Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS201 Dag 10 14.11.12. Steinar Taubøll - JUS201 UMB Dagens program • Praktisk oppgave 7 og 8 • Orientering om eksamen • Introduksjon til innsynsrett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS201 Dag 10 14.11.12. Steinar Taubøll - JUS201 UMB Dagens program • Praktisk oppgave 7 og 8 • Orientering om eksamen • Introduksjon til innsynsrett."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS201 Dag 10 14.11.12

2 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Dagens program • Praktisk oppgave 7 og 8 • Orientering om eksamen • Introduksjon til innsynsrett

3 Praktisk oppgave 7

4 Steinar Taubøll - UMB Oppgave 7 • Ting å legge merke til: •Fristregler er ofte vanskeligere enn det ser ut til •Fristberegning kan variere med sakstype •Tre viktige tidspunkter: Start – Avbrytelse – Slutt •Forskjellen på ”kommet frem” og kommet til kunnskap •Forskjell på direkte levering, vanlig post og e-post •Fristen i fvl § 29 står i kap VI og gjelder derfor enkeltvedtak • Løsningsforslag: •Fristen løper fra 26.09 og går ut 17.10. •Avbrytelse skjer 20.10 når mailen kommer til postmottak@fkd.dep.no •Ottos klage har kommet for sent

5 Praktisk oppgave 8

6 Steinar Taubøll - UMB Oppgave 8 • Ting å legge merke til: •Forskrifter kan ikke påklages •Et forskriftsvedtak kan tenkes å være enkeltvedtak i forhold til noen •Rettslig interesse for organisasjoner er mest sannsynlig for dem som er nærmest til å representere, for eksempel har et klart definert interesseområde, er representative og har geografisk tilknytning •Fristreglene er annerledes for dem som ikke er part i førsteinstansvedtaket.

7 Innsynsrett for allmennheten

8 Steinar Taubøll - UMB Offentlig dokumentinnsyn: Hvorfor åpne opp? -Mulighet for mediafokus -Avdekke kritikkverdige forhold -Bidra til demokratisk kontroll -Mulighet for enkeltpersoner -Se saker man ikke er part i -Vurdere forskjellsbehandling -Materiale til samfunnsforskning

9 Steinar Taubøll - UMB Offentlig dokumentinnsyn: Hvorfor begrense? -Kan gjøre forvaltningens arbeid vanskeligere -Fare for at realitetene da blir avgjort muntlig i de lukkede rom -Hensynet til forvaltningens klienter -Taushetsplikt

10 Steinar Taubøll - UMB Offentleglova • Lov av 19. mai 2006 nr 16 -Trådte i kraft 1.1.2009 -Noen dokumenter må legges fram -Noen må holdes hemmelig -Mellomtilfeller •Taushetsrett og opplysningsrett •Plikt til å vurdere meroffentlighet -Innsynsrett for parter i en sak regulert i fvl. Kap. IV •Ganske likt, men noe mer innsyn

11 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Hovedregler • § 4,2: dokumentbegrepet -Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt.

12 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Hovedregler • Hvem kan få informasjon? -§ 3: ”Alle” •inkludert utlendinger • Hvordan? -§ 3: ”hos vedkommande organ” -Må kreves – ingen plikt til publisering

13 Steinar Taubøll - UMB Offentlighetsloven: Hovedregler • Hvordan komme på sporet av en sak? •§ 10: «Organet skal føre journal etter reglane i arkivlova med forskrifter. •Kongen kan gi forskrift om at organ som fører elektronisk journal, skal gjere han allment tilgjengeleg på Internett, og om korleis det skal gjerast» - Mye brukt av media Saksbehandlere ”skriver for nettet”

14 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Unntak • To hovedformer • Forbud mot offentlighet (skal) • - Taushetsplikt -Eks: Graderte dokumenter kan unntas helt -Sikkerhetsloven av 20.mars 1998 nr. 10 § 11 • Adgang til unntak (kan) • Unntak knyttet til dokumentets form/tilblivelse – interne dokumenter • Unntak knyttet til dokumentets innhold

15 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Unntak på grunn av dokumentets innhold • ”kan” unntas -Gjelder ”opplysninger” i dokument -Formål: Ikke gjøre arbeidet lettere for kriminelle Galleri Munch

16 Forvaltningslovens regler om taushetsplikt

17 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Forvaltningslovens regler om taushetsplikt • § 13 - § 13f -Gjelder for alle som arbeider for forvaltningen -Suppleres av spesiallover og forskrifter -Noen yrkesutøvere har taushetsplikt uansett hvor de arbeider •Leger, psykologer, advokater, prester m.fl.

18 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Forvaltningslovens regler om taushetsplikt • Vern av private interesser -Hovedregel § 13 -Personlige forhold •Helse, økonomi, familiesituasjon, trygdeytelser ++ -Forretningshemmeligheter •Økonomi, oppfinnelser, strategier ++

19 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Forvaltningslovens regler om taushetsplikt • § 13,1: Taushet om det man ”får vite” -Mer enn dokumenter -Ikke bare skriftlige opplysninger • § 13,3: Plikten er varig • §§ 13a og 13b: begrensninger av plikten -§ 13a,1: Samtykke fra den som blir beskyttet -§ 13b,1: Part i samme sak

20 Dokumentinnsyn for partene

21 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Dokumentinnsyn for partene • Partsoffentlighet • Rett til å se sakens dokumenter • Gjelder ved enkeltvedtak • Gjelder partene og deres representanter • Går på noen områder lenger enn innsyn etter offentlighetsloven

22 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Dokumentinnsyn etter forvaltningsloven kap. IV • § 18,1: Parten har rett til innsyn • § 18,2: Unntak for interne dokumenter • § 18,3: Likevel krav på å se deler av interne dokumenter -Faktiske opplysninger •Inkl. notater gjort etter telefonsamtaler og befaringer -Sammendrag eller bearbeidelse av faktum •Inkl. vurderinger. Eks: ”dårlig vedlikehold”

23 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Dokumentinnsyn etter forvaltningsloven kap. IV • Taushetsplikten etter § 13 gjelder ikke •Jf. § 13b,1 nr.1 •Annen taushetsplikt kan gjelde. Eks: graderte dokumenter • § 19 regulerer tilsvarende opplysninger -Parten ”har ikke krav på” opplysninger -Opp til organet om innsyn skal gis

24 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Dokumentinnsyn etter forvaltningsloven kap. IV • § 19,1 a: Nasjonens sikkerhet • § 19,1 b: Forretningshemmeligheter • § 19,1 c: Hensyn til partens egen helse og personer som står ham nær •Situasjonen kan gå fra vondt til verre •Typisk ved rusmisbruk, barnevernsaker, bidragsplikt

25 Steinar Taubøll - JUS201 UMB Dokumentinnsyn etter forvaltningsloven kap. IV • § 19,2 Interesseavveining - ”vesentlig betydning” -a: Annen persons helseforhold -b: Andre forhold - ”særlige grunner” •Eks: familieforhold, vandel •Forvaltningens behov for å beskytte sine kilder •Eks: Hvem har anmeldt meg? •Eks: Rt. 1993 s. 1409. Represalier • Parten kan pålegges taushetsplikt om det han får vite. Overtredelse straffbart


Laste ned ppt "JUS201 Dag 10 14.11.12. Steinar Taubøll - JUS201 UMB Dagens program • Praktisk oppgave 7 og 8 • Orientering om eksamen • Introduksjon til innsynsrett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google