Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Richard Gjems Forskningsbibliotekar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Richard Gjems Forskningsbibliotekar"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Langt mer enn Åges briller” Nasjonalbiblioteket som arkiv for norsk pop og rock
Richard Gjems Forskningsbibliotekar Det 72. norske bibliotekmøte Hamar 2010

2 Et nasjonalt arkiv for populærmusikk
: Stortinget vedtar under behandlingen av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006 at en nasjonal arkivfunksjon for populærmusikk tillegges Nasjonalbiblioteket. Arkiv- og dokumentasjonsarbeid innen populærmusikkområdet er en integrert del av Nasjonalbibliotekets arbeid med musikk. Arbeidet utføres i forhold til mange materialområder spredt på en rekke ulike enheter i NBs lokaler både i Oslo og Mo i Rana. 2

3 Et mangfold av kildetyper
Institusjonen tar vare på og formidler felles kunnskaps- og kulturarv gjennom et bredt spekter av uttrykk og medier. Basert på en moderne og medieuavhengig pliktavleveringslov, samt en stadig tilvekst av historisk materiale, rommer bibliotekets samling alt fra bøker, aviser, tidsskrifter, noter, bilder, plakater, håndskrifter, manuskripter, kart, reklame og andre småtrykk til nettdokumenter, film og lydopptak. Mange potensielle kilder til norsk populærmusikk!

4 Nasjonalbibliotekets samlinger

5 Lydfestet og audiovisuelt materiale
I Nasjonalbiblioteket finnes det ca enheter med lydmateriale: Pianoruller, fonografruller, 78-plater, LP, EP, singler, MC, CD, DAT, lydbånd, og spolebånd. Dertil kommer vår film- og videosamling med musikkrelatert materiale, samt kringkastet materiale. Pliktavleverte lydfestinger siden 1990.

6 Trykte primærkilder Bøker, noter, tidsskrifter,
magasiner og fanziner og aviser Underholdnings- og aktualitetsmagasiner er en viktig kilde! Digitaliseringen vil gi oss store muligheter for bedre kildebruk.

7 Musikkaviser Blant annet: Popnytt (1965-69) Pop Revyen (1966-69)
Pop-Expressen ( ) Musikk (1974) Vår Musikk ( ) Decibel ( ) Gjennom Lydmuren (1976) Nye Takter ( ) Puls (1978-) Beat ( ) Rock Furore ( ) Mute ( ) Backstage ( )

8 Trykte sekundærkilder
Fagbøker Bibliografier og diskografier Tidsskrifter: Eksempelvis Popular Music History, Journal of Popular Music Studies, Popular Music, Popular Musicology og Popular Music and Society. Mange av våre tidsskrifter i abonnement finnes også som e- tidsskrifter. Ulike e-ressurser: Oppslagsverk, bibliografier, databaser, bok- og artikkelsøk i fulltekst.

9 Annet materiale Manuskripter Brev Fotografier Klippbøker Program
Plakater Presseskriv Postkort Administrativt arkivmateriale

10 Ordskiftet om dokumentasjon og bevaring av norsk pop og rock har dessverre stort sett fokusert på:

11 Seriøst!

12 ”Aura” Walter Benjamin: ”Hva er aura egentlig? Et selsomt spinn av rom og tid: den enestaående fremtoningen av noe fjernt, hvor nær det enn er” (Benjamin 1975:40).

13 Hva har Nasjonalbiblioteket fokusert på?

14 Samlingspolitikk Nyetablering innen et område der NB allerede har et mandat i henhold til ”Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument”. Mål I: Å komplettere samlingene med materiale som faller inn under pliktavleveringsloven, samt skaffe til veie nasjonalt viktig materiale av musikkfaglig og kulturhistorisk betydning. Mål II: Å formidle de samlingene med kildemateriale Nasjonalbiblioteket allerede har. 14

15 Hva blir gjort i praksis?
Omorganisering av arbeidet med pliktavlevering av lydopptak. Omfatter oppbygging av intern database over norske utgivere, samt omfattende informasjonskampanje. Kontakt med samlere, musikere og bransjeaktører for overdragelse og sikring av dokumentasjonsmateriale. Etablering av Digitalt Musikkarkiv (DMA) i samarbeid med NRK. Samarbeid med Rockeheim om innsamling, bevaring, digitalisering og formidling. Arkivnettverket for pop og rock driftet siden våren 2009. Generelt formidlingsarbeid: Konserter, utstillinger, foredrag og seminarer. 15

16 Samarbeidspartnere Overordnet rammeavtale
inngått i 2008 for å formalisere samarbeidet med Det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock (Rockheim). Samarbeid med andre aktører i arkivnettverket for pop og rock siden 2009.

