Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2111 2005 Drøfting av foreløpige resultat fra evalueringen av Studentstyret Liv Hatleli, Jørn Svanborg, Thomas Willig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2111 2005 Drøfting av foreløpige resultat fra evalueringen av Studentstyret Liv Hatleli, Jørn Svanborg, Thomas Willig."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 2111 2005 Drøfting av foreløpige resultat fra evalueringen av Studentstyret Liv Hatleli, Jørn Svanborg, Thomas Willig.

3 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Evaluering av Studentstyret NSU-Ås 3  Bakgrunn  Hva er egentlig NSU-Ås?  Tolkning av mandatet  Metode / abeidsprosess  Konklusjoner / forslag  Drøfting

4 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Evaluering av Studentstyret NSU-Ås 4 Bakgrunn  Mandat fra Allmøtet.  Studentstyret ble bedt om å sette ned en komitè for å evaluere Studentstyret.  Forslag på fire personer og et forslag til mandat fra Studentstyret, som ble vedtatt av Studenttinget.

5 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Hva er NSU-Ås  Ved alle universiteter og høyskoler har studentene rett til å organisere seg i «et student organ»  Dette er gitt oss gjennom Universitet- og høyskoleloven.  Den gir oss retten til å; –Bli hørt i alle saker som angår studentene. –Ha minst 1/5 representasjon i alle kollegiale organ som er tildelt beslutningsmyndighet. –Institusjonen skal legge til rette for at studentorganet skal kunne drive sin virksomhet på en tilfredstillende måte (skriftlig avtale)‏

6 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Hva er NSU-Ås  Ved UMB er «studentorganet» formalisert som et lokallag av Norsk Studentunion, NSU-Ås.  Formalisert gjennom Vedtekter for NSU-Ås og sentrale styringdokumenter til NSU.  Alle som studerer ved UMB er medlemmer av NSU-Ås  Allmøtet som normalt avholdes to ganger i året er det høyeste organet.  Mellom Allmøtene representeres Allmøtet av Studenttinget, som da er det høyeste studentorganet.  Ansvar, oppgaver og forretningsorden for Allmøtet og Studenttinget er gitt i Vedtekter for NSU-Ås

7 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Hva er NSU-Ås  Studentstyret derimot skal ikke virke som det høyeste studentorgan i absens av Allmøtet og/eller Studenttinget.  Studentstyret er verken styrt av Vedtekter for NSU-Ås, har formaliserte vedtekter eller forretningsorden.  Studentstyret er styrt av –handlingsprogrammene og arbeidsinstruksene som blir vedtatt av Allmøtet. –gjennom vedtak gjort av Allmøtet og Studenttinget –og i stor grad; seg selv.

8 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Hva er NSU-Ås  I dag består studentstyret av tilsammen tre årsverk  Leder på fulltid  Nestleder på Fulltid  Velferdsansvarlig 20%  Internasjonalt ansvarlig 20%  To styremedlemmer  Organisasjonssekretær 62%

9 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Tolkning av mandatet  Allmøtet ønsket en evaluering av Studentstyret  Studenttinget, etter forslag fra Studentstyret, vedtok at komiteen skulle se på sammensetningen av styret og komme med endringsforslag som kunne bedre arbeidet til Studentstyret.  Vi mente det var uvesentlig å se på stillingsprosenter og sammensetning uten å først se nærmere på styrets rolle, arbeidsoppgaver og hvordan styret fungerer i forhold til resten av NSU-Ås.  Vi har valgt å evaluere styret fra et eierperspektiv, der eier er NSU-Ås (og tildels UMB) og styrets oppgaver er å levere politisk inflytelse og drifting av NSU-Ås  Vi har valgt oss fire delproblemstillinger

10 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Tolkning av mandatet. Delproblemstillinger  Gjøre rede for hvilken funksjoner og oppgaver styret har og om de utføres tilfredstillende i forhold til eiers ønsker og retningslinjer. Herunder vil det være naturlig å drøfte eventuell problematikk rundt arbeidsfordeling og arbeidsansvar internt i styret.  Hvor beslutningsdyktige er Studentstyret NSU-Ås? Er det i tilfelle strukturelle og/eller kulturelle rammer som fremmer eller svekker besluttninghsdyktigheten? Har styret den nødvendige makt og myndighet for å utføre sine oppgaver?  Styreidentitet: Styrer Studentstyret NSU-ÅS seg selv effektivt som en sosialgruppe/team? Hersker det en rimelig grad av fellesforståelse og gruppetilhørighet?  Kontinuitet: Utrede hvordvidt det eksisterer en kontinuitet i styrene sitt arbeide og om det er en god nok kollektiv hukommelse i styret. Fungerer dagens kontinutet i praksis, og hva kan i tilfelle gjøres for å optimere denne?

11 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Metode og arbeid  Informasjon har blitt innhentet gjennom: –Vedtekter og styringsdokumenter –Spørreundersøkelse –Dybdeintervju av personer i Studentstyret, som har sittet i Studentstyret og personer som er tilknyttet Studentstyret.

