Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS100 Dag 2 17.09.12. Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program • Praktiske oppgaver 2 og 3 • Kort om skjønnsutøvelse • Regeltyper • Rettssystematikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS100 Dag 2 17.09.12. Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program • Praktiske oppgaver 2 og 3 • Kort om skjønnsutøvelse • Regeltyper • Rettssystematikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS100 Dag 2 17.09.12

2 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program • Praktiske oppgaver 2 og 3 • Kort om skjønnsutøvelse • Regeltyper • Rettssystematikk • Rettskildelære

3 Skjønnsutøvelse

4 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Kort om skjønnsutøvelse • Noen regler gir en viss frihet til beslutningstageren -Forvaltningen trenger fleksibilitet •Forvaltningsskjønn •Tilpassning til raskt skiftende samfunnsforhold •Tilpassning til politiske og økonomiske rammer -Domstolene trenger fleksibilitet •Domstolsskjønn •Eks: utmåling av straff i forhold til lovbryters personlige forhold •Eks: justering av erstatningssum på grunn av spesielle forhold

5 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Kort om skjønnsutøvelse • Skjønnsfriheten er kombinert med vanlig regelanvendelse (vilkår - virkning) • Visse vilkår for at friheten kan brukes • Grenser for hvordan friheten kan brukes •Stort tema i forvaltningsretten i JUS201 HVIS... SÅ KAN ENTEN ELLER HVIS... SÅ SKAL ALLTID

6 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Kort om skjønnsutøvelse • Skjønnsutøvelse eller subsumsjonsskjønn? •Prinsipielt ulike ting -Skjønnsutøvelse = frihet til ”synsing” •For eksempel dommerskjønn eller forvaltningsskjønn -Subsumsjonsskjønn = tolkning/bruk av uklar regel •Også kalt rettsanvendelsesskjønn = lovskjønn = lovbundet skjønn •Gir egentlig ingen frihet, men er et forsøk på å avklare om vilkåret er oppfylt. • Noe helt annet: ”skjønn” er også navnet på dom etter skjønnsloven

7 Regeltyper

8 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Lovfestet og ulovfestet rett • Lovregel -Vedtatt etter reglene i Grl. § 76 flg. •NB: Forandring i systemet fra 1.oktober 2009 • Ulovfestet regel -Bygger på andre kilder -Som regel høyesterettsdommer •Spiller mye større rolle i engelsk/amerikansk rett -Utfyller ”de lovtomme rom” -Eks: erstatningsrettens område

9 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Ulovfestet rett • Grenser for hva som kan besluttes på ulovfestet grunnlag -Dommerne kan ikke straffe -Stat og kommune kan ikke gjøre byrdefulle inngrep mot individene • Hensynet til demokratiet -Borgerne har overgitt noe av sin handlefrihet til Staten, og skal ha folkevalgt kontroll med hvordan denne brukes

10 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Ulovfestet rett • Legalitetsprinsippet • = Lovsprinsippet -For straff: Grl. § 96 •Telefonsjikanedommen: ”forstyrrer den alminnelige fred og orden”? •Skimming-dom: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7354042http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7354042 •http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop- 14-l-20102011.html?id=622678http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop- 14-l-20102011.html?id=622678 -For forvaltningen: Prinsipp av grunnlovs rang -Jo mer inngripende tiltaket er, jo strengere krav til at Stortinget har vurdert muligheten •Boe: ”Jo-Jo- prinsippet”

11 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Rettsreglers trinnhøyde: Lex superior-prinsippet • Grunnloven • Formelle lover (Grl. § 76 flg.) • Stortingets plenarvedtak • Regjeringens beslutninger (kgl.res.) • Forvaltningens forskrifter •Departement, kommunestyre m.m.

12 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Lex superior–prinsippet: Virkninger • Høyeste regel går foran ved konflikt • Regel på et nivå kan ikke endres på lavere nivå • Lavere regelnivåer kan ikke innføre noen unntaksregler

13 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Lex specialis og Lex posterior • Spesialregler går foran generelle regler •Ligner en del på hovedregel og unntak -Demokratihensynet •Stortinget har tenkt og stemt over spesialtilfellet •Vanskeligere å se konsekvensene av svært generelle regler • Nye regler går foran gamle •Posterior = etter •Gamle regler skal oppheves, men det glipper av og til •Den nyere regel er som regel bedre tilpasset dagens forhold •De nyere folkevalgte har ment å gi en ny regel

14 Rettssystematikk

15 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Rettssystematikk • Jus deles i rettsområder gruppert etter reglenes innhold •Eks: Erstatningsrett, arverett, opphavsrett, strafferett • Privatrett og offentlig rett •Et hovedskille • Privatrett -angår forholdet mellom private •Inkluderer både enkeltpersoner og bedrifter •Eks: Kjøpsrett, arverett, familierett, pengekravsrett