17 Nasjonalbiblioteket og Rockheim
Samarbeidsavtale inngått i 2008. Trekker grenselinjene mellom institusjonenes ansvarsområder, stadfester premissene for samarbeid og legger til rette for at materiale som oppbevares i NB best mulig kan formidles via Rockheim i fysiske utstillinger og på nett. Samarbeid om innsamling, bevaring, registrering og formidling av norsk pop- og rockhistorie.

18 Rockheim

19 Rockheim

20 Innsamling Pliktavleveringsordningen holdt utenfor.
Faste informasjons- og koordineringsrutiner for å unngå konkurranse. Legge til rette for systematisk kartlegging og bevaring av arkivmateriale.

21 Bevaring Årlig felles faglig og juridisk evaluering av hvilket originalmateriale som eventuelt skal overføres til det nasjonale arkivet (NB) avhengig av avtalebegrensninger. Materiale som innlemmes i NBs samling bevares i henhold til institusjonens overordnete bevaringspolitikk. Rockheim rett til å få tilsendt innsamlet materiale på bestilling etter overdragelse til NB.

22 Registrering Rockheim eier og har driftsansvar for sine egne databaser. I forbindelse med utviklingen av disse har Rockheim adgang til å importere nødvendige data fra NB. Rockheim har rett til å motta anbefalinger og råd om registrering og databasesystemer basert på NBs standarder.

23 Formidling NB leverer digitale objekter fra sin samling på bestilling fra Rockheim. Rockheim er ansvarlig for at alle nødvendige rettighetsklareringer er gjort på forhånd. Ved arkivoverdragelser der det er nødvendig å rettighetsklarere egen formidlingsadgang, skal man forsøke å oppnå tilsvarende bruk også for den andre parten. Faste rutiner for utlån av originalmateriale basert på forsknings- og formidlingsbehov.

24 Arkivnettverket for pop og rock
Bakgrunn: Nasjonalbiblioteket (NB) fikk i og med vedtaket av St.prp. nr. 1 ( ) i oppgave å fungere som langsiktig arkiv for de lokale ”sentrene” i det nasjonale nettverket for pop og rock. Også bedt om å koordinere de regionale sentrenes innsamlingsinnsats i et slikt langsiktig bevaringsperspektiv. Omfatter: Bergen, Stavanger, Oslo, Tromsø, Kristiansand, Halden, Namsos og Trondheim.

25 Langsiktige tiltak Det er etablert et eget kontaktforum for koordinering av innsamlingsinnsatsen. Forumet møtes hvert halvår for å redegjøre for nye aksesjoner og drøfte mulige samarbeidsprosjekter. Mulig på sikt å nedsette tidsbegrensede arbeidsgrupper for ulike samarbeidsområder som standarder for registrering, utveksling av metadata og rettighetsspørsmål.

26 Hva bidrar Nasjonalbiblioteket med i dette samarbeidet?
Rådgivning rundt bevaring, metadataproduksjon, digitalisering og rettighetsspørsmål. Prosjektbasert samarbeid rundt bevaring og digitalisering. Tilgang til multimediale samlinger.

27 Hva bidrar nettverksmedlemmene med?
Kompetanse om lokal musikkhistorie og lokale aktører. Innsamling av lokalrelatert materiale. Samarbeid om langsiktig bevaring av unikt materiale. Formidling av rettighetsklarert digitalisert materiale fra NBs multimediale samlinger.

28 Stavanger bibliotek

29 Pilotprosjekt: Rogalandsmusikk
NB starter opp samarbeid med Stavanger bibliotek om digitalisering av vinylsamlingen med Rogalandsartister, samt utarbeidelse av diskografi. NB følger opp det valgte prosjektet i samarbeid med Stavanger bibliotek. Nettverket skal oppdateres underveis om framdrift og erfaringer høstet av prosjektet. Særlig erfaringer knyttet til rettighetsproblematikk vil være av stor viktighet. Mål: Sluttføring av prosjektet i løpet av 2010.

30 Utstilling: ”Hunting High and Low”
Hunting High and Low: a-ha gjennom 25 år Utstilling 20. oktober-30. desember 2010 Nasjonalbiblioteket, Oslo Formål: Belyse ulike perioder i bandets karriere fra gjennombruddet og fram til i dag. Nasjonalbiblioteket har en av verdens største a-ha-samlinger, bestående av alt fra musikkvideoer, lydopptak og fotografier til ulike former for trykt materiale fra hele verden Omfatter eget a-ha-seminar onsdag 20. oktober.

31 Takk for oppmerksomheten!
Kontakt:


Laste ned ppt "Richard Gjems Forskningsbibliotekar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google