12 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Hva vi mener kjennetegner en god styrekultur.  Kritisk, spørrende holdning og uavhengighet.  Kreativitet og nysgjerrighet.  Samhørighet og ønske om å jobbe sammen.  God atmosfære som det er gøy å jobb i.  Åpenhet og sjenerøsitet (til å bruke kunnskap og ferdigheter).  Forberedte og involverende.  Saksorienterte konflikter.  Ansvarsbevisthet.  Styret sprer engasjement.

13 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Forslag  Det opprettes vedtekter for Studentstyret. Egen del i “Vedtekter for NSU-Ås” som inneholder en forretningsorden, sentrale rutiner, faste ansvarsområder for medlemmene og styret som helhet.  Ukeansvarlig og kontortider skal være en fast rutine.  Det skal avholdes faste ukentlige styremøter.  Leder skal ha medarbeidersamtaler minst en gang i semesteret. Lederene bør bevisstgjøres og om nødvendig opplæres i personalansvaret som følger vervet.  Solid overlapping mellom avtroppende og påtroppende styre. Både sosialt og mye faglig. Organisasjonslære, teambuilding og potensielle konfliktområder bør belyses.

14 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Forslag  Organisasjonssekretæren som det «faste» punkt bør trekkes inn i større grad i overlappingen mellom to styrer. Det utarbeides en perm for påtroppende medlemmer der rutiner, ansvar, oppgaver, rapporter fra tidligere medlemmer osv. er med. Org. sekretærens rolle bør også gjøres klar for påtroppende styrer  Det bør gis grundig innføring i «K» som er StS sin bibel og felles hukommelse.  Det bør utarbeides en logg for studentstyret. Den bør være elektronisk og være tilgjengelig på «K» Her skal hva som har blitt gjort, hvem som har ansvar, resultater og henvisninger oppføres. Loggen bør gjennomgåes og godkjennes på sts sine ukemøter.

15 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Forslag  Det bør opprettes et fast velferdsting for studentene ved UMB. Det bør ledes av velferdsansvarlig og ha ytterligere ett medlem fra Studentstyret. Velferdstinget bør være en samarbeidsarena for studentorganene ved UMB som fremmer velferd blandt studentene. Samfunnet, SiÅs, UMBi, Studenttinget, og flere bør vurderes å trekkes inn i velferdstinget. Det bør også være en støtte for velferdsansvarlig som til tider har stort arbeidspress

16 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Forslag  Studentstyret bør revidere sin bruk av utvalg og komitèer. Her ligger det en fare for at pamperi og gjenbruk får blomstre fritt. Så langt det er mulig og hensiktsmessig bør slike utvalg ha ett medlem fra Studentstyret og ett medlem fra Studenttinget.  Studenttinget MÅ gjøres mer handlingsaktive. Det skal ikke bare være en godkjennelsesinstans for Studentstyret, selv om den funksjonen er viktig. Studenttinget bør i sterkere grad utøve kontrollansvar overfor Studentstyret.

17 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Forslag  Studenttinget omorganiseres fra et representantskap som det er i dag, til ett styre med et arbeidsutvalg som har ansvar for Studenttingsmøtene og ledelsen av Studenttinget. Fagutvalgslederne ved instituttene bør utgjøre arbeidsutvalget. Merk! Dette forslaget må utredes videre og rollefordeling må avklares!!

18 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Forslag  Valgnemda for Allmøtet bør som i dag bestå av fire personer. Sammensetningen av valgnemda bør endres til at valgnemda ledes av nestleder i Studentstyret i tillegg inkludert et studenttingsmedlemm, valgt av Studenttinget.

19 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Forslag  Evalueringskomitèen ser lite grunn til å endre dagens stillingsprosenter til medlemmene i Studentstyret.  Det anbefales imidlertid at avlønning knyttes opp mot tapt studiepoengproduksjon. Tilsvarende 100% studiepoengproduksjon for leder og nestleder, og tilsvarende 20% av studiepoengproduksjon til velferdsansvarlig og internasjonaltansvarlig. –Dette skal ikke gjelde for spesielle emner som tilknyttes vervet. –60stp regnes som full studiepoengproduksjon for ett studieår.

20 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Forslag  Den eneste stilling som har blitt vurdert som mulig hensikstmessig å utvide, er organsiasjonssekretærens. Men da KUN ved en utvidelse av funksjon og rolle i Studentstyret.  Leder som sitter med det økonomiske ansvaret plikter å holde resten av styret økonomisk orientert. Dette for å bevisstgjøre hele styret om de økonomiske begrensningene og mulighetene styret har.

21 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Drøfting. Her trenger vi forslag!  Hvordan skal Studentstyret synligjøre seg selv, NSU og NSU-Ås?  Hvordan kan Studentstyret skape et mer aktivt studentdemokrati?  Hvordan styrke sammarbeidet med andre studentorganer ved UMB?  Hvordan skal gode tiltak og arbeidsmetoder kunne videreføres som faste gjøremål og rutiner?


Laste ned ppt "2111 2005 Drøfting av foreløpige resultat fra evalueringen av Studentstyret Liv Hatleli, Jørn Svanborg, Thomas Willig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google