16 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Rettssystematikk • Offentlig rett -angår forholdet mellom myndighetene og de private •Eks: Strafferett, skatterett, miljørett -angår forholdet mellom forskjellige myndighetsorganer •Eks: Statsforfatningsrett -Folkeretten •Avtaler mellom flere stater •Eks: FN, Nato, Europarådet

17 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Rettssystematikk • Internasjonal rett •Ikke det samme som folkerett -Hver stat har sitt eget rettssystem •Lager egne lover •Dømmer etter egne lover • EU-retten -Eget rettssystem med egne lovgivere og dommere -Påvirker strekt de nasjonale systemene i EU/EØS

18 Rettskildelære

19 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Rettskildelære: Regler om hvordan man tolker regler • Hvor kommer disse reglene fra? •Ikke vedtatt av Storting eller regjering •Ikke en logisk følge av naturretten -Deskriptive normer •Hvordan pleier Høyesterett å gå fram? •Analysere deres dommer •”Vi gjør det slik som de flinkeste…”

20 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Rettskildelære: Hovedtrekk • Relevans -Hvilke kilder og argumenter er det lovlig å legge vekt på? •Eks: Loven er OK – ikke avisen • Slutning -Hva er meningsinnholdet i denne kilden? •Eks: Hva betyr egentlig ”multebærland i Tromsø Stift”? • Vekt -Hvor mye vekt kan vi legge på denne kilden? •Eks: En dom fra Høyesterett teller som regel mer enn Stortingsmelding

21 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Rettskildelære: Relevante rettskilder • Vanlig gruppering: -Lovtekst -Forarbeider -Rettspraksis -Andre myndigheters praksis -Privates praksis -Juridisk teori -Reelle hensyn Lovgivers formål Relevans Slutning vekt

22 Behovet for tolkning

23 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Behovet for tolkning av lovtekst • Språklig uklarhet -Flytende ordgrense, fast kjerne •Hva er et ”skip”? 10 fot, 30 fot, 100 fot... •”By”? Oslo, Bodø, Alvdal, Ås, Hemsedal -Tvetydighet •”sats” – Er det noe man bruker på hoppkanten, trykkeriet eller i hjemmebrentproduksjonen? -Grammatisk uklarhet •Hva når regelen gjelder ”hest og hund som går løs” ?

24 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Behovet for tolkning av lovtekst • Loven skal dekke et stort antall tilfeller -Kan ikke spesifisere reglene i minste detalj •Vegtrafikkloven 18.juni 1965 nr. 4 § 3 • Loven skal gjelde i lang tid -Må ha en utviklingsdyktig form •LOV 1996-12-20 nr 106: Lov om tomtefeste: ”Krav i lova her om at ei avtale skal settast opp skriftleg, er ikkje til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon dersom partane er samde om det.” •mail, webskjema, chat, sms, fb ++

25 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Behovet for tolkning av lovtekst - skille mellom tolkning og skjønn • Lovgiver kan bevisst overlate en skjønnsfrihet til dommeren eller forvaltningen -Kompliserte rettsområder •Eks: erstatningsrett, avtalerett -Forvaltningens styringsfrihet • Eks: asylsøknader, byggesaker • Rettslige standarder -Normens innhold skal kunne forandre seg •Markedsføringsloven 9. januar 2009 nr. 2 § 2 •(Før: Markedsføringsloven 16. juni 1972 nr. 47 § 1 )

26 Bruk av lovtekstens ordlyd i tolkningen

27 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Slutning fra lovens ordlyd • Utgangspunkt: Vanlig språklig forståelse -Alminnelig språkbruk -Forutberegnelighet for vanlige borgere • Konteksten påvirker -Fagterminologi tolkes av fagfolk -Gamle lover må leses med oldefars briller •Grl. § 100 og § 105 -Teksten må leses i sammenheng •Overskrifter, definisjonsregler Relevans Slutning vekt

28 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Språklig forståelse i faglig kontekst • Vannressursloven § 44 (2): • ”en grunnvannsforekomst” -Tolkningsmuligheter basert på fagterminologi: •Hydrologisk begrep •Norsk standard for kartlegging (SOSI) •Definisjon i EUs vanndirektiv •Økonomisk lønnsomt å drive •Influensområde ved uttaksbrønn

29 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Hvordan analysere en dom fra Høyesterett • Sammendrag • Fakta • Tingrettens resultat • Lagmannsrettens resultat • Anførsler fra partene • Høyesteretts vurdering -”Jeg er kommet til … ” -Førstvoterendes syn -Evt. dissenterende syn -Avstemning • Domskonklusjon Rt. 1997 s. 1341 (Hønsehaukdommen) Les denne dommen på fagsidene


Laste ned ppt "JUS100 Dag 2 17.09.12. Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program • Praktiske oppgaver 2 og 3 • Kort om skjønnsutøvelse • Regeltyper • Rettssystematikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google