 Et krav om erstatning og dens størrelse ”Fuld Erstatning”

5 Grl. § 105: Historisk bakgrunn
Enevoldstiden før 1814 Borgernes rettigheter i fokus Revolusjonene i Frankrike og USA Frihet, likhet, brorskap (og retten til å eie noe selv) Vern mot kongens påfunn § 105 skulle sikre rettferdighet Samfunnsbehov betales av felleskassa Unngå tilfeldige ofre i samfunnets utvikling

6 Grl. § 105: Mulige bivirkninger
Full erstatning kan opprettholde ulikhet Fryser fordelingen av verdier 17. mai 1814 Hvordan oppnå målet om likhet Umulig å ta noe fra de rike (bortsett fra skatt) § 105 – sosialistenes hatobjekt i 1930-årene Full erstatning kan hemme samfunnsutvikling Det offentlige har ikke råd til å skaffe eiendommer til fellesskapet For dyrt å opprette naturvernområder

7 Grl. § 105: Erstatningsnivået for eiendommer
Hva er egentlig ”Fuld” erstatning? Markedsverdi i fri handel? Bruksverdi? Gjenkjøpsverdi for tilsvarende eiendom? Skal det gjøres fradrag i erstatningen? Arealverdi midt i skogen eller verdien etter at området ble boligfelt? Har statens bygging i området hevet eller senket tomteverdien? Lov av 6. april 1984 nr. 15 om ekspropriasjonserstatning Dekker de fleste typer erstatning for fast eiendom Den gamle loven ble testet mot § 105 i Kløftadommen

8 Grl. § 105: Hva gis det erstatning for?
Erstatning må gis til den som må ”afgive” sin eiendom. Begrenset handlefrihet er ikke avgivelse Hvor store rådighetsbegrensninger må private tåle? Ingen kan gjøre helt som de vil på egen eiendom – Stortingets lover gjelder på begge sider av gjerdet Hvor stor verdi tapes ved rådighetsbegrensning?

9 Grl. § 105: Erstatning for rådighetsbegrensninger
Eks: Lov 19.juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5: Landskapsvernområde Det lages en forskrift for området Restriksjoner pålegges både grunneiere og andre Rammer mest grunneierne Erstatning etter § 20b vs. naturreservat etter § 20,2 § 20b: ”alminnelige rettsgrunnsetninger” Grl. § 105 kan ikke brukes direkte, men analogisk Ulovfestet rett i lys av grunnloven Strandlovdommen Hydaldommen

10 Sandefjord

11 Hemsedal

12 Grl. § 97: Forbudet mot tilbakevirkende lover
Tilbakevirkende kraft – hva er det? Mest aktuelt på strafferettens område Man har ingen garanti mot lovendringer Samfunnsbehovene skifter med tiden Skadelig virksomhet kan bli forbudt Kan § 97 misbrukes av private? Ansvar for gamle miljøsynder? Eks: Skrapsamlingsdommen (Rt s. 1279)

13 Domstolenes prøvelsesrett overfor lover

14 Domstolenes prøvelsesrett overfor lover
Prinsippet fikk gjennombrudd på siste del av 1800-tallet Hva kan domstolen gjøre? Ta stilling til motstrid mellom en lovregel og en grunnlovsregel – lex superior vurdering Ved klar motstrid må lovregelen settes til side i den konkrete saken som er for retten Hvis Høyesterett setter en regel til side vil den etterpå ha liten praktisk betydning

15 Domstolenes prøvelsesrett overfor lover
Men kan Høyesterett sette seg selv over Stortinget? Hvilke forhold tror du kan påvirke domstolens vilje til å overprøve Stortinget?

16 Domstolenes prøvelsesrett overfor lover
Setter Høyesterett seg egentlig over Stortinget? Domstolenes oppgave er å bruke rettskildene – Grunnloven må brukes Høyesterett som ”konstitusjonens vokter” Stortinget kan forandre grunnloven etter Grl.§ 112 hvis de vil ha rom for en ny lov Krever 2/3 flertall og mellomliggende stortingsvalg Endringen må ikke være i strid med ”denne Grundlovs Principer” og ”denne Konstitutions Aand”

