Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS100 Dag 11 18.11.13. Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program • Grl. § 97: Forbudet mot tilbakevirkende lover • Gjennomgang av praktisk oppgave.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS100 Dag 11 18.11.13. Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program • Grl. § 97: Forbudet mot tilbakevirkende lover • Gjennomgang av praktisk oppgave."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS100 Dag 11 18.11.13

2 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program • Grl. § 97: Forbudet mot tilbakevirkende lover • Gjennomgang av praktisk oppgave 7 og 12

3 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Grl. § 97: Forbudet mot tilbakevirkende lover • Tilbakevirkende kraft – hva er det? -Mest aktuelt på strafferettens område -Man har ingen garanti mot lovendringer -Samfunnsbehovene skifter med tiden -Skadelig virksomhet kan bli forbudt -Kan § 97 misbrukes av private? -Ansvar for gamle miljøsynder? -Eks: Skrapsamlingsdommen (Rt. 1979 s. 1279)

4 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Fiskekvotedommen oktober 2013 • http://www.nrk.no/nordnytt/far-ikke- evigvarende-fiskekvoter-1.11313831 Les dommen her: http://www.domstol.no/upload/HRET/sak nr2012-1548(plenum).pdf http://www.nrk.no/nordnytt/far-ikke- evigvarende-fiskekvoter-1.11313831 http://www.domstol.no/upload/HRET/sak nr2012-1548(plenum).pdf

5 Praktisk oppgave 7a og 7b

6 Askøydommen – Rt. 1959 s. 1198 14 m 7 m

7 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Overflateeierens rett til undergrunnen • Askøydommen – Rt. 1959 s. 1198 -Konkret vurdering av eiendommen -Påregnelige utnyttelsesmuligheter -Rimelig framtid -Normaleier • Underrettsdommer -RG 1965 s.228 (Hansa) – Ingen rett på 26 m -RG 1974 s. 338 (Stavanger) – antyder ca 10 m

8 Stavangerdommen - RG 1974 s. 338 ABC DE A tilkjennes erstatning for verdiforringelse

9 Tellnesdommen – Rt. 1998 s. 251 A B

10 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Grunnvann: Rettstilstanden før 1.1.2001 •Tellnesdommen – Rt. 1998 s. 251 -Retten oppstår ved tilegnelsen -Nabo kan skråbore og pumpe

11 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgave 7a og 7b • Ting å legge merke til: -Noen rettsspørsmål må løses uten lovtekst -Høyesteretts dommer teller mye mer enn andre -Man må sjekke nøye om det har kommet nye dommer eller nye lover som har gjort dommen uaktuell -Jo flere ting som er likt i dommen og den aktuelle saken, jo mer brukbar er dommen •Rettslig likhet og faktalikhet

12 Praktisk oppgave 7c Based on a true story

13 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Praktisk oppgave 7c • Hensikt •Se hvordan en ny lov endrer bruken av eldre rettskilder •Øving i bruk av forarbeider •Se muligheten for at forarbeidene kan være lite gjennomtenkt •Øving i bruk av faglige begreper i tolkningsprosessen •Se et tilfelle der reelle hensyn kan få betydning for tolkningen • Hovedspørsmål i oppgaven •Foreligger det en sameierett? •Hvordan regnes andelene ut innenfor sameiet?

14 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Rettstilstanden før 1.1.2001 •Ikke lovregulert •Tellnesdommen – Rt. 1998 s. 251 -Retten oppstår ved tilegnelsen -Nabo kan skråbore og pumpe

15 Steinar Taubøll - JUS100 UMB De nye sameiereglene • § 44 (1) andre punktum: •”Ligger en grunnvannsforekomst under flere eiendommer, ligger den til eiendommene som sameie med et partsforhold som svarer til hver eiendoms areal på overflaten.” -En nyskapning i loven -Reglene regulerer også partsforholdene •Et aktuelt eksempel: Osa vanneksport AS

16 Osa-prosjektet Osa

17 Osa-prosjektet

18

19 Partsforhold

20 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Hva er sameietingen? • § 44 (2) ”en grunnvannsforekomst” -Forarbeidene gir liten veiledning -Må kunne avgrenses i terrenget -Mulige avgrensningskriterier: •Hydrologisk begrep •Norsk standard for kartlegging (SOSI) •Definisjon i EUs vanndirektiv •Økonomisk lønnsomt å drive •Influensområde ved uttaksbrønn