17 Domstolenes prøvelsesrett overfor lover
To viktige forhold påvirker domstolens vilje til å overprøve Stortinget Har Stortinget vært bevisst på motstriden? Det kan være en glipp fra Stortinget (sammenlign EØS og Finangersaken) Det kan være svært gjennomtenkt Hvilket område gjelder grunnlovsregelen? Personlig frihet og sikkerhet Økonomiske rettigheter for private Forholdene mellom statsorganene Viktig rettskilde her er Kløftadommen (Rt s. 1)

18 Tomtefestedommene 21.09.07 Bygger på prinsippene fra Kløfta-dommen
Hadde lovgiver vurdert forholdet til grunnloven på en skikkelig måte? I forlengelses-spørsmålet: JA I innløsnings-spørsmålet: NEI I innløsnings-spørsmålet var også avstanden til ”fuld erstatning” ganske stor. Kortversjon: Høyesterett om Forlengelses-spørsmålet: Høyesterett om Innløsnings-spørsmålet:

19 Domstolenes prøvelsesrett overfor lover
Særlig problematisk hvis begge regler skal verne personlig frihet og sikkerhet Eks: ytringsfrihet vs. vern mot rasisme Sentrale dommer Strandlovdommen (Rt s. 67) Kløftadommen (Rt s. 1) Kjuus-kjennelsen (Rt s. 1821) Det kan trekkes en parallell til gjennomføringen av EØS-regler og menneskerettigheter i norsk lov

20 Domstolenes prøvelsesrett overfor forvaltningen

21 Hvordan kommer forvaltningssaker til domstolene?
Som regel etter en klagesak i forvaltningen Fra privat saksøker Krav om erstatning pga feil i et vedtak Krav om tilbakelevering eller istandsettelse Krav om fastsettelsesdom for at han har en rettighet Fra forvaltningen som saksøker Krav om gjennomføring av vedtaket Straffesak pga den privates manglende etterlevelse av vedtaket

22 Domstolenes prøvelsesrett overfor forvaltningen
Umulig før 1814 – Kongen var eneveldig Omkring 1830 begynte domstolene en viss overprøving Kontrollen har blitt gradvis utvidet og er nå godtatt som en regel av grunnlovs rang

23 Domstolenes prøvelsesrett overfor forvaltningen
Domstolene kan prøve lovligheten – ikke vedtakets hensiktmessighet Kan fastlegge grensen for det frie skjønn Det spillerommet Stortinget har ønsket å gi forvaltningen kan ikke innskrenkes Innenfor skjønnsgrensene står forvaltningen fritt Domstolene kan uansett slå ned på myndighetsmisbruk

24 Hvor kommer reglene fra – egentlig?

25 Ca 250 f.kr: Offentlige lover og domstoler Regler gjør styring og avansert handels-virksomhet mulig.

26 476 e.kr: Vestromerriket opphører Juridisk kunnskap forvitrer i vest. 527 – 565: Justinian regjerer Bysants i øst Vil gjenopprette rikets storhet ved å samle den juridiske kunnskapen Corpus Juris Civilis med Digesta blir lov i 533

27 1088: Corpus Juris Civilis granskes i Italia Verdens første universitet startes i Bologna. Kirken trenger juridisk metodikk. Romersk avtalerett følger med.

28 1274: Magnus Lagabøtes landslov trer i kraft i Norge. Lovteknikken ble importert fra kontinentet, og inneholdt mye romersk inspirasjon.

29 Informasjon om eksamen og neste semester

30 Eksamen i JUS100 Mandag 7. desember kl 0900 - 1230
Tre oppgaver som teller likt To teori og en praktisk Tillatte hjelpemidler: Norges Lover Pass på at den ikke innholder ulovlige notater – se fagsidene for detaljer om dette Vanlige skrivesaker Generelle ordlister kan brukes Til og fra andre språk er greit Ikke med synonymordlister Ikke fagordlister som ”Juridisk leksikon”

31 JUS201 som valgfag neste høst?
Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett Nyttig for de fleste Alle som skal forholde seg til stat og kommune Alle som skal arbeide i stat og kommune Samme bøker som JUS100

32 Til våren: JUS102 Kontrakts- og selskapsrett
Nyttig for alle - både privat og på jobb Mye kjøpsrett Fagsidene oppdateres i januar Flere jus-emner? Les omtale på

33


Laste ned ppt "JUS100 Dag 11 30.11.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google