21 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Sameielovens aktuelle funksjoner • Bruk og utnytting etter partsforhold • Utgifts- og inntektsdeling etter partsforhold • Flertallsvedtak -Sameieloven § 7 (1): ”den eller dei som har meir enn halvparten i sameiga”

22 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Vannressursloven fastsetter partsforholdet • § 44 (1) andre punktum: -”svarer til hver eiendoms areal på overflaten” • Tolkningstvil -På overflaten av grunnvannsforekomsten? (=Osa) -Totalareal for teig eller bruksnummer? -Kan forarbeidene løse tvilen?

23 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Vannressursloven fastsetter partsforholdet • Ot.prp nr. 39 (1998-99): •http://www.odin.dep.no/oed/norsk/dok/regpubl/otprp/026005-050003/dok-bn.htmlhttp://www.odin.dep.no/oed/norsk/dok/regpubl/otprp/026005-050003/dok-bn.html -Utgangspunkt: Det som er ”en eiendom ut fra registrering etter delingsloven” -Bruksnumre som sammen utgjør en driftsenhet blir å regne som én eiendom i §44 -”Selv om grunnvannsforekomsten bare ligger under en av registerenhetene i et slikt tilfelle, må partsforholdet mellom sameierne til grunnvannet beregnes ut fra hele driftsenhetens overflateareal.”

24 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Vannressursloven fastsetter partsforholdet • Foreløpig tolkningsresultat: •Eiendommen blir sameiepart ved å ha noe areal over grunnvannsforekomsten. •Hele det registrerte areal for bruksnummer eller driftsenhet skal telle ved fastsettelse av partsforholdet. • Proposisjonens begrunnelse: •Ett ord: ”forenklingshensyn” • Hvilke praktiske konsekvenser?

25 Grunnvannsforekomst under eiendommene 4/4, 4/7 og 4/1. 4/1 sin teig = 27 da. 5% av forekomsten er under denne.

26 Grunnvannsforekomst under eiendommene 4/4, 4/7 og 4/1. 4/1 sitt totalareal = 4118 da. 3/9 inngår i driftsenheten. Sum = 4184 da.

27 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Vannressursloven fastsetter partsforholdet • Konsekvenser: -De største eiendommene blir dominerende sameieparter i de grunnvannsforekomster som delvis ligger under deres grunn – uavhengig av fysisk andel -Lovgiveren har etablert grunnlag for en skjev fordeling av verdier mellom private rettssubjekter

28 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Vannressursloven fastsetter partsforholdet • Flere konsekvenser: -”Osa-modellen” følger ikke lovens system -Lovregel egnet til å favorisere enkelte grupper av tiltakshavere -Ekspropriasjonserstatning fordeles etter partsforholdet (eksempel: kommunal vannforsyning)

29 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Kan regelen om partsforhold tolkes på en annen måte? • Rettskildemessig utfordring: 0 Litt uklar ordlyd i lovteksten åpner for andre kilder  Uttalelsene i forarbeidene tilsier en utvidende tolkning av begrepet ”areal”, men hvor gjennomtenkt er det?  Formålet med regelen er forenkling – ikke ressursfordeling  En ressursfordelingshensikt burde kommet klarere til uttrykk. Lovens hovedformål er å ” sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning”  Hensyn til konkret rimelighet

30 Steinar Taubøll - JUS100 UMB Mulig konklusjon • Bare eiendommenes areal på overflaten av grunnvannsforekomsten er bestemmende for partsforholdet • Hvor sikker er denne konklusjonen? •Ganske usikker •Bør prøves for retten • Får det betydning at lovens regel er deklaratorisk? •Avtalefrihet, men loven påvirker forhandlingsposisjonene

31 Praktisk oppgave 12

32 Regler er et puslespill Er det straffbart å plukke multer i Bodø? Straffeloven av 1902. Vilkår Unntak fra §399 Virkning Behov for TOLKNING - Hvilke kilder kan man bruke? Unntak fra unntaket Rettskildelæren gir svar på det.


Laste ned ppt "JUS100 Dag 11 18.11.13. Steinar Taubøll - JUS100 UMB Dagens program • Grl. § 97: Forbudet mot tilbakevirkende lover • Gjennomgang av praktisk oppgave."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google